ΠΟΛ.1198/2.7.1996

Φορολόγηση εισοδήματος που προέρχεται από ακίνητο ανήλικου τέκνου που αγοράσθηκε με δωρεά χρημάτων από τρία πρόσωπα. Υποχρέωση υποβολής ή μη δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τον ανήλικο

2 Ιούλ 1996

Taxheaven.gr
 Αθήνα 2 Ιουλίου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1075643/1517/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1198

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εισοδήματος που προέρχεται από ακίνητο ανήλικου τέκνου που αγοράσθηκε με δωρεά χρημάτων από τρίτα πρόσωπα. Υποχρέωση υποβολής ή μη δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τον ανήλικο.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.2238/1994, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Αν ο υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα προστίθεται στα εισοδήματα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι, οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα εισοδήματα τα οποία προκύπτουν

α) από την παροχή της προσωπικής εργασίας του τέκνου,

β) από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο τέκνο από κληρονομιά ή από δωρεά, με εξαίρεση τις γονικές παροχές και τις δωρέες που έγιναν σ' αυτό από τους γονείς του,

γ) από συντάξεις που απονεμήθηκαν στο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα του ή της μητέρας του και

δ) από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από δωρεές ή γονικές παροχές, που έγιναν σε αυτό από γονέα του, ο οποίος έχει αποβιώσει κατά το χρόνο που προκύπτει το εισόδημα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για τα εισοδήματα αυτά το τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση.

3. Εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2238/1994, καθορίζονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν που πραγματικά καταβάλλονται από αυτούς για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών. Τα χρηματικά αυτά ποσά λογίζονται ως τεκμαρτή δαπάνη και προσαυξάνουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη των ανωτέρω που προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

4. Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματά τους, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο είναι, μεταξύ άλλων και όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή.

5. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα εξής:

α) Το εισόδημα που προέρχεται από ακίνητο, που αγοράσθηκε από ανήλικο με δωρεές χρημάτων τρίτων προσώπων, δεν μπορεί να λογισθεί σαν εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε σ' αυτό από δωρέα τρίτων και κατά συνέπεια το εισόδημα του ακινήτου αυτού θα δηλωθεί και θα φορολογηθεί στο όνομα των γονέων του σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος και όχι στο όνομα του ανήλικου τέκνου.

β) Η δαπάνη αγοράς ακινήτου από το ανήλικο τέκνο που βαρύνει τους γονείς του, λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη όχι του ανήλικου τέκνου, αλλά του γονέα εκείνου που διαθέτει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Σε αυτή την περίπτωση χρηματικά ποσά τυχόν δωρεών που καταβλήθηκαν στο ανήλικο τέκνο από τρίτα πρόσωπα, εφόσον
αποδεικνύεται νομότυπα η καταβολή τους, λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση της διαφοράς εισοδήματος του γονέα που τυχόν ήθελε προκύψει, λόγω τεκμηρίου.

6. Υστερα από τα παραπάνω, εφόσον υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τόσο για τη δαπάνη αγοράς του ακινήτου, που αγοράστηκε στο όνομα ανηλίκου τέκνου με δωρεές τρίτων προσώπων, όσο και για τα εισοδήματα του ακινήτου αυτού, ανεξαρτήτου ποσού έχει ο γονέας εκείνος που έχει το μεγαλύτερο
συνολικό εισόδημα η υποβολή φορολογικής δήλωσης και από το ανήλικο τέκνο λόγω αγοράς και μόνο του ακινήτου στο όνομά του κανέναν ουσιαστικό σκοπό δεν εξυπηρετεί, γι' αυτό και γίνεται δεκτό η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και στο όνομα του ανήλικου τέκνου.


Taxheaven.gr