ΠΟΛ.1162/16.5.1996

Διαγραφή απαιτήσεων της ΕΚΤΕΣχόλια:


16 Μάι 1996

Taxheaven.gr


Διαγραφή απαιτήσεων της ΕΚΤΕ 1056471/4611-19/0016/ΠΟΛ. 1162/16.5.1996

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α') ορίζεται ότι τα εισπρακτέα υπόλοιπα των αυτοτελώs βεβαιωμένων απαιτήσεων υπέρ της ΕΚΤΕ από δάνεια του Ν.Δ.1138/1972 (ΦΕΚ 63 Α') διαγράφονται οίκοθεν με πράξη του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία είναι βεβαιωμένες, μετά την βεβαίωση των απαιτήσεων που περιέρχονται στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.2198/94 και του άρθρου 32 του Ν.2224/1994.

Με την αριθ. 1040284/3079-19/0016/ΠΟΛ. 111/1.4.96 εγκύκλιό μας δόθηκαν οδηγίες στις αρμόδιες ΔΟΥ για την υλοποίηση των παραπάνω.

Με αφορμή τη διαγραφή αυτή τίθενται από τις αρμόδιες ΔΟΥ διάφορα ερωτήματα σχετικά με την είσπραξη των ποσών που έχουν βεβαιωθεί αυτοτελώς υπέρ της ΕΚΤΕ και προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ.1138/1972. Τα ποσά αυτά είναι ελαχίστου ύψους (κυμαίνονται συνήθως από 500 - 20.000 δρχ.) και αφορούν σημαντικό αριθμό οφειλετών.
Δεδομένου ότι οι βεβαιώσεις αυτές έχουν γίνει από την ΕΚΤΕ πριν από 20 ή και 30 χρόνια οι Δ.Ο.Υ. έπρεπε ήδη να έχουν προβεί στη διαγραφή τους είτε λόγω παραγραφής είτε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.2065/92 με τις οποίες ορίζεται ότι οι βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου καθώς και υπέρ νομικών προσώπων ή τρίτων διαγράφονται οίκοθεν εφόσον το συνολικό ποσό βασικής οφειλής κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) δρχ.

Σημειώνουμε ότι εφόσον η βασική οφειλή δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δρχ. αμελείται η λήψη των προβλεπόμενων από το Ν.Δ.356/74 (ΚΕΔΕ) αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 18 του Ν.2322/1995 για τη διαγραφή των αυτοτελώς βεβαιωμένων οφειλών υπέρ της ΕΚΤΕ θα γίνει μηχανογραφικά και δεν υπάρχει μηχανογραφικό σημείο διάκρισης μεταξύ τους θα γίνει υποχρεωτικά διαγραφή και των παραπάνω αναφερόμενων μικροποσών.

Είναι αυτονόητο βέβαια ότι η διαγραφή αυτή γίνεται για καθαρά λογιστικούς λόγους (ήτοι δεν απαλλάσσεται καμιά δραχμή από αυτούς τους μικροφειλέτες) δεδομένου ότι οι οφειλές αυτές υφίστανται στην Τράπεζά σας, η οποία μπορεί είτε να επιδιώξει την είσπραξή τους η ίδια είτε να τις βεβαιώσει στις ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος των οφειλετών κάτι που δεν συμβαίνει με τις σημερινές βεβαιώσεις που θα διαγραφούν και οι οποίες έχουν βεβαιωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος σε αναρμόδιες ΔΟΥ με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη και η είσπραξή τους.

Τέλος επισημαίνουμε ότι οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) πρέπει να προβαίνουν άμεσα στη βεβαίωση των τίτλων είσπραξης που τους αποστέλλονται από την ΕΚΤΕ και όχι αργότερα από την προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν.Δ.356/76 (ΚΕΔΕ) (εντός μηνός από την παραλαβή τους).

Επίσης, η βεβαίωση αυτή να γίνεται στους σωστούς Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού ήτοι ΚΑΕ 3918 για τα δάνεια του Ν.1641/86, ΚΑΕ 3917 για τα δάνεια του Ν.Δ.1138/72 και χωριστά οι απαιτήσεις υπέρ της ΕΚΤΕ.


Taxheaven.gr