ΠΟΛ.1195/1.7.1996

Διενέργεια τακτικών και προσωρινών φορολογικών ελέγχωνΣχόλια:


1 Ιούλ 1996

Taxheaven.gr
 Αθήνα 1 Ιουλίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1075487/4984/A009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
- ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
- ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
- ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ/9)
ΤΜΗΜΑ Α΄
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ/12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ , Β΄
- ΦΠΑ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ (Δ/14)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ , Δ΄

ΠΟΛ.: 1195

ΘΕΜΑ: Διενέργεια τακτικών και προσωρινών φορολογικών ελέγχων.

1. Οπως είναι γνωστό η εφαρμογή της απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1049691/3184/ΠΟΛ. 1099/27.4.94, με την οποία καθορίστηκε ειδικός προαιρετικός τρόπος περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ή επίκειται η ολοκλήρωσή της.
Ηδη με την παραπάνω απόφαση περαιώθηκε μεγάλος αριθμός ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων, γεγονός που καταδεικνύει τα θετικά αποτελέσματά της.

Ωστόσο η επί μακρόν ενασχόληση των ΔΟΥ με την εφαρμογή της απόφασης αυτής, είχε σαν αποτέλεσμα να ατονίσει το πρωταρχικής σημασίας ελεγκτικό τους έργο και ειδικότερα να περιοριστεί η διενέργεια τακτικών και προσωρινών φορολογικών ελέγχων.
Με δεδομένο λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε ή σύντομα ολοκληρώνεται το έργο της εφαρμογής της πιο πάνω απόφασης και λαμβανομένου υπόψη ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η επεξεργασία και αποστολή στο ΚΕΠΥΟ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1996, είναι ανάγκη να δοθεί από τις ΔΟΥ η δέουσα βαρύτητα στη διενέργεια τακτικών και προσωρινών ελέγχων και να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.

2. Υστερα από τα παραπάνω, με τη λήψη της παρούσας και αφού προηγηθεί αξιολόγηση και επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων με ευθύνη του προϊσταμένου της κάθε ΔΟΥ, θα ακολουθήσει η άμεση και συστηματική διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων.
Η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν θα γίνεται με βάση το φορολογικό τους ενδιαφέρον. Η ύπαρξη πάντως κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων, φορολογικών παραβάσεων ή Δελτίων Πληροφοριών, μεγάλων ή αδικαιολόγητων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ, καθώς βεβαίως και η μη υποβολή δηλώσεων οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου και ιδίως ΦΠΑ, αποτελούν σε κάθε περίπτωση λόγους πρόταξης και κατά προτεραιότητα διενέργειας τακτικού ή προσωρινού ελέγχου. Η επιλογή της μορφής του κατά περίπτωση ελέγχου, δηλαδή αν θα διενεργηθεί τακτικός ή προσωρινός έλεγχος, εναπόκειται στην κρίση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ και εξαρτάται από τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες κάθε υπόθεσης, σε σχέση και με τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, καθώς και τις υφιστάμενες υπηρεσιακές δυνατότητες.

Σημειώνεται πάντως ότι ανεξάρτητα από τη μορφή του ελέγχου, σε όλες τις επιχειρήσεις που θα ελεγχθούν θα διενεργείται ταυτόχρονα και προληπτικός έλεγχος ιδίως του Κ.Β.Σ. Ειδικά στους προσωρινούς ελέγχους ΦΠΑ, στους οποίους σημειωτέον πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, θα διενεργούνται οι ακόλουθες τουλάχιστον ελεγκτικές ενέργειες και διασταυρώσεις:

α) Θα θεωρούνται τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και στη συνέχεια θα ελέγχεται αν έχουν υποβληθεί οι περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν το διάστημα για το οποίο έχει εκδοθεί η εντολή ελέγχου και εφόσον υποβλήθηκαν αν αυτές έχουν συνταχθεί και υποβληθεί ορθά. Θα ελέγχεται ιδίως αν στις δηλώσεις αυτές έχουν αναγραφεί σωστά (κατ' αξία και κωδικό ανάλογα με το συντελεστή ΦΠΑ), οι εισροές (αγορές και δαπάνες) και οι εκροές (έσοδα), όπως προκύπτουν συνολικά από τους οικείους λογαριασμούς των τηρούμενων βιβλίων ή την ανάλυση των στηλών του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων ή του βιβλίου αγορών.

β) Θα διενεργείται δειγματοληπτική αντιπαραβολή των εκδοθέντων ή ληφθέντων από την επιχείρηση φορολογικών στοιχείων, με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις που αυτή έκανε στα επίσημα βιβλία της.

γ) Θα ελέγχεται η καταχώρηση του αναγραφόμενου ΦΠΑ στα ληφθέντα ή εκδοθέντα κατά περίπτωση από την επιχείρηση φορολογικά στοιχεία, στη χρέωση ή πίστωση του οικείου λογαριασμού ΦΠΑ (Λογ/σμός Ε.Γ.Λ.Σ. Νο 54) ή στην οικεία στήλη του βιβλίου Αγορών ή Εσόδων-Εξόδων κατά περίπτωση, ανεξάρτητα αν πρόκειται για πάγια, εμπορεύσιμα ή αναλώσιμα αγαθά.

δ) Θα ελέγχονται οι αθροίσεις των τηρούμενων βιβλίων, καθώς και η εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή ΦΠΑ στις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις ή παροχές υπηρεσιών.

ε) Θα διαπιστώνεται αν με βάση το είδος και την αιτιολογία της σχετικής δαπάνης, η επιχείρηση ενήργησε σωστά την έκπτωση του ΦΠΑ που την επιβάρυνε.

Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης για δαπάνες της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/86 καθώς και για δαπάνες που αφορούν αφορολόγητες πράξεις.

στ) Θα εξετάζεται η τυχόν καταστρατήγηση της αριθμ. Π.2869/1987 Α.Υ.Ο.

ζ) Θα εξετάζεται αν μετά την υποβολή σχετικής αίτησης για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου, η επιχείρηση, κατά το χρόνο που εκκρεμεί η επιστροφή, όχι νόμιμα, συνέχισε να συναθροίζει με τυχόν ΦΠΑ εισροών των επόμενων φορολογικών ή διαχειριστικών περιόδων, το ποσό του οποίου ζήτησε την επιστροφή.

η) Θα ελέγχεται η νόμιμη χρήση, από τους δικαιούχους ή λήπτες των ειδικών διπλότυπων δελτίων απαλλαγής που προβλέπονται από τις αριθ. Π.8271/87 και ΠΟΛ.1262/93 Α.Υ.Ο.

θ) Θα διαπιστώνεται αν η επιχείρηση που αγόρασε ή πώλησε αγαθά για εξαγωγή, με χρήση του διπλότυπου δελτίου απαλλαγής που προβλέπει η αριθ. Π.1262/93 Α.Υ.Ο., υπέβαλε τις προβλεπόμενες από την ίδια απόφαση συγκεντρωτικές καταστάσεις.

3. Για τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων, οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ θα εκδίδουν τις κατά περίπτωση σχετικές εντολές ελέγχου, στις οποίες θα αναγράφονται οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που θα ελεγχθούν. Για τους ελέγχους αυτούς θα χρησιμοποιηθεί όλο το κατάλληλο προς τούτο προσωπικό, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της κάθε ΔΟΥ.

4. Τυχόν διαπιστούμενες παραβάσεις του διενεργούμενου ταυτόχρονα προληπτικού ελέγχου (Κ.Β.Σ. κ.λπ.) θα καταλογίζονται σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές φορολογικές διατάξεις.

5. Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια τακτικών ή προσωρινών ελέγχων σε ανέλεγκτες υποθέσεις χρήσεων μέχρι και 1992 οι οποίες υπάγονται στην απόφαση ΠΟΛ.1099/1994, αλλά δεν έχει λήξει η προθεσμία του ενός μηνός από την παραλαβή του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος από τον επιτηδευματία. Σε ό,τι αφορά εξάλλου ειδικά τους τακτικούς ελέγχους, διευκρινίζεται ότι οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις (σχετική και η αριθ. 1046925/2985/009Α/19.4.1994 διαταγή μας).

6. Στις περιπτώσεις που από εταιρίες έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν αιτήματα για διενέργεια ελέγχου, λόγω συγχώνευσης, μετατροπής ή υποβολής αίτησης εισαγωγής των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι αιτούμενοι έλεγχοι θα προτάσσονται και θα ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατόν.

7. Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της από τη ΔΟΥ που εποπτεύουν και να παράσχουν τις απαραίτητες οδηγίες και εντολές σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Από κάθε Δ/νση Επιθεώρησης & Συντ/σμού ΔΟΥ και εντός του πρώτου εικοσαήμερου κάθε μήνα, θα αποστέλλονται μέσω Fax (αριθ. 3246794) στη Δ/νση Ελέγχων - Τμήμα Β', Συγκεντρωτικά Δελτία απο κάθε ΔΟΥ, αρμοδιότητάς της, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, με τα αποτελέσματα των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Οι ΔΟΥ θα πρέπει να παραδίδουν εγκαίρως τα Δελτία αυτά στους εποπτεύοντες Επιθεωρητές.


Taxheaven.gr