Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1161/15.5.1996 Διαδικασία είσπραξης διοικητικού προστίμου Ν.2366/1995

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1161/15.5.1996
Διαδικασία είσπραξης διοικητικού προστίμου Ν.2366/1995

ΠΟΛ.1161/15.5.1996 Διαδικασία είσπραξης διοικητικού προστίμου Ν.2366/1995

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 15 Μαΐου 1996
Αρ.Πρωτ. : 1056353/3046/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ
β) Δ/ΝΣΗ 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων

ΠΟΛ.: 1161

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία Είσπραξης διοικητικού προστίμου ν. 2366/95"

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του Ν.2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/95) "Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αναφορικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας.


Με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων που η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας τους έχει λήξει (και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν.1959/1991) να την μετατρέψουν σε οριστική, υποβάλλοντας εκπρόθεσμη αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και καταβάλλοντας, ως διοικητικό πρόστιμο, το ποσό του ανωτάτου ορίου του εκάστοτε διοικητικού προστίμου κατά το άρθρο 4 του Ν.1959/91, δηλ. 100.000 δρχ. για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου.

Για το επιβαλλόμενο σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις πρόστιμο εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικό σημείωμα στο οποίο προσδιορίζεται ο υπόχρεος (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας επιχείρησης) το ποσό του προστίμου, η αιτία της επιβολής καθώς και οι σχετικές διατάξεις.

Με βάση το σημείωμα αυτό θα γίνεται η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στις ΔΟΥ οι οποίες θα εκδίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α) στον κωδικό εσόδων προϋπολογισμού 3739 "Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές".

Σημειώνεται ότι το ποσό του προστίμου θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 2% για χαρτόσημο και εισφορά 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Διεύθυνση εμπορευματικών Μεταφορών) με το υπ' αριθμ. Α2/9930/1528/8.4.96 έγγραφο στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών.


Νόμος υπ' αριθμ. 2366
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις

Αρθρο 8
Λοιπές διατάξεις
..............................
11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.1959/1991 "Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 123 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται εφόσον ο αιτών (Φυσικό νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία) έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών τουλάχιστον εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα (1) έτος.

Οι άδειες αυτές είναι προσωρινές και ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους, μετά την πάροδο του οποίου και εντός του πρώτου διμήνου μετατρέπονται σε οριστικές, εφόσον δεν διακόπηκε η άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος των αιτούντων και εφόσον έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών τουλάχιστον.

Εφόσον συνέτρεχαν, κατά το χρόνο που ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, δύναται η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας να υποβάλουν και εκπροθέσμως αίτηση για τη μετατροπή της προσωρινής άδειας σε οριστική, καταβάλλοντας, ως διοικητικό πρόστιμο, το ποσό του ανώτατου ορίου του εκάστοτε διοικητικού προστίμου, κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμου και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του, για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου.

Η εκπρόθεσμη αίτηση για τη μετατροπή της προσωρινής άδειας σε οριστική θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός του επόμενου έτους από την ημερομηνία λήξης της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας.

Η διαδικασία του παραπάνω εδαφίου έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση λήξης της προθεσμίας της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου ανεξαρτήτως αν εγένετο οριστική αφαίρεση ή όχι. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις αφαίρεσης αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων που έγιναν μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους".
.........................

Αρθρο 10

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης