Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1186/20.6.1996 Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της αίτησης για τον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων μέσα στη διαχειριστική χρήση 1995


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1186/20.6.1996
Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της αίτησης για τον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων μέσα στη διαχειριστική χρήση 1995


 Αθήνα 20 Ιουνίου 1996
Αρ. Πρωτ.:1056252/10303/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1186

ΘΕΜΑ : Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της αίτησης για τον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων μέσα στη διαχειριστική χρήση 1995.

Σχετικά με το πιό πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1.- Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 της αριθ. 1025990/ΠΟΛ. 1060/1991 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.1892/90, για να δικαιούται η επιχείρηση να σχηματίζει αφορολόγητη έκπτωση από τα καθαρά της κέρδη για παραγωγικές επενδύσεις που πραγματοποιεί, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια για τη φορολογία της ΔΟΥ με επισυναπτόμενη κατάσταση των δαπανών των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων, εντός τετραμήνου από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης που ολοκληρώθηκε η επένδυση και με την οποία θα ζητά τον
έλεγχο των δαπανών της επένδυσης αυτής.

2.- Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, η δήλωση των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 υποβάλλεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταφέρεται ειδικά για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που ορίζεται πιο πάνω, για 3 ακόμη ημέρες και να κατανέμονται σε αυτές οι υπόχρεοι με βάση την αλφαβητική σειρά της επωνυμίας ή του τίτλου τους.

3.- Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/94 εκδόθηκε η 1053265/10432/ΠΟΛ. 1111/1994 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία, ειδικά οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, που βάσει νόμου υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις ΔΟΥ, ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, θα υποβάλλουν αυτή από 15 Μαϊου έως και 18 Μαϊου, ανάλογα με το πρώτο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου της επωνυμίας ή του τίτλου τους.

4.- Περαιτέρω, τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος υποχρεούντο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ.3843/58, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του Ν.2065/92, να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους εντός τετραμήνου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και κατά παράταση, σύμφωνα με την αριθ. 323110/1952 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (που κυρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.2252/1952), μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου (πέμπτου) μήνα. Η απόφαση αυτή καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.2065/92.

5.- Με την αριθ. 1040321/10238/ΠΟΛ. 1093/5.5.1992 ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.1892/90 είχε γίνει δεκτό ότι, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 7 της αριθ. 1025990/ΠΟΛ. 1060/1991 απόφασης, αίτηση ελέγχου και η κατάσταση επενδύσεων μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η επένδυση, καθόσον η πιο πάνω κατάσταση αποτελεί ουσιαστικά δήλωση των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων και ως τοιαύτη (δήλωση) ενέπιπτε στις διατάξεις της αριθ. 323110/1952 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί παρατάσεως της προθεσμίας υποβολής για ένα ακόμη δεκαήμερο.

Επίσης, αν μία επιχείρηση παραλείψει να υποβάλει εμπροθέσμως τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή δεν υποβάλει καθόλου αυτά, χάνει το δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητης έκπτωσης από τα κέρδη αυτής έστω και αν πράγματι προέβη στην πραγματοποίηση της επένδυσης.

6.- Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι, μετά την κατάργηση της αριθ. 32110/1952 απόφασης με την οποία παρατείνετο για ακόμη δέκα ημέρες η προθεσμία υποβολής όλων γενικά των δηλώσεων, των οποίων η προθεσμία υποβολής έληγε κανονικά την τελευταία ημέρα του μήνα, η οριζόμενη, από την παρ. 7 της αριθ. 1025990/ΠΟΛ. 1060/1991 απόφασης, δήλωση (κατάσταση) επενδύσεων πρέπει να υποβάλλεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, χωρίς να υπάρχει παράταση της προθεσμίας αυτής. Διαφορετικά, η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητης έκπτωσης.

7.- Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν παραγωγικές επενδύσεις στα οικον. έτη 1993, 1994 και 1995 υπέβαλαν εμπρόθεσμα (εντός τετραμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής χρήσης) την πιο πάνω αίτηση και τη συνοδεύουσα αυτήν, αναλυτική κατάσταση δαπανών, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα. Στη συνέχεια όμως και συγκεκριμένα προς τα τέλη του προηγούμενου έτους και στις αρχές του τρέχοντος έτους κυκλοφόρησαν διάφορες εκδόσεις σχετικά με τα ισχύοντα φορολογικά κίνητρα, στις οποίες αναφέρετο, είτε άμεσα, είτε έμμεσα ότι η διαλαμβανόμενη κατάσταση επενδύσεων μπορούσε να υποβάλλεται μέχρι
και το πρώτο δεκαήμερο του πέμπτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι επενδύσεις. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν πολλές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του Ν.1892/90 να παραπλανηθούν και να υποβάλουν εκπρόθεσμα (μετά την 30.4.96) τα δικαιολογητικά της παρ. 7 της αριθ. 1025920/ΠΟΛ. 1060/1991 απόφασης, για τις επενδύσεις του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, που ολοκλήρωσαν μέσα στο έτος 1995 και να αντιμετωπίζουν πλέον τον κίνδυνο απώλειας του δικαιώματος σχηματισμού αφορολογήτων εκπτώσεων.

8.- Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις δεν είχαν κανένα λόγο να μην υποβάλλουν εμπρόθεσμα την κατάσταση και την αίτηση, που ορίζονται από το άρθρο 7 της αριθ. 1025990/ΠΟΛ. 1060/1991 απόφασης, όπως άλλωστε έπραξαν κατά τα έτη 1993-1995, γίνεται δεκτό για λόγους χρηστής διοίκησης ότι, τα πιο πάνω
δικαιολογητικά θεωρείται ότι υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί από τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεών τους φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης