ΠΟΛ.1184/20.6.1996

Φορολογικές συναλλαγές ανθοπωλών και τρίτων προσώπων που διαμεσολαβούν για την εκτέλεση παραγγελιών μέσω τρίτων

20 Ιούν 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Ιουνίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1035585/320/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1184
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 12η, 14η, 15η
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ - Β΄ , Α΄ - Β΄

ΘΕΜΑ : Φορολογικές συναλλαγές ανθοπωλών και τρίτων προσώπων που διαμεσολαβούν για την εκτέλεση παραγγελιών μέσω τρίτων.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 παραγρ. 2, 17 και 58 παραγρ. 3, του Ν.1642/1986.

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992 - ΦΕΚ Α' 86).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.2008/1992 (ΦΕΚ Α' 16).

4. Την υπ' αριθμ. 411/24.1.1996 (ΦΕΚ Β' 58) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την απόφαση 1104762/824/ΠΟΛ. 1212/19.9.1994 (ΦΕΚ Β' 735) με την οποία ρυθμίστηκαν φορολογικά θέματα συναλλαγών ανθοπωλών μέσω του σωματείου "ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ".

6. Το γεγονός ότι διαμεσολαβούν στην πώληση των λουλουδιών και άλλα σωματεία ή πρόσωπα πραγματοποιώντας τις ίδιες εργασίες, όπως η "ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ" και επιβάλλεται η ομοιόμορφη αντιμετώπιση σε ίδια φορολογικά θέματα.

7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις της απόφασής μας 1104762/824/Α0015/ΠΟΛ. 1212/19.9.1994 (ΦΕΚ Β' 735), με την οποία ρυθμίστηκαν οι φορολογικές συναλλαγές των ανθοπωλών, μέσω του σωματείου "ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ", εφαρμόζονται για όλες τις περιπτώσεις διάθεσης ανθέων από ανθοπώλες, στις οποίες η παραγγελία εκτελείται από πρόσωπο (ανθοπώλη) διαφορετικό αυτού που την δέχθηκε, η δε αξία των παραγγελιών διακανονίζεται με την μεσολάβηση τρίτων (σωματείων ή επιτηδευματιών).

2. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1 Αυγούστου 1996 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr