ΠΟΛ.1056/11.5.2010

Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητάΣχόλια:

Κατά τη διάρκειά της από 28.6.2015 τραπεζικής αργίας της ΠΝΠ «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» το ποσό των παραγράφων 1 και 2 διαμορφώνεται σε 500.000,00 ευρώ (500.000,00€) σύμφωνα με την ΠΟΛ.1137/30.6.2015.

Το ποσό των παραγράφων 1 και 2 ορίστηκε σε διακόσια ευρώ (200,00 €) με την ΠΟΛ.1204/4.9.2015.

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1062/26.5.2016.11 Μάι 2010

Taxheaven.gr

Αθήνα, 11 Μαΐου   2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η  ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τμήμα Α

Ταχ. Δ/νση:  Καρ. Σερβίας 10               
Ταχ. Κωδ.:  101 84 ΑΘΗΝΑ                                  
Τηλέφωνο:  210 3635963-3635480
FΑΧ:  210 3635077
     

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1056

Θέμα : Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149/28.05.51 τ. Α) ¨Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75/02.04.80 τ. Α), και ισχύουν σήμερα.

2. Το αρ. 50/07.05.2010 ΕΜΠ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφάλεια των συναλλαγών.

3. Την ανάγκη βελτίωσης και απλούστευσης των διαδικασιών, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την πληρωμή των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, καθώς και τη μείωση των διαδικασιών αυτών τόσο για το Δημόσιο όσο και για το συναλλασσόμενο.

4. Το γεγονός ότι η αύξηση των συναλλαγών με επιταγές έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας τόσο κατά την μεταφορά των χρημάτων όσο και κατά την ώρα της συναλλαγής και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.


Αποφασίζουμε

1. Οφειλές προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υπερβαίνει συνολικά τα διακόσια (200) ευρώ.

2. Τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, καταβάλλουν τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή, ανά ημέρα, ποσό σε Δ.Ο.Υ. υπερβαίνει συνολικά τα διακόσια (200) ευρώ.

3. Κάθε αντίθετο με τα ανωτέρω, όσον αφορά το όριο πληρωμών στις Δ.Ο.Υ. με μετρητά καταργείται.

4. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 11 Μαΐου 2010, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    


Ακριβές Αντίγραφο               
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας          

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου


Taxheaven.gr