Αποτελέσματα live αναζήτησης

2/37345/0004/2010 Απογραφή προσωπικού Δημοσίου - Ενιαία Αρχή Πληρωμής - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 2/49931/0004/27.7.2010, ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28.9.2012, την ΕΑΠ 2003486 ΕΞ 05-12-2013, ΕΑΠ 2003683 ΕΞ 2016/1.12.2016, την 2004980 ΕΞ 2018, την 95860 ΕΞ 2022/06.07.2022, την 96214 ΕΞ 07-07-2022 και την 113186 ΕΞ 05-08-2022.Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2010 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

2/37345/0004/2010
Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής


Αριθμ. 2/37345/0004/2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου δευτέρου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α/10) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτημέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

2. Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 5 του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80Α/95) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 15 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178Α/00).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α/03), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α710) και του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α710.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α/95).

5. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθ. 13 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72Α/99).

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204Α/74) όπως έχει τροποποιηθεί.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/05) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.

8. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213 Α/09).

9. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408 Β/09).

10. Την από 4η Απριλίου 2001 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ΔΙΑΣ ΑΕ και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και την από 23122003 σύμβαση καταβολής αμοιβής της ΔΙΑΣ ΑΕ.

11. Την με αριθμ. 2020401/2513/0022/2631997 (ΦΕΚ 241Β/97) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο νέο σύστημα πληρωμής των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει.

12. Ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την ένταξη περίπου 150.000 αμειβομένων του Δημοσίου στο διατραπεζικό σύστημα πληρωμής μισθοδοσίας, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Επίσης, ότι με την απόφαση αυτή δύναται να προκληθεί πρόσθετη δαπάνη στους οικείους προϋπολογισμούς ορισμένων ΝΠΔΔ λόγω της ένταξης των αμειβομένων τους στο διατραπεζικό σύστημα πληρωμής μισθοδοσίας η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

13. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης απλοποιούνται οι διαδικασίες καταβολής αμοιβών του Δημοσίου και παρέχεται άμεσα η δυνατότητα παρακολούθησης αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων μισθοδοσίας, 

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης α'και β' βαθμού και συνιστούμε Ενιαία Αρχή Πληρωμής, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Απογραφή προσωπικού δημοσίου

Άρθρο 1
Έκταση Εφαρμογής


1. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, ως ακολούθως:
1.1. το μόνιμο προσωπικό,
1.2. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
1.3. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
1.4. οι μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες των γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, των γραφείων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των γραφείων Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ.,
1.5. οι επί θητεία υπάλληλοι,
1.6. οι υπάλληλοι κατηγορίας ειδικών θέσεων,
1.7. οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή,
1.8. το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Το πάσης φύσεως διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και το πάσης φύσεως διδακτικό προσωπικό των Σχολών του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
1.9. οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
1.10. τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,
1.11. το επί θητεία και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στρατιωτικό και ένστολο προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη,
1.12. οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι μόνιμοι ιατροί, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι επικουρικοί ιατροί.
1.13. οι κληρικοί όλων των βαθμίδων και το προσωπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία Αυτής,
1.14. οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,
1.15. οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου,
1.16. οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ,
1.17. οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
1.18. τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. Α' και β' βαθμού,
1.19. το λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό των φορέων της παρ. 1 του άρθρου αυτού, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ως άνω ενδεικτική απαρίθμηση.
1.20. Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής.
1.21 Απογράφεται επίσης το πάσης φύσεως προσωπικό που λαμβάνει με καθοιονδήποτε τρόπο κάθε είδους αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές, ή αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενες απολαβές από το Ελληνικό Δημόσιο. Στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις της πρακτικής άσκησης, η αποζημίωση λόγω δικαστικής απόφασης, οι θεραπαινίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι υπότροφοι και οι αντιρρησίες συνείδησης.

(Οι περιπτώσεις 1.20 και 1.21, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28.9.2012 και αντικαταστάθηκαν με την απόφαση ΕΑΠ 2003486 ΕΞ 05-12-2013)

2. Το πάσης φύσεως προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απογράφεται στις προθεσμίες του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, ξεχωριστά, με τη φροντίδα της υπηρεσίας τους.

3. Απογράφονται τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α'), όπως ισχύει, εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ314/Α/2005).

(Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28.9.2012 και αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΕΑΠ 2003486 ΕΞ 05-12-2013)

4. Στις διατάξεις της παρούσης απόφασης υπάγονται επίσης τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, το προσωπικό της Βουλής και οι Ειδικοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες των Βουλευτών.

(Η παράγραφος 4, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση ΕΑΠ 2003486 ΕΞ 05-12-2013)


5. Κατ’ εξαίρεση οι τέως Πρόεδροι της Δημοκρατίας και τα μέλη της οικογένειας των θανόντων Προέδρων της Δημοκρατίας, στους οποίους καταβάλλονται τα έξοδα παράστασης του άρθρου 2 του ν. 565/1977 (Α’ 85), απογράφονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

(Η παράγραφος 5, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 95860 ΕΞ 2022/06.07.2022)

Άρθρο 2
Χρόνος και όργανα απογραφής

1. Η απογραφή διενεργείται από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010 έως και την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010. Οι υπόχρεοι απογράφονται σύμφωνα με τα δυο (2) τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους κατά τις ημερομηνίες και ώρες που ανακοινώνονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στην ιστοσελίδα της απογραφής.

(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 2/49931/0004/27.7.2010)

2. Οι υπόχρεοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών απογράφονται μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η έως και την 9η Ιουλίου 2010.

3. Την απογραφή συντονίζει η Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Όργανα της απογραφής είναι: α) οι υπαγόμενοι στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, β) οι ομάδες υποστήριξης της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και γ) οι προϊστάμενοι των μονάδων Διοικητικού/Προσωπικού ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

Άρθρο 3
Τρόπος και διαδικασία απογραφής

1. Όλοι οι υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης υποχρεούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονική σελίδα απογραφής, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο www.apografi.gov.gr. και περιέχει: α) προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου, β) στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου και γ) τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, δ) Γνώσεις και δεξιότητες και ε) Προτιμήσεις και Προτάσεις και στ) Μισθολογικά Στοιχεία. Η σελίδα αυτή γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν την απογραφή όλων των προσερχόμενων σε αυτές για απογραφή, είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού ορίζουν ομάδα υποστήριξης που αποτελείται από πέντε (5) υπαλλήλους του οικείου φορέα με άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, την οποία και συντονίζουν οι ίδιοι. Έργο της ομάδας υποστήριξης είναι η υποβοήθηση των υπόχρεων στην εισαγωγή των στοιχείων της απογραφής.

(Η φράση "δ) Γνώσεις και δεξιότητες και ε) Προτιμήσεις και Προτάσεις και στ) Μισθολογικά Στοιχεία" στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28.9.2012)

2. Οι υπόχρεοι που πρόκειται να απουσιάσουν με προγραμματισμένες άδειες, κατά τις ημερομηνίες απογραφής τους, δύνανται, με αίτησή τους, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία, να απογραφούν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας που υπηρετούν, ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι υπόχρεοι που δεν δύνανται να απογραφούν λόγω ασθένειας ή αιφνιδίου κωλύματος, απογράφονται με ευθύνη των προϊσταμένων των Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού της υπηρεσίας που υπηρετούν.

3. Μετά τη συμπλήρωσή της, η σελίδα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Μετά την απογραφή του, ο υπάλληλος λαμβάνει κωδικό αριθμό πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία που έχει υποβάλει στην ατομική ηλεκτρονική σελίδα. Η σελίδα απογραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής υποβολή στοιχείων αποτελεί ποινικό και πειθαρχικό παράπτωμα.

4. Προκειμένου για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ., τα πεδία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά είναι: Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Όνομα Πατέρα, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Φορέας Απασχόλησης, Εργασιακή Σχέση, Ημερομηνία Πρόσληψης, Συνολικός Χρόνος Υπηρεσίας, Μισθολογικά Στοιχεία. 

5. Οι υπόχρεοι απογράφονται με ευθύνη των υπηρεσιών προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. και η απογραφή διενεργείται έως τις 31.12.2012.

(Οι παράγραφοι 4 και 5, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28.9.2012)

Άρθρο 4
Ένταξη στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων - Δικαιώματα χρήσης

1. Τα κατά τα ανωτέρω δεδομένα συγκεντρώνονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας απόφασης.

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 της παρούσας απόφασης, η Ενιαία Αρχή Πληρωμής σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χορηγεί σε εξουσιοδοτημένους χρήστες των Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων του άρθρου 1, πρόσβαση στην ανωτέρω βάση δεδομένων, προκειμένου να συμπληρώσουν το σύνολο των στοιχείων του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης για κάθε υπάλληλο της αρμοδιότητάς τους. Η διαδικασία πιστοποίησης χρηστών καθορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η συμπλήρωση των κατά τα ανωτέρω στοιχείων πραγματοποιείται εντός εξαμήνου από τη χορήγηση της εξουσιοδότησης στον κάθε φορέα.

(Η φράση "σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" της παραγράφου 2, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28.9.2012)

3. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού υποχρεούνται να εισάγουν τα στοιχεία των νεοδιοριζομένων και των με οποιαδήποτε μορφή νέων απασχολούμενων στην οικεία υπηρεσία, καθώς και να επικαιροποιούν άμεσα τα στοιχεία των υπηρετούντων υπαλλήλων της αρμοδιότητάς τους, μετά από κάθε υπηρεσιακή μεταβολή.

4. Οι υπόχρεοι του άρθρου 1, μέσω του ατομικού τους κωδικού, δύνανται να έχουν πρόσβαση στην ατομική τους σελίδα, μόνο για την ανάγνωση των στοιχείων τους. Η τροποποίηση των στοιχείων της ατομικής τους σελίδας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού των υπηρεσιών.

5. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής που συνιστάται με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χρησιμοποιούν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους.

6. Κατά την διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 της παρούσας απόφασης, αποδίδεται μοναδικός Ενιαίος Κωδικός Μισθοδοσίας Δημοσίου (ΕΚΜΔΗ) σε κάθε μισθοδοτούμενο υπάλληλο του οποίου τα στοιχεία έχουν διασταυρωθεί. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων του άρθρου 1 υποχρεούνται στη μεταβολή των εφαρμογών και φακέλων που τηρούν ώστε να περιλαμβάνουν τον ΕΚΜΔΗ.

7. Σε κάθε πρόσωπο που προσλαμβάνεται ή διορίζεται από οποιονδήποτε φορέα του άρθρου 1 χορηγείται ΕΚΜΔΗ. Η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα πρόσληψης αναζητά στην εφαρμογή Απογραφής τον υπάλληλο που διορίστηκε στον οικείο φορέα και σε περίπτωση εύρεσής του υποχρεούται στην χρησιμοποίηση των στοιχείων της εφαρμογής Απογραφής για δική της χρήση. Σε περίπτωση μη εύρεσής του εισάγει τα στοιχεία του υπαλλήλου στην εφαρμογή η οποία του αποδίδει τον ΕΚΜΔΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Άρθρο 5
Σύσταση και αποστολή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ), υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

2. Αποστολή της ΕΑΠ είναι η πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως αποδοχών ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού και φυσικών προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 1.

(Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΕΑΠ 2003486 ΕΞ 05-12-2013)

3. Στις παραπάνω αμοιβές περιλαμβάνονται και εκείνες για την εκκαθάριση των οποίων απαιτείται χρηματικό ένταλμα πληρωμής (ΧΕΠ) ή άλλος τίτλος πληρωμής.

Άρθρο 6
Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

1. Η ΕΑΠ συγκροτείται από τα εξής τμήματα α) Επεξεργασίας στοιχείων και Συντονισμού β) Γραμματειακής Υποστήριξης.

2. Οι αρμοδιότητες της ΕΑΠ κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν ως ακολούθως:
α) Τμήμα Α'  Επεξεργασίας Στοιχείων και Συντονισμού. Το Τμήμα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
αα) Συντονισμό των ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων για την έγκαιρη και έγκυρη διεκπεραίωση θεμάτων και εκτέλεση των διαδικασιών που άπτονται της αποστολής της ΕΑΠ.
αβ) Ρύθμιση θεμάτων που τυχόν ανακύπτουν για την επίτευξη του έργου και την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης όπως, πρόταση διατάξεων, κατάρτιση συμβάσεων, έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, απαντήσεις σε ερωτήματα αρμοδιότητάς της κ.λπ.
αγ) Παροχή στοιχείων για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής και των ελέγχων μισθοδοσίας.
αδ) Μηχανογραφημένη παροχή στοιχείων προς φορείς που έχουν έννομο συμφέρον.
β) Τμήμα Β'  Γραμματειακής Υποστήριξης. Το Τμήμα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
βα) Τήρηση πρωτοκόλλου εγγράφων.
ββ) Διεκπεραίωση εγγράφων.
βγ) Χορήγηση σχετικών αντιγράφων.
βδ) Κάθε θέμα υποστηρικτικό της λειτουργίας της διεύθυνσης.
Της διεύθυνσης καθώς και των τμημάτων του παρόντος άρθρου προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών και του κλάδου Δημοσιονομικού (προσωρινός) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Άρθρο 7
Μηχανογραφική Υποστήριξη της ΕΑΠ

Η Διεύθυνση εφαρμογών Η/Υ (Δ30) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αναλαμβάνει την μηχανογραφική υποστήριξη της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Άρθρο 8
Πληρωμή μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων

Οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 2020401/2513/0022/2631997 (ΦΕΚ 241Β/97) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Μετά τις ημερομηνίες έναρξης καταβολής αποδοχών και λοιπών αμοιβών από την ΕΑΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 19 της παρούσης, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και λοιπών αμοιβών του προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 9
Διαδικασία πιστοποίησης εκκαθαριστών και αποστολής στοιχείων από αυτούς στην ΕΑΠ

Οι φορείς της παρ. 2 του άρθρου 5, που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της ΕΑΠ, υποχρεούνται σε τακτική και έκτακτη αποστολή αναλυτικών στοιχείων στην ΕΑΠ, σύμφωνα με τεχνικά πρότυπα που εκείνη θα δημοσιοποιεί καταλλήλως και με καταληκτικές ημερομηνίες που θα ορίζονται από εγκυκλίους της ΕΑΠ.

Τα Υπουργεία ορίζουν με έγγραφο που κοινοποιείται στην ΕΑΠ, τουλάχιστον δύο (2) τακτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου ως Υπεύθυνους Πιστοποίησης Εκκαθαριστών (ΥΠΕ). Οι ΥΠΕ υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκκαθαριστών για το Υπουργείο τους, καθώς και για τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν τυχόν αλλαγές των εντεταλμένων υπαλλήλων στους ΥΠΕ του εποπτεύοντος Υπουργείου τους.

Οι εκκαθαριστές των φορέων υποχρεούνται να ζητήσουν λογαριασμό χρήστη στην ηλεκτρονική εφαρμογή αποστολής στοιχείων της ΕΑΠ σε ιστότοπό της.

Μετά την πιστοποίηση των εκκαθαριστών από τους αρμόδιους ΥΠΕ του Υπουργείου τους, οι εκκαθαριστές, με χρήση της μηχανογραφικής εφαρμογής της ΕΑΠ, υποβάλλουν σε αυτήν τα αναλυτικά στοιχεία μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών.

Άρθρο 10
Διαδικασία καταβολής αμοιβών σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

1. Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, διενεργείται μέσω της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

(Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την απόφαση 96214 ΕΞ 07-07-2022)

2. Κάθε μήνα 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πίστωσης των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων υποβάλλονται στη Δ24 τα κατωτέρω φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία:
α) Έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας κατά Υπουργείο, ειδικό φορέα και ΚΑΕ σε δύο (2) αντίγραφα που θα περιλαμβάνει:
• Το οικονομικό έτος
• Το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η δαπάνη
• Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις πληρωμές
• Το καθαρό πληρωτέο ποσό
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων για κατασχέσεις και επιστροφές
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων για διατροφές
• Τον τόπο και την χρονολογία έκδοσης της κατάστασης
Η κατάσταση αυτή θα φέρει τις υπογραφές των εκκαθαριστών και του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας.
β) Ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικής κατάστασης μισθοδοσίας από την ΕΑΠ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής της Δ24.
γ) Συγκεντρωτική κατάσταση με το καθαρό πληρωτέο ποσό κατά τράπεζα το οποίο μεταφέρεται στις πληρώτριες τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, καθώς και με το ποσό της αμοιβής της ΔΙΑΣ ΑΕ.

3. Με την υποβολή των ανωτέρω αρχείων και την συμφωνία τους, πιστοποιημένοι υπάλληλοι της Δ24 επιβεβαιώνουν στην εφαρμογή της ΕΑΠ, την συμφωνία των έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ποσών.

4. Στη συνέχεια η Δ24 εκδίδει βάσει των συγκεντρωτικών καταστάσεων της γ' περίπτωσης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εντολή που απευθύνεται:
α) Στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ε.Δ. - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και την πίστωση των λογαριασμών των πληρωτριών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων μία ημέρα (1) πριν την ημερομηνία πίστωσης των ατομικών λογαριασμών των υπαλλήλων, καθώς και για τη πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ.
β) Στη ΔΙΑΣ ΑΕ για τη μεταφορά των ποσών στους ατομικούς λογαριασμούς των υπαλλήλων.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην αριθμ. οικ. 2041609/1011/0022/5.6.1997 (ΦΕΚ 486Β/97) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

(Η περίπτωση α' αντικαταστάθηκε με την απόφαση 96214 ΕΞ 07-07-2022)

5. Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσης. Την κάλυψη της δαπάνης αμοιβής της ΔΙΑΣ ΑΕ αναλαμβάνει η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ24), του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Άρθρο 11
Διαδικασία καταβολής αμοιβών με χρηματικά εντάλματα πληρωμής

1. Όλες οι καταστάσεις πληρωμής των αμοιβών της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, οι οποίες πληρώνονται με Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (ΧΕΠ) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εισάγονται υποχρεωτικά σε μηχανογραφική εφαρμογή της ΕΑΠ.

2. Μετά την έκδοση του εντάλματος, πιστοποιημένοι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Οικονομικού εισάγουν το αρχείο που παράγεται από το ΟΠΣΔΠ {άρθρο 21, περ. ιβ του Ν. 4270/2014 (Α' 143)} και περιέχει τα στοιχεία της κατάστασης της προηγούμενης παραγράφου που έχει προωθηθεί αρμοδίως και του σχετικού χρηματικού εντάλματος, στην εφαρμογή της ΕΑΠ.

3. Η οριστικοποίηση της υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων ενταλμάτων πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός. Μέσα στις επόμενες τρεις εργάσιμες ημέρες η ΕΑΠ εκδίδει και αποστέλλει Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Ενταλμάτων (ΣΚΕ) στις αρμόδιες ΓΔΟΥ/ΠΟΥ. Οι ΣΚΕ υπογράφονται από τον προϊστάμενο της ΓΔΟΥ/ΠΟΥ.
Μετά την πληρωμή από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού και την αλλαγή της κατάστασης (status) του Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ) σε ''ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ'' στο ΟΠΣΔΠ οι ΣΚΕ αποστέλλονται κάθε τρίμηνο στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου (ΥΕ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του Κατασταλτικού Ελέγχου.


(Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με την απόφαση 96214 ΕΞ 07-07-2022)

4. Ως προθεσμία υποβολής των ανωτέρω στη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου ορίζεται η δέκατη ημέρα εκάστου μηνός. Η ημερομηνία εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων ορίζεται η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την δέκατη τρίτη εκάστου μηνός.

5. Για τις αμοιβές των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο οι εκκαθαριστές συμπληρώνουν το αρχείο της ΕΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, μετά τη θεώρηση από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμπληρώνοντας και τον αριθμό του εντάλματος.

(Το άρθρο 11, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΕΑΠ 2003683 ΕΞ 2016/1.12.2016 από 01-01-2017)

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και λοιπών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα

Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ΟΤΑ, καθώς και οι φορείς του δημοσίου τομέα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α'), εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), υποχρεούνται να ορίζουν τραπεζικό λογαριασμό τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε εμπορική τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, τον οποίο θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την καταβολή των αμοιβών που εμπίπτουν στην ΕΑΠ.
Ακόμη, υποχρεούνται να εξουσιοδοτήσουν παγίως την ΕΑΠ για την χρέωση του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού τους, με το ποσό των αμοιβών που καταβάλλεται στις οριζόμενες από το άρθρο 15 της παρούσας ημερομηνίες στους δικαιούχους, καθώς και με το ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών φορέων) ως κρατήσεις. Μετά το πέρας κάθε διαδικασίας καταβολής από την ΕΑΠ το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού μηδενίζεται.
Σε περίπτωση μη εύρεσης επαρκούς υπολοίπου για πληρωμή των τρίτων φορέων, οι καταβολές δεν θα πραγματοποιούνται και τυχόν πρόστιμο ή προσαυξήσεις που καταλογίζονται βαρύνουν τον φορέα για λογαριασμό του οποίου η ΕΑΠ διενεργεί τις καταβολές.
Οι ως άνω Φορείς έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένου πίνακα κωδικών κρατήσεων στο σύστημα της ΕΑΠ. Μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα χρήσης 7 ψήφιων κωδικών που ξεκινούν από 49999 και με τη συμπλήρωση στο τέλος δυο επιπλέον ψηφίων από το 01 έως το 99 τους οποίους θα χαρακτηρίζουν οι ίδιοι ανάλογα με τη χρήση τους αναφέροντας και το λογαριασμό ΙΒΑΝ στον οποίο θα αποδίδεται το ποσό που ανά περίπτωση θα παρακρατείται από τους δικαιούχους μισθοδοσίας. Μέσω αυτής της ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα να τακτοποιούνται οφειλές προς τους ίδιους (αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές) ή Τρίτους (συλλόγους, διατροφές, κατασχέσεις).

Τα ανωτέρω θα διενεργούνται στα αρχεία μισθοδοσίας που υποβάλλονται στο σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ μέσω των κάτωθι τύπων περιόδων (Period Type) πληρωμής:

• Τύπος περιόδου 1: Αφορά σε προπληρωμή - προκαταβολή.

• Τύπος περιόδου 11: Αφορά σε δεδουλευμένες αμοιβές που καταβάλλονται, βασικά, σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου, σε συμβασιούχους έργου όπου δεν προβλέπεται να πληρώνονται μέσω Χ.Ε. κ.α.

• Τύπος περιόδου 12: Αφορά σε προκαταβολή που τυχόν δικαιούται να λάβει μισθοδοτούμενος, έναντι καταβολής δεδουλευμένης αμοιβής. *Ο «κύκλος» κλείνει με XML αρχείο με τύπο περιόδου (Period Type) 13.

• Τύπος περιόδου 13: Αφορά στην εξόφληση που λαμβάνει ο μισθοδοτούμενος για δεδουλευμένη αμοιβή, για την οποία προηγούμενα έλαβε προκαταβολή. βλ. τύπο περιόδου (Period Type) 12 **Αφορά μόνον σε αμοιβές ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

• Τύπος περιόδου 14: Αφορά, σε ορισμένα επιδόματα - αμοιβές που καταβάλλονται δεδουλευμένα (π.χ. έξοδα κίνησης, επίδομα παραγωγικότητας κ.α.).

• Τύπος περιόδου 15: Αφορά σε δεδουλευμένες αμοιβές, όπως περιγράφονται στον τύπο περιόδου (Period Type) 14.

• Τύπος περιόδου 16: Αφορά σε δεδουλευμένες αμοιβές (μισθός ή ορισμένα επιδόματα) τρέχοντα μήνα (όπου αυτό προβλέπεται).

• Τύποι περιόδου 25 και 26: Αφορούν σε δεδουλευμένες αποδοχές ακατάσχετων πληρωμών που εναρμονίζονται στις εκάστοτε ανάγκες των ενταγμένων Φορέων.

Οι ανωτέρω τύποι περιόδου (Period Type) πληρωμής χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία καταβολής των πάσης φύσεως αμοιβών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα 10 και 12 της παρούσης, μέσω του συστήματος πληρωμής της ΕΑΠ.


(Το άρθρο 12 αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΕΑΠ 2003486 ΕΞ 05-12-2013 και τροποποιήθηκε με την 113186 ΕΞ 05-08-2022)

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις του διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών


Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε., μετά την εντολή κατάθεσης των σχετικών ποσών, από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, στους λογαριασμούς των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Τραπεζών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 και από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. στους ενδιάμεσους λογαριασμούς μισθοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 12, φροντίζει, για την μεταφορά των ποσών της μισθοδοσίας στους ατομικούς λογαριασμούς των αμειβομένων.

(Η πρώτη παράγραφος αντικαταστάθηκε με την απόφαση 96214 ΕΞ 07-07-2022)

Για τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., η μεταφορά των ποσών γίνεται μετά από εντολή πληρωμής των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., η οποία προκύπτει από την πάγια εξουσιοδότηση που περιγράφεται στο άρθρο 12 και από τα αρχεία που αποστέλλονται στην ΕΑΠ από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε., για τις υπηρεσίες που παρέχει στα Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ. και σε λοιπούς φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης βαρύνει τον οικείο προϋπολογισμό του Φορέα.

Άρθρο 14
Διαδικασία απορρίψεων πληρωμών

Για τις περιπτώσεις που η πληρωμή απορρίπτεται από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα, η ΕΑΠ εκδίδει αναλυτική ηλεκτρονική κατάσταση απορρίψεων την οποία αποστέλλει στην Δ24.
Η ΕΑΠ ενημερώνει τον κάθε εκκαθαριστή για τις απορρίψεις που εμπίπτουν της δικαιοδοσίας του. Ο εκκαθαριστής φροντίζει για την μεταβολή του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού στην εφαρμογή της ΕΑΠ.
Η καταβολή του καθαρού πληρωτέου ποσού προς τους δικαιούχους, των οποίων ο λογαριασμός έχει διορθωθεί, πραγματοποιείται με την επόμενη εντολή πληρωμής.
Η ισχύουσα έως σήμερα εξόφληση των απορριφθέντων ποσών μέσω ΔΟΥ καταργείται.
Ανάλογη διαδικασία απορρίψεων ισχύει και για τα ΝΠΔΔ, χωρίς την μεσολάβηση της Δ24.
Οι διαδικασίες της Κεντρικής Κυβέρνησης και των ΝΠΔΔ που είναι σχετικές με παρακρατηθέντα ποσά για κατασχέσεις, επιστροφές και διατροφές ισχύουν ως έχουν.

Άρθρο 15
Ημερομηνίες καταβολής πληρωμών


Οι αποδοχές των υπαλλήλων που μισθοδοτούνται με τη διαδικασία της παρούσας απόφασης καταβάλλονται στις 27 και 13 εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες αυτές συμπίπτουν με αργία, η καταβολή γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Για την είσπραξη των δικαιούμενων αποδοχών δεν απαιτείται υπογραφή των υπαλλήλων στις μισθοδοτικές καταστάσεις.
Οι λοιπές αμοιβές καθώς και η μισθοδοσία δεδουλευμένων, εφόσον προβλέπεται υποχρεωτική καταβολή τους, καταβάλλονται στις 13 ή 27 του επόμενου μήνα. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ανά δεκαπενθήμερο, η καταβολή αυτών διενεργείται στις 20 του τρέχοντος μήνα και 5 του επόμενου μήνα.
Οι κρατήσεις προς τρίτους καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός στον οποίο οι αμοιβές αναφέρονται ή καταβάλλονται, όποιος μήνας εκ των δύο είναι μεταγενέστερος.
Οι ημερομηνίες καταβολής επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας είναι οι προβλεπόμενες από το άρθρο 9 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 294/Α'/03), όπως θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α'/2010).

Άρθρο 16
Άλλος τρόπος πληρωμής


Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής των αμοιβών με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/95).

Άρθρο 17
Εκκαθαριστές αποδοχών

1. Οι εκκαθαριστές των υπηρεσιακών μονάδων εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη εκκαθάρισης των τακτικών και πρόσθετων αμοιβών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την υφιστάμενη διαδικασία προληπτικού ελέγχου.
Ο εκκαθαριστής σε περίπτωση μη νομιμότητας ή μη αποχρώσης δικαιολογήσεως ή μη ακρίβειας των ποσών που αποστέλλει και οι προσυπογράφοντες τις μισθοδοτικές καταστάσεις βοηθοί του, έχουν ευθύνη για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος. Την ίδια δε ευθύνη έχουν και οι υπάλληλοι που έλαβαν αχρεώστητα τα σχετικά ποσά. Οι ανωτέρω καταλογίζονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, όπως ο Νόμος ορίζει.

2. Ο εκκαθαριστής έχει ατομική ευθύνη μόνο α) για την πληρωμή καθ' υπέρβαση των αναγνωρισμένων και εκκαθαρισμένων δαπανών, β) σε περίπτωση που πληρώσει με εντολή που εκδόθηκε από μη αρμόδιο όργανο, γ) εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια και δ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του Ν.Δ. 496/74 όπως αυτά ισχύουν.

3. Οι υποχρεώσεις των εκκαθαριστών για αποστολή στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο παραμένουν ως έχουν.

Άρθρο 18
Έλεγχος Μισθοδοσίας

Ο έλεγχος μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 28 του ν. 2470/97 (ΦΕΚ 40Α/97) με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3492/06 (ΦΕΚ 210Α/06), διενεργείται από το Τμήμα Γ' της Διεύθυνσης 50ης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Άρθρο 19
Έναρξη εφαρμογής

Όλοι οι φορείς των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό είναι υποχρεωμένοι να εντάξουν τις πάσης φύσεως αμοιβές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, μέχρι την 31η Αυγούστου 2010.

Η έναρξη καταβολής των αμοιβών από την ΕΑΠ για έναν φορέα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα από δύο μήνες μετά την ένταξη όλων των αμοιβών του φορέα στην ΕΑΠ. 

Οι OTA α' βαθμού καθώς και τα λοιπά ΝΠΔΔ είναι υποχρεωμένα να εντάξουν τις αμοιβές τους στην ΕΑΠ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Η ΕΑΠ υποχρεούται για την καταβολή των αμοιβών κάθε ΟΤΑ α΄ βαθμού ή ΝΠΔΔ το αργότερο δύο μήνες μετά την ένταξη όλων των αμοιβών του στην ΕΑΠ.

(Το άρθρο 19, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 2/49931/0004/27.7.2010)

Άρθρο 20
Διασταύρωση στοιχείων

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής πραγματοποιεί διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας με τη βάση δεδομένων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργαστεί με τρίτους φορείς για την παροχή στοιχείων (ιδιαιτέρως δε με το μητρώο φορολογουμένων TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά ενδεικτικά και με μητρώα ασφαλιστικών φορέων) για λόγους αξιοπιστίας της ταυτοποίησης.

Κατά τη διαδικασία της διασταύρωσης, όταν εντοπίζονται αμειβόμενοι που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με το μητρώο φορολογουμένων ΤΑΧΙS, θα ενημερώνονται οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας ώστε να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να επικαιροποιηθούν τα τυχόν λανθασμένα στοιχεία, είτε της Ηλεκτρονικής Αναλυτικής Μισθοδοτικής Κατάστασης, είτε του μητρώου φορολογουμένων TAXIS. Όταν εντοπίζονται αμειβόμενοι που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ή έχουν ελλιπή στοιχεία, θα ενημερώνονται οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας ώστε να ενημερώνουν με τη σειρά τους, τους πιστοποιημένους προϊσταμένους μονάδων Διοικητικού / Προσωπικού για την απογραφή του αμειβόμενου ή την συμπλήρωση των στοιχείων του.

Κατά τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων που υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας με τη βάση δεδομένων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η Ενιαία Αρχή Πληρωμής δεν θα δέχεται ηλεκτρονικά αρχεία μισθοδοσίας τα οποία θα εμπεριέχουν μη απογεγραμμένους μισθοδοτούμενους. Ειδικά για τους απογεγραμμένους (μη ενεργούς) που έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία τους θα επιτρέπεται η πληρωμή τους για μια μόνο φορά μετά την αποχώρηση. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η καταβολή πάσης φύσεως αμοιβής, περισσότερων της μιας φοράς, εφόσον υπάρχουν οφειλές που σχετίζονται με την ενεργό υπηρεσία, κατά τη διαδικασία υποβολής αρχείου στο σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ, θα εμφανίζεται ισχυρό μήνυμα αποτροπής υποβολής μη νόμιμων μελλοντικών πληρωμών. Οι εκκαθαριστές αποδοχών υποχρεούνται να ενημερώσουν με επαρκή αιτιολόγηση την ΕΑΠ για κάθε υποβολή αρχείου στο σύστημα πληρωμών της το οποίο θα περιλαμβάνει μη απογεγραμμένους (μη ενεργούς) μισθοδοτούμενους.

(Το άρθρο 20, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28.9.2012)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης