Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1178/13.6.1996 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) με τον οποίο επιβαρύνεται η αγορά αγαθών και η λήψη υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP) Απαλλαγή από Φ.Π.Α. της παράδοσης ειδών οικοσκευής που πραγματοποιούνται προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΕΚ CEDEFOP


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-1996 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1178/13.6.1996
Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) με τον οποίο επιβαρύνεται η αγορά αγαθών και η λήψη υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP) Απαλλαγή από Φ.Π.Α. της παράδοσης ειδών οικοσκευής που πραγματοποιούνται προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΕΚ CEDEFOP


Αθήνα 13 Ιουνίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1067875/3676/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ.: 1178

ΘΕΜΑ: α) "Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) με τον οποίο επιβαρύνεται η αγορά αγαθών και η λήψη υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP).
β) Απαλλαγή από Φ.Π.Α. της παράδοσης ειδών οικοσκευής που πραγματοποιούνται προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΕΚ CEDEFOP.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της παραγράφου β' του δευτέρου άρθρου του Ν.2337/1995 "κύρωση των συμβάσεων για τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκου Κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη (ΦΕΚ 190 Α'/12.9.95)".

2. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/86 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125 Α'), όπως ισχύει και ειδικότερα:

α) του εδαφίου ββ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 22,

γ) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27,

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 15 της οδηγίας .

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 εδάφιο δ' του πρωτοκόλλου περί προνομίων καιΑσυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1965.

5. Την αριθμ. 411/24.1.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 58 Β'/29.1.96) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών Π.7089/703/1986 και 114355/12177/ΠΟΛ. 1285/1994.

7. Την ανάγκη καθιέρωσης απλουστευμένης κατά το δυνατόν διαδικασίας υλοποίησης των απαλλαγών από Φ.Π.Α. που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 της κύριας σύμβασης και των άρθρων 2, 3 και 4 της σύμβασης έδρας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP, που κυρώθηκαν με το πρώτο άρθρο του Ν.2337/1995 (ΦΕΚ 190 Α'/12.9.95).

8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων των Νόμων 1642/86 και 2337/95.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τη διαδικασία απαλλαγής με επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 της σύμβασης έδρας μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του Ευρωπαϊκού κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP) που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο
του Ν.2337/1995, ως κάτωθι:

Αρθρο 1
Πράξεις για τις οποίες παρέχεται απαλλαγή με επιστροφή του φόρου

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), με τον οποίο επιβαρύνονται οι αγορές αγαθών και οι λήψεις υπηρεσιών στην Ελλάδα, που πραγματοποιούνται από το Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP), επιστρέφεται σ' αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.

Αρθρο 2
Οροι και προϋποθέσεις επιστροφής

Για την επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε πράξεις του προηγούμενου άρθρου υποβάλλεται σχετική αίτηση από το ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση εις διπλούν, στην οποία αναφέρονται κατά στοιχείο του Κ.Β.Σ., η καθαρή αξία αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και η συνολική αξία αυτών. Η αίτηση καλύπτει δαπάνες ενός ημερολογιακού έτους. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά των δαπανών ήτοι τα πρωτότυπα των τιμολογίων ή άλλων στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίων κατά τον Κ.Β.Σ. και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, φωτοτυπίες αυτών νόμιμα επικυρωμένες, από το ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP και σε περίπτωση απώλειας του πρωτοτύπου αυτών, από τον εκδότη του απωλεσθέντος στοιχείου.

Αρθρο 3
Αρμόδια αρχή

Για την παραλαβή της αίτησης επιστροφής, τον έλεγχο αυτής και των συνυποβαλλομένων αναλυτικών καταστάσεων και δικαιολογητικών δαπανών, καθώς και για την έκδοση και εκτέλεση της σχετικής απόφασης επιστροφής του φόρου, αρμόδια είναι η Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης (Βασ. Ολγας 188 Τ.Κ. 540 08 θεσ/νίκη).

Αρθρο 4
Διαδικασία επιστροφής

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιστροφής του φόρου:

α) Ελέγχει την ακρίβεια της αίτησης και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών και με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών εκδίδει, απόφαση προσδιορισμού του προς επιστροφή φόρου καθώς και το οικείο ατομικό φύλλο εκπτώσεως (ΑΦΕΚ), για την επιστροφή του φόρου στον αιτούντα.

β) Καταχωρεί στο βιβλίο αποφάσεων που τηρεί, τον αριθμό της απόφασης επιστροφής, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και το ποσό του φόρου, που εγκρίνεται προς επιστροφή.

γ) Ενεργεί την επιστροφή το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης.
Το ποσό του επιστρεπτέου φόρου καταβάλλεται σε δραχμές στο δικαιούχο ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του ή με υπόδειξη του δικαιούχου κατατίθεται σε λογαριασμό του σε τράπεζα του εσωτερικού. Η οικεία επιταγή φέρει την ένδειξη "επιστρεπτέος φόρος προστιθέμενης αξίας".

δ) Με αιτιολογημένη απόφασή του δύναται να αρνηθεί την επιστροφή μερικά ή ολικά του φόρου, εφόσον δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες για την επιστροφή προϋποθέσεις ή εφόσον διαπιστώνεται πλαστότητα ή εικονικότητα των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

2. Το ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP που αιτείται την επιστροφή, ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου και η αρμόδια ΔΟΥ του, οφείλουν να παρέχουν ή να αποστέλλουν στην Ζ' ΔΟΥ Θεσ/νίκης, εφόσον τους ζητηθεί, κάθε πληροφορία ή στοιχείο που κρίνονται αναγκαία, για την απόδειξη του βασίμου του αιτήματος επιστροφής ή για τον ακριβή προσδιορισμό του επιστρεπτέου φόρου.

3. Απόφαση, που απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει το αίτημα επιστροφής κοινοποιείται στο δικαιούχο ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης. Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου, μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Αρθρο 5
Απαλλαγή από Φ.Π.Α. της παράδοσης ειδών οικοσκευής που πραγματοποιείται προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP

1. Απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. η παράδοση ειδών οικοσκευής που πραγματοποιείται προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP από:

α) υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα και

β) υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

2. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης ειδών οικοσκευής που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ορίζονται αντίστοιχα με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών Π.7089/703/1986 και 1143550/12177/ΠΟΛ. 1285/1994, με τους παρακάτω περιορισμούς:

Η απαλλαγή από Φ.Π.Α. παρέχεται μία φορά για κάθε είδος οικοσκευής, για καθένα από τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP που έχουν ταυτότητα υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού, εφόσον το είδος αυτό αποκτάται εντός δωδεκαμήνου από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους στη Θεσ/νίκη. Η ανάληψη υπηρεσίας θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας τους, που θα προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Η παραπάνω απαλλαγή δεν παρέχεται σε υπαλλήλους ή το λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP, εφόσον τα πρόσωπα αυτά προσλαμβάνονται μετά την 1.9.1995 και έχουν, κατά την χρονική στιγμή ανάληψης των καθηκόντων τους στο ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP, ως τόπο διαμονής τους την Ελλάδα.

Αρθρο 6
Μεταβατικές ρυθμίσεις επιστροφής Φ.Π.Α.

1. Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP, που δεν είχαν αποκτήσει ταυτότητα υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού κατά το χρόνο μετεγκατάστασής τους στην Ελλάδα και αγοράς από το εσωτερικό της χώρας ειδών οικοσκευής με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν με Φ.Π.Α., δικαιούνται επιστροφής του φόρου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.1642/86, εφόσον υποβάλλουν στην Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. με τα δικαιολογητικά αγοράς και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι αποτελούν μέλη του προσωπικού του διεθνούς οργανισμού ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP, τα οποία κατά το χρόνο αγοράς των εν λόγω αγαθών εστερούντο της ως άνω ταυτότητας και ότι δεν είχαν τόπο διαμονής τους την Ελλάδα.

2. Δεν παρέχεται η ανωτέρω επιστροφή του φόρου σε υπαλλήλους ή το λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP, οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά την 1.9.1995 και έχουν κατά τη χρονική στιγμή ανάληψης των καθηκόντων τους στο ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP, ως τόπο διαμονής τους την Ελλάδα.

3. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από την Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης αυτής, σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών.

Αρθρο 7
Εναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή που ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 22.6.95 και εφεξής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης