Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τ10440/1923/Α0019/24.11.1993 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων για άμεση αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος ή ταυτόχρονη θέση αυτών υπό καθεστώς αποταμίευσης ή φορολογικής αποθήκης.


Σχόλια:

Το Μέρος Α' καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1006/9.1.2015 και το Μέρος Β' καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1184/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-1993 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Τ10440/1923/Α0019/24.11.1993
Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων για άμεση αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος ή ταυτόχρονη θέση αυτών υπό καθεστώς αποταμίευσης ή φορολογικής αποθήκης.


Αριθ.Τ.10440/1923/Α.0019/1993/Β 885

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων για άμεση αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος ή ταυτόχρονη θέση αυτών υπό καθεστώς αποταμίευσης ή φορολογικής αποθήκης.

(Διορθ.Σφαλμ. ΦΕΚ Β`963/31.12.1993)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Eχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 1165/1918 "περί τελωνειακού κώδικος", όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες τα εμπορεύματα που τελωνίζονται σ` ελεύθερη κυκλοφορία τίθενται ταυτόχρονα σε καθεστώς ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να τεθούν σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς την είσπραξη των επ` αυτών φόρων κ.λπ., καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 134 παρ. 2 του ανωτέρω κώδικα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 3, 19 παρ. 1 περ. δ` και παρ. 3, 21 παρ. 1 περ. β` υποπερ. ββ` και γγ` και παρ. 2, 55 και 58 παρ. 3 του Ν. 1642/1986, όπως ισχύει

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 69 παρ. 2 και 3 του Ν. 2127/93, όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2096/1952.

5. Την αριθ. Γ.Υ. 5246/14.10.93 (ΦΕΚ 829/Β/20.10.93) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών", αποφασίζουμε:Α. Θέση εμπορευμάτων σ` ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή αυτών σ` άλλο κράτος - μέλος.

`Αρθρο 1

1. Με τους όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και διατυπώσεις που καθορίζονται από τα άρθρα 25 και επόμενα του Ν. 1165/18 περί Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει, επιτρέπεται ο τελωνισμός των
εισαγομένων εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα καπνικά, αλκοολούχα και πετρελαιοειδή που σύμφωνα με το Ν. 2127/93 επιβαρύνονται με Ε.Φ.Κ., σ` ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή αυτών σ` άλλο κράτος - μέλος, με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τους λοιπούς φόρους που επιβάλλονται από διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

Για τα καπνικά, αλκοολούχα και πετρελαιοειδή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.

2. Κατά τη θέση των εμπορευμάτων σ` ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή αυτών σ` άλλο κράτος μέλος, εισπράττονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας οι εισαγωγικοί δασμοί, με τους οποίους επιβαρύνονται τα εμπορεύματα αυτά και τηρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, διατυπώσεις, εγκρίσεις και διαδικασίες που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επίσης και τα μέτρα εμπορικής και αγροτικής πολιτικής που προβλέπονται από διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

3. Τα εμπορεύματα, μετά τον έλεγχο για την τήρηση των τυχόν προβλεπομένων απαγορευτικών ή περιοριστικών μέτρων εισαγωγής, τη βεβαίωση (χρέωση) των εισαγωγικών δασμών, την είσπραξη ή εξασφάλιση αυτών με χρηματική παρακαταθήκη και την έκδοση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της άδειας παραλαβής, επι της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Σ` ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ", με ευθύνη του εισαγωγέα θα αποστέλλονται άμεσα
στο άλλο κράτος μέλος.

4. Η συμπλήρωση των ενδείξεων (θέσεων) του Ενιαίου διοικητικού Εγκράφου με τους κατάλληλους κωδικούς θα ενεργείται με τους αντίστοιχους κωδικούς που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα του Κανονισμού (ΕΟΚ) για το έγγραφο αυτό.

Αρθρο 2

Για την απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης των εμπορευμάτων του προηγούμενου άρθρου 1 που τίθενται σ` ελεύθερη κυκλοφορία και προορίζονται να αποσταλούν άμεσα σ` άλλο κράτος μέλος, από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τους λοιπούς φόρους πρέπει:

α. Ο εισαγωγέας (διασαφιστής) να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα.

β. Ο αγοραστής των εμπορευμάτων, προς τον οποίο αυτά αποστέλλονται, να είναι εγκατεστημένος στο άλλο Κράτος-Μέλος, να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών αποδεικνύεται από τα αναγραφόμενα αντίστοιχα στοιχεία στο τιμολόγιο πώλησης του εισαγωγέα - πωλητή

[Οπως η περίπτωση β αντικαταστάθηκε με την Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 ]

[η παράγραφος β που αντικαταστάθηκε είχε ώς εξής
β. Ο αγοραστής των εμπορευμάτων, προς τον οποίο αυτά αποστέλλονται, να είναι εγκατεστημένος στο άλλο κράτος μέλος, να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών αποδεικνύεται από τα αναφραφόμενα αντίστοιχα στοιχεία στο τιμολόγιο πώλησης του εισαγωγέα - πωλητή.
Οι ποσότητες των προϊόντων που τίθενται σ` ελεύθερη κυκλοφορία και αυτούσια αποστέλλονται άμεσα σ` άλλο κράτος μέλος δεν μπορούν να είναι ανώτερες από το ποσό των παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος.

Το ύψος τόσο των ετήσιων παραδόσεων, όσο και το όριο κάθε αιτούμενης απαλλαγής εμπορευμάτων που τίθενται σ` ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α., σ` άλλο κράτος μέλος, αποδεικνύεται με την προσκόμιση στο τελωνείο του προβλεπόμενου από την αριθ.
1103551/8478/Α.0014/2.8.1993 Α.Υ.Ο. "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.", το οποίο θα προσαρτάται στην οικεία διασάφηση (ΕΔΕ) και θα ακυρώνεται με σχετική πράξη, προκειμένου να αποφευχθεί επαναχρησιμοποιησή του.

Ως αξία συναλλαγής στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφεται επι του ανωτέρω Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου ή φορολογητέα αξία των εμπορευμάτων, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.]

γ. Να μην έχει διαπράξει ο εισαγωγέας σοβαρές ή κατ` επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας. Θεωρείται ως παράβαση και η οφειλή φόρων στο Δημόσιο.

δ. Να εκδίδει ο εισαγωγέας, προ της έκδοσης της άδειας παραλαβής από το τελωνείο, τιμολόγιο πώλησης, στο οποίο θα αναγράφονται, πέραν των άλλων, ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του αγοραστή, ο τόπος εγκατάστασης αυτού, ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων, το είδος, η ποσότητα και ο κωδικός Σ.Ο. των αποστελλομένων εμπορευμάτων.

Το τιμολόγιο αυτό θα προσαρτάται στην οικεία διασάφηση (ΕΔΕ).

Αρθρο 3

1. Η απόδειξη της άμεσης αποστολής των εμπορευμάτων στο άλλο κράτος-μέλος παρέχεται στο τελωνείο που αυτά τέθηκαν σ` ελεύθερη κυκλοφορία με την προσκόμιση και προσάρτηση στο οικείο παραστατικό εισαγωγής των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

α. Τιμολογίου πώλησης, περί του οποίου το εδάφιο δ του άρθρου 2 της παρούσας.

β. Συμβολαίου μεταφοράς ή άλλου εγγράφου μεταφοράς (φορτωτική).

γ. Ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς αντιγράφου του οικείου δελτίου TIR ή του παραστατικού εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, υπό την κάλυψη των οποίων διακινούνται τα προϊόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

δ. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται:

- η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής και κατά συνέπεια η μη ακύρωση μερικά ή ολικά της αγοραπωλησίας.

- η επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή στο άλλο κράτος μέλος μέσω του συστήματος VIES.

- η ανάληψη της υποχρέωσης για την άμεση καταβολή των φόρων στο τελωνείο, σε περίπτωση επιστροφής για οποιαδήποτε αιτία των αποστελλομένων εμπορευμάτων.

ε. Βεβαίωσης της μεσολαβούσης τράπεζας περί εισαγωγής του αντιτίμου της αξίας των προϊόντων που αναγράφονται στο συγκεκριμένο τιμολόγιο πώλησης.

στ. Αντιγράφου του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου από τον οποίο να προκύπτει η εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης παράδοσης.

Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα υπό στοιχεία α, β και γ, θα προσκομίζονται, εκδίδονται ή θεωρούνται κατά περίπτωση ταυτόχρονα με ή πριν από τη φόρτωση των εμπορευμάτων επι του μεταφορικού μέσου και οπωσδήποτε προ της αποκομιδής αυτών από τους χώρους που βρίσκονται κατά
τη θέση τους σ` ελεύθερη κυκλοφορία, ενώ τα υπό στοιχεία δ, ε και στ θα προσκομίζονται στο τελωνείο μετά την αποστολή των εμπορευμάτων στο άλλο κράτος μέλος.

2. Η διασάφηση θέσης των εμπορευμάτων σ` ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή αυτών σ` άλλο κράτος μέλος τακτοποιείται με την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων και την προσάρτηση αυτών επ` αυτής.


Αρθρο 4

Αν τα εμπορεύματα που τέθηκαν σ` ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή αυτών σ` άλλο κράτος μέλος δεν αποσταλούν στο άλλο κράτος μέλος και αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας, εφαρμόζονται οι περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα, το δε επιβαλλόμενο
πρόστιμο από την αιτιά αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερο του πενταπλασίου των φόρων που δεν καταβλήθηκαν.
Πέραν των ανωτέρω, ο προϊστάμενος του Τελωνείου με απόφασή του δεν επιτρέπει στον παραβάτη εισαγωγέα (διασαφιστή) τη διενέργεια μεταγενέστερων τελωνισμών εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή αυτών στο άλλο κράτο μέλος.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και σε όλα τα αρμόδια τελωνεία της χώρας προς τα οποία κοινοποιείται η ανωτέρω απόφαση με μέριμνα του τελωνείου που την εξέδωκε.

           Β. Θέση εμπορευμάτων σ` ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε αποτεμίευση.


`Αρθρο 5

Με τους όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και διατυπώσεις που καθορίζονται από τα άρθρα 25 και επόμενα του Ν. 1165/18 περί Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει, επιτρέπεται ο τελωνισμός των
εισαγομένων εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών υπό το καθεστώς της αποταμίευσης για τους φόρους που επιβάλλονται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

2. Κατά τη θέση, από τα καθ` ύλην αρμόδια τελωνεία, των εμπορευμάτων σ` ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε αποταμίευση για την εξασφάλιση των φόρων, εφαρμόζονται τα οριζόμενα, καθόσον αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία, στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της
παρούσας απόφασης, και τα ισχύοντα από τις κείμενες διατάξεις περί αποτεμίευσης εμπορευμάτων για την ταυτόχρονη θέση αυτών στο καθεστώς της αποταμίευσης. Μετά την έκδοση της άδειας παραλαβής επί της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ", τα εμπορεύματα θα αποτεμιεύονται στους ειδικούς προς τούτο εγκρινόμενους από το τελωνείο χώρους και αποθήκες.

Για την αποταμίευση των εμπορευμάτων εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.


Αρθρο 6

1. Κατά τη θέση των αποτεμιευμένων εμπορευμάτων σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εισπράπονται οι αναλογούντες επ` αυτών φόροι.

2. Τα κατά τ` ανωτέρω αποταμιευμένα εμπορεύματα, επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για δικαιολογημένους λόγους, να αποστέλλονται με τη διαδικασία της διαμετακόμισης, σε άλλη αρμόδια
τελωνειακή αρχή της χώρας, στην οποία και τηρούνται οι απαιτούμενες διατυπώσεις ανάλωσης των εμπορευμάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή το Τελωνείο αποστολής αναγράφει επι του αντιτύπου της διαμετακόμισης "ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ Σ` ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.......... ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ" αντίγραφο δε της σχετικής διασάφησης προσαρτάται στη διασάφηση διαμετακόμισης.

3. Η τακτοποίηση (εξόφληση) της διασάφησης θέσης των εμπορευμάτων σ` ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε αποταμίευση γίνεται με την προσάρτηση σε αυτή αντιγράφων των διασαφήσεων αναλώσεων ή διαμετακομίσεων.

Αν όμως τα αποταμιευμένα εμπορεύματα που τέθηκαν σ` ελεύθερη κυκλοφορία αποστέλλονται με έγκριση του τελωνείου σ` άλλο κράτος μέλος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας απόφασης.
Στην περίπτωση αυτή προσαρτώνται στη διασάφηση τα υπό του άρθρου 3 προβλεπόμενα έγγραφα καθώς και η περί τούτου αίτηση του αποταμιευτή.Γ. Ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. με ταυτόχρονη θέση αυτών σε φορολογική αποθήκη.

`Αρθρο 7

Με του όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και διατυπώσεις που καθορίζονται από τα άρθρα 25 και επόμενα του Ν. 1165/18, περί Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει, επιτρέπεται ο τελωνισμός των
εισαγομένων πετρελαιοειδών προϊόντων, οινοπνεύματος, αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με το Ν. 2127/1993 σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε φορολογική αποθήκη του άρθρου 3 του Ν. 2127/1993 με αναστολή των φόρων που επιβάλλονται επ` αυτών από διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

2. Κατά τη θέση, από τα καθ` ύλην αρμόδια τελωνεία, των εμπορευμάτων αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε φορολογική αποθήκη, εφαρμόζονται, καθόσον μεν αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της παρούσας
απόφασης, καθόσον δε αφορά στη θέση αυτών σε φορολογική αποθήκη τα οριζόμενα στο Ν. 2127/1993 και στις κατ` εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδοθείσες αποφάσεις.

Μετά την έκδοση της άδειας παραλαβής επι της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ" τα εμπορεύματα θα προωθούνται για αποθήκευση στη φορολογική αποθήκη.

Ο τελωνισμός των προϊόντων του παρόντος άρθρου σε ελεύθερη κυκλοφορία, με ταυτόχρονη θέση σε φορολογική αποθήκη, ενεργείται αποκλειστικά και μόνο από εγκεκριμένο αποθηκευτή στον οποίο έχει εγκριθεί φορολογική αποθήκη κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 2127/1993.

4. Η διακίνηση των προϊόντων αυτών από το Τελωνείο τελωνισμού τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στη φορολογική αποθήκη ενεργείται, εφόσον απαιτείται κατά την υπό της παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν.2127/93 καθοριζόμενη διαδικασία και με το προβλεπόμενο συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος. Οι κίνδυνοι της διακίνησης αυτής καλύπτονται από την εγγύηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή που έχει παρασχεθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης.

5. Η διασάφηση θέσης των προϊόντων σ` ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε φορολογική αποθήκη τακτοποιείται με την προσκόμιση και προσάρτηση σ` αυτή του αντιτύπου Νο3 του συνοδευτικού εγγράφου επι του οποίου θα υπάρχει βεβαίωση του τελωνείου ελέγχου περί εισόδου των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη και εγγραφή αυτών στα τηρούμενα προς τούτο λογιστικά βιβλια του εγκεκριμένου αποθηκευτή.

6. Στα κατά τ` ανωτέρω τιθέμενα σε φορολογική αποθήκη προϊόντα εφαρμόζονται οι σχετικές με το θέμα αυτό ισχύουσες διατάξεις.


Αρθρο 8

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής που καθορίζουν διαδικασίες θέσης των εισαγομένων από τρίτες χώρες εμπορευμάτων σ` ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη αποστολή αυτών σ` άλλο κράτος-μέλος ή σε αποταμίευση ή σε φορολογική αποθήκη, δεν προκαλούν δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης