ΠΟΛ.1152/16.5.1996

Διαδικασία απαλλαγής από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στις εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών, για την ανέγερση και εξοπλισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων των Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΣχόλια:


16 Μάι 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 16 Μαΐου 1996
Αρ.Πρωτ. :1057094/2655/785/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14 Φ.Π.Α. & Ειδ. Φορολ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι & Α/ΙΙ

ΠΟΛ. : 1152

ΘΕΜΑ : Διαδικασία απαλλαγής από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στις εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών, για την ανέγερση και εξοπλισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων των Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Εχοντας υπόψη:


α) Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 18 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α').

β) Τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 38 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75Α').

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 2 του Ν.2187/1994 (ΦΕΚ 16Α').

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25Α').

ε) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 54 και 58 του Ν.1642/86.

στ) Την αριθμ. 1026431/268/0006/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 154Β').

ζ) Το γεγονός ότι αποτελούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό κοινωφελή.

η) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1


1.- Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στις διατάξεις των ανωτέρω περιπτώσεων α', β', γ' και δ', καθώς και της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα πρόσωπα αυτά για την ανέγερση και εξοπλισμό των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, πρέπει αυτά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συντάσσουν και να υποβάλουν κατά προμηθευτή ή παρέχονται υπηρεσίες, κατάστασης εις διπλούν στον αρμόδιο για την φορολογία του εισοδήματός τους προϊστάμενο της ΔΟΥ, για την αγορά, την εισαγωγή των αναγκαίων αγαθών, καθώς και τη λήψη των σχετικών Υπηρεσιών. Για την περαιτέρω χορήγηση και οριστικοποίηση της απαλλαγής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της Π.1497/629/ΠΟΛ.98/19.2.1988 Απόφασής μας.

2.- Για πράξεις της προηγουμένης παραγράφου που πραγματοποίησαν τα ανωτέρω Νομικά πρόσωπα, στα πλαίσια των διατάξεων των ανωτέρω νόμων με τους οποίους τους χορηγήθηκε απαλλαγή, μέχρι την έκδοση της παρούσας, εφόσον δεν ακολούθησαν, την διαδικασία που πορβλέπεται από την ΑΥΟ Π.1497/629/ΠΟΛ.98/19.2.1988, για την απαλλαγή τους αυτή από ΦΠΑ, αλλά έχουν δεχθεί τιμολόγια και λοιπά φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ (άμεση απαλλαγή), δύνανται, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, να εφαρμόσουν ανάλογα την διαδικασία της παρούσας απόφασης για την οριστικοποίηση της δοθείσας άμεσης απαλλαγής.

Αρθρο 2


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr