ΠΟΛ.1191/27.6.1996

Απώλεια των αριθ. 7399299 και 7399300 Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.)

27 Ιούν 1996

Taxheaven.gr
Απώλεια των αριθ. 7399299 και 7399300 Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.)

1073285/1417/0009Γ/ΠΟΛ. 1191/27.6.1996

Σας γνωρίζουμε ότι από την ΙΣΤ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών απωλέσθησαν τα αριθ. 7399299 και 7399300 φύλλα Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας πριν την έκδοσή τους (λευκά).


Επειδή τα ανωτέρω Α.Φ.Ε. είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν παράτυπα (πλαστογραφόντας τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων), παρακαλούμε να γνωρίσετε στους υπαλλήλους των υπηρεσιών σας, στα μέλη σας και στις Υπηρεσίες Ν.Π. που εποπτεύεται τα νούμερα των Α.Φ.Ε. και να επιστήσετε την προσοχή τους ώστε σε περίπτωση εμφάνισής τους για είσπραξη χρημάτων, εκτελωνισμό εμπορευμάτων, έκδοση οικοδομικής αδείας, λήψη δανείου, σύνταξη συμβολαίου κ.λπ. να κατακρατηθούν αυτά ως μη νομίμως εκδοθέντα, να ληφθούν τα στοιχεία του κομιστή και να ενημερωθεί αμέσως η Υπηρεσία μας και η 16η Δ/νση.


Taxheaven.gr