1011552/279/Α0012/13.6.1996

Μοναδικός Συντελεστής καθαρού κέρδους εργαστηρίου κατασκευής κουφωμάτων από σίδηρο ή αλουμίνιοΣχόλια:


13 Ιούν 1996

Taxheaven.gr


Μοναδικός Συντελεστής καθαρού κέρδους εργαστηρίου κατασκευής κουφωμάτων από σίδηρο ή αλουμίνιο
1011552/279/Α0012/13.6.1996

Απαντώντας στην από 29.1.1996 αίτησή σας, για το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, των εργολάβων και υπεργολάβων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, γενικώς βρίσκεται με τη χρήση συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 3% που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου.

3. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι όσοι ασχολούνται με την εκτέλεση εργολαβικώς ή υπεργολαβικώς τεχνικών έργων υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 34 και 55 του Ν.2238/1994.

4. Οπως έγινε δεκτό από τη Διοίκηση, στην έννοια του εργολάβου, που αναφέρεται στις πιο πάνω διατάξεις, δεν περιλαμβάνονται οι προμηθευτές οικοδομικών προϊόντων που ασκούν εμπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση και αν ακόμη κατά τις συναλλακτικές συνήθειες, εκτός από την πώληση των προϊόντων της επιχείρησής τους, εκτελούν και την παρεπόμενη εργασία της τοποθέτησης αυτών μέσα στο πλαίσιο του όλου εκτελούμενου έργου. Αυτό διότι στις περιπτώσεις αυτές το κύριο στοιχείο είναι η πώληση του είδους και όχι η ανάληψη κατασκευής έργου (Α.6991/ΠΟΛ.214/12.7.1971 διαταγή Υπουργείου Οικονομικών).

5. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή και πώληση (στην τιμή πώλησης περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση) κουφωμάτων και παρεμφερών ειδών από σίδηρο ή αλουμίνιο, κατά παραγγελία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε εργολάβου ή ιδιώτη που κατασκευάζει οικοδομή ή άλλο τεχνικό έργο, δεν υπάγονται στις πιο πάνω διατάξεις.

6. Μετά τα ανωτέρω και δεδομένου ότι τηρείτε βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τα καθαρά σας κέρδη, που προέρχονται από την κατασκευή κουφωμάτων και παρεμφερών ειδών από σίδηρο ή αλουμίνιο, θα προσδιορισθούν εξωλογιστικά με την εφαρμογή του συντελεστή ΚΑ 3009 των ισχύοντων πινάκων συντελεστών καθαρού κέρδους, που είναι 15% και αφορά τον κατασκευαστή κουφωμάτων γενικά, χωρίς να γίνεται καμμία διάκριση εάν είναι από ξύλο, αλουμίνιο ή σίδηρο κ.λπ.

Η Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων, στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοτυπία του αιτήματος, παρακαλείται να απαντήσει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, όσον αφορά το θέμα αρμοδιότητάς της.


Taxheaven.gr