Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 4 Υποβολή τιμοκαταλόγων από τα κάθε είδους φροντιστήρια, ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και τροποποίηση του άρθρου 2 της ΑΔ 3/2010

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-2010 ]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 4
Υποβολή τιμοκαταλόγων από τα κάθε είδους φροντιστήρια, ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και τροποποίηση του άρθρου 2 της ΑΔ 3/2010

Αθήνα, 17/5/2010
Αρ. Πρωτ.: Α4-587

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ.ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
& ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος,
Αθήνα Τ.Κ.: 10181
Τηλ.: 2103820919/2103893142 2
103893398/2103893510

ΘΕΜΑ: Υποβολή τιμοκαταλόγων από τα κάθε είδους φροντιστήρια, ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και τροποποίηση του άρθρου 2 της ΑΔ 3/2010

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ 63/05 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ( ΦΕΚ 98/Α/2005 ).

3. Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου » (ΦΕΚ 185/Α/1988 ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν.Δ. 96/73, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.784/78, το Ν.1316/83 (ΦΕΚ 3/Α/11.1.1983) και το Ν.1965/91 (ΦΕΚ 146/Α/29.9.1991), το Ν.1969/91 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.1991), το Ν.2992/02 (ΦΕΚ 54/Α/20.03.02), το Ν.3408/05 (ΦΕΚ 272/Α/4.11.05), το Ν.3730/08 (ΦΕΚ 262/Α/23.12.2008), το Ν.3790/09 (ΦΕΚ 143/Α/7.08.2009), N.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26.1.2010) και το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53A/31.03.2010).

5. Το Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» (ΦΕΚ 298/Α/1946), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 1

6. Το Π.Δ 185/09 « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/2009).

7. Το Π.Δ 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών »(ΦΕΚ 214/Α/2009)

8. Το Π.Δ 189/09 «Καθορισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009 )

9. Την Α.Δ 7/09 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και 14-5-09» (ΦΕΚ 1388/Β/2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την παρακολούθηση και εξέλιξη των τιμών των παρεχομένων υπηρεσιών από ορισμένα εκπαιδευτήρια, με γνώμονα πάντα την διασφάλιση και προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι οι διαμορφούμενες ανωτέρω τιμές επηρεάζουν τον Τιμαριθμικό Δείκτη.

11. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων της Α.Δ. 7/2009 που αφορούν τα φάρμακα, στα πλαίσια της ομαλής εμπορίας-διακίνησης-διάθεσης του είδους και συγκεκριμένα της Α.Δ. 3/2010.

12. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

ΑΡΘΡΟ 1

Τα κάθε είδους Φροντιστήρια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί υποχρεούνται να καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της ΥΠ.Ε.Α της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (email: [email protected] ) το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου εκάστου έτους τιμοκατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

ΑΡΘΡΟ 2

Η περίπτωση δ του άρθρου 2 της Αγορανομικής Διάταξης 03/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της παρούσης αγορανομικής διάταξης, εξακολουθούν να ισχύουν έως και 21-5-2010 για τις φαρμακαποθήκες και έως και 2-6-2010 για τα φαρμακεία.»

ΑΡΘΡΟ 3

1. H παρούσα ισχύει σε όλη τη χώρα από την επομένη της ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο, πλην του άρθρου 2 η ισχύς του οποίου αρχίζει από 18/5/2010.

2. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

3. Η παρούσα αγορανομική Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

Δ/νση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών                                        

 Εισηγητής
  Τμηματάρχης
  Διευθυντής
  Γεν.Δ/ντής
 
 

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου

Στ.Κομνηνός

Δ/νση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων & Φαρμάκων

Εισηγητής
 Τμηματάρχης
 Διευθυντής
 Γεν.Δ/ντής
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης