Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΔΕΦΚ.5025778ΕΞ2010/17.6.2010 Όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού Σ.Ο. 2716 κατά την προμήθεια αυτής προς κατανάλωση.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2010 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΕΦΚ.5025778ΕΞ2010/17.6.2010
Όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού Σ.Ο. 2716 κατά την προμήθεια αυτής προς κατανάλωση.


Αριθμ. ΔΕΦΚ.5025778ΕΞ2010 

(ΦΕΚ Β' 1001/30-06-2010)

Όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού Σ.Ο. 2716 κατά την προμήθεια αυτής προς κατανάλωση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του, από το άρθρ. 15 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ/40/Α΄) με το οποίο ορίζεται από 02.05.2010, θετικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για την ηλεκτρική ενέργεια του κωδικού Σ.Ο. 2716, της περίπτωσης κα΄, της παρ. 1, του άρθρου 73.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄), όπως ισχύει.

3. Τη διάταξη της παραγράφου 3, του άρθρου 74, του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η ηλεκτρική ενέργεια υπόκειται σε Ε.Φ.Κ. και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τη στιγμή της προμήθειάς της από το διανομέα.

4. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 8, του άρθρου 73, του Ν. 2960/2001 όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας − Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α΄) «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του Ν. 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α΄) «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α΄) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις της αρ. Φ.254/167/22−03−2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ 356/Β΄) με τίτλο «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών».

10. Τις διατάξεις του άρθρων 5, 13, 21, 27 παρ.στ, 48 παρ.8 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ».

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων».

12. Την αρ. ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 (ΦΕΚ Β΄ 989) κοινή υπουργική απόφαση περί «καθορισμού των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στην ηλεκτρική ενέργεια».

13. Το υπ. αριθμ. Δ4/Φ6.9/3520/188/6811/16.4.2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με τον επιμέρους διαχωρισμό της Επιχειρηματικής και μη Επιχειρηματικής χρήσης.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

15. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

16. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζονται διαδικασίες εφαρμογής διατάξεων του Ν. 2960/2001.

17. Την ανάγκη καθορισμού βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού 2716, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και οι διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών επιβαρύνσεων επί της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού Σ.Ο. 2716, κατά τη κατά την προμήθεια αυτής προς κατανάλωση, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής – ορισμοί

1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί της ηλεκτρικής ενέργειας καθίσταται απαιτητός κατά τη στιγμή της προμήθειάς της −παράδοση προς κατανάλωση − από τον διανομέα, καθώς και στην περίπτωση της ιδίας χρήσης (ιδιοκατανάλωσης) από τα λοιπά πρόσωπα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της αρ. ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης. Όταν η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας προς κατανάλωση πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας από διανομέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, αυτός οφείλει να καταγραφεί στη χώρα μας, και να διαθέτει εγκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Εξαγωγές προς τρίτες χώρες καθώς και οι ενδοκοινοτικές αποστολές που διενεργούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα σε συνδυασμό με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, δεν αποτελούν γενεσιουργό αιτία του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του Ν. 2960/2001.

2. Ως διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται το πρόσωπο όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 της αρ. ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης ισχύουν και οι λοιποί ορισμοί της αρ. ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Η φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, διακρίνεται αναλόγως της τελικής χρήσης σε επιχειρηματική και μη επιχειρηματική χρήση. Ως «επιχειρηματική χρήση», κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3833/2010, νοείται η χρήση από μια επιχείρηση, ικανή να λειτουργήσει αυτόνομα από οργανωτική άποψη, η οποία διενεργεί, ανεξαρτήτως και οπουδήποτε την παροχή αγαθών και υπηρεσιών όποιος και να είναι ο σκοπός ή τα αποτελέσματα αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ως «Μη επιχειρηματική χρήση» νοείται η χρήση που δεν εντάσσεται στην ανωτέρω έννοια της επιχειρηματικής χρήσης. Στα πλαίσια των ανωτέρω ορισμών επιχειρηματικής και μη επιχειρηματικής χρήσης, και αναλογικώς εφαρμοσμένης της κωδικοποίησης των κατηγοριών χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί στο πληροφοριακό σύστημα του, ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), στην επιχειρηματική χρήση εντάσσονται οι κατηγορίες:

Βιομηχανική, Εμπορική, Γεωργική, Κοινόχρηστα Κτιρίων και Έλξη.

Οι λοιπές κωδικοποιημένες κατηγορίες χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι Οικιακή, Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Φωτισμός οδών – πλατειών, εντάσσονται στην μη επιχειρηματική χρήση.

Οι κρατικές περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλα όργανα δημοσίου δικαίου δεν θεωρούνται ως επιχειρήσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες ή τις συναλλαγές, τις οποίες αναλαμβάνουν υπό την ιδιότητά τους ως δημόσιων αρχών. Ωστόσο, όταν αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή προβαίνουν σε επιχειρηματικές συναλλαγές, αυτές εντάσσονται στην κατηγορία της επιχειρηματικής χρήσης. Στην παρούσα Απόφαση και κατόπιν γνωμοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντάσσονται στην επιχειρηματική ή μη επιχειρηματική χρήση τυχόν νέες κατηγορίες χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί στο πληροφοριακό σύστημα του ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη.

4. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, για την ενέργεια που καταναλώνουν για ιδία χρήση, ήτοι την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν απευθείας χωρίς να την εγχέουν στο Σύστημα ή το Δίκτυο, με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ έως και είκοσι (20) kWe.


Άρθρο 2

Βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων για την περίπτωση προμήθειας − παράδοσης σε πρόσωπα μη δικαιούχα απαλλαγής από την καταβολή του Ε.Φ.Κ.

1. Ο Ε.Φ.Κ. επί της ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται βάσει του συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του ως άνω νόμου, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3833/2010.

2. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. επί της ηλεκτρικής ενέργειας σε πρόσωπα μη δικαιούχα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. διενεργείται με την κατάθεση συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. (Δ.ΕΦΚ), η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου (εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος).

3. Υπόχρεοι της υποβολής της ως άνω Δ.ΕΦΚ είναι οι διανομείς που ασκούν τη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της αρ. ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και τα λοιπά πρόσωπα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ που δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων.

4. Η κατά τα ανωτέρω Δ.ΕΦΚ συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται η χρονική περίοδος μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας, η μονάδα μέτρησης και οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που παραδόθηκαν στα πρόσωπα της παρ. 2 του ιδίου άρθρου.

5. Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) καθώς και το ειδικό τέλος 5‰ όπως προβλέπεται από τον Ν. 2093/1992 και τον Ν. 2960/2001. Το τέλος αυτό διευκρινίζεται ότι αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού (Ν. 3697/2008). Ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με τους οικείους κατά περίπτωση φορολογικούς συντελεστές επί του ποσού του Ε.Φ.Κ.

6. Ως αρμόδια αρχή βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων επί της παραδιδόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε πρόσωπα μη δικαιούχα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. ορίζεται η κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της έδρας του διανομέα. Ειδικότερα για την Νομαρχία Αττικής και Θεσσαλονίκης ως αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ορίζονται το Δ΄ Τελωνείο Ε.Σ. Πειραιά και ΣΤ΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.


Άρθρο 3

Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και χρησιμοποιείται για ιδία χρήση, εφόσον προέρχεται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων

1. Απαλλάσσεται από τον Ε.Φ.Κ. η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και χρησιμοποιείται για ιδία χρήση εφόσον προέρχεται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 3833/2010.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου, από τον Ε.Φ.Κ. απαλλάσσονται οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων και καταναλώνονται απευθείας για ιδία χρήση, χωρίς να εγχέονται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, από πρόσωπα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της αρ. ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Υπόχρεοι για την κατάθεση Δήλωσης Ε.Φ.Κ. (Δ.ΕΦΚ) με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. είναι τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Η κατάθεση της ως άνω Δ.ΕΦΚ με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. επί της ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα μετά τη λήξη εκάστου εξαμήνου.

Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η Δ.ΕΦΚ υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα για το χρονικό διάστημα από 2−5−2010 έως 31−12−2010, το αργότερο μέχρι την 20η Ιανουαρίου.

4. Η κατά τα ανωτέρω Δ.ΕΦΚ συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται η χρονική περίοδος μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας, η μονάδα μέτρησης και οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκαν για ιδία χρήση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.

Με την κατάθεση της πρώτης Δ.ΕΦΚ υποβάλλεται υποχρεωτικά και η σχετική άδεια παραγωγής των εν λόγω προσώπων. Η ως άνω άδεια υποβάλλεται εκ νέου σε περίπτωση τροποποίησης αυτής.

5. Ως αρμόδια αρχή για την απαλλαγή της παραδιδόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε πρόσωπα δικαιούχα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. ορίζεται η κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της έδρας του διανομέα. Ειδικότερα για την Νομαρχία Αττικής και Θεσσαλονίκης ως αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ορίζονται το Δ΄ Τελωνείο Ε.Σ. Πειραιά και ΣΤ΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.


Άρθρο 4

Παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας από διανομείς σε Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές, Διεθνείς Οργανισμούς, Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ και τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερικανικές Δυνάμεις

1. Απαλλάσσεται από τον Ε.Φ.Κ και το Φ.Π.Α. η ηλεκτρική ενέργεια που παραδίδεται από τον διανομέα σε Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, σε αναγνωρισμένους από την Ελλάδα Διεθνείς Οργανισμούς, στις Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερικανικές Δυνάμεις ή στο προσωπικό τους.

2. Οι απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ και το Φ.Π.Α της ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδεται από τον διανομέα σε Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές ή το προσωπικό τους παρέχεται μόνο εφόσον η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται μέσω μετρητών, η εγκατάσταση και η χρήση των οποίων δηλώνεται από τα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα στην αρμόδια για τον έλεγχο της συνδρομής του όρου της αμοιβαιότητας Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Οι απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ. και το Φ.Π.Α της ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδεται από τον διανομέα στις Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ή τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερικανικές Δυνάμεις και το προσωπικό τους παρέχεται μόνο εφόσον η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται μέσω μετρητών, η εγκατάσταση και η χρήση των οποίων δηλώνεται από τα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα στους οικείους διανομείς.

4. Στην ανωτέρω αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών και στους διανομείς δηλώνεται κατά περίπτωση κάθε μεταβολή ή αλλαγή των μετρητών ή των χρηστών αυτών.

5. Για την εφαρμογή των ως άνω παραγράφων κατατίθεται από τον διανομέα συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και το Φ.Π.Α. για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδεται από αυτόν στα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα. Η ως άνω ΔΕΦΚ υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου (εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος).

6. Η κατά τα ανωτέρω ΔΕΦΚ συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται η χρονική περίοδος μέτρησης, η μονάδα μέτρησης και οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που παραδόθηκαν στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου.

7. Ως αρμόδια αρχή για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ και τον Φ.Π.Α της παραδιδόμενης από τον διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου ορίζεται η κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της έδρας του διανομέα. Ειδικότερα για τη Νομαρχία Αττικής και Θεσσαλονίκης ως αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ορίζονται το Δ΄ Τελωνείο Ε.Σ. Πειραιά και το ΣΤ΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.


Άρθρο 5

Υποχρεώσεις διανομέων

1. Οι διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα ώστε οι εκδοθέντες εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος να φέρουν σε ιδιαίτερη θέση τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από Ε.Φ.Κ. και ειδικό τέλος 5‰. Στα τηρούμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92) σχετικά βιβλία, οι διανομείς οφείλουν να καταχωρούν σε ιδιαίτερους λογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τον οφειλόμενο Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό του Ε.Φ.Κ. με βάση τον οικείο συντελεστή Φ.Π.Α. και το ειδικό τέλος 5‰ του Ν. 2960/01 που περιέρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στις αρμόδιες προς τούτο Τελωνειακές Αρχές, προκειμένου οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες να μπορούν να προβαίνουν σε διασταυρωτικούς ελέγχους σε σχέση με τις υποβληθείσες Δ.ΕΦΚ και τους εκδοθέντες εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διανομείς που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου καταχωρούν σε ιδιαίτερες στήλες του προβλεπόμενου από το Π.Δ. 186/92 βιβλίου δεύτερης κατηγορίας τον οφειλόμενο Ε.Φ.Κ., το ειδικό τέλος 5‰ και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

2. Οι διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να διατηρούν στο αρχείο τους, κατά περίπτωση, όλα τα έγγραφα που εκδίδονται ή τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που «θεωρούνται» από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή τις ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ ή τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, στα οποία δηλώνονται τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης και τα στοιχεία των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται από τα πρόσωπα αυτά.

3. Οι διανομείς υποχρεούνται να δέχονται τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών εποπτείας και ελέγχου και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους.

4. Παράλληλα και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου κατατίθεται από τους διανομείς στην κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της έδρας τους, εγγύηση χρηματική, τραπεζική ή Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που παραδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτος και η οποία κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Για το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας κατατίθεται εγγύηση ίση με το 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στην ηλεκτρική ενέργεια που κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου πρόκειται να παραδοθεί. 5. Στις καθέτως ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, του Ν. 2773/1999, δεν απαιτείται εγγύηση.


Άρθρο 6

Έλεγχοι

1. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή στην οποία έχουν υποβληθεί οι Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. αποστέλλει αντίγραφα αυτών στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, η οποία αρμοδίως προβαίνει στους σχετικούς ελέγχους.

2. Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής αρμοδίως προβαίνει σε ελέγχους για τη διαπίστωση τήρησης από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας των οριζομένων στην παρούσα όρων και διατυπώσεων, καθώς και στις σχετικές διασταυρώσεις των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. και των στοιχείων που της αποστέλλονται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 της αρ. ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Η ΕΛΥΤ Αττικής πραγματοποιεί ετήσιο τακτικό έλεγχο των διανομέων ηλεκτρικής ενέργειας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη σύμπραξη υπαλλήλου της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), εφόσον κρίνεται ότι απαιτούνται τεχνικές γνώσεις και η συμμετοχή του κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου. Η αρμόδια αρχή ελέγχου προβαίνει στη σύνταξη σχετικής Έκθεσης, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται αρμοδίως στις σχετικές Διευθύνσεις 33η Ελέγχου Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο.

4. Η ΕΛΥΤ Αττικής δύναται να διενεργήσει έκτακτο έλεγχο σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, οι δε διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να δέχονται τους ως άνω ελέγχους και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.

5. Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, δύναται να εφαρμοστούν και οι διατάξεις περί λαθρεμπορίας του Ν. 2960/2001, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.


Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 2 Μαΐου 2010.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 17 Ιουνίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης