Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1194/1.7.1996 Εφαρμογή της Απόφασης ΠΟΛ. 1099/27.4.1994 σε ειδικές περιπτώσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και οδηγίες για θέματα υποθέσεων που περαιώθηκαν με την απόφαση αυτή


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1194/1.7.1996
Εφαρμογή της Απόφασης ΠΟΛ. 1099/27.4.1994 σε ειδικές περιπτώσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και οδηγίες για θέματα υποθέσεων που περαιώθηκαν με την απόφαση αυτή


Αθήνα 1 Ιουλίου 1996
Αρ. Πρωτ. : 1075488/4985/A009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ , Β΄ Γ΄
2. ΦΠΑ & ΕΦ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ , Δ΄

ΠΟΛ.: 1194

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή της Απόφασης ΠΟΛ. 1099/27.4.1994 σε ειδικές περιπτώσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και οδηγίες για θέματα υποθέσεων που περαιώθηκαν με την απόφαση αυτή.

Οπως είναι γνωστό, με σκοπό την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών χρήσεων μέχρι και 1992, εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση 1049691/3184/ΠΟΛ. 1099/27.4.1994, με την οποία καθορίστηκε ειδικός και προαιρετικός τρόπος περαίωσης των υποθέσεων αυτών.
Για την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, σε ειδικές περιπτώσεις εκκρεμών υποθέσεων, για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά ερωτήματα, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με υποθέσεις που περαιώθηκαν με την απόφαση αυτή, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

1.α) Σε περιπτώσεις επιτηδευματιών με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία και εφόσον τα κατασχεθέντα αφορούν αποκλκειστικά χρήσεις μετά την 1.1.1993 και δεν εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο με προηγούμενες χρήσεις, τότε όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις των χρήσεων μέχρι και 1992 υπάγονται στην απόφαση, ανεξάρτητα από την επεξεργασία ή μη των κατασχεθέντων.

β) Ομοίως αν τα κατασχεθέντα αφορούν αποκλειστικά χρήσεις που είναι ήδη περαιωμένες και εφόσον δεν εμπλέκονται με τις επόμενες ανέλεγκτες χρήσεις, τότε οι ανέλεγκτες υποθέσεις των επομένων αυτών χρήσεων υπάγονται στην απόφαση.

γ) Εφόσον όμως τα κατασχεθέντα αφορούν μία ή περισσότερες ανέλεγκτες χρήσεις μέχρι και 1992, τότε η υπαγωγή ή μη των ανέλεγκτων υποθέσεων του επιτηδευματία εξαρτάται από τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των κατασχεθέντων από πλευράς Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. κατά περίπτωση, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγηθεί και ολοκληρωθεί.

Ειδικότερα, αν με βάση τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου από την επεξεργασία των κατασχεθέντων, προέκυψαν ουσιαστικές παραβάσεις Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., τότε εξαιρείται η πρώτη ανέλεγκτη χρήση για την οποία διαπιστώθηκαν τέτοιες παραβάσεις, καθώς και όλες οι επόμενες, αλλά οι προηγούμενες υπάγονται στην απόφαση. Αντίθετα αν δεν προέκυψαν καθόλου παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., ή προέκυψαν επουσιώδεις (μη ουσιαστικές) παραβάσεις που αξιολογούμενες περαιτέρω δεν θίγουν το κύρος των τηρηθέντων βιβλίων, τότε όλες γενικά οι ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία υπάγονται στην απόφαση.
Σαν ουσιαστική παράβαση θεωρείται εν προκειμένω οποιαδήποτε παράβαση του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. που επισύρει ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Για την αποφυγή οποιονδήποτε προβλημάτων, διαπιστωθείσες παραβάσεις χαρακτηρίζονται ως μη ουσιαστικές με σύμφωνη γνώμη και του εποπτεύοντος Επιθεωρητή.

Για το σκοπό αυτό, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι σχετικοί φάκελοι τίθενται από τη Δ.Ο.Υ. υπόψη και του εποπτεύοντος Επιθεωρητή και η παράβαση θεωρείται ως μη ουσιαστική με αιτιολογική πράξη επί του σώματος της απόφασης επιβολής προστίμου που θα συνυπογράφεται υποχρεωτικά και από τον Επιθεωρητή.

δ) Εφόσον για χρήσεις μέχρι και 1992, επιτηδευματιών με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία, έχουν εκδοθεί ήδη εντολές τακτικού ή προσωρινού ελέγχου για οποιοδήποτε φορολογικό αντικείμενο και έχουν τουλάχιστον εκδοθεί τα σχετικά φύλλα ελέγχου, τότε, σε περίπτωση μεν τακτικού ελέγχου, όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις εξαιρούνται από την απόφαση, σε περίπτωση δε προσωρινού ελέγχου εξαιρούνται από την απόφαση οι ανέλεγκτες υποθέσεις της πρώτης ελεγχθείσας χρήσης και οι επόμενες αυτής, ενώ οι προγενέστερες κρίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω περίπτωση γ'.
Αν όμως τα φύλλα ελέγχου δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, τότε όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις κρίνονται σύμφωνα με την πιο πάνω περίπτωση γ', ανεξάρτητα αν πρόκειται για τακτικό ή προσωρινό έλεγχο.

2. Σε ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων της περίπτωσης α' παραγράφου 2 άρθρου 36α του Ν.Δ.3323/1995 (περ. α', παρ. 3 άρθρο 34 Ν.2238/1994), στις οποίες από τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα προσαρτημένα σ' αυτές προβλεπόμενα έντυπα, προκύπτει ανάθεση όλου του αναληφθέντος έργου σε εταιρία ή κοινοπραξία στην οποία μετέχει και ο εισφέρων ανάδοχος ή απευθείας συμβασιούχος και ταυτόχρονα δεν δηλώνονται καθόλου ακαθάριστα έσοδα από άλλα έργα πέραν αυτού που εισφέρθηκε ή από άλλες δραστηριότητες, στις υποθέσεις αυτές υπολογίζεται το οικείο ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος για κάθε μία υπόθεση. Σ' αυτές τις περιπτώσεις το έντυπο Ε-414 θα συμπληρώνεται με ανάλογη εφαρμογή των οδηγιών της παραγράφου 7 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1158/22.6.1994.
Σε περιπτώσεις που στις υποβληθείσες δηλώσεις δηλώνονται και πρόσθετα ακαθάριστα έσοδα από άλλα έργα πέραν αυτού που εισφέρθηκε ή από άλλες δραστηριότητες, τότε για τον υπολογισμό του βεβαιωτέου φόρου λαμβάνονται υπόψη μόνο τα επί πλέον αυτά δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα.

Είναι ευνόητο ότι αν από τις υποβληθείσες δηλώσεις δεν προκύπτουν με βεβαιότητα τα παραπάνω, τότε λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων. Σε τέτοια περίπτωση έχουν βέβαια ανάλογη εφαρμογή οι οδηγίες της παραγράφου 7 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1255/15.11.1994.

3. Για την περαίωση ειδικά των ανέλεγκτων υποθέσεων πρακτορείων χονδρικής πώλησης λαχείων και επειδή από το οικον. έτος 1993 μεταβλήθηκε ο τρόπος προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων αυτών και ειδικότερα μειώθηκε το ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας των πωλουμένων λαχείων, που προσδιορίζει και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, από 12% σε 1%, με αντίστοιχη αύξηση του Μ.Σ.Κ.Κ. από 4,5% (ΚΑ 9208α) σε 30% (ΚΑ 9208), για τους λόγους αυτούς, ο Μ.Σ.Κ.Κ. που πρέπει να εφαρμόζεται για τις πιο πάνω υποθέσεις είναι
για μεν το οικον. έτος 1993 ο αυξημένος συντελεστής 30%, αλλά για τα οικον. έτη 1992 και προγενέστερα ο προϊσχύσας συντελεστής 4,5%.

4. Στην απόφαση δεν περιέχεται συγκεκριμένη θετική διάταξη για δυνατότητα καταστροφής των φορολογικών στοιχείων που αφορούν διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες περαιώθηκαν οι αντίστοιχες ανέλεγκτες υποθέσεις.
Επειδή όμως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.2198/1994 ορίζουν ότι η απόφαση (και στην προκειμένη περίπτωση η ΠΟΛ.1099/1994) με την οποία θα περαιωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, επιφέρει τα αποτελέσματα δικαστικής και αμετάκλιτης απόφασης και επειδή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. ορίζουν ότι τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν σε προγενέστερο χρόνο από τον οριζόμενο χρόνο διαφύλαξης (6 χρόνια ή 11 χρόνια για χρήσεις πριν από το έτος 1991) εφόσον οι εγγραφές καταστούν αμετάκλητες, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών των υποθέσεων που περαιώθηκαν με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1099/1994, μετά και την αποπληρωμή της τελευταίας δόσης (συνολικής εξόφλησης) μπορούν να καταστραφούν.

5. Κάθε διαφορετική θέση ή οδηγία ως προς τα παραπάνω, δεν ισχύει.

6. Με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία, η εφαρμογή της απόφασης είχε θετικότατα αποτελέσματα και ήδη έχει περαιωθεί ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό του συνόλου των ανέλεγκτων υποθέσεων. Ειδικά όμως σε ότι αφορά τις περαιωθείσες ανέλεγκτες υποθέσεις των επιτηδευματιών φυσικών προσώπων, μεγάλος αριθμός των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, επειδή σ' αυτές έχουν δηλωθεί εισοδήματα και από άλλες πηγές πέραν από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο οι δηλώσεις αυτές να έχουν ιδιαίτερο περαιτέρω φορολογικό ενδιαφέρον.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα στις Δ.Ο.Υ. κατ' αρχήν από πλευράς διεκπεραίωσης και οριστικής τακτοποίησης των αρχείων τους. Κυρίως όμως η συσσώρευση νέων εκκρεμοτήτων ήσσονος σημασίας, έχει αρνητικά αποτελέσματα στο ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ., καθώς αποδυναμώνει τη δυνατότητα ενασχόλησής τους με τον έλεγχο υποθέσεων μεγαλύτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες και πρέπει να ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Για τους λόγους αυτούς και για την άρση των παραπάνω εκκρεμοτήτων, εκδόθηκε η αριθ. 1075512/4987/Α009/ΠΟΛ. 1093/1.7.96 Υπουργική Απόφαση, την οποία σας κοινοποιούμε με την παρούσα, παρέχοντας συγχρόνως και τις ακόλουθες σχετικές διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή της:

Α. Ειλικρινείς ως προς τις συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων που ορίζονται από την κοινοποιούμενη απόφαση και με τις προϋποθέσεις της απόφασης αυτής, μπορούν να κριθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μόνο των επιτηδευματιών φυσικών προσώπων που περαίωσαν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους με την απόφαση ΠΟΛ.1099/27.4.1994.

Β. Για να κριθούν ειλικρινείς κατά τα ανωτέρω οι εν λόγω δηλώσεις και να περαιωθούν οριστικά, πρέπει να περιλαμβάνονται σ' αυτές εισοδήματα από μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην απόφαση, χωρίς να εξετάζεται αν αυτά αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο, τα τέκνα ή τη σύζυγό του ή από όλους μαζί.

Πιο αναλυτικά, ως προς τις κατηγορίες των εισοδημάτων:

α) Από τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.Δ.3323/1955 (άρθρο 45 Ν.2238/1994) προκύπτει ποιά εισοδήματα είναι από μισθωτές υπηρεσίες και επομένως δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση η περίπτωση αυτή. Το εισόδημα αυτό πρέπει να προκύπτει από βεβαίωση του εργοδότη από την οποία επίσης πρέπει να προκύπτει ο φόρος που αναλογεί και παρακρατήθηκε.

β) Για το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή και μέχρι μίας ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας κατοικίας δεν εξετάζεται, αν η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία ανήκει στο φορολογούμενο ή στη σύζυγό του ή στα τέκνα που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν ή αν είναι συνιδιοκτησία μεταξύ αυτών, αρκεί η συνολική επιφάνεια να μην υπερβαίνει το όριο που ορίζεται από την απόφαση.
Αν όμως η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία είναι συνιδιοκτησία ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω πρόσωπα με οποιαδήποτε άλλα τρίτα πρόσωπα, τότε προκειμένου να υπολογισθεί αν η συνολική επιφάνεια υπερβαίνει ή όχι το παραπάνω όριο, θα λαμβάνεται υπόψη τόσο ποσοστό επιφάνειας όσο είναι και το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αναλογεί στο φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα.

Για τις δηλώσεις με ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση οικοδομών γενικά μέχρι 1.000.000 δρχ. αθροιστικά κάθε έτος, διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό αφορά συνολικό, δηλαδή οικογενειακό εισόδημα.

γ) Το εισόδημα από τη διατροφή που εισπράττεται από το σύζυγο, τη σύζυγο ή τα τέκνα, η οποία (διατροφή) έχει επιδικασθεί ή συμφωνηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, προκύπτει από τα πιο πάνω επίσημα στοιχεία και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να υπάρξει αμφισβήτηση ως προς το ύψος του και θεωρείται ειλικρινές.

δ) Σε ότι αφορά τις συμμετοχές σε επιτροπές ή συμβούλια που καταβάλλονται από το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η απόφαση θέτει σαν προϋπόθεση η μείωση του καθαρού εισοδήματος (ακαθάριστο μείον κρατήσεις, εκτός φόρου) να έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3323/1955 όπως αυτές ίσχυαν. Ετσι για τα ποσά που καταβλήθηκαν από 1.1.1983 και μετά (οικον. έτος 1984 και επόμενα), πρέπει να έχει γίνει μείωση 40%, η οποία να μην υπερβαίνει τις 40.000 δραχμές.

Γ. Αλλη προϋπόθεση που θέτει η απόφαση είναι να έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο και τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις, για τις εκπτώσεις από το εισόδημα και τις μειώσεις από το φόρο,
καθώς και για την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά αυτά, κρίνουμε σκόπιμα να καλείται ο φορολογούμενος να τα υποβάλλει και εφόσον δεν ανταποκριθεί, οι δηλώσεις του θα παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις θα περαιώνονται μόνο οι δηλώσεις που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της απόφασης και είναι συνεχόμενες με το οριστικό έτος ή την αρχική δήλωση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που για ορισμένες δηλώσεις δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την απόφαση, δηλαδή θα περαιώνονται ως ειλικρινείς μόνο οι δηλώσεις που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και είναι συνεχόμενες με το οριστικό έτος ή την αρχική δήλωση.

Δ. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης, περαιώνονται οριστικά και οι δηλώσεις που περιλαμβάνουν εισοδήματα και από άλλες επιπρόσθετες κατηγορίες εισοδημάτων εκτός από αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 1 της ίδιας απόφασης, με την προϋπόθεση όμως ότι όλα τα επιπρόσθετα αυτά εισοδήματα είναι οριστικά. Για παράδειγμα αν στις δηλώσεις περιλαμβάνονται ακαθάριστα εισοδήματα από εκμίσθωση οικοδομών που σε οικογενειακό επίπεδο υπερβαίνουν το 1.000.000 δρχ. κάθε έτος, και τα συγκεκριμένα αυτά εισοδήματα έχουν οριστικοποιηθεί, τότε οι δηλώσεις αυτές περαιώνονται οριστικά με την προϋπόθεση βέβαια ότι συντρέχουν και οι υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις της παραγράφου 1 της απόφασης, στις οποίες περιλαμβάνονται εισοδήματα και από άλλες επιπρόσθετες κατηγορίες που δεν είναι οριστικά, περαιώνονται μεν ως προς τις συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων της εν λόγω παραγράφου, αλλά παραμένουν εκκρεμείς ως προς τα εισοδήματα των επιπρόσθετων κατηγοριών.

Ε. Αν για τις κατηγορίες εισοδημάτων που κρίνονται ειλικρινείς με βάση την κοινοποιούμενη απόφαση προκύψουν στοιχεία για απόκρυψη εισοδήματος, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να εκδόσει συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 άρθρου 68 Ν.2238/1994.

ΣΤ. Επειδή με βάση την κοινοποιούμενη απόφαση, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματιών φυσικών προσώπων οι οποίες συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις κρίνονται αυτοδικαίως ως ειλικρινείς ως προς τις κατηγορίες εισοδημάτων που ορίζονται απ' αυτήν, δεν επιτρέπεται στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. να διενεργήσει οποιονδήποτε σχετικό έλεγχο, αλλά υποχρεούται να ενεργήσει σύμφωνα με την απόφαση, κρίνοντας με βάση μόνο τα στοιχεία της δήλωσης και τα έντυπα και δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν. Κατ' εξαίρεση, σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν ήδη έγγραφα στοιχεία για απόκρυψη εισοδήματος τα οποία δεν έχουν ερευνηθεί, οι οικείες δηλώσεις δεν θα περαιώνονται μέχρι να γίνει η σχετική έρευνα από την Υπηρεσία.

Ζ. Η περαίωση των δηλώσεων στις οποίες αναφέρεται η κοινοποιούμενη απόφαση, θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη πράξης περαίωσης πάνω στο σώμα της φορολογικής δήλωσης που θα υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., τον επόπτη ελέγχου και τον αρμόδιο υπάλληλο και θα περιλαμβάνει τα εξής:

Πράξη περαίωσης αριθ. ........................

Η δήλωση αυτή περαιώνεται σύμφωνα με την αριθ. 1075512/4987/Α009/ΠΟΛ. 1093/1.7.96 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ Ο Επόπτης Ελέγχου Ο Υπάλληλος

Οι κατά τα ανωτέρω πράξεις θα καταχωρηθούν σε ειδικό Βιβλίο στο οποίο θα αναγράφονται ανά πράξη και το ονοματεπώνυμο του φορολογούμενου, το επάγγελμα, η διεύθυνση και ο αριθμός της δήλωσης.
Είναι ευνόητο ότι ενόψει της παραπάνω ακολουθούμενης ειδικής διαδικασίας, δεν θα συντάσσονται για τις περαιούμενες δηλώσεις εκθέσεις ελέγχου και ειλικρινή φύλλα ελέγχου.

7. Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας από τις Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν.
Με την ευκαιρία αυτή τονίζεται ότι το έργο της ολοκλήρωσης της εφαρμογής της απόφασης για το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων που υπάγονται σ' αυτήν, πρέπει να περατωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί η εφαρμογή της απόφασης αυτής και για άλλες χρήσεις πέραν των χρήσεων μέχρι 31.12.1992.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης