Αποτελέσματα live αναζήτησης

1051461/2621/0014/3.5.1996 Καθορισμός στοιχείων των ειδικά διασκευασμένων για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων τραπεζίων, για τα οποία υπολογίζεται τέλος, καθώς και του τύπου, του περιεχομένου κ.τ.λ. του ειδικού σήματος τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1051461/2621/0014/3.5.1996
Καθορισμός στοιχείων των ειδικά διασκευασμένων για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων τραπεζίων, για τα οποία υπολογίζεται τέλος, καθώς και του τύπου, του περιεχομένου κ.τ.λ. του ειδικού σήματος τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων
Καθορισμός στοιχείων των ειδικά διασκευασμένων για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων τραπεζίων, για τα οποία υπολογίζεται τέλος, καθώς και του τύπου, του περιεχομένου κ.τ.λ. του ειδικού σήματος τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων


1051461/2621/0014/3.5.1996

Εχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2390/1996 "Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 54/21.3.96).

β. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 411/24.1.96 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ Β' 58/29.1.96).

γ. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων των ειδικά διασκευασμένων, για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων, τραπεζίων, για τα οποία υπολογίζεται τέλος, καθώς και την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού σήματος τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 3.000.000 δρχ. για την κατασκευή των ειδικών σημάτων τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων έτους 1996 του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΑΕ 1112 και 1113, ειδ. φορ. 23620), αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Καθορισμός στοιχείων ειδικά διασκευασμένων τραπεζίων

1. Ειδικά διασκευασμένα τραπέζια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.2390/1996, είναι αυτά τα οποία φέρουν επικάλυψη ειδικού υφάσματος (τσόχα) ή άλλου πρόσφορου επιτρεπόμενου μέσου. Η διενέργεια τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα δεν επιτρέπεται σε τραπέζια που δεν είναι διασκευασμένα κατά τα ανωτέρω ή σε άλλα μέσα.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος απαιτείται το κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι να φέρει αρίθμηση.

Αρθρο 2
Τύπος και περιεχόμενο ειδικού σήματος

1. Υλη Κατασκευής: Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό Film PVC ή Polyester, πάχους 0,1 mm. Τα σήματα που θα κατασκευασθούν θα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν. Στη μία όψη θα φέρουν ειδική κόλλα η οποία 20' μετά την επικόλληση δεν είναι δυνατό να αποκολληθεί ούτε με τη χρησιμοποίηση θερμότητας. Η αντοχή τους σε θερμοκρασία πρέπει να είναι μέχρι 80 C και μέχρι 24 συνεχείς ώρες ή και 125 C για μέχρι μία ώρα. Επίσης, πρέπει να αντέχουν σε ψύχος τουλάχιστον μέχρι - 30 C.
Να μην αλλοιώνονται τουλάχιστον για 16 μήνες.

2. Κατηγορίες Σημάτων: Τα σήματα διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες.
Ειδικότερα:

- Κατηγορία πρώτη: Περιλαμβάνει τα σήματα τα οποία προορίζονται για τα τεχνικά ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά παίγνια και τραπέζια, για τα οποία καταβάλλεται ετήσιο τέλος 15.000 δρχ.

- Κατηγορία δεύτερη: Περιλαμβάνει τα σήματα τα οποία προορίζονται για τα τεχνικά ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά παίγνια και τραπέζια, για τα οποία καταβάλλεται ετήσιο τέλος 40.000 δρχ.

- Κατηγορία τρίτη: Περιλαμβάνει τα σήματα τα οποία προορίζονται για τα τεχνικά, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά παίγνια και τραπέζια, για τα οποία καταβάλλεται ετήσιο τέλος 60.000 δρχ.

- Κατηγορία τέταρτη: Περιλαμβάνει τα σήματα τα οποία προορίζονται για τα τεχνικά ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά παίγνια και τραπέζια, για τα οποία καταβάλλεται ετήσιο τέλος 80.000 δρχ.

- Κατηγορία πέμπτη: Περιλαμβάνει τα σήματα τα οποία προορίζονται για τα τεχνικά ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά παίγνια και τραπέζια, για τα οποία καταβάλλεται ετήσιο τέλος 100.000 δρχ.

3. Διαστάσεις: Κάθε σήμα έχει διαστάσεις 6 Χ 6 εκατοστά του μέτρου (0,06 Χ 0,06).

4. Περιεχόμενο: Τα σήματα όλων των κατηγοριών περιέχουν στην εμπρόσθια όψη τις κατωτέρω ενδείξεις:

α) Στο άνω αριστερό μέρος το έμβλημα του Κράτους και κυκλικά τις λέξεις "Ελληνική Δημοκρατία".

Στο άνω δεξιό μέρος τις λέξεις "Υπουργείο Οικονομικών" και κάτω από αυτές, στο κέντρο του σήματος το έτος (τα 4 ψηφία) και τις λέξεις "Ειδικό Σήμα Τέλους Αδειας Τεχνικών Παιγνίων".
Στη δεξιά πλευρά θα αναγράφεται κάθετα το ποσό του τέλους κατά περίπτωση. Στο κάτω μέρος θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία σημάτων. Μπροστά από τον αριθμό αναγράφονται τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ και Ε για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη κατηγορία, αντίστοιχα.

β) Τα σήματα όλων των κατηγοριών θα περιλαμβάνουν στην εμπρόσθια όψη εκτυπώσεις ασφαλείας (Guilloche).

5. Χρωματισμός: Ο βασικός χρωματισμός για όλες τις κατηγορίες των σημάτων είναι ίδιος. Διαφέρει όμως από έτος σε έτος. Για το έτος 1996 είναι ανοιχτό πράσινο. Το χρώμα των ψηφίων που καθορίζουν το έτος διαφέρει κατά κατηγορία. Ειδικότερα:

- Για την πρώτη κατηγορία λευκό.
- Για την δεύτερη κατηγορία κίτρινο.
- Για την τρίτη κατηγορία πράσινο.
- Για την τέταρτη κατηγορία κόκκινο.
- Για την πέμπτη κατηγορία μπλε.

Οι λοιπές ενδείξεις για όλες τις κατηγορίες και για όλα τα έτη θα αποτυπώνονται σε χρώμα μαύρο.
Η κυκλική επιφάνεια κάτω από το έμβλημα του Κράτους και τις λέξεις Ελληνική Δημοκρατία είναι μεταξοτυπία χρώματα ασημί.

6. Εκτύπωση: Η εκτύπωση των ειδικών σημάτων θα πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.), η οποία και θα τα παραδώσει στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) για την προώθησή τους, από αυτή στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Αρθρο 3
Επικόλληση του ειδικού σήματος

Το ειδικό σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο, στην εμπρόσθια όψη, κάθε ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και σε εμφανές σημείο κάθε ειδικά διασκευασμένου τραπεζίου.

Αρθρο 4
Τύπος, περιεχόμενο, υποβολή και θεώρηση της δήλωσης απογραφής

1. Ο τύπος της δήλωσης απογραφής ορίζεται όπως το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Α), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Μέχρι να τυπωθεί το έντυπο αυτό θα χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες του επισυναπτόμενου υποδείγματος.

2. Στη δήλωση απογραφής συμπληρώνονται:

α) Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υπόχρεου (ή η επωνυμία), το επάγγελμα, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας.

β) Το είδος της επιχείρησης και η διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχ. κωδ., πόλη ή χωριό και νομός) στην οποία στεγάζεται αυτή στο κατάστημα της οποίας υπάρχουν ή θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα και τα τραπέζια, για τα οποία ζητείται η άδεια και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους.

γ) Τα μηχανήματα και τα τραπέζια κατ' αύξοντα αριθμό και κατ' ονομασία παιγνίου, όπως αυτή αναφέρεται στο χαρακτηρισμό του ως τεχνικό με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

δ) Ο αύξων αριθμός και η κατηγορία του σήματος ή των σημάτων που τυχόν χορηγήθηκαν για το ίδιο έτος, εφόσον πρόκειται για περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής νέου τέλους, λόγω εγκατάστασης σε περιοχή για την οποία προβλέπεται μεγαλύτερο τέλος.

3. Η δήλωση υπογραφής υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ σε τρία αντίτυπα. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων της ΔΟΥ προβαίνει στη θεώρηση της δήλωσης, αφού προηγουμένως συμπληρώσει επ' αυτής, την κατηγορία και τους αριθμούς των σημάτων που χορηγεί για τα αντίστοιχα μηχανήματα και τραπέζια, το συνολικό αριθμό των σημάτων, τον αριθμό του διπλότυπου είσπραξης που εκδίδεται και το συνολικά εισπραχθέν ποσό.

Στη συνέχεια παραδίδονται στον υπόχρεο δύο αντίτυπα της δήλωσης (το ένα εκ των οποίων το πρωτότυπο), ενώ ένα αντίτυπο παραμένει στη Δ.Ο.Υ.

Αρθρο 5
Επιβολή προστίμου

1. Για την επιβολή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.2390/1996 προστίμου για εγκατάσταση ή λειτουργία τεχνικών παιγνίων χωρίς τη νόμιμη άδεια, υπέρβαση της νόμιμης άδειας ή μη επικόλληση του σήματος θα εκδίδεται πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Η πράξη αυτή θα εκδίδεται ύστερα από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής στο οποίο θα καθορίζεται η παράβαση.
Για τη σύνταξη του ως άνω εγγράφου θα χρησιμοποιείται έντυπο όπως το σχετικό υπόδειγμα (Β) που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Μέχρι να τυπωθεί το έντυπο αυτό θα χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες του επισυναπτόμενου υποδείγματος.
Η πράξη θα κοινοποιείται στον υπόχρεο κατά τις διατάξεις της φορολογικής δικονομίας, ο οποίος μπορεί εάν αμφισβητεί την υποχρέωσή του, να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωση του προστίμου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ.

Αναφορικά με το πρόστιμο αυτό δεν είναι δυνατός ο περιορισμός του, λόγω διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, πλην της περίπτωσης που έχει επιβληθεί τέλος μεγαλύτερο του προβλεπόμενου. Το πρόστιμο αυτό είναι ανεξάρτητο από το πρόστιμο που επιβάλλεται για την περίπτωση της εκπρόθεσμης ανανέωσης της άδειας και από
το οφειλόμενο τέλος για την αρχική ή συμπληρωματική άδεια ή την ανανέωση αυτής. Για την επιβολή του προστίμου θα χρησιμοποιείται έντυπο, όπως το σχετικό υπόδειγμα (Γ) που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Μέχρι να τυπωθεί το έντυπο αυτό θα χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες του επισυναπτόμενου υποδείγματος.

2. Το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη ανανέωση της άδειας θα επιβάλλεται από την αρμόδια ΔΟΥ χωρίς να απαιτείται έκδοσης ειδικής πράξης, ενώ για την καταβολή του θα εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α), με βάση την εκπρόθεσμα υποβαλλόμενη αίτηση ανανέωσης της άδειας. Το ανωτέρω πρόστιμο θα καταβάλλεται μαζί με το οφειλόμενο τέλος για την ανανέωση. Τα σχετικά σήματα στην περίπτωση αυτή θα χορηγούνται μετά την καταβολή του τέλους και του προστίμου.

Αρθρο 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης