Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1157/20.5.1996 Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 7 και 10 του Ν.2390/1996 και της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 1051461/2621/0014/3.5.96, σχετικά με τα ειδικά σήματα τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων.Διάθεση ειδικών σημάτων τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων, έτους 1996


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1157/20.5.1996
Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 7 και 10 του Ν.2390/1996 και της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 1051461/2621/0014/3.5.96, σχετικά με τα ειδικά σήματα τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων.Διάθεση ειδικών σημάτων τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων, έτους 1996


 Αθήνα 20 Μαΐου 1996
Αρ.Πρωτ. :1057627/3021/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 14η & 16η
ΤΜΗΜΑΤΑ Δ' και Α'
2. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΔΕΑΔ

ΠΟΛ. : 1157

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 7 και 10 του ν.2390/1996 και της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 1051461/2621/0014/3-5-96, σχετικά με τα ειδικά σήματα τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων. - Διάθεση ειδικών σημάτων τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων, έτους 1996.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του Ν.2390/1996 "Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 54/21.3.96), καθώς και τις διατάξεις της 1051461/2621/0014/3.5.96 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης "Καθορισμός στοιχείων των ειδικά διασκευασμένων για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων τραπεζίων, για τα οποία υπολογίζεται τέλος, καθώς και του τύπου, του περιεχομένου κ.τ.λ. του ειδικού σήματος τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων" (ΦΕΚ Β'/336/14.5.96) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας.

Ι. Ν.2390/1996, άρθρο 7


Με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 7 τέθηκε σε νέα βάση το ετήσιο τέλος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Β.Δ. 29 της 15/28 Ιανουαρίου 1971 για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι το τέλος αυτό, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, καθορίζεται με βάση τον πληθυσμό του Δήμου ή της Κοινότητας που βρίσκεται το κατάστημα και τον αριθμό των εγκατεστημένων τεχνικών παιγνίων και των τραπεζίων που είναι διασκευασμένα για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα και υπολογίζεται ως εξής:

α) Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή μηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι, με εξαίρεση τους Δήμους και Κοινότητες που εμπίπτουν στην επόμενη περίπτωση.

β) Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή μηχανικό παίγνιο ή κάθε τραπέζι.

γ) Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 1.000 και μέχρι 30.000 κατοίκους, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή μηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι.

δ) Για Δήμους με πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή μηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι.

ε) Για εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων, σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή μηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι. Για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε Δήμου ή Κοινότητας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή, ενώ για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται ως ένας Δήμος. Επίσης ως ένας Δήμος θεωρείται και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, της αίτησης για τη χορήγηση ή την επέκταση της άδειας για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων και της αίτησης για την ετήσια ανανέωση της άδειας, καθώς και τα στοιχεία, πέραν αυτών που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, που θα συνοδεύουν τις ανωτέρω αιτήσεις. Ειδικότερα η αίτηση για τη χορήγηση ή την επέκταση της άδειας για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων υποβάλλεται πριν την αρχική ή συμπληρωματική εγκατάσταση, κατά περίπτωση των ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών ή μηχανικών παιγνίων και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζίων.
Εξάλλου η αίτηση για την ετήσια ανανέωση της άδειας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσα στον Ιανουάριο κάθε έτους. Εξαιρετικά για το 1996 η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέχρι 21.6.1996 (μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου), οπότε και λήγει η ισχύς όλων των αδειών διενέργειας τεχνικών παιγνίων
που έχουν χορηγηθεί νόμιμα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα κατωτέρω στοιχεία:

- Αναλυτική δήλωση απογραφής, η οποία πρέπει να είναι θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και

- Αποδεικτικό καταβολής του τέλους.

Τέλος, με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση μετακίνησης ή μεταβίβασης μηχανήματος ή τραπεζιού για το οποίο έχει καταβληθεί το ετήσιο τέλος, δεν οφείλεται τέλος για τη νέα άδεια για το ίδιο έτος, εκτός αν η εγκατάσταση γίνεται σε περιοχή για την οποία προβλέπεται μεγαλύτερο τέλος, οπότε καταβάλλεται ολόκληρο το τέλος της κατηγορίας αυτής χωρίς συμψηφισμό του προηγουμένου.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι η θεώρηση της δήλωσης απογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. γίνεται μετά την καταβολή του τέλους και την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού καταβολής.

Με τις ίδιες διατάξεις καθιερώνεται η χορήγηση ειδικού αυτοκόλλητου σήματος για κάθε μηχάνημα και τραπέζι για το οποίο καταβάλλεται τέλος.

Το ως άνω χορηγούμενο σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο κάθε μηχανήματος και τραπεζιού και αποτελεί ένδειξη ότι αυτό έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους και ότι συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση απογραφής. Εξάλλου με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του σήματος δημιουργείται υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος με καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο μηχάνημα ή στο τραπέζι για το οποίο προορίζεται το σήμα.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται επιβολή προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ, για τις αναφερόμενες στη διάταξη αυτή παραβάσεις και ειδικότερα:

Σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας τεχνικών παιγνίων χωρίς τη νόμιμη άδεια, πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο πενταπλάσιο του κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 τέλους, περί του οποίου έγινε ανάλυση ανωτέρω. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και όταν η αίτηση για την ανανέωση της άδειας υποβληθεί εκπρόθεσμα, δηλαδή για μεν το έτος 1996 μετά τις 21 Ιουνίου 1996 για δε τα επόμενα έτη μετά τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.
Σε υπέρβαση της νόμιμης άδειας, πρόστιμο που ανέρχεται στο τριπλάσιο του τέλους που δεν καταβλήθηκε.
Για τη μη επικόλληση σήματος που έχει χορηγηθεί, πρόστιμο που ανέρχεται στο τριπλάσιο του τέλους που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μηχάνημα ή τραπέζι.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που γίνεται προμήθεια σήματος λόγω απώλειας ή καταστροφής άλλου δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο αλλά μόνο η αξία του σήματος. Εάν όμως έχει διαπιστωθεί η παράβαση της μη επικόλλησης του σήματος τότε θα επιβάλλεται και το με βάση την παράβαση αυτή κατά τα ανωτέρω πρόστιμο (τριπλάσιο του τέλους που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μηχάνημα ή τραπέζι).

Διευκρινίζεται επίσης ότι το πρόστιμο που επιβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω για εγκατάσταση ή λειτουργία τεχνικών παιγνίων χωρίς τη νόμιμη άδεια, υπέρβαση της νόμιμης άδειας ή μη επικόλληση του σήματος είναι ανεξάρτητο από το πρόστιμο που επιβάλλεται για την περίπτωση της εκπρόθεσμης ανανέωσης της άδειας και από το οφειλόμενο τέλος για την αρχική ή συμπληρωματική άδεια ή την ανανέωση αυτής. Με τις διατάξεις της παρ. 5 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης να καθορίζουν τα στοιχεία των ειδικά διασκευασμένων για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων τραπεζίων, για τα οποία υπολογίζεται το τέλος, τον
τύπο και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος που επικολλάται σε κάθε μηχάνημα ή τραπέζι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοποιούμενου άρθρου.

ΙΙ. Απόφαση 1051461/2621/0014/3.5.1996


Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης της παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου 7, εκδόθηκε η κοινοποιούμενη απόφαση 1051461/2621/0014/3.5.96, στην οποία γίνεται πλήρης ανάλυση των ρυθμιζόμενων μ' αυτή θεμάτων. Ειδικότερα στο άρθρο 1 αυτής καθορίζονται τα στοιχεία των ειδικά διασκευασμένων τραπεζίων για τα οποία επιβάλλεται τέλος. Με το άρθρο 2 καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος. Το άρθρο 3 αναφέρεται στον τρόπο επικόλλησης του ειδικού σήματος. Στο άρθρο 4 καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απογραφής, καθώς και ο τρόπος υποβολής και θεώρησής της. Τέλος με το άρθρο 5 της απόφασης καθορίζεται η διαδικασία επιβολής του προστίμου το οποίο επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του κοινοποιούμενου άρθρου 7, περί του οποίου ανωτέρω.

ΙΙΙ. Εναρξη ισχύος - Ν.2390/1996, άρθρο 10


Σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 10 οι διατάξεις του άρθρου 7 ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτές. Εξάλλου όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7, η αίτηση για την ανανέωση της άδειας για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων για το έτος 1996 πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 21 Ιουνίου 1996.

Εννοείται ότι η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 7, περί των οποίων ανωτέρω (αναλυτική δήλωση απογραφής, αποδεικτικό καταβολής του τέλους, ειδικό σήμα).

IV. Λοιπές διευκρινίσεις


α) Οπως προαναφέρθηκε το τέλος άδειας εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του τέλους αυτού είναι επιβάρυνση για τη χορήγηση, την επέκταση ή την ανανέωση της άδειας και επομένως ανεξάρτητο από το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων.

β) Τα ειδικά σήματα που θα διατίθενται στους υπόχρεους από τις Δ.Ο.Υ. θα καταχωρούνται ημερησίως σε ειδική κατάσταση ανά κατηγορία σημάτων. Τα έσοδα από το ανωτέρω τέλος θα εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1259 "Λοιπά τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων", ενώ τα έσοδα από τα προαναφερόμενα πρόστιμα θα εισάγονται στον ΚΑΕ 1721 "Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους γενικά".

V. Διακίνηση ειδικών σημάτων


Τα ειδικά σήματα τέλους άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων έτους 1996 κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και θα παραδοθούν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.). Η ΥΔΕΑΔ θα προμηθεύσει κάθε Δ.Ο.Υ., μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, με τις αναγκαίες ποσότητες, κατά κατηγορία σημάτων, εκτιμώντας και τα σχετικά στοιχεία που έστειλαν οι Δ.Ο.Υ. σε απάντηση του 1048354/2427/0014/25.4.96 εγγράφου.

Η διανομή των σημάτων θα γίνεται μέσω των ΕΛ.ΤΑ.

Αρμόδιος για την παραλαβή αυτών θα είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ή ο αντικαταστάτης του.
Η διακίνηση της αποστολής (παράδοση-παραλαβή) θα πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής (ειδικό έντυπο των ΕΛ.ΤΑ.), η οποία θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τους παραπάνω αρμόδιους. Σε κάθε αποστολή σημάτων από την ΥΔΕΑΔ θα εσωκλείεται στο δέμα και Πρωτόκολλο Αποστολής/Παραλαβής, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποσταλέντων σημάτων, ανά κατηγορία, σε δέματα και τεμάχια. Το πρωτόκολλο αυτό θα παραμένει στη ΔΟΥ.

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθούν διαφορές στις αποσταλείσες ποσότητες οι διαφορές αυτές θα γνωστοποιούνται αμέσως στην ΥΔΕΑΔ με fax που θα στέλνεται στους αριθμούς 52.53.344 και 52.45.042. Για την αποστολή συμπληρωματικών ποσοτήτων σημάτων, οι ΔΟΥ θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα την ΥΔΕΑΔ, είτε στους ανωτέρω αριθμούς fax, είτε στα τηλέφωνα 52.52.183 και 51.40.436 (κα Κουλουβάρη).

Στο τέλος κάθε μήνα όλες οι ΔΟΥ θα ενημερώνουν την ΥΔΕΑΔ, με fax (στους ως άνω αριθμούς), για τις ποσότητες αυτές κατά κατηγορία σημάτων που διατέθηκαν κατά το μήνα αυτό.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης