Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1107/25.6.2010 Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2010 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1107/25.6.2010
Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας.


Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672
ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Αικ. Νερούτσου
Τηλέφωνο : 210 3642570
FAX : 210 3642251         


ΠΟΛ 1107

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας.

 
Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν από το άρθρο 87 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) και την παράγραφο 7 του άρθρου Τέταρτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65), προβλέπεται η επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας.

 
Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα τις δασμολογικής κλάσης 8703 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, καθώς και στα αυτοκίνητα τύπου jeep της δασμολογικής κλάσης 8704. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄). Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ρητά ότι, εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας ορισμένες κατηγορίες επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής που παραλαμβάνονται από παραπληγικούς αναπήρους και αναπήρους με αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό κάτω άκρων, η οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λόγω της φύσης της αναπηρίας τους, δικαιούνται να παραλαμβάνουν με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.650 κ.ε.

Επί του περιεχομένου των προαναφερομένων διατάξεων έχουν δοθεί οι αναγκαίες διευκρινίσεις με το αριθμ. ΔΕΦΚ5018832/ΕΞ2010/ 30.4.2010 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., του οποίου αντίγραφο σας διαβιβάζουμε συνημμένα.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της ίδιας αυτής παραγράφου, ορίζεται ότι εξαιρούνται του φόρου πολυτελείας τα συγκεκριμένα είδη των περιπτώσεων η), θ), ι) και ια) του Πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού (δασμολογικές κλάσεις 71.13, 71.14, 71.15 και 71.16) των οποίων η φορολογητέα αξία επιβολής του φόρου πολυτελείας είναι μικρότερη των χιλίων (1000) Ευρώ ανά τεμάχιο και τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, προκειμένου για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα, τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες καθώς και για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη των περιπτώσεων η), θ), ι) και ια) του Πίνακα, που αφορούν έτοιμα (τελικά) προϊόντα προς πώληση από τον αποκτώντα και των οποίων η φορολογητέα αξία επιβολής του φόρου πολυτελείας είναι μικρότερη των χιλίων (1000) ευρώ ανά τεμάχιο, εξαιρούνται του φόρου πολυτελείας.

Οι ρυθμίσεις αυτές, όπως τέθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του ν. 3842/2010 ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση ιθ) του άρθρου 92 του νόμου αυτού, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23-4-2010).

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι ο ειδικός αυτός φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα άρθρα 19 και 20 του ν.2859/2000 (Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα καθώς και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες και επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα, στα είδη που ορίζονται από τις περιπτώσεις α) έως ιστ) του Πίνακα της παραγράφου αυτής, ως ακολούθως :

Στην περίπτωση α) του Πίνακα περιέχονται τα είδη δερμάτων των συγκεκριμένων δασμολογικών διακρίσεων που υπόκεινται σε φόρο πολυτελείας και ειδικότερα τα δέρματα από ερπετά, κροκοδείλους, σαυροειδή και από άγρια ζώα γενικά καθώς και πτηνών, ψαριών και θαλασσίων ζώων. Κατά συνέπεια, δέρματα από ζώα άλλα από αυτά που κατονομάζονται σαφώς πιο πάνω, όπως π.χ. τα δέρματα βοοειδών , αιγοειδών, χοιροειδών ή προβατοειδών, δεν επιβαρύνονται με φόρο πολυτελείας.

Στην περίπτωση β) του Πίνακα περιέχονται τεχνουργήματα από δέρμα των συγκεκριμένων δασμολογικών διακρίσεων του νόμου, τα οποία υπάγονται στα δέρματα εκείνα που ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση α).

Στην περίπτωση γ) του Πίνακα περιέχονται τα υποδήματα από δέρμα της περίπτωσης α) της δασμολογικής κλάσης ΕΧ 64.03.

Στην περίπτωση δ) του Πίνακα περιέχονται τα ενδύματα , εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνόδερμα της δασμολογικής κλάσης 43.03

Στην περίπτωση ε) του Πίνακα περιέχονται οι τάπητες από οποιαδήποτε ύλη που περιέχουν μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι σε ποσοστό πάνω από 10% στο συνολικό βάρος, όπως τα είδη αυτά ορίζονται στις επιμέρους δασμολογικές διακρίσεις.

Στην περίπτωση στ) του Πίνακα περιέχονται μαργαριτάρια, ακατέργαστα ή κατεργασμένα, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες ή ακατέργαστες και τα διαμάντια έστω και κατεργασμένα. Εξαιρούνται οι πέτρες εκείνες που προορίζονται για βιομηχανική χρήση όπως αυτές ορίζονται στις επί μέρους δασμολογικές διακρίσεις.

Στην περίπτωση ζ) του Πίνακα περιέχονται η σκόνη διαμαντιού και η σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες φυσικές ή συνθετικές της δασμολογικής κλάσης 71.05. 2
 
Στις περιπτώσεις η), θ) και ι) του Πίνακα περιέχονται κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας και άλλα τεχνουργήματα, που συντίθενται από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, όπως ειδικότερα ορίζονται από τις δασμολογικές κλάσεις 71.13, 71.14 και 71.15.

Αναφορικά με τους όρους «πολύτιμα μέταλλα» , «επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα», «κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα» και «είδη χρυσοχοΐας» και το πεδίο εφαρμογής των πιο πάνω δασμολογικών κλάσεων, οδηγίες έχουν δοθεί με το προαναφερόμενο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

Στην περίπτωση ια) του Πίνακα περιέχονται τεχνουργήματα από μαργαριτάρια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες της δασμολογικής κλάσης 71.16.

Στις περιπτώσεις ιβ) και ιγ) του Πίνακα περιέχονται τα αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης της δασμολογικής κλάσης ΕΧ 88.02, καθώς και τα πλοία, πλοιάρια και άλλα σκάφη που προορίζονται για αναψυχή της δασμολογικής κλάσης ΕΧ 89.03, με εξαίρεση εκείνα των δασμολογικών διακρίσεων που ορίζονται από το νόμο.

Στις περιπτώσεις ιδ), ιε) και ιστ) του Πίνακα περιέχονται:

Ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα της δασμολογικής κλάσης 9101

Κάσες (κελύφη) για ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα της δασμολογικής διάκρισης 9111.10

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα από πολύτιμα μέταλλα της δασμολογικής διάκρισης 9113.10

Με την περίπτωση ιζ) του Πίνακα εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα είδη από άργυρο των παραπάνω περιπτώσεων η), θ) και ι) των δασμολογικών κλάσεων ΕΧ 71.3, ΕΧ 71.14 και ΕΧ 71.15.

Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών του νόμου, η εξαίρεση από το φόρο πολυτελείας στα είδη από άργυρο γενικώς των προαναφερομένων δασμολογικών κλάσεων, είναι γενική, χωρίς άλλη διάκριση ή άλλη προϋπόθεση.

3. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι ο φόρος πολυτελείας των επιβατικών αυτοκινήτων και των μεταφορικών μέσων των περιπτώσεων ιβ) και ιγ) του Πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης τους, βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές παράλληλα με τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων και ως προς τις κυρώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 142 και επόμενα του ν.2960/2001.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι, προκειμένου για τα είδη της παραγράφου 4 που προέρχονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες (εισαγωγή αγαθών κατά τη έννοια των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2859/2000), ο φόρος πολυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές κατά τη θέση αυτών σε ανάλωση, ήτοι με την πλήρη καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολικών επιβαρύνσεων. Εξάλλου, προκειμένου για είδη που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.2859/2000) ή τα εγχωρίως παραγόμενα, ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία.

Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου ορίζεται ότι, για μεν τα εγχωρίως παραγόμενα είναι ο παραγωγός των προϊόντων, για δε τα προερχόμενα από λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση.

Προκειμένου για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα είδη που υπάγονται στον ειδικό φόρο πολυτελείας, η απόδοση του φόρου ενεργείται με βάση την αξία του κόστους κατά την ημερομηνία παραλαβής τους, σύμφωνα με τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τις κοινοτικές επιχειρήσεις.

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, οι ενδιάμεσες εργασίες που παρέχονται μεταξύ κατασκευαστών – εργαστηρίων για την εκτέλεση επιμέρους εργασιών στα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα δεν είναι υποκείμενες στο φόρο πολυτελείας.

Ο φόρος πολυτελείας της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, προκειμένου για τα εγχωρίως παραγόμενα ειδικά για τα πωλούμενα λιανικώς, για τα οποία προηγούμενα δεν έχει επιβληθεί φόρος πολυτελείας λόγω παραγωγής τους από την ίδια την επιχείρηση, επιβάλλεται επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. μειωμένης κατά 30%. Δεν επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας στα εγχωρίως παραγόμενα αγαθά, εάν αυτά εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης.

Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση είναι ο χρόνος παραλαβής των ειδών από τον αποκτώντα, για δε τα εγχωρίως παραγόμενα, κατά την πώληση αυτών από τον παραγωγό.

Ρητά προβλέπεται ότι, τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος και ότι οι διατάξεις του ν.2523/1997 (ΦΕΚ Α΄ 179) εφαρμόζονται αναλόγως και στη φορολογία αυτή. Η απόδοση του ποσού φόρου ενεργείται με την εγγραφή του στον Κ.Α.Ε. του Κρατικού Προϋπολογισμού 1344 « Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόμενων ειδών (αρθρ.17, ν.3833/2010)». Η αναλογούσα προσαύξηση σε εκπρόθεσμη απόδοση του ειδικού φόρου ενεργείται με την εγγραφή του οικείου ποσού στον Κ.Α.Ε. του Κρατικού Προϋπολογισμού 1711 « Προσαυξήσεις στου έμμεσους φόρους γενικά».

Με βάση τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία θα καθοριστεί ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την απόδοση του φόρου αυτού στις Δ.Ο.Υ. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε και είναι η αριθ. πρωτ. ΔΤΕΦ Β΄1087166 ΕΞ 2010/25-6-2010.

4. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, τα είδη της παραγράφου 4 που παραλαμβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων της ίδιας παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας. Συνεπώς προκειμένου για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα καθώς και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες είδη της παραγράφου 4 που παραλαμβάνονται ως έτοιμα (τελικά) προϊόντα με την πλήρη καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και τα οποία διατίθενται περαιτέρω προς πώληση από τον αποκτώντα δεν επιβάλλεται ειδικός φόρος επί της φορολογητέας αξίας αυτών (τιμή πώλησης). Κατ’ ακολουθία, ο ειδικός φόρος επιβάλλεται κατά τον χρόνο της πώλησης των ειδών της παραγράφου 4, εφόσον αυτά αφορούν σε εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα τα οποία διατίθενται χονδρικώς ή λιανικώς στην εσωτερική αγορά. Διευκρινίζεται ότι, για αυτά τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα που προέρχονται από αποθέματα πρώτων υλών που υφίσταντο πριν την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού, κατά την περαιτέρω πώληση αυτών επιβάλλεται φόρος πολυτελείας, αφού ως χρόνος γέννεσης της φορολογικής υποχρέωσης για τα εγχωρίως παραγόμενα είναι ο χρόνος της πώλησης αυτών από τον παραγωγό.

Διευκρινίζεται ότι, η απεικόνιση στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης του ειδικού φόρου πολυτελείας καθώς και οι μειώσεις της φορολογητέας αξίας, του ειδικού φόρου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., με την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων, ακολουθεί τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                               
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                              

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης