ΠΟΛ.1169/29.5.1996

Κοινοποίηση του άρθρου 9 του Ν.2399/27.5.1996 (ΦΕΚ 90 Α)Σχόλια:


29 Μάι 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 29 Μαΐου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1061930/190/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'

ΠΟΛ.: 1169

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 9 του ν. 2399/27.5.1996 (ΦΕΚ 90 Α').

1. Με την αριθ. 1114887/777/Α0013/ εγκύκλιό μας, σας κοινοποιήσαμε διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211Α') η ισχύς των οποίων έληξε στις 30.4.1996.
Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου προβλέπεται η περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

Με τη λήξη της ισχύος του νόμου αυτού διαπιστώθηκε ότι στις ΔΟΥ εκκρεμούσε ένας μεγάλος αριθμός ειδικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων για υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών και ΦΑΥ, που δεν είχαν κοινοποιηθεί στους υποχρέους, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί ο στόχος της ανωτέρω ρύθμισης, που ήταν αφενός το κλείσιμο όσο το δυνατόν περισσοτέρων υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου που εκκρεμούσαν στις ΔΟΥ και η είσπραξη εσόδων, αφετέρου η διευκόλυνση των φορολογουμένων να περαιώσουν τις υποθέσεις τους με λιγότερο κόστος, σύμφωνα με τις ευεργετικές ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος
αυτός.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 9 του Ν.2399/27.5.1996 (ΦΕΚ 90Α') παρατείνονται οι προθεσμίες που όριζαν οι διατάξεις της ενότητας Δ', της ενότητας Α' παρ. 6 και του πρώτου εδαφίου της ενότητας Γ' του άρθρου 12 του Ν.2343/1995 από τη λήξη τους, μέχρι την 31.10.1996. Μέχρι την ημερομηνία λήξεως του κοινοποιούμενου νόμου, οι προϊστάμενοι ΔΟΥ υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τα ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα, που έχουν εκδόσει και δεν πρόλαβαν να κοινοποιήσουν στους υπόχρεους, να προβούν στην έκδοση νέων εκκαθαριστικών για υποθέσεις που δεν είχαν προλάβει να εκκαθαρίσουν, για τις οποίες συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις περαίωσης που προέβλεπε ο Ν.2343/1995.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου και νόμου παρέχεται νέα μηνιαία προθεσμία για την εφαρμογή της παρ. 2 των ενοτήτων Α' και Β' του άρθρου 12 του Ν.2343/1995.
Στη νέα αυτή μηνιαία προθεσμία, που αρχίζει από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου, οι υπόχρεοι δύνανται να προσκομίσουν στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, στον οποίο εκκρεμεί η υπόθεσή τους, βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου ότι αυτή, δεν συζήτηθηκε στην ουσία και να την περαιώσουν με τις διευκολύνσεις που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν.2343/1995.

Νόμος Υπ' Αριθ. 2399/22.5.1996
Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις

Αρθρο 9
1. Οι προθεσμίες που ορίζονται στην ενότητα Δ', στην ενότητα Α' παρ. 6 και στο πρώτο εδάφιο της ενότητας Γ' του άρθρου 12 του Ν.2343/1996 (ΦΕΚ 211 Α') όπως ισχύει παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1996.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 των ενοτήτων Α' και Β' του άρθρου 12 του Ν.2343/1995 παρέχεται προθεσμία ενός (1) μηνός, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος.

Αρθρο 15
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1996, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.


Taxheaven.gr