ΠΟΛ.1023/11.3.2010

Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πρατηριούχου υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Έκδοση στοιχείων για την πώληση υγρών καυσίμων

11 Μάρ 2010

Taxheaven.gr
ΑΘΗΝΑ, 11.3.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ  Α΄, Β’, Γ’   

Ταχ. Δ/νση:  Πανεπιστημίου 20     
Ταχ. Κωδ.:  106 72   ΑΘΗΝΑ                                  
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο:  210 3638389 - 2103627090


ΠΟΛ 1023


ΘEMA: «Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πρατηριούχου υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Έκδοση στοιχείων για την πώληση υγρών καυσίμων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β’, γ΄ (υποπερίπτωση γδ’, γστ’ και γθ΄) του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄)

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄  της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ΚΒΣ με τις οποίες εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης.

3. Τις Α.Υ.Ο.Ο. 1013365/71/ΠΟΛ.1022/1.2.2008 (ΦΕΚ 232 Β΄/14-2-2008), 1013370/72/ΠΟΛ.1023/1.2.2008 (ΦΕΚ 230 B΄/14-2-2008), με τις οποίες εντάσσονται αντίστοιχα στην Α΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου και οι επιτηδευματίες του μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) πωλητές πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.

4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της με αριθμ.1100772/1474/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β’/17.11.2005) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».

6. Τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζονται στην εγκατάσταση στα πρατήρια υγρών καυσίμων ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών − εκροών του ν.3784/2009 (ΦΕΚ 137Α’/7.8.2009) και μέχρι την οριστική διευθέτηση και εγκατάσταση του συστήματος αυτού.

7. Την αναγκαιότητα λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος όλων των επιτηδευματιών για τη διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου.

8. Την εφαρμογή του μέτρου της θέσπισης αφορολόγητου ορίου με αποδείξεις στη Φορολογία Εισοδήματος και την αναγκαιότητα ίσης μεταχείρισης των παραπάνω επιτηδευματιών με τις επιχειρήσεις εκείνες που προαιρετικά ή υποχρεωτικά εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εντάσσεται από 1/4/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.:

α) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου.

β) Ο επιτηδευματίας του μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) πωλητής πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.

2. Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ο κλάδος αυτός για την ένταξή του σε κατηγορία βιβλίων κρίνεται αυτοτελώς.

3. Από τις 1/4/2010 και εφεξής οι επιτηδευματίες της παραγράφου 1 της παρούσας, υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ως ακολούθως:

α)  για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) και όταν χρησιμοποιείται Φορολογική Ταμειακή Μηχανή αθροίζονται σε ιδιαίτερο αθροιστή (τμήμα) για κάθε είδος καυσίμου, η συνολική ημερήσια αξία του οποίου εμφανίζεται στο δελτίο ημερήσιας κίνησης “Ζ”.

β)     για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, με τον προβλεπόμενο τρόπο από τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 307). 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.         
Ακριβές Αντίγραφο                
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας               

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Taxheaven.gr