ΠΟΛ.1168/24.5.1996

Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους αγρότεςΣχόλια:


24 Μάι 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 24 Μαΐου 1996
Αρ. Πρωτ.:1060752/3305/898/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1168

ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους αγρότες.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, οι αγρότες για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους, δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες χρησιμοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους. Η
επιστροφή αυτή γίνεται με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α. επί της αξίας πώλησης των προϊόντων τους.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με την ΕΔΥΟ 1037587/2310/713/ΠΟΛ.1114/21.5.1990, το ποσό της εισφοράς συνυπευθυνότητας, δεν αφαιρείται από το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η επιστροφή του Φ.Π.Α. στον αγρότη. Ο λόγος είναι ότι, το ποσό αυτό αποτελεί μορφή εισφοράς-προστίμων προς τον αγρότη, επειδή αυτός δεν τήρησε
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την παραχθείσα ποσότητα, και επομένως δεν επηρεάζει την αξία πώλησης των αγαθών από τον αγρότη.

3. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, κατά την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων διαπιστώθηκε ότι, το ποσό της εισφοράς της συνυπευθυνότητας δεν λαμβάνεται υπόψη για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους παραγωγούς, είτε γιατί η ειφορά συνυπευθυνότητας έχει ήδη αφαιρεθεί από την αξία πώλησης, χωρίς να αναγράφεται διακεκριμένα στο τιμολόγιο αγοράς, είτε γιατί δεν υπάρχει άλλο στοιχείο (που να προβλέπεται από κάποια διάταξη) από το οποίο να προκύπτει το συνολικό ποσό της συνυπευθυνότητας.

4. Υστερα από τα παραπάνω, για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και προκειμένου οι βαμβακοπαραγωγοί να τύχουν επιστροφής του φόρου που δικαιούνται για την πραγματική αξία της παράδοσης βαμβακιού που πραγματοποίησαν κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.-31.12.95 θα πρέπει:

Ι. Σε κάθε στοιχείο από το οποίο προκύπτει η αξία της παράδοσης του βαμβακιού, που υποβάλλεται στην αρμόδια για την εκκαθάριση και επιστροφή του φόρου αρχή: α) Να αναγράφεται, εκτός των δεδομένων που απαιτούνται από τις διατάξεις των παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92), διακεκριμένα η παραδοθείσα ποσότητα, η τιμή της συνυπευθυνότητας (που ίσχυε την ημερομηνία παράδοσης), καθώς και το συνολικό ποσό της εισφοράς συνυπευθυνότητας που προκύπτει π.χ. 1.914 κιλά Χ 83,3240 δρχ./κιλό = 159.482 δρχ. παρακαρατηθείσα συνυπευθυνότητα.

β) Να βεβαιώνεται επί του προαναφερομένου στοιχείου, η ορθότητα των στοιχείων που αναγράφηκαν σχετικά με την συνυπευθυνότητα. Η βεβαίωση αυτή, θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον εκδότη του στοιχείου.

ΙΙ. Να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση της συν/κής οργάνωσης στο πρωτότυπο φύλλο του ειδικού βιβλίου (συγκεντρωτική κατάσταση), που υποβάλλεται από αυτήν στην αρμόδια ΔΟΥ ότι: στο συνολικό ποσό επιστροφής, που αναγράφεται για κάθε αγρότη, συμπεριλαμβάνεται η συνυπευθυνότητα που αναλογεί.

5. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι, η παραπάνω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του έτους 1995 και προκειμένου να μην ανακύψει το ίδιο πρόβλημα για την επιστροφή Φ.Π.Α., με τους κατ' αποκοπή συντελεστές, στους δικαιούχους αγρότες για τη χρήση του έτους 1996 και εφεξής, παρακαλούνται ο Οργανισμός Βάμβακος, οι αρμόδιες Συν/κές Οργανώσεις καθώς και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας για τις δικές του ενέργειες, ώστε στα εκδιδόμενα κατά την παράδοση βάμβακος στοιχεία να αναγράφεται διακεκριμένα το ποσό της
παρακρατηθείσας συνυπευθυνότητας, προκειμένου να συνυπολογισθεί για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες.


Taxheaven.gr