Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρισης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2003 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)
Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρισης


Ανακοίνωση της Επιτροπής

Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρισης (2003/C 118/03)

Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην ενθάρρυνση της εφαρμογής της σύστασης 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ (1).

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου είκοσι εκατομμύρια επιχειρήσεις στον οικονομικό ευρωπαϊκό χώρο. Κύρια πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, επηρεάζουν καίρια την ανταγωνιστικότητα. Η ικανότητά τους να επισημαίνουν τις νέες ανάγκες των τελικών καταναλωτών καθώς και των βιομηχανικών παραγόντων, οι δυνατότητες τους σε θέματα απορρόφησης νέων τεχνολογιών και η συμβολή τους στην εκμάθηση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην τοπική ανάπτυξη προσδιορίζουν πράγματι τα μελλοντικά οφέλη σε επίπεδο παραγωγικότητας του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ικανότητά της να επιτύχει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας. Επομένως, η ευθύνη των εθνικών και κοινοτικών διοικήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης να θεσπίζουν πολιτικές για τις επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τα ισχυρά σημεία των εν λόγω κατηγοριών επιχειρήσεων, αποτελεί μείζον ζήτημα.

Η διευκόλυνση της ανάπτυξης παρόμοιων πολιτικών αποτελεί τον κύριο στόχο της νέας σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ. Ένας ακριβέστερος ορισμός θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου. Επίσης, ένας ορισμός καλύτερα προσαρμοσμένος στις διάφορες υποκατηγορίες ΜΜΕ που θα συνεκτιμά τους διαφορετικούς τύπους σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων, θα συμβάλει στην τόνωση των επενδύσεων και της καινοτομίας στις ΜΜΕ και θα διευκολύνει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήματα αυτά πρέπει να παγιωθούν και θα πρέπει επίσης να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να μη μπορούν οι επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν τα οικονομικά χαρακτηριστικά ή τις δυσκολίες των πραγματικών ΜΜΕ να ωφελούνται αδικαιολόγητα από τις δράσεις που προορίζονται για τις ΜΜΕ.

Η παρούσα σύσταση αποτέλεσε αντικείμενο μίας εξαιρετικά εμπεριστατωμένης συνεννόησης με τις οργανώσεις επιχειρήσεων καθώς και με τα κράτη μέλη και ειδικούς του κόσμου των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ομάδας για τις επιχειρήσεις (2). Το προσχέδιο αποτέλεσε επίσης αντικείμενο δύο ανοικτών διαλόγων στο Διαδίκτυο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που διήρκεσαν πάνω από ένα έτος, σχεδόν επιτεύχθηκε συναίνεση, παρά την ανομοιογένεια των επιδιωκόμενων στόχων.

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων εκτιμά ότι η εν λόγω ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και αυτή η καλύτερη προσαρμογή στην οικονομική πραγματικότητα θα πρέπει να συνοδευτεί από μία προσπάθεια των διοικήσεων να απλουστεύσουν και να επιταχύνουν τη διοικητική επεξεργασία των φακέλων για τους οποίους απαιτείται η ιδιότητα της πολύ μικρής, της μικρής ή της μεσαίας επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, το να έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν να υποβάλουν μόνες τους περιεκτικές δηλώσεις, που θα μπορούν ενδεχομένως να τις συμπληρώνουν σε απευθείας σύνδεση, θεωρείται σύγχρονο και εύχρηστο μέσο που θα αποτελέσει επιπλέον έναν πρακτικό «οδηγό χρήσης» για τις επιχειρήσεις.

Το έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελεί υπόδειγμα παρόμοιας δήλωσης. Δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, ούτε ως προς τη χρήση του ούτε ως προς το περιεχόμενό του, ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για τις διοικήσεις των κρατών μελών, αλλά αποτελεί ένα πιθανό παράδειγμα μεταξύ πολλών άλλων.

Ανάλογες δηλώσεις δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται στο πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων.

Στο βαθμό που τα κράτη μέλη που θα χρησιμοποιήσουν τον ορισμό ΜΜΕ επιθυμούν να επιταχύνουν την επεξεργασία των διοικητικών φακέλων, προφανώς και θα ήταν σκόπιμο μία παρόμοια δήλωση να μην αυξήσει το συνολικό διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων, αλλά να αντικαταστήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό άλλες αιτήσεις υποβολής στοιχείων που απαιτούνταν στο παρελθόν και να ενσωματωθεί κατά προτίμηση στους φακέλους που αφορούν τις αιτήσεις συμμετοχής σε δράσεις για τις οποίες απαιτείται η ιδιότητα της ΜΜΕ.


____________________________________________________________________________________________________________
(1) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. . . .
(2) Απόφαση 2000/690/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2000, περί της συστάσεως της ομάδας «πολιτική για τις επιχειρήσεις» (ΕΕ L 285 της 10.11.2000, σ. 24).
____________________________________________________________________________________________________________


Για το σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιείται η μορφή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα.

Επίσης, το υπόδειγμα μπορεί να συμπληρώνεται ελεύθερα όπως άλλωστε και να απλουστεύεται ή να προσαρμόζεται κατάλληλα προκειμένου να συνεκτιμώνται οι εθνικές πολιτιστικές συνήθειες σε διοικητικά θέματα. Προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή απλούστευση, θα ήταν προφανώς σκόπιμο ένα υπόδειγμα που έχει αναπτυχθεί από ένα κράτος μέλος να χρησιμοποιείται το ίδιο σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες σε αυτό το κράτος για τις οποίες απαιτείται η ιδιότητα της ΜΜΕ.

Προφανώς, επειδή στόχος της σύστασης είναι να προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς σε θέματα ορισμού των ΜΜΕ, θα ήταν αντιπαραγωγικό η χρησιμοποίηση ενός παρόμοιου υποδείγματος να οδηγήσει σε αποκλίνουσες ερμηνείες του εν λόγω ορισμού. Για το λόγο αυτό, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι κάθε άλλο υπόδειγμα δήλωσης που θα έχει το ίδιο αντικείμενο θα πρέπει να συνεκτιμά όλες τις διατάξεις του κειμένου της σύστασης όσον αφορά τον προσδιορισμό της ιδιότητας της πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας επιχείρησης της αιτούσας επιχείρησης, κατά την έννοια της παρούσας σύστασης. Διότι τελικά το κείμενο που καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ιδιότητα της ΜΜΕ είναι η σύσταση και όχι η δήλωση.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι το προτεινόμενο υπόδειγμα δήλωσης βασίζεται στην έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Οι επιχειρήσεις που πληρούν έναν από τους όρους που καθορίζονται στο πρώτο άρθρο της εν λόγω οδηγίας είναι πράγματι συνδεδεμένες κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του ορισμού των ΜΜΕ λαμβανομένης υπόψη της φύσης των όρων αυτών.

Είναι επομένως σκόπιμο να γνωρίζουν αμέσως οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς δυνάμει της εν λόγω οδηγίας του Συμβουλίου ότι είναι επίσης συνδεδεμένες κατά την έννοια του ορισμού των ΜΜΕ. Σε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης της εν λόγω οδηγίας που θα οδηγήσει σε απόκλιση μεταξύ των δύο ορισμών, θα απαιτηθεί η κατάλληλη προσαρμογή του υποδείγματος δήλωσης.

Λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών για την έναρξη ισχύος τέτοιας ενδεχόμενης τροποποίησης, η προσαρμογή αυτή θα μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα με την ενδεχόμενη μελλοντική τροποποίηση της σύστασης που αφορά τον ορισμό των ΜΜΕ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του παραρτήματός της.
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης