Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2009 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

(κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 26, 37 και 308,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [1],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών [2], έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς 4 [3]. Είναι, ως εκ τούτου σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2) Ελλείψει ειδικού μέτρου παρέκκλισης θεσπισθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης, οι δασμοί του κοινού δασμολογίου επιβάλλονται σε όλα τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Κοινότητα. Το ίδιο ισχύει για τις γεωργικές εισφορές και για όλες τις άλλες επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, οι οποίες προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ειδικών καθεστώτων που ισχύουν για ορισμένα προϊόντα προερχόμενα από τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

(3) Παρόλα αυτά, μια τέτοια επιβάρυνση δεν δικαιολογείται σε ορισμένες σαφώς προσδιοριζόμενες περιπτώσεις, όταν οι ειδικές περιστάσεις εισαγωγής εμπορευμάτων δεν απαιτούν την εφαρμογή των συνηθισμένων μέτρων προστασίας της οικονομίας.

(4) Είναι επιθυμητό, υπό παρόμοιες συνθήκες, να διευθετούνται καθεστώτα, όπως συμβαίνει παραδοσιακά στα περισσότερα συστήματα τελωνειακών κανόνων, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν εισαγωγές με το ευεργέτημα ενός καθεστώτος ατελειών, υπό το οποίο τα εμπορεύματα απαλλάσσονται από την επιβολή εισαγωγικών δασμών στους οποίους κανονικά υπόκεινται.

(5) Τέτοια καθεστώτα ατελειών απορρέουν και από πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες τα κράτη μέλη ή ορισμένα από αυτά αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη. Εάν η Κοινότητα θα πρέπει να εφαρμόσει αυτές τις συμβάσεις, η εφαρμογή αυτή προϋποθέτει, ως προς τις τελωνειακές ατέλειες, τη θέσπιση κοινοτικών κανόνων ικανών να εξαλείψουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τελωνειακής ένωσης, τις διαφορές ως προς το αντικείμενο, την έκταση και τις προϋποθέσεις εφαρμογής των ατελειών που προβλέπουν οι εν λόγω συμβάσεις, και να επιτρέπουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να επωφελούνται από τα ίδια ευεργετήματα σε όλη την Κοινότητα.

(6) Ορισμένες ατέλειες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη απορρέουν από ειδικές συμβάσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Οι συμβάσεις αυτές, λόγω του αντικειμένου τους, αφορούν μόνο το κράτος μέλος που τις έχει υπογράψει. Δεν φαίνεται αναγκαίο να καθορισθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση τέτοιων ατελειών, δεδομένου ότι αρκεί να εξουσιοδοτηθούν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για τη χορήγησή τους, αν είναι απαραίτητο, μέσω της κατάλληλης για τον σκοπό αυτό διαδικασίας.

(7) Η υλοποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής έχει ως συνέπεια την επιβολή εξαγωγικών δασμών σε ορισμένα εμπορεύματα κάτω από ορισμένες περιστάσεις. Απαιτείται, επίσης, να καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να χορηγείται ατέλεια από τους δασμούς αυτούς.

(8) Για λόγους νομικής ασφάλειας, θα πρέπει να απαριθμηθούν οι διατάξεις των κοινοτικών πράξεων που περιέχουν ορισμένα μέτρα ατέλειας, μη επηρεαζόμενα από τον παρόντα κανονισμό.

(9) Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς στην εισαγωγή ή την εξαγωγή που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, ή προστασίας της βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας.

(10) Εφόσον οι ατέλειες χορηγούνται μέχρι τα όρια ποσών που εκφράζονται σε ευρώ, θα πρέπει να εκπονηθούν οι κανόνες μετατροπής των ποσών αυτών σε εθνικά νομίσματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΊ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω ειδικών συνθηκών, χορηγείται απαλλαγή από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και από μέτρα βασιζόμενα στο άρθρο 133 της συνθήκης κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ή κατά την εξαγωγή τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) "εισαγωγικοί δασμοί", τόσο οι δασμοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, όσο και οι γεωργικές εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ειδικών καθεστώτων που ισχύουν για ορισμένα εμπορεύματα προερχόμενα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων·

β) "εξαγωγικοί δασμοί", οι γεωργικές εισφορές και οι άλλες επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια των ειδικών καθεστώτων που ισχύουν για ορισμένα εμπορεύματα προερχόμενα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων·

γ) "προσωπικά είδη", τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση των ενδιαφερομένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους.

Αποτελούν "προσωπικά είδη", ιδίως:

i) η οικοσκευή·

ii) τα ποδήλατα και οι μοτοσικλέτες, τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως και τα οχήματα που ρυμουλκούνται από αυτά, τα τροχόσπιτα, τα σκάφη αναψυχής και τα ιδιωτικά αεροπλάνα.

Αποτελούν, επίσης, προσωπικά είδη οι οικιακές προμήθειες που προορίζονται να καλύψουν συνήθεις οικογενειακές ανάγκες, τα οικόσιτα ζώα, τα ιππευόμενα ζώα, καθώς και τα φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου. Τα προσωπικά είδη δεν πρέπει να παρουσιάζουν, με το είδος ή την ποσότητά τους, οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον·

δ) "οικοσκευή", τα προσωπικά αντικείμενα, ο οικιακός ρουχισμός και τα είδη επίπλωσης ή εξοπλισμού που προορίζονται για προσωπική χρήση των ενδιαφερομένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους·

ε) "οινοπνευματώδη προϊόντα", τα προϊόντα (ζύθοι, οίνοι, απεριτίφ από οίνο ή οινοπνεύματα, αποστάγματα, ηδύποτα ή οινοπνευματώδη ποτά κ.λπ.), τα οποία υπάγονται στις κλάσεις 2203 έως 2208 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

2. Εκτός αν άλλως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, για την εφαρμογή του τίτλου ΙΙ, η έννοια της τρίτης χώρας συμπεριλαμβάνει επίσημα τα τμήματα του εδάφους των κρατών μελών που εξαιρούνται του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα [4].

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΆΛΑΙΟ Ι

Προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από τρίτη χώρα στην Κοινότητα

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 έως 11, χορηγείται δασμολογική ατέλεια για προσωπικά είδη που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Άρθρο 4

Η ατέλεια περιορίζεται στα προσωπικά είδη τα οποία:

α) εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βρίσκονταν στην κατοχή του ενδιαφερόμενου, και, εφόσον πρόκειται για μη αναλώσιμα αγαθά, χρησιμοποιήθηκαν από αυτόν στον τόπο της προηγούμενης συνήθους κατοικίας του επί έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έπαψε να έχει τη συνήθη κατοικία του στην τρίτη χώρα από την οποία προέρχεται·

β) προορίζονται για την ίδια χρήση στον τόπο της νέας συνήθους κατοικίας του.

Τα κράτη μέλη μπορούν, εξάλλου, να εξαρτούν τη χορήγηση ατέλειας από την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά έχουν καταβάλει, στη χώρα καταγωγής ή στη χώρα προέλευσης, τις τελωνειακές ή/και τις φορολογικές επιβαρύνσεις στις οποίες κανονικά υποβάλλονται.

Άρθρο 5

1. Η ατέλεια παρέχεται μόνο στα πρόσωπα που είχαν τη συνήθη κατοικία τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας τουλάχιστον τους προηγούμενους 12 συνεχείς μήνες.

2. Πάντως, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις από τον κανόνα της παραγράφου 1, υπό τον όρο ότι ο ενδιαφερόμενος είχε πράγματι την πρόθεση να παραμείνει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας επί διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.

Άρθρο 6

Δεν χορηγείται ατέλεια για:

α) τα οινοπνευματώδη προϊόντα·

β) τον καπνό και τα προϊόντα καπνού·

γ) τα μέσα μεταφοράς δημοσίας χρήσεως·

δ) τα υλικά για επαγγελματική χρήση, εκτός από φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών.

Άρθρο 7

1. Εκτός από ειδικές περιστάσεις, η ατέλεια παρέχεται μόνο για τα προσωπικά είδη που διασαφίζονται προκειμένου να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, πριν παρέλθει η δωδεκάμηνη προθεσμία που αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2. Τα προσωπικά είδη μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία τμηματικά, μέσα στην προθεσμία που προβλέπει η παράγραφος 1.

Άρθρο 8

1. Μέχρις ότου συμπληρωθεί η δωδεκάμηνη προθεσμία που αρχίζει από την ημερομηνία αποδοχής της διασαφίσεως για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα προσωπικά είδη για τα οποία παρέχεται ατέλεια δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χρησιδανείου, ενεχύρου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας αν δεν ενημερωθούν προηγουμένως οι αρμόδιες αρχές.

2. Το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση που διενεργούνται πριν συμπληρωθεί η προθεσμία της παραγράφου 1, συνεπάγονται την επιβολή των εισαγωγικών δασμών που αναλογούν στα είδη αυτά με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, του ενεχύρου, της μισθώσεως ή της μεταβιβάσεως και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 9

1. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 7, η ατέλεια μπορεί να χορηγείται για τα προσωπικά είδη, που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, πριν ο ενδιαφερόμενος μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τη μεταφέρει πράγματι σε προθεσμία 6 μηνών. Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης συνοδεύεται από την παροχή ασφάλειας, το είδος και το ποσό της οποίας καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές.

2. Όταν γίνεται χρήση των διατάξεων της παραγράφου 1, η προθεσμία του άρθρου 4 στοιχείο α) υπολογίζεται από την ημερομηνία εισαγωγής των προσωπικών ειδών στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Άρθρο 10

1. Όταν, λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, ο ενδιαφερόμενος εγκαταλείπει την τρίτη χώρα όπου είχε τη συνήθη κατοικία του χωρίς ταυτόχρονα να μεταφέρει την κατοικία αυτή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αλλά έχει την πρόθεση να τη μεταφέρει εκεί αργότερα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χορηγούν ατέλεια για τα προσωπικά είδη που ο ενδιαφερόμενος μεταφέρει για τον σκοπό αυτό στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2. Η ατέλεια για τα προσωπικά είδη της παραγράφου 1 παρέχεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 8, υπό τον όρο ότι:

α) οι προθεσμίες του στοιχείου α) του άρθρου 4 και του πρώτου εδαφίου του άρθρου 7 υπολογίζονται από την ημερομηνία εισαγωγής των προσωπικών ειδών στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β) η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 8 υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος πράγματι μετέφερε τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

3. Η χορήγηση ατέλειας εξαρτάται επίσης από την ανάληψη, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, της υποχρέωσης να μεταφέρει πράγματι τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μέσα σε προθεσμία που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την περίπτωση. Οι αρχές μπορούν να απαιτούν να συνοδεύεται η ανάληψη της υποχρέωσης αυτής από παροχή ασφάλειας, το είδος και το ποσό της οποίας καθορίζουν οι ίδιες.

Άρθρο 11

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν από το άρθρο 4 στοιχεία α) και β), το άρθρο 6 στοιχεία γ) και δ) και το άρθρο 8, όταν ένα πρόσωπο αναγκάζεται, από εξαιρετικές πολιτικές περιστάσεις, να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από μία τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ II

Είδη που εισάγονται με την ευκαιρία γάμου

Άρθρο 12

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 13 έως 16, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα προικώα είδη και τα λοιπά κινητά έστω και αν είναι καινούρια, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπο που μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με την ευκαιρία του γάμου του.

2. Υπό τους ίδιους όρους, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους τελωνειακούς δασμούς στα συνήθη γαμήλια δώρα που δίδονται σε πρόσωπο που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 από πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα. Πάντως, η αξία κάθε δώρου για το οποίο παρέχεται ατέλεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 ευρώ.

Άρθρο 13

Η ατέλεια του άρθρου 12 μπορεί χορηγείται μόνο στα πρόσωπα τα οποία:

α) είχαν τη συνήθη κατοικία τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας τουλάχιστον τους τελευταίους 12 συνεχείς μήνες. Πάντως, είναι δυνατόν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτόν, υπό τον όρο ότι ο ενδιαφερόμενος είχε πράγματι την πρόθεση να παραμείνει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών·

β) προσκομίζουν απόδειξη του γάμου τους.

Άρθρο 14

Δεν χορηγείται ατέλεια για τα οινοπνευματώδη προϊόντα, τον καπνό και τα προϊόντα καπνού.

Άρθρο 15

1. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η ατέλεια παρέχεται μόνο για τα εμπορεύματα που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία:

α) το ενωρίτερο 2 μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία του εν λόγω γάμου (στην περίπτωση αυτή, η ατέλεια εξαρτάται από την παροχή κατάλληλης ασφάλειας, το είδος και το ποσό της οποίας καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές) και

β) το αργότερο 4 μήνες μετά την ημερομηνία του γάμου.

2. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 12 μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16

1. Μέχρι τη λήξη προθεσμίας 12 μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασαφίσεως για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία τους, τα εμπορεύματα για τα οποία παρασχέθηκε το ευεργέτημα της ατέλειας που αναφέρεται στο άρθρο 12 δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χρησιδανείου, ενεχύρου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας αν δεν ενημερωθούν προηγουμένως οι αρμόδιες αρχές.

2. Το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση που πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 συνεπάγεται την καταβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, του ενεχύρου της μισθώσεως ή της μεταβιβάσεως αυτής, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ III

Προσωπικά είδη που αποκτώνται στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής

Άρθρο 17

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 18, 19 και 20, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα προσωπικά είδη τα οποία περιέχονται είτε εκ διαθήκης, είτε εξ αδιαθέτου διαδοχής σε φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως "προσωπικά είδη" νοούνται όλα τα είδη που αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και αποτελούν την κληρονομία του εκλιπόντος.

Άρθρο 18

Δεν χορηγείται ατέλεια για:

α) τα οινοπνευματώδη προϊόντα·

β) τον καπνό και τα προϊόντα καπνού·

γ) τα μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσεως·

δ) τα υλικά για επαγγελματική χρήση, εκτός από τα φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που ήταν απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του εκλιπόντος·

ε) τα αποθέματα πρώτων υλών και κατεργασμένων ή ημικατεργασμένων προϊόντων·

στ) το ζωικό κεφάλαιο και τα αποθέματα γεωργικών προϊόντων που υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις κανονικές οικογενειακές ανάγκες.

Άρθρο 19

1. Η ατέλεια χορηγείται μόνο για τα προσωπικά είδη που διασαφίζονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το αργότερο μέχρι τη λήξη προθεσμίας 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία τα είδη περιέρχονται στον ενδιαφερόμενο (οριστική ρύθμιση της διαδοχής).

Πάντως, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία αυτή σε ειδικές περιστάσεις.

2. Η εισαγωγή προσωπικών ειδών μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1.

Άρθρο 20

Τα άρθρα 17, 18 και 19 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και για τα προσωπικά είδη τα οποία περιέρχονται εκ διαθήκης σε νομικά πρόσωπα που ασκούν μη κερδοσκοπική δραστηριότητα, και είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV

Είδη ιματισμού, μαθητικό υλικό και συναφή είδη για μαθητές ή φοιτητές

Άρθρο 21

1. Παρέχεται τελωνειακή ατέλεια από τους τελωνειακούς δασμούς στον ιματισμό, το μαθητικό υλικό και τα μεταχειρισμένα κινητά πράγματα που αποτελούν την κανονική επίπλωση ενός φοιτητικού δωματίου και ανήκουν σε μαθητές και φοιτητές που έρχονται να παραμείνουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας για να σπουδάσουν, εφόσον αυτά προορίζονται για προσωπική τους χρήση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, νοούνται ως:

α) "μαθητής ή φοιτητής", κάθε άτομο που έχει εγγραφεί κανονικά σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα για πλήρη παρακολούθηση των μαθημάτων που δίνονται σ’ αυτό·

β) "ιματισμός", ο ατομικός και οικιακός ρουχισμός καθώς και τα ενδύματα, μεταχειρισμένα και μη·

γ) "μαθητικό υλικό", τα αντικείμενα και όργανα (στα οποία περιλαμβάνονται αριθμομηχανές και γραφομηχανές) που χρησιμοποιούν συνήθως οι μαθητές και φοιτητές για την πραγματοποίηση των σπουδών τους.

Άρθρο 22

Η ατέλεια χορηγείται τουλάχιστον μια φορά κάθε σχολικό έτος.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ V

Αποστολές αμελητέας αξίας

Άρθρο 23

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς σε όλα τα αποστελλόμένα εμπορεύματα αμελητέας αξίας, τα οποία αποστέλλονται απευθείας από μια τρίτη χώρα σε έναν παραλήπτη που ευρίσκεται στην Κοινότητα.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως "εμπορεύματα αμελητέας αξίας" νοούνται τα εμπορεύματα των οποίων η πραγματική αξία δεν υπερβαίνει συνολικά τα 150EUR ανά αποστολή.

Άρθρο 24

Η ατέλεια δεν εφαρμόζεται:

α) στα οινοπνευματώδη προϊόντα·

β) στα αρώματα και τις κολόνιες·

γ) στον καπνός και τα προϊόντα καπνού.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ VI

Αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη προς ιδιώτη

Άρθρο 25

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26 και 27, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορεύματα τα οποία περιέχονται σε αποστολές που πραγματοποιεί ιδιώτης από τρίτη χώρα προς άλλον ιδιώτη ο οποίος ευρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

Η ατέλεια που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύει για αποστολές εμπορευμάτων που προέρχονται από τη νήσο Ελιγολάνδη.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως "εισαγωγές χωρίς εμπορικό χαρακτήρα" νοούνται οι εισαγωγές στην περίπτωση αποστολών οι οποίες έχουν, ταυτόχρονα, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα·

β) περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των παραληπτών και για τα οποία, από τη φύση ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα· και

γ) πραγματοποιούνται από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή.

Άρθρο 26

1. Η ατέλεια που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε αξία 45 ευρώ κατ’ αποστολή, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 27.

2. Όταν η συνολική αξία δύο η περισσοτέρων εμπορευμάτων υπερβαίνει, κατ’ αποστολή, το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 ποσό, η ατέλεια χορηγείται μέχρι του ποσού αυτού για τα εμπορεύματα που, αν είχαν εισαχθεί μεμονωμένα, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την εν λόγω ατέλεια. Εξυπακούεται ότι η αξία ενός εμπορεύματος δεν μπορεί να κατατμηθεί.

Άρθρο 27

Για τα κατωτέρω εμπορεύματα, η ατέλεια που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 περιορίζεται, κατ’ αποστολή, στις έναντι κάθε εμπορεύματος αναγραφόμενες ποσότητες:

α) προϊόντα καπνού:

- 50 σιγαρέτα,

- 25 σιγαρίλος (πούρα με μέγιστο βάρος 3 γραμμάρια ανά τεμάχιο), ή

- 10 πούρα,

- 50 γραμμάρια καπνού,

- αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων·

β) οινόπνευμα και οινοπνευματώδη ποτά:

- απεσταγμένα και οινοπνευματώδη ποτά, με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22 % vol· αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή μεγαλύτερο: 1 λίτρο, ή

- απεσταγμένα και οινοπνευματώδη ποτά, απεριτίφ με βάση τον οίνο ή το οινόπνευμα, ταφία, σακέ ή παρόμοια ποτά με αλκοολικό τίτλο 22 % vol ή μικρότερο· αφρώδεις οίνοι, οίνοι liqueur: 1 λίτρο· ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων και

- σταθεροποιημένοι οίνοι: 2 λίτρα·

γ) - αρώματα: 50 γραμμάρια, ή

- κολόνιες: 0,25 λίτρα.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ VII

Επενδυτικά αγαθά και άλλος εξοπλισμός τα οποία εισάγονται κατά τη μεταφορά της δραστηριότητας επιχειρήσεως από τρίτη χώρα στην Κοινότητα

Άρθρο 28

1. Υπό την επιφύλαξη των μέτρων βιομηχανικής και εμπορικής πολιτικής που ισχύουν στα κράτη μέλη, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς, με την επιφύλαξη των άρθρων 29 έως 33, στα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισμού που ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες παύουν οριστικά τη δραστηριότητά τους σε τρίτη χώρα, προκειμένου να ασκήσουν παρόμοια δραστηριότητα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Όταν η μεταφερόμενη επιχείρηση είναι γεωργική εκμετάλλευση, παρέχεται ατέλεια και για το ζωικό κεφάλαιο.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως "επιχείρηση" νοείται μια αυτόνομη οικονομική μονάδα παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 29

Η ατέλεια του άρθρου 28 περιορίζεται στα επενδυτικά αγαθά και άλλο εξοπλισμό τα οποία:

α) εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί στην επιχείρηση επί 12 τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία παύσεως της δραστηριότητας της επιχείρησης στην τρίτη χώρα από την οποία μεταφέρεται·

β) προορίζονται για την ίδια χρήση μετά τη μεταφορά αυτή·

γ) είναι ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Άρθρο 30

Δεν χορηγείται ατέλεια οι επιχειρήσεις η μεταφορά των οποίων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας έχει ως αιτία ή αντικείμενο τη συγχώνευση με, ή την απορρόφηση από επιχείρηση εγκατεστημένη στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χωρίς να δημιουργείται καινούρια δραστηριότητα.

Άρθρο 31

Δεν χορηγείται ατέλεια στα ακόλουθα:

α) στα μεταφορικά μέσα που δεν αποτελούν μέσα παραγωγής αγαθών ή προσφοράς υπηρεσιών·

β) σε κάθε είδους προμήθειες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για διατροφή ζώων·

γ) στα καύσιμα και αποθέματα πρώτων υλών ή κατεργασμένων ή ημικατεργασμένων προϊόντων·

δ) στα ζώα τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή ζωεμπόρων.

Άρθρο 32

Εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, η ατέλεια του άρθρου 28 χορηγείται μόνο για τα επενδυτικά αγαθά και άλλο εξοπλισμό τα οποία διασαφίζονται για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν λήξει η δωδεκάμηνη προθεσμία που υπολογίζεται από την ημερομηνία παύσεως της δραστηριότητας της επιχείρησης στην τρίτη χώρα προελεύσεως.

Άρθρο 33

1. Μέχρι τη λήξη της δωδεκάμηνης προθεσμίας που υπολογίζεται από την ημερομηνία αποδοχής της διασαφίσεως για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα επενδυτικά αγαθά και άλλος εξοπλισμός, για τα οποία χορηγήθηκε ατέλεια, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χρησιδανείου, ενεχύρου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας αν δεν ενημερωθούν προηγουμένως οι αρμόδιες αρχές.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι τους 36 μήνες, όσον αφορά τη μίσθωση ή τη μεταβίβαση, όταν υπάρχει κίνδυνος καταχρήσεως.

2. Το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση που πραγματοποιήθηκε πριν από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1, συνεπάγεται την καταβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασμών με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, ενεχύρου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 34

Τα άρθρα 28 έως 33 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και για τα επενδυτικά αγαθά και άλλο εξοπλισμό τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα ασκούντα ελεύθερο επάγγελμα ή σε νομικά πρόσωπα ασκούντα μη κερδοσκοπική δραστηριότητα, και τα οποία μεταφέρουν τη δραστηριότητα αυτή από μια τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ VIII

Προϊόντα τα οποία πορίζονται κοινοτικοί αγρότες παραγωγοί από ακίνητα που ευρίσκονται σε τρίτη χώρα

Άρθρο 35

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 36 και 37, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα προϊόντα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της κηποκομίας ή της δασοκομίας, που προέρχονται από ακίνητα ευρισκόμενα σε τρίτη χώρα, σε άμεση γειτνίαση με το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, και τα οποία εκμεταλλεύονται αγρότες παραγωγοί η έδρα της εκμετάλλευσης των οποίων ευρίσκεται στο εν λόγω τελωνειακό έδαφος και σε άμεση γειτνίαση με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

2. Για να τύχουν του ευεργετήματος των διατάξεων της παραγράφου 1, τα κτηνοτροφικά προϊόντα πρέπει να προέρχονται από ζώα καταγωγής Κοινότητας ή από ζώα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.

Άρθρο 36

Η ατέλεια περιορίζεται στα προϊόντα που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλη επεξεργασία εκτός από αυτή που συνήθως ακολουθείται μετά τη συγκομιδή ή την παραγωγή τους.

Άρθρο 37

Η ατέλεια χορηγείται μόνο για τα προϊόντα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από τον αγρότη παραγωγό ή για λογαριασμό του.

Άρθρο 38

Τα άρθρα 35, 36 και 37 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για τα προϊόντα αλιείας ή ιχθυοκαλλιέργειας που διεξάγεται από κοινοτικούς αλιείς στις λίμνες και τους ποταμούς που ευρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές κράτους μέλους και τρίτης χώρας και για τα προϊόντα του κυνηγίου που πραγματοποιείται από κοινοτικούς κυνηγούς στις ίδιες λίμνες και ποταμούς.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΙΧ

Σπόροι σποράς, λιπάσματα και προϊόντα για γεωργική χρήση που εισάγονται από κοινοτικούς αγρότες παραγωγούς τρίτων χωρών για να χρησιμοποιηθούν σε παραμεθόρια προς τις χώρες αυτές κτήματα

Άρθρο 39

Με την επιφύλαξη του άρθρου 40, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στους σπόρους για σπορά, τα λιπάσματα και τα προϊόντα γεωργικής χρήσης που προορίζονται για την εκμετάλλευση ακινήτων ευρισκομένων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και σε άμεση γειτνίαση με τρίτη χώρα, τα οποία εκμεταλλεύονται αγρότες παραγωγοί, η έδρα της εκμετάλλευσης των οποίων ευρίσκεται στην εν λόγω τρίτη χώρα σε άμεση γειτνίαση με τα σύνορα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Άρθρο 40

1. Η ατέλεια περιορίζεται στις ποσότητες σπόρων σποράς, λιπασμάτων ή άλλων προϊόντων που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των κτημάτων.

2. Η ατέλεια χορηγείται μόνο για τους σπόρους σποράς, λιπάσματα ή άλλα προϊόντα που εισάγονται απευθείας στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από τον αγρότη παραγωγό ή για λογαριασμό του.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαρτούν την απαλλαγή από τον όρο της αμοιβαιότητας.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ X

Εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών

Άρθρο 41

Εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των προερχομένων από τρίτες χώρες ταξιδιωτών εισάγονται ατελώς εφόσον πρόκειται για εισαγωγές απαλλασσόμενες από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με διατάξεις εθνικού δικαίου, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες [5].

Εμπορεύματα εισαγόμενα σε εδάφη αναφερόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας [6], υπάγονται στις ίδιες διατάξεις περί τελωνειακής ατέλειας, όπως τα εμπορεύματα που εισάγονται σε οιοδήποτε άλλο μέρος της επικράτειας του εκάστοτε κράτους μέλους.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XI

Αντικείμενα εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα επιστημονικά όργανα και συσκευές

Άρθρο 42

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα αντικείμενα εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, ανεξάρτητα από τον παραλήπτη ή τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Άρθρο 43

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα αντικείμενα εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα II και προορίζονται είτε:

α) για δημόσια ή κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς με εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα· ή

β) για τα ιδρύματα και οργανισμούς που υπάγονται στις κατηγορίες που ορίζονται για κάθε αντικείμενο στη στήλη 3 του παραρτήματος II εφόσον οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τους έχουν παράσχει την άδεια να παραλαμβάνουν ατελώς τα αντικείμενα αυτά.

Άρθρο 44

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 45 έως 49, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα επιστημονικά όργανα και τις συσκευές που δεν καλύπτονται από το άρθρο 43 και εισάγονται αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς.

2. Η ατέλεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιορίζεται στα επιστημονικά όργανα και στις συσκευές που προορίζονται είτε:

α) για δημόσια ή κοινωφελή ιδρύματα, τα οποία έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα, καθώς και για τις υπηρεσίες δημόσιων ή κοινωφελών ιδρυμάτων, οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα· ή

β) για ιδιωτικά ιδρύματα που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα και στα οποία έχει παρασχεθεί η άδεια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να παραλαμβάνουν ατελώς τα αντικείμενα αυτά.

Άρθρο 45

Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης:

α) στα ανταλλακτικά, τα στοιχεία ή τα εξαρτήματα που προορίζονται ειδικά για επιστημονικά όργανα ή συσκευές, εφόσον τα εν λόγω ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα εισάγονται ταυτόχρονα με αυτά τα όργανα ή τις συσκευές, ή εάν εισάγονται αργότερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για όργανα ή συσκευές:

i) τα οποία έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς, εφόσον αυτά τα όργανα ή συσκευές εξακολουθούν να έχουν επιστημονικό χαρακτήρα κατά τη στιγμή που ζητείται η ατέλεια για τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα· ή

ii) τα οποία δικαιούνται την ατέλεια κατά τη στιγμή που αυτή ζητείται για τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα·

β) στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη διαμέτρηση ή την επισκευή επιστημονικών οργάνων ή συσκευών, εφόσον τα εργαλεία αυτά εισάγονται ταυτόχρονα με τα εν λόγω όργανα ή συσκευές ή, εάν εισάγονται αργότερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για όργανα ή συσκευές:

i) τα οποία έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς, εφόσον αυτά τα όργανα ή συσκευές εξακολουθούν να έχουν επιστημονικό χαρακτήρα κατά τη στιγμή που ζητείται η ατέλεια για τα εργαλεία· ή

ii) τα οποία δικαιούνται την ατέλεια κατά τη στιγμή που αυτή ζητείται για τα εργαλεία.

Άρθρο 46

Για τους σκοπούς των άρθρων 44 και 45, νοούνται ως:

α) "επιστημονικό όργανο ή συσκευή": κάθε όργανο ή συσκευή που, λόγω των αντικειμενικών τεχνικών χαρακτηριστικών του και λόγω των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται χάρη σ’ αυτό, προσφέρεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την πραγματοποίηση επιστημονικών εργασιών·

β) "που εισάγονται για μη εμπορικούς σκοπούς": το γεγονός ότι τα επιστημονικά όργανα ή οι συσκευές προορίζονται για εργασίες επιστημονικής έρευνας ή για εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 47

Εφόσον απαιτείται, είναι δυνατόν, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 247α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, να αποκλείονται ορισμένα όργανα ή συσκευές από το δικαίωμα ατέλειας, όταν διαπιστώνεται ότι η ατελής εισαγωγή αυτών των οργάνων ή συσκευών ζημιώνει τα συμφέροντα της κοινοτικής βιομηχανίας στο συγκεκριμένο τομέα παραγωγής.

Άρθρο 48

1. Τα αντικείμενα που αναφέρει το άρθρο 43 και τα επιστημονικά όργανα ή συσκευές τα οποία εισάγονται ατελώς με τις προϋποθέσεις των άρθρων 45, 46 και 47, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, αν δεν ενημερωθούν προηγουμένως οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε περίπτωση χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως προς ίδρυμα ή οργανισμό που δικαιούται ατέλειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43 και του άρθρου 44 παράγραφος 2, η ατέλεια εξακολουθεί να ισχύει εφόσον το ίδρυμα ή ο οργανισμός χρησιμοποιεί το αντικείμενο, το όργανο ή τη συσκευή που γεννούν το δικαίωμα παροχής της ατέλειας αυτής.

Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή των εισαγωγικών δασμών, σύμφωνα με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μισθώσεως ή της μεταβιβάσεως, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που διαπιστώνουν ή αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 49

1. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 43 και 44 ιδρύματα ή οργανισμοί που παύουν να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση ατέλειας, ή που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ένα αντικείμενο το οποίο έχει εισαχθεί ατελώς για σκοπούς άλλους από τους αναφερόμενους στα εν λόγω άρθρα, ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές.

2. Τα αντικείμενα που παραμένουν στην κατοχή των ιδρυμάτων ή οργανισμών πού παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ατέλειας, υπόκεινται στην καταβολή των οικείων εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία την οποία αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από το ίδρυμα ή τον οργανισμό για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 43 και 44 υπόκεινται στην καταβολή των οικείων εισαγωγικών δασμών με το ποσοστό που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τάσσονται σε διαφορετική χρήση, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 50

Τα άρθρα 47, 48 και 49 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 45.

Άρθρο 51

1. Στον εξοπλισμό που εισάγεται για σκοπούς μη εμπορικούς, από ή για λογαριασμό ιδρύματος ή οργανισμού επιστημονικής έρευνας που έχει την έδρα του εκτός της Κοινότητας, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από εισαγωγικούς δασμούς.

2. Η ατέλεια χορηγείται υπό τον όρο ότι ο εξοπλισμός:

α) προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από τα μέλη ή τους εκπροσώπους των ιδρυμάτων και οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή με τη συμφωνία τους, εντός του πλαισίου και των ορίων συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας που έχουν σκοπό την εκτέλεση διεθνών προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας, στα ιδρύματα επιστημονικής έρευνας που εδρεύουν στην Κοινότητα και έχουν εγκριθεί προς τούτο από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

β) εξακολουθεί, κατά την παραμονή τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, να αποτελεί ιδιοκτησία ενός φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου εκτός της Κοινότητας.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 52, νοούνται ως:

α) "εξοπλισμός": τα όργανα, συσκευές, μηχανές και τα εξαρτήματά τους, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των εργαλείων που έχουν σχεδιασθεί για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη διαμέτρηση ή την επισκευή, τα οποία χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας·

β) "εισάγεται για σκοπούς μη εμπορικούς": ο εξοπλισμός που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επιστημονικής έρευνας χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 52

1. Ο εξοπλισμός που έχει εισαχθεί με το ευνοϊκό καθεστώς της ατέλειας υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 51, δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο χρησιδανείου, μίσθωσης ή εκχώρησης εξ επαχθούς αιτίας ή δωρεάς χωρίς να ενημερώνονται προηγουμένως σχετικά οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε περίπτωση χρησιδανείου, ενοικίασης ή εκχώρησης υπέρ ιδρύματος ή οργανισμού που δικαιούται να υπαχθεί στο ευνοϊκό καθεστώς της ατέλειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 51, η ατέλεια εξακολουθεί να υφίσταται εφόσον αυτό χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό για σκοπούς που δικαιολογούν το δικαίωμα παροχής της εν λόγω ατέλειας.

Στις άλλες περιπτώσεις και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 44 και 45, η συνομολόγηση του χρησιδανείου, η μίσθωση ή η εκχώρηση προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή των εισαγωγικών δασμών με τον συντελεστή που ίσχυε την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μίσθωσης ή της εκχώρησης, ανάλογα με το είδος και βάσει της δασμολογητέας αξίας που αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές κατά την εν λόγω ημερομηνία.

3. Τα ιδρύματα ή οι οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1, τα οποία δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για να απολαύουν του καθεστώτος της ατέλειας ή τα οποία σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό που εισήχθη ατελώς για σκοπούς άλλους από εκείνους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές.

4. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τα ιδρύματα ή οργανισμούς που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ατέλειας, υπόκειται στην καταβολή των οικείων εισαγωγικών δασμών με το ποσοστό που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία την οποία αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 44 και 45, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από το ίδρυμα ή τον οργανισμό, που είναι δικαιούχοι της ατέλειας, για σκοπούς άλλους από εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 51, υπόκειται στην καταβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασμών, σύμφωνα με τον συντελεστή που ίσχυε την ημερομηνία κατά την οποία ο εξοπλισμός αυτός έλαβε διαφορετική χρήση ανάλογα με το είδος και βάσει της δασμολογητέας αξίας, που αναγνωριζόταν ή γινόταν αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές κατά την ημερομηνία αυτή.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XII

Πειραματόζωα και βιολογικές ή χημικές ουσίες που προορίζονται για την έρευνα

Άρθρο 53

1. Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς:

α) στα ζώα που είναι ειδικά προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε εργαστήριο·

β) στις βιολογικές ή χημικές ουσίες που περιέχονται σε κατάλογο ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 247α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και εισάγονται αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς.

2. Η ατέλεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιορίζεται στα ζώα και στις βιολογικές ή χημικές ουσίες οι οποίες προορίζονται είτε:

α) για δημόσια ιδρύματα ή για ιδρύματα κοινής ωφέλειας που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα, καθώς και για υπηρεσίες που εξαρτώνται από δημόσια ιδρύματα ή ιδρύματα κοινής ωφέλειας και έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα· ή

β) για ιδιωτικά ιδρύματα που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα και στα οποία έχει επιτραπεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να παραλαμβάνουν ατελώς τα είδη αυτά.

3. Στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορούν να περιλαμβάνονται μόνο οι βιολογικές ή χημικές ουσίες για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη παραγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και οι οποίες, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας ή του βαθμού καθαρότητάς τους, είναι κατάλληλες αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την επιστημονική έρευνα.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XIΙΙ

Θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης και αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος και ιστών

Άρθρο 54

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς:

α) στις θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης·

β) στα αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος·

γ) στα αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων των ιστών.

2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, νοούνται ως:

α) "θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης": το ανθρώπινο αίμα και τα παράγωγά του (πλήρες ανθρώπινο αίμα, αποξηραμένο πλάσμα ανθρώπινου αίματος, ανθρώπινο λεύκωμα και σταθερά διαλύματα ανθρώπινων πλασματικών πρωτεϊνών, ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη, ανθρώπινη ινική)·

β) "αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος": κάθε αντιδραστήριο ανθρώπινης, ζωικής, φυτικής ή άλλης προέλευσης για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος και την ανίχνευση των ασυμβατοτήτων του αίματος·

γ) "αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων ιστών": κάθε αντιδραστήριο ανθρώπινης, ζωικής φυτικής ή άλλης προέλευσης για τον προσδιορισμό των ανθρώπινων ομάδων ιστών.

Άρθρο 55

Η ατέλεια περιορίζεται στα προϊόντα τα οποία:

α) προορίζονται για εργαστήρια ή οργανισμούς εγκεκριμένους από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ιατρικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, εξαιρουμένης κάθε εμπορικής πράξεως·

β) συνοδεύονται από πιστοποιητικό πιστότητας το οποίο έχει εκδώσει αρμόδιος οργανισμός στην τρίτη χώρα προέλευσης·

γ) περιέχονται σε συσκευασία που φέρει ειδική ετικέτα με την ονομασία τους.

Άρθρο 56

Η ατέλεια περιλαμβάνει τις ειδικές συσκευασίες που είναι απαραίτητες για τη μεταφορά των θεραπευτικών ουσιών ανθρώπινης προέλευσης ή των αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος ή ιστών, καθώς και τα διαλυτικά και τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη χρήση τους και τα οποία ενδέχεται να περιέχουν οι αποστολές.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XIV

Όργανα και συσκευές που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, την ιατρική διάγνωση ή τη θεραπεία

Άρθρο 57

1. Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα όργανα και τις συσκευές που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, την ιατρική διάγνωση ή τη θεραπεία, τα οποία δωρίζονται, είτε από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς είτε από ιδιώτη, σε αρμόδιες για την υγεία αρχές και σε νοσοκομεία ή ιδρύματα ιατρικών ερευνών, στα οποία έχει επιτραπεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να παραλαμβάνουν ατελώς τα είδη αυτά, ή τα οποία αγοράζονται από τις εν λόγω αρμόδιες για την υγεία αρχές, νοσοκομεία ή ιδρύματα ιατρικών ερευνών, αποκλειστικά με κεφάλαια που προέρχονται από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή από εθελοντικές συνεισφορές και, πάντα, εφόσον διαπιστώνεται ότι:

α) η δωρεά των οργάνων ή των συσκευών αυτών δεν υποκρύπτει καμία εμπορική πρόθεση εκ μέρους του δωρητή και

β) ο δωρητής δεν συνδέεται κατά κανένα τρόπο με τον κατασκευαστή των οργάνων ή συσκευών για τα οποία ζητείται η ατέλεια.

2. Χορηγείται επίσης ατέλεια υπό τους ίδιους όρους:

α) για τα ανταλλακτικά, στοιχεία και εξαρτήματα που προορίζονται ειδικά για τα όργανα ή συσκευές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον αυτά τα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα εισάγονται ταυτόχρονα με τέτοια όργανα ή συσκευές ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για όργανα ή συσκευές που έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς·

β) για εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη διαμέτρηση ή την επισκευή οργάνων ή συσκευών, εφόσον τα εργαλεία αυτά εισάγονται ταυτόχρονα με τα εν λόγω όργανα ή συσκευές, ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για όργανα ή συσκευές που έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς.

Άρθρο 58

Για τους σκοπούς του άρθρου 57, ιδίως όσον αφορά τα όργανα ή τις συσκευές καθώς και τους δικαιούχους οργανισμούς που αναφέρονται σ’ αυτό, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, τα άρθρα 47, 48 και 49.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XV

Ουσίες αναφοράς για τον έλεγχο της ποιότητας των φαρμάκων

Άρθρο 59

Στις αποστολές οι οποίες περιέχουν δείγματα ουσιών αναφοράς εγκεκριμένων από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας με σκοπό να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμάκων, και οι οποίες πραγματοποιούνται προς παραλήπτες εξουσιοδοτημένους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να παραλαμβάνουν ατελώς παρόμοιες αποστολές, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια από τους τελωνειακούς δασμούς.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XVΙ

Φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται επ’ ευκαιρία διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων

Άρθρο 60

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα ιατρικής ή κτηνιατρικής που προορίζονται να αναλωθούν από ανθρώπους ή ζώα που έρχονται από τρίτες χώρες για να συμμετάσχουν σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που οργανώνονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, στα όρια των ποσοτήτων που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο έδαφος αυτό.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XVIΙ

Εμπορεύματα που παραλαμβάνονται από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς: είδη προοριζόμενα για τους τυφλούς και άλλα μειονεκτούντα πρόσωπα

Α. Για την επίτευξη γενικών σκοπών

Άρθρο 61

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 63 και 64, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς, εφόσον τούτο δεν οδηγεί σε καταχρήσεις ή σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού:

α) στα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία εισάγονται από κρατικούς ή άλλους εγκεκριμένους ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς, προκειμένου να διανεμηθούν δωρεάν σε άπορους·

β) σε οιαδήποτε εμπορεύματα προσφέρονται δωρεάν από πρόσωπα ή οργανισμούς εγκατεστημένους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, και χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης από μέρους τους, σε κρατικούς ή άλλους ευαγείς ή φιλανθρωπικούς εγκεκριμένους οργανισμούς, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια περιστασιακών αγαθοεργών εκδηλώσεων υπέρ των απόρων·

γ) τα υλικά εξοπλισμού και είδη γραφείου που προσφέρονται δωρεάν από πρόσωπα ή οργανισμούς εγκατεστημένους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, και χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης από μέρους τους, σε εγκεκριμένους ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την επίτευξη των ευαγών ή φιλανθρωπικών σκοπών τους.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α), ως "είδη πρώτης ανάγκης" νοούνται τα εμπορεύματα που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των άμεσων ανθρώπινων αναγκών, όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα ενδύματα και τα κλινοσκεπάσματα.

Άρθρο 62

Δεν χορηγείται ατέλεια για:

α) τα οινοπνευματώδη προϊόντα·

β) τον καπνό και τα προϊόντα καπνού·

γ) τον καφέ και το τσάι·

δ) τα μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός από τα ασθενοφόρα.

Άρθρο 63

Η ατέλεια χορηγείται μόνο στους οργανισμούς που τηρούν λογιστικά βιβλία τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τον έλεγχο των εργασιών τους, και οι οποίοι παρέχουν όλα τα εχέγγυα που κρίνονται απαραίτητα.

Άρθρο 64

1. Τα εμπορεύματα και τα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 61 δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας για σκοπούς άλλους από τους οριζόμενους στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, εκ μέρους του δικαιούχου οργανισμού, αν δεν ενημερωθούν προηγουμένως οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε περίπτωση χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβάσεως σε οργανισμό που δικαιούται ατέλειας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 61 και 63, η ατέλεια εξακολουθεί να χορηγείται, εφόσον ο οργανισμός αυτός χρησιμοποιεί τα εν λόγω εμπορεύματα και υλικά για σκοπούς που δικαιολογούν την παροχή ατέλειας.

Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή των εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μισθώσεως, ή της μεταβιβάσεως, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 65

1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 61 οργανισμοί, οι οποίοι παύουν να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση ατέλειας, ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα εισαχθέντα ατελώς εμπορεύματα ή υλικά για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους στο εν λόγω άρθρο, υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές.

2. Τα εμπορεύματα και τα υλικά που παραμένουν στην κατοχή των οργανισμών, οι οποίοι παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ατέλειας, υπόκεινται στην καταβολή των οικείων εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Τα εμπορεύματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 61 υπόκεινται στην καταβολή των οικείων εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία διατίθενται σε άλλη χρήση, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Β. Υπέρ των μειονεκτούντων προσώπων

1. Αντικείμενα προοριζόμενα για τυφλούς

Άρθρο 66

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούςστα ειδικά επινοημένα για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή μορφωτική προαγωγή των τυφλών αντικείμενα τα οποία περιέχονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 67

1. Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα ειδικά επινοημένα για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή πολιτιστική προαγωγή των τυφλών αντικείμενα, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, εφόσον εισάγονται είτε:

α) από τους ίδιους τους τυφλούς και για προσωπική τους χρήση· ή

β) από ιδρύματα ή οργανισμούς εκπαίδευσης τυφλών ή συμπαράστασης προς τους τυφλούς, στα οποία οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν χορηγήσει άδεια να παραλαμβάνουν ατελώς τα αντικείμενα αυτά.

2. Η ατέλεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει για τα ανταλλακτικά, στοιχεία ή ειδικά εξαρτήματα, που προσαρμόζονται στα αντικείμενα αυτά, καθώς επίσης για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τον έλεγχο ακρίβειας ή την επισκευή των εν λόγω αντικειμένων, εφόσον τα ανταλλακτικά, στοιχεία, εξαρτήματα ή εργαλεία αυτά εισάγονται συγχρόνως με αυτά τα αντικείμενα, ή, αν εισάγονται μεταγενέστερα, είναι προφανές ότι προορίζονται για αντικείμενα που έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς, ή για τα οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί ατέλεια κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία ζητείται η ατέλεια για τα εν λόγω ανταλλακτικά, στοιχεία, εξαρτήματα ή εργαλεία.

2. Αντικείμενα προοριζόμενα για άλλα μειονεκτούντα πρόσωπα

Άρθρο 68

1. Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα αντικείμενα που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο των ατόμων που πάσχουν από σωματική ή διανοητική αναπηρία, με εξαίρεση τους τυφλούς, όταν αυτά εισάγονται είτε:

α) από τα ίδια τα μειονεκτούντα άτομα για προσωπική τους χρήση· ή

β) από τα ιδρύματα ή τις οργανώσεις, τα οποία έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση μειονεκτούντων ατόμων ή την παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά και έχουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την ατελή παραλαβή των εν λόγω αντικειμένων.

2. Η ατέλεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται στα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα, τα οποία προορίζονται ειδικά για τα εν λόγω αντικείμενα, καθώς και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη διαμέτρηση ή την επισκευή των εν λόγω αντικειμένων, εφόσον τα εν λόγω ανταλλακτικά, στοιχεία, εξαρτήματα ή εργαλεία εισάγονται ταυτόχρονα με τα εν λόγω αντικείμενα ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για αντικείμενα τα οποία έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς ή τα οποία δικαιούνται την ατέλεια κατά τη στιγμή που αυτή ζητείται για τα εν λόγω ειδικά ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα και εργαλεία.

Άρθρο 69

Εφόσον απαιτείται, είναι δυνατόν, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 247α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, να αποκλείονται ορισμένα αντικείμενα από το δικαίωμα ατέλειας όταν διαπιστώνεται ότι η εισαγωγή των αντικειμένων αυτών ατελώς ζημιώνει τα συμφέροντα της κοινοτικής βιομηχανίας στο συγκεκριμένο τομέα παραγωγής.

3. Κοινές διατάξεις

Άρθρο 70

Η απευθείας χορήγηση ατέλειας για αντικείμενα προσωπικής χρήσεως σε τυφλούς ή άλλα μειονεκτούντα πρόσωπα, όπως προβλέπεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 67 και στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 68, εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποδεικνύουν την ιδιότητα του τυφλού ή μειονεκτούντος προσώπου, από την οποία απορρέει το δικαίωμα της ατέλειας.

Άρθρο 71

1. Τα αντικείμενα που έχουν εισαχθεί ατελώς από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 67 και 68 δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, αν δεν ενημερωθούν προηγουμένως οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε περίπτωση χρησιδανείου, μισθώσεως η μεταβιβάσεως προς πρόσωπα, ιδρύματα ή οργανισμούς τα οποία δικαιούνται ατέλειας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 67 και 68, η ατέλεια εξακολουθεί να χορηγείται, εφόσον το πρόσωπο, το ίδρυμα ή οργανισμός χρησιμοποιεί το αντικείμενο για σκοπούς που δικαιολογούν παροχή ατέλειας.

Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή μεταβίβαση εξαρτώνται από την προηγούμενη καταβολή των εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μισθώσεως ή της μεταβιβάσεως και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία την οποία αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 72

1. Τα αντικείμενα που εισάγονται από ιδρύματα ή οργανισμούς υπέρ των οποίων παρέχεται το ευεργέτημα της ατέλειας, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 67 και 68, μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, των ιδρυμάτων ή των οργανισμών αυτών, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, προς τους τυφλούς και τα άλλα μειονεκτούντα πρόσωπα, με τα οποία ασχολούνται οι εν λόγω φορείς, χωρίς να απαιτείται η καταβολή των δασμών που αναλογούν στα αντικείμενα αυτά.

2. Το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση δεν μπορούν να πραγματοποιούνται με προϋποθέσεις άλλες από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1, αν δεν ενημερωθούν προηγουμένως οι αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως αυτού του είδους προς ένα πρόσωπο, ίδρυμα ή οργανισμό που δικαιούται επίσης ατέλεια κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 67 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 68, η ατέλεια εξακολουθεί να χορηγείται, εφόσον το πρόσωπο, το ίδρυμα ή ο οργανισμός χρησιμοποιεί το σχετικό αντικείμενο για σκοπούς που δικαιολογούν τη χορήγηση της ατέλειας αυτής.

Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή των δασμών, με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μισθώσεως ή της μεταβιβάσεως, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που διαπιστώνουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 73

1. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 67 και 68 ιδρύματα ή οργανισμοί που παύουν να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή της ατέλειας, ή που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ένα αντικείμενο που εισήχθη ατελώς για σκοπούς άλλους από τους αναφερόμενους στα εν λόγω άρθρα, υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές.

2. Τα αντικείμενα που παραμένουν στην κατοχή των ιδρυμάτων ή οργανισμών που παύουν να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή της ατέλειας, υπόκεινται στην καταβολή των οικείων εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από το ίδρυμα ή τον οργανισμό που δικαιούται ατέλεια για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 67 και 68, υπόκεινται στην καταβολή των οικείων εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τάσσονται σε άλλη χρήση, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Γ. Υπέρ των θυμάτων καταστροφών

Άρθρο 74

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 75 έως 80, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορεύματα που εισάγονται από κρατικούς ή άλλους εγκεκριμένους ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς, προκειμένου:

α) να διανεμηθούν δωρεάν σε θύματα καταστροφών που πλήττουν το έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών μελών· ή

β) να τεθούν δωρεάν στη διάθεση των θυμάτων τέτοιων καταστροφών, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν στην κυριότητα των εν λόγω οργανισμών.

2. Η ατέλεια της παραγράφου 1 παρέχεται επίσης με τις ίδιες προϋποθέσεις για τα εμπορεύματα που εισάγονται από τις μονάδες βοήθειας για να καλύψουν τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της επέμβασής τους.

Άρθρο 75

Δεν χορηγείται ατέλεια για τα οικοδομικά και άλλα υλικά που προορίζονται για την ανασυγκρότηση των ζωνών που έχουν πληγεί.

Άρθρο 76

Η χορήγηση της ατέλειας προϋποθέτει απόφαση της Επιτροπής η οποία αποφασίζει μετά από αίτηση του ή των ενδιαφερομένων κρατών μελών, σύμφωνα με επείγουσα διαδικασία η οποία περιλαμβάνει και διαβουλεύσεις με τα άλλα κράτη μέλη. Αν είναι απαραίτητο, η απόφαση αυτή καθορίζει την έκταση ισχύος και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ατέλειας.

Εν αναμονή της κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής, τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί από καταστροφή μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή των εμπορευμάτων που προορίζονται για τους σκοπούς που προβλέπει το άρθρο 74, με αναστολή καταβολής των αναλογούντων εισαγωγικών δασμών, εφόσον ο οργανισμός που εισάγει τα εμπορεύματα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τους δασμούς, αν δεν παρασχεθεί ατέλεια.

Άρθρο 77

Η ατέλεια χορηγείται μόνο στους οργανισμούς που τηρούν λογιστικά βιβλία, τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τον έλεγχο των εργασιών τους, και οι οποίοι παρέχουν όλα τα εχέγγυα που κρίνονται απαραίτητα.

Άρθρο 78

1. Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας εκ μέρους των δικαιούχων οργανισμών για σκοπούς άλλους από τους οριζόμενους στο εν λόγω άρθρο αν δεν ενημερωθούν σχετικά οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε περίπτωση χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως σε οργανισμό που δικαιούται ατέλεια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 74, η ατέλεια εξακολουθεί να χορηγείται εφόσον ο οργανισμός αυτός χρησιμοποιεί τα εν λόγω εμπορεύματα για σκοπούς που δικαιολογούν τη χορήγηση της ατέλειας αυτής.

Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή των εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μισθώσεως ή μεταβιβάσεως, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 79

1. Όταν τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 στοιχείο β) παύουν να χρησιμοποιούνται από τα θύματα των καταστροφών, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας αν προηγουμένως δεν ενημερωθούν σχετικά οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε περίπτωση χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως σε οργανισμό που δικαιούται ατέλεια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 74 ή, ενδεχομένως του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο α), η ατέλεια εξακολουθεί να χορηγείται εφόσον οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούν τα εν λόγω εμπορεύματα για σκοπούς που δικαιολογούν την παροχή παρόμοιων ατελειών.

Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή των εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μισθώσεως ή της μεταβιβάσεως, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 80

1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 74 οργανισμοί, οι οποίοι παύουν να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή ατέλειας, ή που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα εμπορεύματα που έγιναν ατελώς δεκτά για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους στο εν λόγω άρθρο, ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές.

2. Για τα εμπορεύματα που παραμένουν στην κατοχή των οργανισμών που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ατέλειας, η ατέλεια εξακολουθεί να χορηγείται όταν τα εμπορεύματα μεταβιβάζονται σε οργανισμό που δικαιούται ατέλειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 74 ή, ενδεχομένως, του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο α), εφόσον ο οργανισμός αυτός χρησιμοποιεί τα εν λόγω εμπορεύματα για σκοπούς που δικαιολογούν τη χορήγηση παρόμοιων ατελειών. Στις άλλες περιπτώσεις, τα εμπορεύματα αυτά υπόκεινται στην καταβολή των οικείων εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Τα εμπορεύματα που χρησιμοποιήθηκαν από τον οργανισμό στον οποίο χορηγήθηκε ατέλεια για σκοπούς άλλους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 74, υπόκεινται στην καταβολή των οικείων εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε άλλη χρήση, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XVIIΙ

Παράσημα και τιμητικές διακρίσεις

Άρθρο 81

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες αρχές και εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα:

α) στα παράσημα που απονέμονται από κυβερνήσεις τρίτων χωρών σε άτομα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β) στα κύπελλα, τα μετάλλια και παρόμοια αντικείμενα συμβολικού κυρίως χαρακτήρα, τα οποία απονέμονται στο έδαφος τρίτης χώρας σε άτομα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, προκειμένου να τιμηθεί η δραστηριότητά τους σε τομείς όπως οι τέχνες, οι επιστήμες, ο αθλητισμός, οι υπηρεσίες προς το δημόσιο ή να αναγνωρισθεί η αξία τους με την ευκαιρία ιδιαίτερων γεγονότων, και τα οποία εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από τα ίδια αυτά πρόσωπα·

γ) στα κύπελλα, τα μετάλλια και παρόμοια αντικείμενα, συμβολικού κυρίως χαρακτήρα, τα οποία προσφέρονται δωρεάν από αρχές ή πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, προκειμένου να απονεμηθούν μέσα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας για τους ίδιους σκοπούς με εκείνους που αναφέρει το στοιχείο β)·

δ) στα βραβεία, τα έπαθλα και τα ενθύμια συμβολικού χαρακτήρα και μικρής αξίας που, επ’ ευκαιρία της διεξαγωγής συνεδρίων επιχειρήσεων ή παρόμοιων εκδηλώσεων διεθνούς χαρακτήρα, πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν σε πρόσωπα ο τόπος συνήθους διαμονής των οποίων ευρίσκεται σε τρίτες χώρες και που, από τη φύση, την κατά μονάδα αξία και τα άλλα χαρακτηριστικά τους, φαίνεται ότι δεν εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΧΙΧ

Δώρα που απονέμονται στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων

Άρθρο 82

Με την επιφύλαξη, οσάκις ενδείκνυται, του άρθρου 41 και με την επιφύλαξη των άρθρων 83 και 84, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια κατά την εισαγωγή αντικειμένων τα οποία:

α) εισάγονται από πρόσωπα που πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη σε τρίτη χώρα και, με την ευκαιρία αυτή, δέχτηκαν τα αντικείμενα ως δώρο από τις φιλοξενούσες αρχές·

β) εισάγονται από πρόσωπα που πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και έχουν την πρόθεση με την ευκαιρία αυτή, να τα προσφέρουν ως δώρο στις φιλοξενούσες αρχές·

γ) προσφέρονται ως δώρο ή σε ένδειξη φιλίας ή καλής θέλησης από δημόσια αρχή, δημόσιο φορέα ή ένωση προσώπων που ασκεί δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος σε τρίτη χώρα, σε δημόσια αρχή, δημόσιο φορέα ή ένωση προσώπων που ασκεί δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εφόσον έχουν την έγκριση των αρμόδιων αρχών για να παραλαμβάνουν ατελώς τέτοια αντικείμενα.

Άρθρο 83

Δεν χορηγείται ατέλεια στα οινοπνευματώδη προϊόντα, τον καπνό και τα προϊόντα καπνού.

Άρθρο 84

Η ατέλεια χορηγείται μόνον εφόσον:

α) η προσφορά των αντικειμένων αυτών ως δώρων είναι ευκαιριακή·

β) δεν παρουσιάζουν με το είδος τους, την αξία και την ποσότητά τους κανένα εμπορικό ενδιαφέρον·

γ) δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΧΧ

Εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μονάρχες και αρχηγούς κρατών

Άρθρο 85

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς, εντός των ορίων και με τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές:

α) στα δώρα που προσφέρονται στους μονάρχες και τους αρχηγούς κρατών·

β) στα εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή αναλωθούν από τους μονάρχες και τους αρχηγούς κρατών τρίτων χωρών, καθώς και από τις προσωπικότητες που τους εκπροσωπούν επίσημα, κατά τη διάρκεια της επίσημης παραμονής τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Το κράτος μέλος εισαγωγής μπορεί όμως να εξαρτά την ατέλεια αυτή από τον όρο της αμοιβαιότητας.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται επίσης για τα πρόσωπα τα οποία διεθνώς έχουν προνόμια ανάλογα με τα προνόμια των μοναρχών και αρχηγών κρατών.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XΧΙ

Εμπορεύματα που εισάγονται για εμπορική διαφήμιση

Α. Εμπορικά δείγματα ασήμαντης αξίας

Άρθρο 86

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 90 παράγραφος 1 στοιχείο α), χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορικά δείγματα ασήμαντης αξίας, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο για την επιδίωξη παραγγελιών εμπορευμάτων του ίδιου είδους που πρόκειται να εισαχθούν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2. Προκειμένου να εισαχθούν ατελώς ορισμένα αντικείμενα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν την οριστική αχρήστευσή τους με σχίσιμο, διάτρηση, ανεξίτηλη και εμφανή σήμανση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η ενέργεια δεν τους αφαιρεί την ιδιότητα του δείγματος.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως "εμπορικά δείγματα" νοούνται τα αντικείμενα που είναι αντιπροσωπευτικά μιας κατηγορίας εμπορευμάτων, και των οποίων ο τρόπος παρουσίασης και η ποσότητα για κάθε είδος ή ποιότητα εμπορεύματος καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για άλλους σκοπούς εκτός από την έρευνα της αγοράς.

Β. Διαφημιστικά είδη και έντυπα

Άρθρο 87

Με την επιφύλαξη του άρθρου 88, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα διαφημιστικά έντυπα, όπως οι κατάλογοι, οι τιμοκατάλογοι, οι οδηγίες χρήσεως ή οι εμπορικές αγγελίες που αφορούν:

α) εμπορεύματα που πωλούνται ή εκμισθώνονται· ή

β) παροχή υπηρεσιών στους τομείς των μεταφορών, της εμπορικής ασφάλισης ή στον τραπεζικό τομέα,

εφόσον εισάγονται από πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Άρθρο 88

Η ατέλεια του άρθρου 87 περιορίζεται στα διαφημιστικά έντυπα που συγκεντρώνουν τις εξής προϋποθέσεις:

α) στα έντυπα πρέπει να αναγράφεται κατά τρόπο εμφανή το όνομα της επιχείρησης που παράγει, πωλεί ή εκμισθώνει τα εμπορεύματα ή παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες·

β) κάθε αποστολή πρέπει να περιέχει ένα μόνο έντυπο ή, αν αποτελείται από πολλά έντυπα, ένα μόνο αντίτυπο κάθε εντύπου· μπορεί, πάντως, να παρέχεται ατέλεια για αποστολές που περιέχουν πολλά αντίτυπα του ίδιου εντύπου, αν το συνολικό μεικτό βάρος τους δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο·

γ) τα έντυπα δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενα ομαδικών αποστολών από ένα και μόνο αποστολέα προς ένα και μόνο παραλήπτη.

Άρθρο 89

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς ίδια εμπορική αξία, τα οποία προσφέρονται δωρεάν από τους προμηθευτές στην πελατεία τους και τα οποία, εκτός από τη διαφημιστική τους λειτουργία, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλως.

Γ. Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται κατά τη διάρκεια έκθεσης ή παρόμοιας εκδήλωσης

Άρθρο 90

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 91 έως 94, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς:

α) στα μικροδείγματα που αντιπροσωπεύουν εμπορεύματα τα οποία κατασκευάζονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και προορίζονται για έκθεση ή παρόμοια εκδήλωση·

β) στα εμπορεύματα που εισάγονται με αποκλειστικό σκοπό να επιδειχθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά την επίδειξη μηχανών και συσκευών που κατασκευάζονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και παρουσιάζονται σε έκθεση ή παρόμοια εκδήλωση·

γ) στα διάφορα κατασκευαστικά υλικά μικρής αξίας, όπως τα χρώματα, τα βερνίκια, τα χαρτιά ταπετσαρίας κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, τη διαμόρφωση και τη διακόσμηση προσωρινών περιπτέρων εκθέσεων ή παρόμοιων εκδηλώσεων τρίτων χωρών και με τη χρησιμοποίησή τους καταστρέφονται·

δ) στα έντυπα, τους καταλόγους, τα ενημερωτικά φυλλάδια, τους τιμοκαταλόγους, τις διαφημιστικές αφίσες, τα εικονογραφημένα ή μη ημερολόγια, τις φωτογραφίες χωρίς πλαίσιο και άλλα αντικείμενα που παρέχονται δωρεάν ως διαφήμιση των εμπορευμάτων που κατασκευάζονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και που παρουσιάζονται σε έκθεση ή παρόμοια εκδήλωση.

2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, ως "έκθεση ή παρόμοια εκδήλωση" νοούνται:

α) οι εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις, εμπορικά σαλόνια και παρόμοιες εκδηλώσεις του εμπορίου, της βιομηχανίας, της γεωργίας και της βιοτεχνίας·

β) οι εκθέσεις ή εκδηλώσεις που οργανώνονται για φιλανθρωπικούς κυρίως σκοπούς·

γ) οι εκθέσεις ή εκδηλώσεις που οργανώνονται κυρίως για επιστημονικό, τεχνικό, βιοτεχνικό, καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό ή πολιτιστικό, αθλητικό, θρησκευτικό ή λατρευτικό, συνδικαλιστικό ή μορφωτικό σκοπό, ή για την προώθηση της αμοιβαίας κατανοήσεως των λαών·

δ) οι συναντήσεις αντιπροσώπων διεθνών οργανισμών ή ενώσεων·

ε) οι τελετές και οι εκδηλώσεις με επίσημο ή αναμνηστικό χαρακτήρα,

όχι όμως οι εκθέσεις που διοργανώνονται από ιδιώτες σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση εμπορευμάτων τρίτων χωρών.

Άρθρο 91

Η ατέλεια του άρθρου 90 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιορίζεται στα δείγματα που:

α) εισάγονται δωρεάν ως δείγματα από τρίτες χώρες ή λαμβάνονται στην εκδήλωση από εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί χωρίς συσκευασία από τις χώρες αυτές·

β) προορίζονται να διανεμηθούν δωρεάν προς το κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να αναλωθούν από τα πρόσωπα στα οποία διανέμονται·

γ) είναι φανερό ότι πρόκειται για δείγματα διαφημιστικού χαρακτήρα με μικρή αξία κατά μονάδα·

δ) δεν είναι κατάλληλα για εμπορία και προσφέρονται, ενδεχομένως, σε συσκευασίες που περιέχουν ποσότητα εμπορεύματος κατώτερη από την πιο μικρή ποσότητα του ίδιου εμπορεύματος που πωλείται στο εμπόριο·

ε) αν είναι τρόφιμα και ποτά που δεν είναι συσκευασμένα κατά τον τρόπο που αναφέρει η στοιχείο δ), καταναλώνονται επιτόπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης·

στ) η συνολική αξία τους και η ποσότητά τους είναι ανάλογες με το είδος της εκδήλωσης, τον αριθμό των επισκεπτών και το μέγεθος της συμμετοχής του εκθέτη.

Άρθρο 92

Η ατέλεια του άρθρου 90 παράγραφος 1 στοιχείο β) περιορίζεται στα εμπορεύματα που:

α) αναλώνονται ή καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και

β) η συνολική τους αξία και η ποσότητα τους είναι ανάλογες με το είδος της εκδήλωσης, τον αριθμό των επισκεπτών και το μέγεθος της συμμετοχής του εκθέτη.

Άρθρο 93

Η ατέλεια του άρθρου 90 παράγραφος 1 στοιχείο δ) περιορίζεται στα διαφημιστικά έντυπα και αντικείμενα που:

α) προορίζονται αποκλειστικά για δωρεάν διανομή προς το κοινό στον τόπο της εκδήλωσης·

β) η συνολική αξία τους και η ποσότητά τους είναι ανάλογες με το είδος της εκδήλωσης, τον αριθμό των επισκεπτών και το μέγεθος της συμμετοχής του εκθέτη.

Άρθρο 94

Δεν χορηγείται η ατέλεια του άρθρου 90 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β):

α) στα οινοπνευματώδη προϊόντα·

β) στον καπνό και τα προϊόντα καπνού·

γ) στα καύσιμα κάθε είδους.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XXIΙ

Εμπορεύματα που εισάγονται για εξετάσεις, αναλύσεις ή δόκιμες

Άρθρο 95

Με την επιφύλαξη των άρθρων 96 έως 101, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορεύματα που προορίζονται να υποβληθούν σε εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές για τον προσδιορισμό της σύνθεσης, της ποιότητας και των άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, με σκοπό είτε την απόκτηση σχετικών πληροφοριών είτε τη βιομηχανική ή εμπορική έρευνα.

Άρθρο 96

Με την επιφύλαξη του άρθρου 99, η ατέλεια του άρθρου 95 χορηγείται μόνον υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα που υποβάλλονται σε εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές, αναλώνονται ή καταστρέφονται εντελώς κατά τη διάρκεια αυτών των εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιμών.

Άρθρο 97

Δεν απολαύουν τελωνειακής ατέλειας τα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται για εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές που συνιστούν από μόνες τους πράξεις εμπορικής προβολής.

Άρθρο 98

Η ατέλεια χορηγείται μόνο για τις ποσότητες εμπορευμάτων που είναι απόλυτα απαραίτητες για την πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο εισάγονται. Οι ποσότητες αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού αυτού.

Άρθρο 99

1. Η ατέλεια του άρθρου 95 καλύπτει τα εμπορεύματα που δεν αναλώνονται ούτε καταστρέφονται εντελώς κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιμών, εφόσον τα εναπομένοντα προϊόντα, με τη συγκατάθεση και υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών:

α) είτε καταστρέφονται εντελώς ή χάνουν κάθε εμπορική αξία μετά το πέρας των εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιμών·

β) είτε παραχωρούνται δωρεάν προς το Δημόσιο, εάν το εθνικό δίκαιο προβλέπει τέτοια δυνατότητα·

γ) είτε εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αν οι περιστάσεις το δικαιολογούν επαρκώς.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως "εναπομένοντα προϊόντα" νοούνται τα προϊόντα που προκύπτουν από τις εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές, ή τα εμπορεύματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στις πράξεις αυτές.

Άρθρο 100

Εκτός από τις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 99 παράγραφος 1, τα εναπομένοντα προϊόντα μετά τις εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές που αναφέρει το άρθρο 95, υπόκεινται στους οικείους εισαγωγικούς δασμούς, με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία τερματισμού των εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιμών, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Πάντως ο ενδιαφερόμενος μπορεί, με τη συγκατάθεση και υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών, να μετατρέπει τα εναπομένοντα προϊόντα σε απορρίμματα ή θραύσματα. Στην περίπτωση αυτή, οι εισαγωγικοί δασμοί είναι οι δασμοί που αναλογούν στα εν λόγω απορρίμματα ή θραύσματα κατά την ημερομηνία κατά την οποία αυτά προκύπτουν.

Άρθρο 101

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις, οι αναλύσεις ή οι δοκιμές, καθώς και τις διοικητικές διατυπώσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν για να εξασφαλισθεί η χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων για τους προβλεπόμενους σκοπούς.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΧΧΙΙΙ

Αποστολές που προορίζονται για οργανισμούς αρμοδίους σε θέματα προστασίας της πνευματικής, της βιομηχανικής ή της εμπορικής ιδιοκτησίας

Άρθρο 102

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορικά σήματα, τα υποδείγματα ή τα σχέδια και τους σχετικούς με αυτά φακέλους, καθώς και τους φακέλους αιτήσεων για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή παρόμοιων διπλωμάτων, που προορίζονται για οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ή προστασίας της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XXIV

Τουριστικά έντυπα

Άρθρο 103

Με την επιφύλαξη των άρθρων 42 έως 50, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς για:

α) τα έντυπα (πολύπτυχα, φυλλάδια, βιβλία, οδηγοί, αφίσες τοποθετημένες ή όχι σε πλαίσιο, φωτογραφίες και φωτογραφικές μεγεθύνσεις τοποθετημένες ή όχι σε πλαίσιο, διαφάνειες, εικονογραφημένα ημερολόγια) που προορίζονται για δωρεάν διανομή και έχουν ως κύριο στόχο να παρακινήσουν το κοινό να επισκεφθεί ξένες χώρες, ιδίως να παραστεί σε μορφωτικές, τουριστικές, αθλητικές, θρησκευτικές ή επαγγελματικές συναντήσεις ή εκδηλώσεις, υπό τον όρο ότι τα έντυπα αυτά δεν περιέχουν ιδιωτική εμπορική διαφήμιση πάνω από 25 % — ποσοστό στο οποίο δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ιδιωτική εμπορική διαφήμιση κοινοτικών επιχειρήσεων— και ότι είναι εμφανές πως έχουν ως σκοπό την ενημέρωση γενικά·

β) τους καταλόγους και οδηγούς ξενοδοχείων του εξωτερικού που δημοσιεύονται από τους επίσημους τουριστικούς οργανισμούς ή υπό την αιγίδα τους και πίνακες ωραρίων των υπηρεσιών μεταφορών του εξωτερικού, όταν τα έντυπα αυτά προορίζονται για δωρεάν διανομή και δεν περιέχουν ιδιωτική εμπορική διαφήμιση πάνω από 25 %, ποσοστό στο οποίο δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ιδιωτική εμπορική διαφήμιση κοινοτικών επιχειρήσεων·

γ) το τεχνικό υλικό πού αποστέλλεται στους επίσημους αντιπροσώπους ή στους εκπροσώπους που έχουν οριστεί από τους επίσημους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού, και το οποίο δεν προορίζεται για διανομή, δηλαδή: οι καταστάσεις, κατάλογοι συνδρομητών τηλεφώνου ή τηλετύπου, οδηγοί ξενοδοχείων, εμπορικών εκθέσεων, δείγματα βιοτεχνικών προϊόντων ασήμαντης αξίας, έντυπο πληροφοριακό υλικό για μουσεία, πανεπιστήμια, ιαματικά λουτρά ή άλλους παρόμοιους φορείς.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XXV

Διάφορα έγγραφα και είδη

Άρθρο 104

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς:

α) στα έγγραφα που προσφέρονται δωρεάν στις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών·

β) στις εκδόσεις ξένων κυβερνήσεων και τις εκδόσεις επίσημων διεθνών οργανισμών που προορίζονται για δωρεάν διανομή·

γ) στα ψηφοδέλτια που προορίζονται για εκλογές οι οποίες διοργανώνονται από οργανισμούς εγκατεστημένους στις τρίτες χώρες·

δ) στα αντικείμενα που προορίζονται να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά μέσα ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων επίσημων οργάνων των κρατών μελών·

ε) στα δείγματα υπογραφών και τις έντυπες εγκυκλίους σχετικά με υπογραφές που αποστέλλονται στα πλαίσια των συνήθων ανταλλαγών πληροφοριών ανάμεσα σε δημόσιες υπηρεσίες ή τραπεζικούς οργανισμούς·

στ) στα επίσημα έντυπα που αποστέλλονται στις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών·

ζ) στις εκθέσεις, τους απολογισμούς δραστηριότητας, τα πληροφοριακά σημειώματα, τα δελτία εγγραφής και άλλα έγγραφα τα οποία έχουν καταρτίσει εταιρείες η έδρα των οποίων ευρίσκεται σε τρίτη χώρα και τα οποία προορίζονται για τους κομιστές ή τους κυρίους των αξιογράφων τα οποία εκδίδουν οι εταιρείες αυτές·

η) στους φορείς καταγραφής στοιχείων (διάτρητες κάρτες, ηχητικές εγγραφές, μικροταινίες, κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση πληροφοριών και προσφέρονται δωρεάν στον παραλήπτη, εφόσον η ατέλεια δεν αφήνει περιθώρια για καταχρήσεις ή σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

θ) στους φακέλους, τα αρχεία, τα έντυπα και άλλα έγγραφα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια διεθνών συναντήσεων, διασκέψεων ή συνεδρίων, καθώς και τα πρακτικά των εκδηλώσεων αυτών·

ι) στα σχεδιαγράμματα, τα τεχνικά σχέδια, τα διαφανή πρωτότυπα σχέδια, τις περιγραφές και άλλα παρόμοια έγγραφα που εισάγονται με σκοπό την επίτευξη ή την εκτέλεση παραγγελιών στις τρίτες χώρες ή τη συμμετοχή σε διαγωνισμό που διοργανώνεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

ια) στα έγγραφα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια εξετάσεων που διοργανώνουν, στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ιδρύματα εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα·

ιβ) στα έντυπα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως επίσημα έγγραφα για τη διεθνή κυκλοφορία οχημάτων και εμπορευμάτων στα πλαίσια διεθνών συμβάσεων·

ιγ) στα έντυπα, τις ετικέτες, τους τίτλους μεταφοράς και παρόμοια έγγραφα που αποστέλλουν επιχειρήσεις μεταφορών ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες ευρίσκονται σε τρίτες χώρες, στα ταξιδιωτικά γραφεία που είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

ιδ) στα μεταφορικά έγγραφα και τα έντυπα, τις φορτωτικές θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών και άλλα εμπορικά έγγραφα ή έγγραφα γραφείου·

ιε) στα επίσημα έγγραφα που προέρχονται από αρχές τρίτων χωρών ή διεθνείς φορείς, και τα έντυπα τα οποία είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα οποία αποστέλλουν ενώσεις προσώπων από τρίτες χώρες σε αντίστοιχες ενώσεις που ευρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με σκοπό τη διανομή τους·

ιστ) στις φωτογραφίες, τις διαφάνειες και τις στερεοτυπικές πλάκες από χαρτόνι ή χαρτόμαζα για φωτογραφίες, έστω και αν έχουν υπότιτλους, που απευθύνονται σε ειδησεογραφικά πρακτορεία ή σε εκδότες εφημερίδων ή περιοδικών·

ιζ) στα χαρτόσημα και τα παρόμοια με τα οποία πιστοποιείται η εξόφληση φόρων σε τρίτες χώρες.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XXVΙ

Διάφορα παρεπόμενα υλικά για τη στοιβασία και την προστασία των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους

Άρθρο 105

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς σε διάφορα υλικά, όπως σκοινιά, άχυρα, υφάσματα, χαρτιά και χαρτόνια, ξυλεία, πλαστικές ύλες, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη στοιβασία και την προστασία (στην οποία περιλαμβάνεται και η θερμική προστασία) των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους από τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, και τα οποία δεν μπορούν κανονικά να επαναχρησιμοποιηθούν.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XXVIΙ

Στρωμνή, χορτονομή και άλλα είδη τροφής χρησιμοποιούμενα κατά τη διάρκεια μεταφοράς ζώων

Άρθρο 106

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στη στρωμνή, τη χορτονομή και τις τροφές κάθε είδους που τοποθετούνται σε μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώων από τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, προκειμένου να διανεμηθούν κατά τη διαδρομή.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ XXVIIΙ

Καύσιμα και λιπαντικά στα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα και στις δεξαμενές ειδικής χρήσης

Άρθρο 107

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 108, 109 και 110:

α) τα καύσιμα που περιέχονται στις τυποποιημένες δεξαμενές καυσίμων:

- των μηχανοκίνητων οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης καθώς και των μοτοσικλετών,

- εντός των εμπορευματοκιβωτίων ειδικής χρήσης,

που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β) τα καύσιμα που περιέχονται σε φορητές δεξαμενές καυσίμων τις οποίες μεταφέρουν μηχανοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης καθώς και μοτοσικλέτες, με ανώτατο όριο 10 λίτρα ανά όχημα και με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων σχετικά με την κατοχή και τη μεταφορά καυσίμων·

εισάγονται ατελώς.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, νοούνται ως:

α) "μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας χρήσης": κάθε οδικό όχημα με κινητήρα (συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκών με ή χωρίς ρυμουλκούμενα) το οποίο, ανάλογα με τον τύπο κατασκευής και τον εξοπλισμό του, είναι κατάλληλο και προορίζεται για μεταφορές, με ή χωρίς κόμιστρο:

- περισσοτέρων των εννέα προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού,

- εμπορευμάτων,

καθώς και κάθε οδικό όχημα άλλης ειδικής χρήσης εκτός από τη μεταφορά αυτή καθαυτή·

β) "μηχανοκίνητο όχημα ιδιωτικής χρήσης": κάθε όχημα με κινητήρα που δεν πληροί τους όρους του στοιχείου α)·

γ) "τυποποιημένες δεξαμενές καυσίμων":

- οι δεξαμενές που ο κατασκευαστής τοποθετεί σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα του ιδίου τύπου με το εξεταζόμενο όχημα και η τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιμοποίηση του καυσίμου τόσο για την κίνηση των οχημάτων όσο και, ενδεχομένως, για τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των συστημάτων ψύξης και άλλων συστημάτων,

- οι δεξαμενές υγραερίου που είναι τοποθετημένες στα μηχανοκίνητα οχήματα και επιτρέπουν την απευθείας χρησιμοποίηση του υγραερίου ως καυσίμου, καθώς και οι δεξαμενές που είναι προσαρμοσμένες σε άλλα συστήματα με τα οποία μπορεί να είναι εξοπλισμένο το όχημα,

- οι μόνιμες δεξαμενές καυσίμων που ο κατασκευαστής τοποθετεί σε όλα τα εμπορευματοκιβώτια του ιδίου τύπου με τον τύπο του εξεταζόμενου εμπορευματοκιβωτίου και η μόνιμη τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιμοποίηση του καυσίμου για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των συστημάτων ψύξης και άλλων συστημάτων με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα εμπορευματοκιβώτια ειδικής χρήσης·

δ) "εμπορευματοκιβώτια ειδικής χρήσης": τα εμπορευματοκιβώτια που είναι εξοπλισμένα με ειδικούς μηχανισμούς για τα συστήματα ψύξης, οξυγόνωσης, θερμικής μόνωσης κ.λπ.

Άρθρο 108

Όσον αφορά τα καύσιμα που περιέχονται στις τυποποιημένες δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης και στα εμπορευματοκιβώτια ειδικής χρήσης, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την εφαρμογή της ατέλειας σε 200 λίτρα ανά όχημα, ανά εμπορευματοκιβώτιο ειδικής χρήσης και ανά διαδρομή.

Άρθρο 109

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την ποσότητα του καυσίμου που γίνεται δεκτή ατελώς για:

α) τα μηχανοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές με προορισμό σε παραμεθόρια ζώνη εκτεινόμενη σε μέγιστο βάθος 25 χιλιομέτρων από τη μεθόριο και σε ευθεία γραμμή, εφόσον οι μεταφορές πραγματοποιούνται από πρόσωπα που κατοικούν στη ζώνη αυτή·

β) τα ιδιωτικά αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα που κατοικούν σε παραμεθόρια ζώνη.

2. Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1, στοιχείο β), ως "παραμεθόρια ζώνη"νοείται, με την επιφύλαξη των υφισταμένων σχετικών συμβάσεων, ζώνη η οποία, σε ευθεία γραμμή, δεν εκτείνεται άνω των 15 χιλιομέτρων από τα σύνορα. Οι τοπικές διοικητικές περιφέρειες, τμήματα του εδάφους των οποίων κείται εντός της ζώνης, θεωρούνται επίσης ως τμήμα της εν λόγω παραμεθόριας ζώνης. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν σχετικές εξαιρέσεις.

Άρθρο 110

1. Τα καύσιμα που εισάγονται ατελώς, δυνάμει των άρθρων 107, 108 και 109, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σε άλλο όχημα εκτός από εκείνο με το οποίο έγινε η εισαγωγή τους ούτε να αφαιρούνται από το όχημα αυτό ούτε να αποθηκεύονται (παρά μόνο κατά τη διάρκεια επισκευών που είναι απαραίτητες για το όχημα), ούτε να μεταβιβάζονται εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας εκ μέρους του δικαιούχου της ατέλειας.

2. Η μη τήρηση της παραγράφου 1 συνεπάγεται την επιβολή των εισαγωγικών δασμών που αναλογούν στα προϊόντα αυτά, με το ποσοστό που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 111

Η ατέλεια του άρθρου 107 εφαρμόζεται επίσης για τα λιπαντικά που ευρίσκονται σε μηχανοκίνητα οχήματα και αντιστοιχούν στις κανονικές ανάγκες της λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια του εκτελούμενου ταξιδιού.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΧΧΙΧ

Υλικά που προορίζονται για την ανέγερση, τη συντήρηση ή τη διακόσμηση μνημείων ή νεκροταφείων θυμάτων πολέμου

Άρθρο 112

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορεύματα κάθε είδους που εισάγονται από οργανισμούς οι οποίοι έχουν τη σχετική έγκριση των αρμοδίων αρχών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση, τη συντήρηση ή τη διακόσμηση νεκροταφείων, τάφων και μνημείων των θυμάτων πολέμου τρίτων χωρών που έχουν ταφεί στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΧΧΧ

Φέρετρα, τεφροδόχοι και αντικείμενα νεκρώσιμου διάκοσμου

Άρθρο 113

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς:

α) στα φέρετρα που περιέχουν τις σωρούς και τις τεφροδόχους που περιέχουν την τέφρα των νεκρών, και τα άνθη, τα στεφάνια και τα άλλα διακοσμητικά αντικείμενα που τα συνοδεύουν συνήθως·

β) στα άνθη, τα στεφάνια και άλλα διακοσμητικά αντικείμενα, που φέρνουν πρόσωπα τα οποία κατοικούν σε τρίτες χώρες και μεταβαίνουν σε κηδείες ή έρχονται για να διακοσμήσουν τάφους που ευρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εφόσον οι εισαγωγές αυτές δεν παρουσιάζουν από το είδος ή την ποσότητά τους κανένα εμπορικό ενδιαφέρον.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉ ΑΤΈΛΕΙΑ ΑΠΌ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΎΣ ΔΑΣΜΟΎΣ

ΚΕΦΆΛΑΙΟ I

Αποστολές αμελητέας αξίας

Άρθρο 114

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από εξαγωγικούς δασμούς για τις αποστολές που φθάνουν στον παραλήπτη με το ταχυδρομείο σε επιστολές ή δέματα και αποτελούνται από εμπορεύματα συνολικής αξίας μέχρι 10 ευρώ.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ II

Κατοικίδια ζώα που εξάγονται λόγω μεταφοράς γεωργικής εκμετάλλευσης από την Κοινότητα σε τρίτη χώρα

Άρθρο 115

1. Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από εξαγωγικούς δασμούς για τα κατοικίδια ζώα που αποτελούν το ζωικό κεφάλαιο γεωργικής επιχείρησης, η οποία, μετά την παύση των δραστηριοτήτων της στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, μεταφέρει την εκμετάλλευσή της σε τρίτη χώρα.

2. Η ατέλεια της παραγράφου 1 περιορίζεται σε αριθμό κατοικίδιων ζώων ανάλογο προς το είδος και το μέγεθος της εν λόγω γεωργικής επιχείρησης.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ III

Προϊόντα τα οποία πορίζονται αγρότες παραγωγοί από ακίνητα που ευρίσκονται στην Κοινότητα

Άρθρο 116

1. Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από εξαγωγικούς δασμούς για τα γεωργικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα τα οποία πορίζονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας αγρότες παραγωγοί από παραμεθόρια ακίνητα τα οποία εκμεταλλεύονται ως κύριοι ή μισθωτές, ενώ έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους σε τρίτη χώρα και σε άμεση γειτνίαση με το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2. Για να επωφεληθούν από τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα προϊόντα που προέρχονται από κατοικίδια ζώα, πρέπει να προέρχονται από ζώα η χώρα καταγωγής των οποίων είναι η συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στη χώρα αυτή.

Άρθρο 117

Η ατέλεια του άρθρου 116 παράγραφος 1 περιορίζεται στα προϊόντα που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλη κατεργασία εκτός από την κατεργασία που συνήθως ακολουθεί τη συγκομιδή ή την παραγωγή.

Άρθρο 118

Η ατέλεια παρέχεται μόνο για τα προϊόντα που εισάγονται στην εν λόγω τρίτη χώρα από τον αγρότη παραγωγό ή για λογαριασμό του.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV

Σπόροι σποράς που εξάγονται από αγρότες παραγωγούς, για να χρησιμοποιηθούν σε κτήματα που ευρίσκονται σε τρίτες χώρες

Άρθρο 119

Χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από εξαγωγικούς δασμούς για σπόρους σποράς που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εκμετάλλευση ακινήτων που ευρίσκονται σε τρίτη χώρα σε άμεση γειτνίαση με το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και τα οποία εκμεταλλεύονται, ως κύριοι ή μισθωτές, αγρότες παραγωγοί που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στο εν λόγω έδαφος σε άμεση γειτνίαση με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Άρθρο 120

Η ατέλεια του άρθρου 119 περιορίζεται στις ποσότητες σπόρων σποράς που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης των ακινήτων.

Η ατέλεια παρέχεται μόνο για τους σπόρους σποράς που εξάγονται απευθείας από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από τον αγρότη παραγωγό ή για λογαριασμό του.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ V

Χορτονομές και τροφές που συνοδεύουν τα ζώα κατά την εξαγωγή τους

Άρθρο 121

Χορηγείται δασμολογική ατέλεια από εξαγωγικούς δασμούς για χορτονομές και τροφές κάθε είδους που τοποθετούνται σε μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των ζώων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην τρίτη χώρα προκειμένου να διανεμηθούν κατά τη διαδρομή.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΓΕΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 122

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο τίτλος IΙ εφαρμόζεται τόσο για τα προϊόντα που διασαφίζονται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και έχουν άμεση προέλευση την τρίτη χώρα, όσο και για τα προϊόντα που διασαφίζονται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία αφού προηγουμένως είχαν υπαχθεί σε άλλο τελωνειακό καθεστώς.

2. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να χορηγηθεί ατέλεια για προϊόντα που διασαφίστηκαν για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, αφού προηγουμένως είχαν υπαχθεί σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, προσδιορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 247α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

3. Εμπορεύματα τα οποία εισάγονται υπό καθεστώς τελωνειακής ατέλειας βάσει του παρόντος κανονισμού δεν υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς δυνάμει μέτρων ληφθέντων βάσει του άρθρου 133 της συνθήκης.

Άρθρο 123

Όταν η ατέλεια εισαγωγικών δασμών παρέχεται με βάση τη χρήση για την οποία πρέπει να χρησιμοποιεί τα προϊόντα ο παραλήπτης, μόνον οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου τα εν λόγω εμπορεύματα πρέπει να τεθούν σε αυτή τη χρήση, δύνανται να χορηγούν την ατέλεια αυτή.

Άρθρο 124

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με το ευεργέτημα της τελωνειακής ατέλειας από εισαγωγικούς δασμούς, με βάση τη χρήση για την οποία πρέπει να χρησιμοποιεί τα προϊόντα ο παραλήπτης τους, να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς αν δεν εξοφληθούν οι οικείοι εισαγωγικοί δασμοί, εκτός αν αυτή η αλλαγή προορισμού επέλθει σε συμφωνία με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 125

Όταν ένα και το αυτό πρόσωπο συγκεντρώνει ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για παροχή τελωνειακής ατέλειας από εισαγωγικούς ή από εξαγωγικούς δασμούς με βάση διαφορετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται σωρευτικά.

Άρθρο 126

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παρών κανονισμός προβλέπει ότι η παροχή ατέλειας εξαρτάται από τη συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων, η απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών προς τις αρμόδιες αρχές βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 127

Όταν η τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς παρέχεται με όριο ένα ποσό που εκφράζεται σε ευρώ, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να στρογγυλοποιούν, προς τα άνω ή προς τα κάτω, το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή των ευρώ σε εθνικό νόμισμα.

Τα κράτη μέλη έχουν, επίσης, την ευχέρεια να διατηρούν αμετάβλητη τη συναλλαγματική αξία σε εθνικό νόμισμα, του καθορισθέντος σε ευρώ ποσού, αν, κατά την ετήσια προσαρμογή που προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, η μετατροπή του ποσού αυτού καταλήγει, πριν από τη στρογγυλοποίηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, σε μεταβολή της συναλλαγματικής αξίας σε εθνικό νόμισμα κατά ποσοστό μικρότερο από 5 %, ή σε μείωση της αξίας αυτής.

Άρθρο 128

1. Ουδεμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να χορηγούν:

α) ατέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή είτε της σύμβασης της Βιέννης της 18ης Απριλίου 1961 για τις διπλωματικές σχέσεις είτε της σύμβασης της Βιέννης της 24ης Απριλίου 1963 για τις προξενικές σχέσεις ή άλλων προξενικών συμβάσεων, είτε της σύμβασης της Νέας Υόρκης της 16ης Δεκεμβρίου 1969 για τις ειδικές αποστολές·

β) ατέλειες που ανάγονται σε εθιμικά προνόμια παρεχόμενα δυνάμει διεθνών συμφωνιών ή συμφωνιών έδρας, στις οποίες συμβαλλόμενο μέρος είναι είτε τρίτη χώρα είτε διεθνής οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων των ατελειών που παρέχονται επ’ ευκαιρία διεθνών συναντήσεων·

γ) ατέλειες που ανάγονται σε εθιμικά προνόμια παρεχόμενα δυνάμει διεθνών συνθηκών που έχουν συνάψει όλα τα κράτη μέλη και οι οποίες δημιουργούν ίδρυμα ή οργανισμό διεθνούς δικαίου με μορφωτικό ή επιστημονικό χαρακτήρα·

δ) ατέλειες που ανάγονται σε εθιμικά προνόμια, και ασυλίες παρεχόμενες στα πλαίσια συμφωνιών μορφωτικής, επιστημονικής ή τεχνικής συνεργασίας με τρίτες χώρες·

ε) ειδικές ατέλειες που θεσπίζονται στα πλαίσια συμφωνιών συναπτομένων με τρίτες χώρες, οι οποίες προβλέπουν κοινές ενέργειες με στόχο την προστασία των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος·

στ) ειδικές ατέλειες που θεσπίζονται στα πλαίσια συμφωνιών με τρίτες παραμεθόριες χώρες και δικαιολογούνται από τη φύση των μεθοριακών ανταλλαγών με τις χώρες αυτές·

ζ) ατέλειες που χορηγούνται στα πλαίσια συμφωνιών οι οποίες έχουν συναφθεί σε αμοιβαία βάση με τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Σικάγο 1944) με σκοπό την εφαρμογή των προτεινόμενων πρακτικών 4.42 και 4.44 του παραρτήματος 9 της σύμβασης αυτής (όγδοη έκδοση, Ιούλιος 1980).

2. Όταν κράτος μέλος προτίθεται να υπογράψει διεθνή σύμβαση που δεν υπάγεται σε καμιά από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 και η οποία προβλέπει παροχή ατελειών, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτημα με αντικείμενο την εφαρμογή των ατελειών αυτών, παρέχοντας στην Επιτροπή όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία.

Η απόφαση σχετικά με το αίτημα αυτό λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 247α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

3. Η πληροφόρηση της παραγράφου 2 δεν απαιτείται όταν η σχετική διεθνής σύμβαση προβλέπει τη χορήγηση ατελειών οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα από το κοινοτικό δίκαιο όρια.

Άρθρο 129

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις τελωνειακές διατάξεις που περιέχονται στις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες τις οποίες αναφέρει το άρθρο 128 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ), ε), στ) και ζ) και το άρθρο 128 παράγραφος 3, οι οποίες συνάπτονται μετά την 26η Απριλίου του 1983.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη το κείμενο των συμβάσεων και συμφωνιών οι οποίες της κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 130

Ο παρών κανονισμός δεν αποτελεί εμπόδιο στη διατήρηση:

α) εκ μέρους της Ελλάδας, του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους, όπως το εγγυάται το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος·

β) εκ μέρους της Ισπανίας και της Γαλλίας, και μέχρι την έναρξη ισχύος ενός καθεστώτος που θα διέπει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κοινότητας και Ανδόρας, των ατελειών που προκύπτουν από τις συμβάσεις αντίστοιχα της 13ης Ιουλίου 1867 και της 22ας και 23ης Νοεμβρίου 1867 μεταξύ αυτών των χωρών και της Ανδόρας·

γ) εκ μέρους των κρατών μελών και μέχρι το όριο των 210 ευρώ ατέλειας, εάν υπάρχει, την οποία χορηγούσαν την 1η Ιανουαρίου 1983 στους ναυτικούς του εμπορικού ναυτικού σε διεθνή ταξίδια,

γ) εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, των ατελειών για τις εισαγωγές προϊόντων προς χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις του ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους, οι οποίες απορρέουν από τη συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας της 16ης Αυγούστου 1960.

Άρθρο 131

1. Μέχρι να θεσπισθούν κοινοτικές διατάξεις για τον εν λόγω τομέα, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ειδικές ατέλειες στις ένοπλες δυνάμεις που δεν υπάγονται στην εξουσία τους αλλά σταθμεύουν στο έδαφός τους κατ’ εφαρμογή διεθνών συμφωνιών.

2. Μέχρι να θεσπισθούν κοινοτικές διατάξεις για τους αντίστοιχους τομείς, ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν τις ατέλειες που παρέχουν στους εργαζόμενους που επαναπατρίζονται αφού παρέμειναν, λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας, επί έξι τουλάχιστον μήνες, εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Άρθρο 132

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·

β) των διατάξεων που ισχύουν σχετικά με την τροφοδοσία των πλοίων, αεροσκαφών και διεθνών σιδηροδρομικών συρμών·

γ) των ατελειών που θεσπίζονται από διατάξεις άλλων κοινοτικών πράξεων.

Άρθρο 133

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

Άρθρο 134

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. Malmström

[1] Γνώμη της 24ης Μαρτίου 2009 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα)

[2] ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 1.

[3] Βλέπε παράρτημα V.

[4] ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

[5] ΕΕ L 346 της 29.12.2007, σ. 6.

[6] ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Α. Βιβλία, δημοσιεύματα και έγγραφα

Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων |

3705 | Πλάκες και ταινίες (φιλμ) φωτογραφικές, τυπωμένες και εμφανισμένες, άλλες από τις κινηματογραφικές: |

ex37059010 | –Μικροταινίες βιβλίων, λευκωμάτων ή βιβλίων, εικόνων, λευκωμάτων ιχνογράφησης ή χρωματισμού για παιδιά, βιβλίων-τετραδίων, συλλογών προβλημάτων, σταυρολέξων, εφημερίδων και περιοδικών και εγγράφων ή εκθέσεων μη εμπορικού χαρακτήρα και εικονογραφήσεων μεμονωμένων, τυπωμένων σελίδων και δοκιμίων προοριζόμενων για παραγωγή βιβλίων |

ex37051000 | –Ταινίες αναπαραγωγής προοριζόμενες για την παραγωγή βιβλίων |

ex37059090 | |

49030000 | Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωμάτισμα, για παιδιά |

4905 | Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους στα οποία περιλαμβάνονται οι άτλαντες, χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα: –Άλλα: |

ex49059900 | – –Άλλα–Χάρτες και διαγράμματα που ενδιαφέρουν επιστημονικούς τομείς, όπως η γεωλογία, η ζωολογία, η βοτανική, η ορυκτολογία, η παλαιοντολογία, η αρχαιολογία, η εθνολογία, η μετεωρολογία, η κλιματολογία, η γεωφυσική |

ex49060000 | Σχέδια, και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων ή βιομηχανικού ή τεχνικού χαρακτήρα και οι αναπαραγωγές τους |

4911 | Άλλα έντυπα, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των εντύπων χαρακτικής και των φωτογραφικών: |

491110 | –Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και συναφή: |

ex49111090 | – –Άλλα:–Κατάλογοι βιβλίων και δημοσιευμάτων, πωλούμενοι από ένα εκδοτικό οίκο ή βιβλιοπώλη εγκατεστημένων εκτός του εδάφους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων–Κατάλογοι ταινιών; εγγράφων ή άλλα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα–Αφίσες τουριστικής διαφήμισης και τουριστικά δημοσιεύματα, μπροσούρες, οδηγοί, ωράρια και παρόμοια έντυπα και δημοσιεύματα, εικονογραφημένα ή μη, συμπεριλαμβανομένων των εκδιδομένων από ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσκαλούν το κοινό να ταξιδεύσει εκτός του εδάφους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μικροαναπαραγωγών τους–Διαφημιστικό υλικό βιβλιογραφικών πληροφοριών που προορίζεται να διανεμηθεί δωρεάν [1]–Άλλα: |

49119900 | – –Άλλα:–Μεμονωμένες εικονογραφήσεις, τυπωμένες σελίδες και δοκίμια σε χαρτί, προοριζόμενα για την παραγωγή βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των μικροαναπαραγωγών τους [1]–Αναπαραγωγές βιβλίων σε σμίκρυνση, λευκωμάτων ή βιβλίων με εικόνες και λευκωμάτων για ιχνογράφηση ή χρωμάτισμα για παιδιά, βιβλίων-τετραδίων, συλλογών σταυρολέξων, εφημερίδων και περιοδικών και εγγράφων ή εκθέσεων μη εμπορικού χαρακτήρα [1]–Δημοσιεύματα που καλούν για σπουδές εκτός του εδάφους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μικροαναπαραγωγών τους [1]–Διαγράμματα μετεωρολογικά και γεωφυσικά |

902300 | Όργανα, συσκευές και υποδείγματα σχεδιασμένα για επίδειξη (στη διδασκαλία ή σε εκθέσεις, π.χ.) ακατάλληλα γι’ άλλες χρήσεις: |

ex90230080 | –Άλλα:–Ανάγλυφοι χάρτες που ενδιαφέρουν επιστημονικούς τομείς, όπως η γεωλογία, η ζωολογία, η βοτανική, η ορυκτολογία, η παλαιοντολογία, η αρχαιολογία, η εθνολογία, η μετεωρολογία, η κλιματολογία και η γεωφυσική |

Β. Οπτικοακουστικό υλικό εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα

Είδη που αναφέρονται στο παράρτημα II(Α) και παράγει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ή ένα από τα ειδικευμένα όργανά του.

[1] Εξαιρούνται της ατέλειας τα είδη στα οποία η διαφήμιση υπερβαίνει το 25 % της επιφάνειας. Στην περίπτωση δημοσιευμάτων και αφισών τουριστικής προπαγάνδας, το ποσοστό αυτό αφορά την ιδιωτική εμπορική διαφήμιση.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Α. Οπτικοακουστικό υλικό εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα

Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή των εμπορευμάτων | Δικαιούχα ιδρύματα ή οργανισμοί |

370400 | Πλάκες, ταινίες, χαρτιά, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί: | Όλες οι οργανώσεις (περιλαμβανομένων και των οργανισμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης), ιδρύματα ή ενώσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για να λαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς |

ex37040010 | –Πλάκες και ταινίες:–Κινηματογραφικές ταινίες, θετικές, εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα | |

ex3705 | Πλάκες και ταινίες φωτογραφικές που έχουν εκτεθεί στο φως και εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες: –Εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα | |

3706 | Κινηματογραφικές ταινίες που έχουν εκτεθεί στο φως και εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου, ή που έχουν μόνο την εγγραφή ήχου: | |

370610 | –Πλάτους 35 mm ή περισσότερο:– –Άλλες: | |

ex37061099 | – – –Άλλες θετικές:–Ταινίες επικαίρων (μη ή χωρίς ήχο) που παρουσιάζουν γεγονότα με επίκαιρο χαρακτήρα την εποχή της εισαγωγής και εισάγονται για να αναπαραχθούν, με όριο δύο αντίτυπα ανά θέμα–Ταινίες αρχείων (με ή χωρίς ήχο) που προορίζονται να συνοδεύσουν ταινίες επικαίρων–Ψυχαγωγικές ταινίες, ιδίως για παιδιά και για νέους–Άλλες ταινίες εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα | |

370690 | –Άλλα:– –Άλλα:– – –Άλλες θετικές: | |

ex37069051 ex37069091 ex37069099 | –Ταινίες αρχείων (με ή χωρίς ήχο) που προορίζονται να συνοδεύσουν ταινίες επικαίρων–Ταινίες επικαίρων (με ή χωρίς ήχο) που παρουσιάζουν γεγονότα με επίκαιρο χαρακτήρα την εποχή της εισαγωγής και εισάγονται για ν’ αναπαραχθούν, με όριο δύο αντίτυπα ανά θέμα–Ψυχαγωγικές ταινίες ιδίως για παιδιά και για νέους–Αλλες ταινίες, εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα | |

4911 | Άλλα έντυπα, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των εικόνων χαρακτικής και των φωτογραφιών: –Άλλα: | |

ex49119900 | – –Άλλα:–Μικροκάρτες ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα–Πίνακες τοίχου που προορίζονται αποκλειστικά για επίδειξη και για διδασκαλία | |

ex8523 | Δίσκοι, ταινίες, συσκευές στερεάς κατάστασης, "smart cards", και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, έστω και γραμμένα, περιλαμβανομένων και των μητρών και των γαλβανισμένων εκμαγείων για την κατασκευή δίσκων, εξαιρέσει όμως των προϊόντων του κεφαλαίου 37: –Εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα | |

ex902300 | Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν σχεδιαστεί για επίδειξη (στην εκπαίδευση ή σε εκθέσεις π.χ.), ακατάλληλα γι’ άλλες χρήσεις: –Υποδείγματα, μακέτες και πίνακες τοίχου εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα που προορίζονται αποκλειστικά για επίδειξη και για τη διδασκαλία–Μακέτες ή σμικρυμένα οπτικά υποδείγματα αφηρημένων εννοιών, όπως οι χημικές συντάξεις ή μαθηματικοί τύποι | |

Διάφορα | Ολογράμματα για προβολή με λέιζερ Παιχνίδια Multimedia Υλικό προγραμματισμένης διδασκαλίας, και υπό μορφή εκθετηρίων, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο υλικό | |

Β. Αντικείμενα συλλογών και αντικείμενα τέχνης εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα

Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Δικαιούχα ιδρύματα ή οργανισμοί |

Διάφορα | Αντικείμενα συλλογής και αντικείμενα τέχνης που δεν προορίζονται για πώληση | Μουσεία, αίθουσες εκθέσεων και άλλα ιδρύματα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για να παραλαμβάνουν ατελώς τα αντικείμενα αυτά |

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή των εμπορευμάτων |

4911 | Άλλα έντυπα, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των εικόνων χαρακτικής και των φωτογραφιών: |

491110 | –Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια: |

ex49111090 | – –Άλλα:–Ανάγλυφα για τυφλούς και αμβλύωπες–Άλλα: |

ex49119100 | – –Εικόνες, εικόνες χαρακτικές και φωτογραφίες.–Ανάγλυφες εικόνες για τυφλούς και αμβλύωπες |

ex49119900 | – –Άλλα:–Ανάγλυφα για τυφλούς και αμβλύωπες |

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή των εμπορευμάτων |

4802 | Χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε τύπους που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή γι’ άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, μη διάτρητα σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, άλλα από το χαρτί των κλάσεων 4801 και 4803. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί): –Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες, που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική διαδικασία ή των οποίων το 10 % ή περισσότερο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες: |

ex480255 | – –Με βάρος 40 g/m2 ή περισσότερο, όχι όμως άνω των 150 g/m2, σε κυλίνδρους–Χαρτί Braille |

ex480256 | – –Με βάρος κατά m2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε φύλλα των οποίων η μια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι αδίπλωτα–Χαρτί Braille |

ex48025700 | – –Άλλα, με κατά m2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g–Χαρτί Braille |

ex480258 | – –Με βάρος άνω των 150 g/m2:–Χαρτί Braille–Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων το 10 % του βάρους της συνολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που έχουν παραχθεί με μηχανική ή χημικομηχανική διαδικασία: |

ex480261 | – –Σε κυλίνδρους |

ex48026180 | – – –Άλλα–Χαρτί Braille |

ex48026200 | – –Σε φύλλα των οποίων η μια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297mm όταν είναι αδίπλωτα–Χαρτί Braille |

ex48026900 | – –Άλλο–Χαρτί Braille |

4805 | Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού: –Άλλο |

ex48059100 | – –Με βάρος κατά m2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g/m2–Χαρτί Braille |

ex48059200 | – –Με βάρος κατά m2 άνω των 150 g/m2 αλλά που δεν υπερβαίνει τα 225 g/m2:–Χαρτί Braille |

480593 | – –Με βάρος κατά m2 ίσο ή ανώτερο των 225 g/m2: |

ex48059380 | – – –Άλλα:–Χαρτί Braille |

4823 | Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και φύλλα από ίνες κυτταρίνης κομμένα σε μεγέθη· άλλα τεχνουργήματα από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή φύλλα από ίνες κυτταρίνης: –Άλλα χαρτιά και χαρτόνια τύπων που χρησιμοποιούνται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς: |

482390 | –Άλλα: |

ex48239040 | – –Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς·–Χαρτί Braille |

ex66020000 | Ράβδοι, ράβδοι καθισμάτων, μαστίγια όλων των ειδών και συναφή είδη: –Λευκές ράβδοι για τυφλούς και αμβλύωπες |

ex8469 | Γραφομηχανές και μηχανές επεξεργασίας κειμένων: –Προσαρμοσμένες προς χρήση των τυφλών και των αμβλυώπων |

ex8471 | Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών· μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές τοποθέτησης πληροφοριών επί υποθέματος υπό κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, μη κατονομαζόμενες ή περιλμβανόμενες αλλού: –Εξοπλισμός προοριζόμενος για μηχανοποιημένη παραγωγή υλικού γραφής Braille και εγγράφων για τυφλούς |

ex8519 | Συσκευασίες περιστροφής των δίσκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασετών και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής· του ήχου –Ηλεκτρόφωνα και κασετόφωνα ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα για τις ανάγκες των τυφλών και των αμβλυώπων |

ex8523 | Δίσκοι, ταινίες, συσκευές στερεάς κατάστασης,"smart cards", και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, έστω και γραμμένα, συμπεριλαμβανομένων των μητρών και των γαλβανισμένων εκμαγείων για την κατασκευή δίσκων, εξαιρέσει όμως των προϊόντων του κεφαλαίου 37: –Ομιλούντα βιβλία–Μαγνητοταινίες και κασέτες που προορίζονται για την κατασκευή βιβλίων Braille και ομιλούντων βιβλίων |

9013 | Διατάξεις υγρών κρυστάλλων που δεν αποτελούν αντικείμενα που αναφέρονται διεξοδικά αλλού· λέιζερ, άλλα από τις διόδους λέιζερ· άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, μη κατονομαζόμενα ή περιλαμβανόμενα αλλού στο παρόν κεφάλαιο: |

ex901380 | –Άλλες συσκευές ή όργανα:–Συσκευές τηλεμεγέθυνσης για τυφλούς και αμβλύωπες |

9021 | Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, συμπεριλαμβανομένων και των ζωνών και των ιατροχειρουργικών επιδέσμων και των υποστηριγμάτων· νάρθηκες, συρίγγια και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα· συσκευές που διευκολύνουν την ακοή των κωφών και άλλες συσκευές που κρατούνται στο χέρι τις οποίες φέρουν τα πρόσωπα ή εισάγονται στον οργανισμό, για να αναπληρωθεί μία έλλειψη ή αναπηρία: |

902190 | –Άλλα: |

ex90219090 | – –Άλλα:–Ηλεκτρονικές συσκευές προσανατολισμού και ανίχνευσης εμποδίων για τυφλούς και αμβλύωπες–Συσκευές τηλεμεγέθυνσης για τυφλούς και αμβλύωπες–Ηλεκτρονικές μηχανές ανάγνωσης για τυφλούς και αμβλύωπες |

902300 | Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν σχεδιαστεί για επίδειξη (σε διδασκαλία ή σε εκθέσεις π.χ.), ακατάλληλα γι’ άλλες χρήσεις: |

ex90230080 | –Άλλα:–Παιδαγωγικά βοηθήματα και συσκευές ειδικά σχεδιασμένες προς χρήση των τυφλών και αμβλυώπων |

ex9102 | Ρολόγια χεριού, ρολόγια τσέπης και συναφή ρολόγια (συμπεριλαμβανομένων και των χρονομέτρων των ιδίων τύπων), εκτός από εκείνα της κλάσεως 9101: –Ρολόγια Braille με θήκες, άλλες από εκείνες από πολύτιμα μέταλλα |

9504 | Είδη για συλλογικά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων και των παιχνιδιών με κινητήρα ή μηχανισμού για κίνηση, των μπιλιάρδων, ειδικών τραπεζιών για παιχνίδια λεσχών και αυτόματων παιχνιδιών με πασσάλους (Bowlings, π.χ.): |

950490 | –Άλλα: |

ex95049090 | – –Άλλα:–Τραπέζια παιχνιδιών και εξαρτήματα προσαρμοσμένα προς χρήση των τυφλών και των αμβλυώπων |

Διάφορα | Κάθε άλλο αντικείμενο ειδικά σχεδιασμένο για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή πολιτιστική προαγωγή των τυφλών και των αμβλυώπων |

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΡΓΟΎΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΜΕ ΚΑΤΆΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΏΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΏΝ ΤΟΥ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου (ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 1). | |

Πράξη προσχώρησης του 1985 παράρτημα I σημεία I.1 στοιχείο ε) και I.17 (ΕΕ L 302 της 15.11.1985, σ. 139). | |

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3822/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 22). | |

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3691/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 347 της 11.12.1987, σ. 8). | |

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1315/88 του Συμβουλίου (ΕΕ L 123 της 17.5.1988, σ. 2). | Μόνο το άρθρο 2 |

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4235/88 του Συμβουλίου (ΕΕ L 373 της 31.12.1988, σ. 1). | |

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3357/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 318 της 20.11.1991, σ. 3). | |

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1). | Μόνο το άρθρο 252 παράγραφος 1 |

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 355/94 του Συμβουλίου (ΕΕ L 46 της 18.2.1994, σ. 5). | |

Πράξη Προσχώρηση του 1994, παράρτημα Ι, σημείο XIII A.I.3 (ΕΕ C 241 της 29.8.1994, σ. 274). | |

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1671/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 11). | |

πράξη προσχώρησης του 2003, παράρτημα του πρωτοκόλλου 3 μέρος 1 σημείο 3 (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 940). | |

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 274/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 85 της 27.3.2008, σ. 1). | |

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 | Παρών κανονισμός |

Άρθρο 1 παράγραφος 1 | Άρθρο 1 |

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) | Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) |

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) πρώτο εδάφιο | Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πρώτο εδάφιο |

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση | Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση |

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση | Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο, σημείο i) |

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο, σημείο ii) |

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο | Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο |

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) | Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) |

Άρθρο 1 παράγραφος 3 | Άρθρο 2 παράγραφος 2 |

Άρθρο 2 | Άρθρο 3 |

Άρθρο 3 | Άρθρο 4 |

Άρθρο 4 πρώτη παράγραφος | Άρθρο 5 παράγραφος 1 |

Άρθρο 4 δεύτερη παράγραφος | Άρθρο 5 παράγραφος 2 |

Άρθρο 5 | Άρθρο 6 |

Άρθρο 6 πρώτη παράγραφος | Άρθρο 7 παράγραφος 1 |

Άρθρο 6 δεύτερη παράγραφος | Άρθρο 7 παράγραφος 2 |

Άρθρο 7 | Άρθρο 8 |

Άρθρο 8 | Άρθρο 9 |

Άρθρο 9 | Άρθρο 10 |

Άρθρο 10 | Άρθρο 11 |

Άρθρο 11 | Άρθρο 12 |

Άρθρο 12 | Άρθρο 13 |

Άρθρο 13 | Άρθρο 14 |

Άρθρο 14 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση | Άρθρο 15 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση |

Άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) |

Άρθρο 14 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) |

Άρθρο 14 παράγραφος 2 | Άρθρο 15 παράγραφος 2 |

Άρθρο 15 | Άρθρο 16 |

Άρθρο 16 | Άρθρο 17 |

Άρθρο 17 | Άρθρο 18 |

Άρθρο 18 | Άρθρο 19 |

Άρθρο 19 | Άρθρο 20 |

Άρθρο 25 | Άρθρο 21 |

Άρθρο 26 | Άρθρο 22 |

Άρθρο 27 πρώτη παράγραφος | Άρθρο 23 παράγραφος 1 |

Άρθρο 27 δεύτερη παράγραφος | Άρθρο 23 παράγραφος 2 |

Άρθρο 28 | Άρθρο 24 |

Άρθρο 29 παράγραφος 1 | Άρθρο 25 παράγραφος 1 |

Άρθρο 29 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση | Άρθρο 25 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση |

Άρθρο 29 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο α) |

Άρθρο 29 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) |

Άρθρο 29 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση | Άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ) |

Άρθρο 30 πρώτη παράγραφος | Άρθρο 26 παράγραφος 1 |

Άρθρο 30 δεύτερη παράγραφος | Άρθρο 26 παράγραφος 2 |

Άρθρο 31 | Άρθρο 27 |

Άρθρο 32 | Άρθρο 28 |

Άρθρο 33 | Άρθρο 29 |

Άρθρο 34 | Άρθρο 30 |

Άρθρο 35 | Άρθρο 31 |

Άρθρο 36 | Άρθρο 32 |

Άρθρο 37 | Άρθρο 33 |

Άρθρο 38 | Άρθρο 34 |

Άρθρο 39 | Άρθρο 35 |

Άρθρο 40 | Άρθρο 36 |

Άρθρο 41 | Άρθρο 37 |

Άρθρο 42 | Άρθρο 38 |

Άρθρο 43 | Άρθρο 39 |

Άρθρο 44 | Άρθρο 40 |

Άρθρο 45 | Άρθρο 41 |

Άρθρο 50 | Άρθρο 42 |

Άρθρο 51 εισαγωγική φράση | Άρθρο 43 εισαγωγική φράση |

Άρθρο 51 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 43 στοιχείο α) |

Άρθρο 51 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 43 στοιχείο β) |

Άρθρο 52 παράγραφος 1 | Άρθρο 44 παράγραφος 1 |

Άρθρο 52 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση | Άρθρο 44 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση |

Άρθρο 52 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο α) |

Άρθρο 52 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο β) |

Άρθρο 53 εισαγωγική φράση | Άρθρο 45 εισαγωγική φράση |

Άρθρο 53 στοιχείο α) εισαγωγική φράση | Άρθρο 45 στοιχείο α) εισαγωγική φράση |

Άρθρο 53 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση | Άρθρο 45 στοιχείο α) σημείο i) |

Άρθρο 53 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 45 στοιχείο α) σημείο ii) |

Άρθρο 53 στοιχείο β) εισαγωγική φράση | Άρθρο 45 στοιχείο β) εισαγωγική φράση |

Άρθρο 53 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση | Άρθρο 45 στοιχείο β) σημείο i) |

Άρθρο 53 στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 45 στοιχείο β) σημείο ii) |

Άρθρο 54 εισαγωγική φράση | Άρθρο 46 εισαγωγική φράση |

Άρθρο 54 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 46 στοιχείο α) |

Άρθρο 54 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 46 στοιχείο β) |

Άρθρο 56 | Άρθρο 47 |

Άρθρο 57 | Άρθρο 48 |

Άρθρο 58 | Άρθρο 49 |

Άρθρο 59 | Άρθρο 50 |

Άρθρο 59α παράγραφοι 1 και 2 | Άρθρο 51 παράγραφοι 1 και 2 |

Άρθρο 59α παράγραφος 3 εισαγωγική φράση | Άρθρο 51 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση |

Άρθρο 59α παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 51 παράγραφος 3 στοιχείο α) |

Άρθρο 59α παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 51 παράγραφος 3 στοιχείο β) |

Άρθρο 59β | Άρθρο 52 |

Άρθρο 60 παράγραφος 1 | Άρθρο 53 παράγραφος 1 |

Άρθρο 60 παράγραφος 2 εισαγωγική πρόταση | Άρθρο 53 παράγραφος 2 εισαγωγική πρόταση |

Άρθρο 60 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 53 παράγραφος 2 στοιχείο α) |

Άρθρο 60 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 53 παράγραφος 2 στοιχείο β) |

Άρθρο 60 παράγραφος 3 | Άρθρο 53 παράγραφος 3 |

Άρθρο 61 παράγραφος 1 | Άρθρο 54 παράγραφος 1 |

Άρθρο 61 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση | Άρθρο 54 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση |

Άρθρο 61 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) |

Άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) |

Άρθρο 61 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση | Άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) |

Άρθρο 62 | Άρθρο 55 |

Άρθρο 63 | Άρθρο 56 |

Άρθρο 63α | Άρθρο 57 |

Άρθρο 63β | Άρθρο 58 |

Άρθρο 63γ | Άρθρο 59 |

Άρθρο 64 | Άρθρο 60 |

Άρθρο 65 | Άρθρο 61 |

Άρθρο 66 | Άρθρο 62 |

Άρθρο 67 | Άρθρο 63 |

Άρθρο 68 | Άρθρο 64 |

Άρθρο 69 | Άρθρο 65 |

Άρθρο 70 | Άρθρο 66 |

Άρθρο 71 παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση | Άρθρο 67 παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση |

Άρθρο 71 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο α) |

Άρθρο 71 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο β) |

Άρθρο 71 δεύτερη παράγραφος | Άρθρο 67 παράγραφος2 |

Άρθρο 72 παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση | Άρθρο 68 παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση |

Άρθρο 72 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) |

Άρθρο 72 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) |

Άρθρο 72 παράγραφος 2 | Άρθρο 68 παράγραφος 2 |

Άρθρο 73 | Άρθρο 69 |

Άρθρο 75 | Άρθρο 70 |

Άρθρο 76 | Άρθρο 71 |

Άρθρο 77 | Άρθρο 72 |

Άρθρο 78 | Άρθρο 73 |

Άρθρο 79 | Άρθρο 74 |

Άρθρο 80 | Άρθρο 75 |

Άρθρο 81 | Άρθρο 76 |

Άρθρο 82 | Άρθρο 77 |

Άρθρο 83 | Άρθρο 78 |

Άρθρο 84 | Άρθρο 79 |

Άρθρο 85 | Άρθρο 80 |

Άρθρο 86 | Άρθρο 81 |

Άρθρο 87 | Άρθρο 82 |

Άρθρο 88 | Άρθρο 83 |

Άρθρο 89 εισαγωγική φράση | Άρθρο 84 εισαγωγική φράση |

Άρθρο 89 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 84 στοιχείο α) |

Άρθρο 89 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 84 στοιχείο β) |

Άρθρο 89 τρίτη περίπτωση | Άρθρο 84 στοιχείο γ) |

Άρθρο 90 | Άρθρο 85 |

Άρθρο 91 | Άρθρο 86 |

Άρθρο 92 | Άρθρο 87 |

Άρθρο 93 | Άρθρο 88 |

Άρθρο 94 | Άρθρο 89 |

Άρθρο 95 | Άρθρο 90 |

Άρθρο 96 | Άρθρο 91 |

Άρθρο 97 | Άρθρο 92 |

Άρθρο 98 | Άρθρο 93 |

Άρθρο 99 | Άρθρο 94 |

Άρθρο 100 | Άρθρο 95 |

Άρθρο 101 | Άρθρο 96 |

Άρθρο 102 | Άρθρο 97 |

Άρθρο 103 | Άρθρο 98 |

Άρθρο 104 παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση | Άρθρο 99 παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση |

Άρθρο 104 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 99 παράγραφος 1 στοιχείο α) |

Άρθρο 104 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) |

Άρθρο 104 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση | Άρθρο 99 παράγραφος 1 στοιχείο γ) |

Άρθρο 104 παράγραφος 2 | Άρθρο 99 παράγραφος 2 |

Άρθρο 105 | Άρθρο 100 |

Άρθρο 106 | Άρθρο 101 |

Άρθρο 107 | Άρθρο 102 |

Άρθρο 108 | Άρθρο 103 |

Άρθρο 109 | Άρθρο 104 |

Άρθρο 110 | Άρθρο 105 |

Άρθρο 111 | Άρθρο 106 |

Άρθρο 112 | Άρθρο 107 |

Άρθρο 113 | Άρθρο 108 |

Άρθρο 114 | Άρθρο 109 |

— | Άρθρο 109 |

Άρθρο 115 πρώτη παράγραφος | Άρθρο 110 παράγραφος 1 |

Άρθρο 115 δεύτερη παράγραφος | Άρθρο 110 παράγραφος 2 |

Άρθρο 116 | Άρθρο 111 |

Άρθρο 117 | Άρθρο 112 |

Άρθρο 118 παράγραφος 1 | Άρθρο 113 |

Άρθρο 119 | Άρθρο 114 |

Άρθρο 120 | Άρθρο 115 |

Άρθρο 121 | Άρθρο 116 |

Άρθρο 122 | Άρθρο 117 |

Άρθρο 123 | Άρθρο 118 |

Άρθρο 124 | Άρθρο 119 |

Άρθρο 125 | Άρθρο 120 |

Άρθρο 126 | Άρθρο 121 |

Άρθρο 127 | Άρθρο 122 |

Άρθρο 128 | Άρθρο 123 |

Άρθρο 129 | Άρθρο 124 |

Άρθρο 130 | Άρθρο 125 |

Άρθρο 131 | Άρθρο 126 |

Άρθρο 132 | Άρθρο 127 |

Άρθρο 133 | Άρθρο 128 |

Άρθρο 134 | Άρθρο 129 |

Άρθρο 135 | Άρθρο 130 |

Άρθρο 136 | Άρθρο 131 |

Άρθρο 139 | Άρθρο 132 |

Άρθρο 140 | — |

Άρθρο 144 | — |

— | Άρθρο 133 |

Άρθρο 145 | Άρθρο 134 |

Παραρτήματα I έως και IV | Παραρτήματα I έως και IV |

— | Παράρτημα V |

— | Παράρτημα VI |

--------------------------------------------------

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης