Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1115/15.7.2010 ΠΟΛ.1115/15.7.2010


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2010 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1115/15.7.2010
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3858/2010, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) - Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1087/11-6-2010


Αθήνα, 15/07/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ΄ ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Κούλου
Τηλέφωνο : 210 3614303, 210 3613274
FΑΧ : 210 3635077

ΠΟΛ 1115
  
Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3858/2010, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) - Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1087/11-6-2010


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 34 και 35 (στο κεφάλαιο ΣΤ με τίτλο «Λοιπές διατάξεις») του νόμου 3858/2010 με θέμα «Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη διασυνοριακή πτώχευση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα που ρυθμίζουν τη διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρα 99 επ. ν. 3588/2007, στα οποία αναφέρεται η πρόσφατη, από 11-6-2010, εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας ΠΟΛ.1087/11.6.2010) καθώς και το σχέδιο αναδιοργάνωσης (άρθρα 107 επ. Πτωχευτικού Κώδικα). Επισημαίνεται ότι οι περισσότερες από τις εν λόγω τροποποιήσεις, όπως εκτίθενται παρακάτω, έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, ισχύουν δηλαδή για ορισμένη μεταβατική περίοδο, μετά την πάροδο της οποίας καταργούνται αυτοδικαίως και επανέρχονται σε ισχύ οι ρυθμίσεις που ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του νέου νόμου.

  
Α. Τροποποίηση διατάξεων που ρυθμίζουν τη διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρα 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα - Συμπλήρωση ΠΟΛ.1087/11.6.2010)

α. Μεταβατικές διατάξεις

Με το άρθρο 34 του ν. 3858/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στις διατάξεις των άρθρων 100 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο, 103 παράγραφος 2 περίπτωση δ΄ και 104 παράγραφος 1 περίπτωση στ΄ του Πτωχευτικού Κώδικα, που αφορούν στη διαδικασία συνδιαλλαγής. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν για τη μεταβατική περίοδο από τη δημοσίευση του νόμου 3858/2010 (1-7-2010) μέχρι τις 31-12-2014.

i. Στο άρθρο 100 παρ. 1 εδ. πρώτο, που αναφέρεται στο περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσεται το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής και συγκεκριμένα στην προθεσμία που ορίζεται από το δικαστήριο για την περάτωση του έργου του μεσολαβητή, αντί της φράσης «όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών» τίθεται «όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών». Επομένως, κατά τη διάρκεια ισχύος της μεταβατικής ρύθμισης, δηλαδή από 1-7-2010 έως 31-12-2014, η δικαστική προθεσμία για την περάτωση της διαδικασίας συνδιαλλαγής μπορεί πλέον να εκτείνεται σε περίοδο 4 μηνών. Από 1ης-1-2015, η ανωτέρω προθεσμία επανέρχεται στους 2 μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης στο Δ.Δ.Δ. του Ταμείου Νομικών (εκτός αν στο διατακτικό της απόφασης ορίζεται διαφορετικά π.χ. ότι η προθεσμία αρχίζει από την επίδοση της απόφασης στο μεσολαβητή) και μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα με δικαστική απόφαση. Κατά τα ανωτέρω, προσαρμόζεται το αντίστοιχο χωρίο της ΠΟΛ.1087/11.6.2010 (Α΄ Μέρος, κεφάλαιο 1, υπό στοιχεία β i).

ii. Στο άρθρο 103 παρ. 2 περ. δ΄, που αναφέρεται στη μέγιστη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας συνδιαλλαγής, που επιτρέπεται να συνομολογηθεί, προκειμένου η συμφωνία να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, αντί της φράσης «πέραν των δύο (2) ετών» τίθεται «πέραν των τεσσάρων (4) ετών». Επομένως, η διάρκεια ισχύος μιας συμφωνίας συνδιαλλαγής μπορεί πλέον να εκτείνεται σε χρονικό διάστημα μέχρι και 4 ετών. Αντίστοιχα τροποποιείται η σχετική προϋπόθεση για την εξέταση αιτήματος μεσολαβητή που αφορά συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής με οφειλέτη του, όπως εκτίθεται στο κείμενο της ΠΟΛ.1087/11.6.2010 της Υπηρεσίας μας (Β΄ Μέρος, Κεφάλαιο 2, περίπτωση στ΄).

Επίσης, τροποποιείται αντίστοιχα ο πίνακας που περιέχεται στο Παράρτημα της ΠΟΛ.1087/11.6.2010 (μέρος Α΄, αριθμός 6), ως εξής:

«6. Ο χρόνος που προτείνεται για την αποπληρωμή των συμφωνηθέντων χρεών προς το Δημόσιο να μην υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής (άρθρο 103 παρ. 2 δ ν. 3588/2007, όπως ισχύει μετά το ν. 3858/2010 για τη μεταβατική περίοδο από 1-7-2010 έως 31-12-2014). Από την 1η-1-2015 ο προτεινόμενος χρόνος για την αποπληρωμή των χρεών προς το Δημόσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη».

iii. Στο άρθρο 104 παρ. 1 περ. στ΄, που αναφέρεται στις συνέπειες από την επικύρωση συμφωνίας συνδιαλλαγής και συγκεκριμένα στην αναστολή κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης της πτώχευσης, αντί της φράσης «για περίοδο έξι (6) μηνών» τίθεται «για περίοδο ενός (1) έτους». Επομένως, η αναστολή του δικαιώματος των πιστωτών (μεταξύ των οποίων και του Δημοσίου) να λάβουν μέτρα συλλογικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για κήρυξη αυτού σε πτώχευση, εφόσον περιήλθε στο μεταξύ σε κατάσταση παύσης πληρωμών, επεκτείνεται, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (1-7-2010 έως 31-12-2014), από έξι μήνες σε ένα έτος μετά την επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής. Από 1ης-1-2015, το χρονικό διάστημα αναστολής επανέρχεται σε 6 μήνες. Κατά τα ανωτέρω, προσαρμόζεται το αντίστοιχο χωρίο της ΠΟΛ.1087/11.6.2010 (Α΄ Μέρος, κεφάλαιο 1, υπό στοιχεία δ και ε).

α. Λοιπές διατάξεις

Με το άρθρο 35 του ν. 3858/2010 τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 99 και 101 του Πτωχευτικού Κώδικα, που αφορούν στη διαδικασία συνδιαλλαγής, ως εξής:

i. Στο άρθρο 99 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Προσωρινή διαταγή, η έκδοση της οποίας, μετά την υποβολή της αίτησης, ήταν αναγκαία κατά την κρίση του δικαστηρίου, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, σε κάθε περίπτωση, μετά πάροδο δύο (2) μηνών από την έκδοσή της, απαγορευομένης της παράτασης ισχύος της». Επομένως, σε περίπτωση που μετά την κατάθεση από τον οφειλέτη αίτησης στο δικαστήριο για άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής, χορηγηθεί από το τελευταίο προσωρινή διαταγή (με περιεχόμενο συνήθως την απαγόρευση λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή/και ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη), η προσωρινή διαταγή παύει να ισχύει αυτοδικαίως μετά πάροδο 2 μηνών από την έκδοσή της και η ισχύς της δεν μπορεί να παραταθεί (π.χ. μέχρι την εκδίκαση της αίτησης για το άνοιγμα συνδιαλλαγής ή μέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, όπως οριζόταν συνήθως μέχρι σήμερα). Κατά τα ανωτέρω, συμπληρώνεται το αντίστοιχο χωρίο της ΠΟΛ.1087/11.6.2010 (Α΄ Μέρος, κεφάλαιο 2, υπό στοιχείο α ii).

ii. Στο άρθρο 101 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Σε περίπτωση άρνησης του έργου από τον ορισθέντα μεσολαβητή, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 386 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ή παραίτησής του, το πτωχευτικό δικαστήριο αυτεπαγγέλτως θέτει τέλος στη διαδικασία συνδιαλλαγής σύμφωνα με την παράγραφο 3.». Με την ως άνω τροποποίηση προστίθεται ένας ακόμη τρόπος περάτωσης της διαδικασίας συνδιαλλαγής και αποκλείεται η δυνατότητα του δικαστηρίου να διατάξει αντικατάσταση του μεσολαβητή. Κατά τα ανωτέρω, συμπληρώνεται το αντίστοιχο χωρίο της ΠΟΛ.1087/11.6.2010 (Α΄ Μέρος, κεφάλαιο 1, υπό στοιχεία β ii και Β΄ Μέρος, κεφάλαιο 3, υπό στοιχεία α ii).

Επίσης, συμπληρώνεται αντίστοιχα ο πίνακας που περιέχεται στο Παράρτημα της ΠΟΛ.1087/11.6.2010 (μέρος Β΄, αριθμός 6), ως εξής:

«2. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσεται το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Σε περίπτωση αντικατάστασης του μεσολαβητή (έως την έναρξη ισχύος του ν. 3858/2010, που κατάργησε τη δυνατότητα αντικατάστασης μεσολαβητή) ή παράτασης της περιόδου συνδιαλλαγής πρέπει να προσκομίζονται επίσης αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων».

Στο παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου επισυνάπτεται ο πίνακας του παραρτήματος της ΠΟΛ.1087/11.6.2010 σχετικά με τις προϋποθέσεις εξέτασης των προτάσεων-αιτήσεων συνδιαλλαγής που υποβάλλουν οι μεσολαβητές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως διαμορφώθηκε μετά τη προσαρμογή στις ανωτέρω τροποποιητικές διατάξεις του ν. 3858/2010. Οι Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να αντικαταστήσουν τον πίνακα της ΠΟΛ.1087/11.6.2010 με τον τροποποιημένο πίνακα της παρούσας εγκυκλίου.

 
Β. Τροποποίηση διατάξεων που ρυθμίζουν το σχέδιο αναδιοργάνωσης (άρθρα 107 επ. Πτωχευτικού Κώδικα)

Με το άρθρο 34 του ν. 3858/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 110 του Πτωχευτικού Κώδικα, που αφορούν στο σχέδιο αναδιοργάνωσης και συγκεκριμένα στα νόμιμα όρια ενός των οποίων μπορεί να προταθεί περιορισμός απαιτήσεων των πτωχευτικών πιστωτών με υποβολή σχεδίου αναδιοργάνωσης κατά τα άρθρα 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν για τη μεταβατική περίοδο από τη δημοσίευση του νόμου 3858/2010 (1-7-2010) μέχρι τις 31-12-2014.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 110 αντί της φράσης ««ποσοστό μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%)» τίθεται «ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%)», ενώ στο δεύτερο εδάφιο του ίδιου ως άνω άρθρου αντί των λέξεων «εντός έτους» τίθεται «εντός τριών (3) ετών». Επομένως, με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, οι διατάξεις του άρθρου 110 του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά τη προαναφερθείσα μεταβατική περίοδο, έχουν ως εξής:

«Άρθρο 110
Περιορισμός εκ του νόμου

Με το σχέδιο δεν μπορεί να προταθεί μείωση που θα περιορίζει τις απαιτήσεις σε ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί, τμηματικά ή εν όλω, εντός τριών (3) ετών. Ως προς την καταβολή του υπερβάλλοντος ποσοστού δεν τίθεται χρονικός περιορισμός».

  

  
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης