Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.50/7.7.2010 Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση - επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2010 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.50/7.7.2010
Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση - επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων


Αθήνα 7/7/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/370

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 50

ΘΕΜΑ : «Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση - επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/2010) καθώς επίσης και των με αριθ. 6248/244/31-3-2010, 6251/245/31-3-2010 (ΦΕΚ 364/τ.Β΄/2010), 6421/251/19-4-2010 (ΦΕΚ 474/τ.Β΄/2010) ΚΥΑ και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ
Κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν.3833/2010 περί : «προστασίας της εθνικής οικονομίας – επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», εκδόθηκαν οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν προγράμματα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επαναπρόσληψη ανέργων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (εργοδότες γενικά του ιδιωτικού τομέα).
Για να υπαχθεί μιά ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής (στο πρόγραμμα), σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
Σε περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Στα εν λόγω προγράμματα δεν μπορούν να υπαχθούν τα νυχτερινά κέντρα, οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, ατομικές επιχειρήσεις για άτομα με συγγένεια Α΄ και Β΄ βαθμού κ.α..

ΠΟΣΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣ - ΟΡΟΙ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. καθώς και εκείνων που το Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η επιχορήγηση αφορά αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι το ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. καθώς και στα δώρα εορτών (Χριστουγέννων – Πάσχα) και το επίδομα αδείας.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) :

  1. Για τους κοινούς άνεργους
  (άρθρο 1 αριθ. 6248/244/2010 6251/245/2010 Κ.Υ.Α.)
  80% Για το πρώτο έτος και
  60% Για το δεύτερο έτος
  100% Για το πρώτο έτος
  75% Για το δεύτερο έτος
  50% Για το τρίτο έτος
  25% Για το τέταρτο έτος
  2. Για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων
  (άρθρο 1 αριθ. 6248/244/2010 6251/245/2010 Κ.Υ.Α.)
  80% Για το πρώτο έτος
  80% Για το δεύτερο έτος
  100% Για το πρώτο και δεύτερο έτος
  50% Για το τρίτο και τέταρτο έτος


Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας.
Εφόσον το μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργάζεται με πλήρη απασχόληση τότε ο εργοδότης υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για είκοσι (20) ημερομίσθια κατά μήνα με πλήρες ωράριο.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν το ήδη υφιστάμενο προσωπικό της επιχείρησης πριν την έναρξη του προγράμματος εργαζόταν λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.
Κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου μετά τη λήξη της επιχορήγησης (περίοδος δέσμευσης) πρέπει να πραγματοποιούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ημερομίσθια κατά μήνα για κάθε μισθωτό (επιχορηγούμενο ή μη). Κατά τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος (διάρκεια επιχορήγησης και περίοδος δέσμευσης) είναι δυνατόν ο μισθωτός, επιχορηγούμενος ή μη, να πραγματοποιήσει μόνο για τρείς (3) μήνες κατ΄ έτος, λιγότερα των είκοσι (20) ημερομισθίων.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Αναφορικά με το πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., εκείνων που το Ι.Κ.Α. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Σαν βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατωτάτου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα από 1/4/2010 έως 31/10/2010 εξαιρουμένου του διαστήματος από 1/6/2010 έως 30/9/2010.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί σε ένα από τα ανωτέρω προγράμματα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών του Ο.Α.Ε.Δ. θα υποβάλλουν Κανονικές (01) Α.Π.Δ. Β΄ τριμήνου 2010, στις προθεσμίες που ορίζονται με την Εγκύκλιο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αριθ. 19/2010, με καταχωρημένους τους μη επιχορηγούμενους εργαζόμενούς τους. Η καταβολή των εισφορών που αφορούν τους εν λόγω εργαζόμενους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.
Οι επιχορηγούμενοι εργαζόμενοι θα καταχωρούνται στο Ειδικό Βιβλίο των εργοδοτών κατά τα γνωστά.
Σημειώνεται ότι οι εγκριτικές αποφάσεις των προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) με συνημμένες αναγγελίες πρόσληψης των επιχορηγούμενων εργαζομένων κοινοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις υπηρεσίες μας για ενημέρωση.
Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των επιχορηγούμενων εργαζομένων στις Α.Π.Δ. των εργοδοτών θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προσαρμογής του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις κοινοποιούμενες διατάξεις.
Ως εκ τούτου οι εν λόγω εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους έως 30/9/2010, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, στις οποίες θα καταχωρηθούν μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν υπαχθεί στα ως άνω προγράμματα (επιχορηγούμενοι).
Ειδικότερα, για εκείνους τους εργοδότες που δεν απασχολούν ή δεν απασχόλησαν προσωπικό πριν την έναρξη προγραμμάτων επιδότησης προσωπικού, αλλά αν και κατά τη διάρκεια της μισθολογικής περιόδου αναφοράς Α.Π.Δ. (π.χ. 4ος-6ος/2010) απασχολούν μόνο επιδοτούμενο προσωπικό, θα υποβάλλεται Κανονική Α.Π.Δ. (01) με μαγνητικά μέσα στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. έως 30/9/2010 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Αναφορικά με τις εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 4ος/2010, 5ος/2010 και 6ος/2010 αποκλειστικά των επιχορηγούμενων εργαζομένων, τις οποίες υποχρεούνται να καταβάλλουν στις περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα με επιχορήγηση ποσοστού επί των ασφαλιστικών εισφορών κάτω του 100% καθώς και σε περιπτώσεις που ο μισθός των επιχορηγούμενων εργαζομένων υπερβαίνει αυτόν που επιχορηγεί ο Ο.Α.Ε.Δ., σας γνωρίζουμε ότι θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν πραγματοποιηθούν έως 30/9/2010.
Η καταβολή θα γίνεται με την έκδοση χωριστού γραμματίου είσπραξης ανά μισθολογική περίοδο αναφοράς της Κανονικής Α.Π.Δ. (01) ή της Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ.
Η διαδικασία πίστωσης λογαριασμού των υπαχθέντων στα προγράμματα εργοδοτών και η χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.- Ο.Α.Ε.Δ. θα διενεργείται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Για τη διαχείριση των ανωτέρω και λοιπών θεμάτων που ανακύπτουν (αρχείο επιδοτούμενων εργοδοτών, τρόπος καταχώρησης επιχορηγούμενων εργαζομένων στις Α.Π.Δ. κ.λ.π.) θα δοθούν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης