Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Νοεμβρίου 1991 για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Νοεμβρίου 1991 για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Νοεμβρίου 1991 για τις στ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Νοεμβρίου 1991 για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει την εξάλειψη των φυσικών συνόρων μεταξύ κρατών μελών- ότι πρέπει να καθορισθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχής πληροφοριών για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών με μέσα που δεν συνεπάγονται ελέγχους, έστω και έμμεσους, στα εσωτερικά σύνορα-

ότι η ανάλυση της κατάστασης στην οποία θα βρεθούν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη μετά το 1992 καθιστά φανερό ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες για πληροφορίες σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών-

ότι ορισμένες από αυτές τις ανάγκες, επειδή δεν είναι μακροοικονομικής φύσεως, όπως π.χ. όσες σχετίζονται με τους εθνικούς λογαριασμούς ή το ισοζύγιο πληρωμών, δεν καλύπτονται μόνο με στοιχεία περί συνολικών οικονομικών μεγεθών- ότι, μεταξύ άλλων, η εμπορική πολιτική, οι τομεακές αναλύσεις, οι κανόνες ανταγωνισμού, η διαχείριση και ο προσανατολισμός της γεωργίας και της αλιείας, η περιφερειακή ανάπτυξη, οι ενεργειακές προβλέψεις και η οργάνωση των μεταφορών, πρέπει αντίθετα να μπορούν να βασίζονται σε αριθμητικά στοιχεία που να παρέχουν την ακριβέστερη, λεπτομερέστερη και πλέον ενημερωμένη εικόνα της εσωτερικής αγοράς-

ότι η πληροφόρηση για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών θα συμβάλει στην εκτίμηση της προόδου της εσωτερικής αγοράς, στην επιτάχυνση κατά συνέπεια της ολοκλήρωσής της και στην ενσυνείδητη εδραίωσή της- ότι μια τέτοια πληροφόρηση μπορεί να αποδειχθεί μέσο, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της εξέλιξης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής-

ότι, μέχρι το τέλος του 1992, οι στατιστικές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών θα μπορούν να επωφελούνται από τις διατυπώσεις, την τεκμηρίωση και τους ελέγχους που επιβάλλουν, για ανάγκες δικές τους ή άλλων υπηρεσιών, οι τελωνειακές αρχές στους αποστολείς και παραλήπτες εμπορευμάτων που κυκλοφορούν μεταξύ των κρατών μελών, αλλά οι οποίες ακριβώς θα εξαφανιστούν με την κατάργηση των υλικών και φορολογικών συνόρων-

ότι πρέπει, κατά συνέπεια, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις στατιστικές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών να παρέχονται από τους αποστολείς και τους παραλήπτες, με μεθόδους και στατιστικές που θα διασφαλίζουν την πληρότητα, την πιστότητα και την επικαιρότητα αυτών των στοιχείων, χωρίς να αποτελούν για τους ενδιαφερόμενους, και δη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δυσανάλογο βάρος ως προς τα αναμενόμενα από τους χρήστες των στατιστικών αυτών αποτελέσματα-

ότι πρέπει στο εξής να εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία σε όλες τις στατιστικές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών, ακόμα και σε όσες δεν θα έχουν εναρμονισθεί ή επιβληθεί από την Κοινότητα πριν το 1993-

ότι οι στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ των κρατών μελών ορίζονται ανάλογα με τις κινήσεις των σχετικών εμπορευμάτων- ότι μπορούν να περιέχουν στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά, τα οποία θα συλλέγονται ταυτόχρονα με τα ειδικά για κάθε μία από τις στατιστικές αυτές στοιχεία, πράγμα που θα μείωνε το συνολικό βάρος της συλλογής των πληροφοριών-

ότι οι ιδιώτες θα ωφεληθούν καταφανώς από την εσωτερική αγορά- ότι οι τοιουτοτρόπως ωφελούμενοι ιδιώτες δεν πρέπει να θεωρούν ότι διατάξεις σχετικές με την παροχή στατιστικών πληροφοριών περιορίζουν την έκταση αυτών των πλεονεκτημάτων- ότι η παροχή αυτών των πληροφοριών θα τους επέβαλε μια υποχρέωση που θα τους φαινόταν το λιγότερο άσκοπη και η εκπλήρωση της οποίας δεν θα μπορούσε να επαληθευτεί χωρίς προσφυγή σε υπερβολικά μέτρα- ότι είναι συνεπώς εύλογο να μην θεωρείται ότι τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές παρά μόνο στα πλαίσια κατάλληλων περιοδικών ερευνών-

ότι το νέο σύστημα συλλογής στοιχείων που θα καθορισθεί πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις στατιστικές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών- ότι συνεπώς, το σύστημα αυτό πρέπει να καθορισθεί αρχικά σε γενικό πλαίσιο όπου εντάσσονται νέες έννοιες, ιδιαίτερα για το πεδίο εφαρμογής, τους υπόχρεους παροχής των πληροφοριών και τη διαβίβαση των στοιχείων-

ότι η οικονομία του συστήματος, αυτή καθεαυτήν, συνίσταται στη χρήση συναφών διοικητικών δικτύων, και ιδίως του δικτύου της διοικητικής υπηρεσίας διαχείρισης του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για την εξασφάλιση ενός στοιχειώδους έμμεσου ελέγχου των στατιστικών χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των υπόχρεων παροχής των πληροφοριών- ότι πρέπει να επίσης να μη δημιουργηθεί στους υπόχρεους παροχής των πληροφοριών σύγχυση όσον αφορά αφενός τις στατιστικές και αφετέρου τις φορολογικές υποχρεώσεις τους-

ότι πρέπει επειγόντως να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη τεκμηρίωση για να δημιουργηθεί, σε κάθε κράτος μέλος, βασική τεκμηρίωση σχετικά με τους αποστολείς και τους παραλήπτες εμπορευμάτων που αποτελούν ατνικείμενο των στατιστικών του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να εντοπιστούν, για την μετά το 1992 περίοδο, οι κυριότεροι από αυτούς, και να αναπτυχθούν, με τη συνδρομή τους, σύγχρονες διαδικασίες διαβίβασης των πληροφοριών-

ότι τα κενά ή οι αδυναμίες του νέου συστήματος συλλογής στοιχείων θα φανούν μόνο κατά την εφαρμογή του- ότι το σύστημα θα πρέπει να βελτιωθεί και να απλουστευθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο αρνητικός αντίκτυπος των μειονεκτημάτων του στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών-

ότι, μεταξύ των στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις στατιστικές του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, για προφανείς λόγους συμφέροντος και συνέχειας- ότι πρέπει, ωστόσο, να επέλθουν ουσιαστικές προσαρμογές στις στατιστικές αυτές, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες συνθήκες της εσωτερικής αγοράς μετά το 1992- ότι, μεταξύ άλλων πρέπει να αναθεωρηθούν ο καθορισμός του περιεχομένου τους, η εφαρμοζόμενη σ' αυτές ονοματολογία των εμπορευμάτων και ο κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να συλλέγονται για την εκπόνησή τους- ότι είναι επιθυμητό να θεσπισθεί κατ' αρχήν, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, η λειτουργία των στατιστικών κατωφλίων ώστε να αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με τα έξοδα διαχείρισης-

ότι η Επιτροπή πρέπει να επικουρείται από μια επιτροπή που θα εξασφαλίζει την τακτική συνεργασία των κρατών μελών, ιδίως για την επίλυση των προβλημάτων που θα ανακύπτουν στον τομέα της πληροφόρησης σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών, μετά τις πολυάριθμες καινοτομίες που εισάγονται από το νέο σύστημα συλλογής στοιχείων-

ότι η σχετική κοινοτική νομοθεσία πρέπει να συμπληρώνεται συστηματικά από διατάξεις που θα θεσπίζει άλλοτε το Συμβούλιο και άλλοτε η Επιτροπή-

ότι ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατόν, ούτως ώστε η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να μπορέσουν να προετοιμαστούν για τις πρακτικές συνέπειες που θα επιφέρει ο κανονισμός αυτός από την 1η Ιανουαρίου 1993-

ότι μία από τις συνέπειες αυτές είναι, αφενός, η κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2954/85 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1985 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων για την τροποποίηση και απλούστευση των στατιστικών του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη (4) και, αφετέρου, η μη εφαρμογή, όσον αφορά τις στατιστικές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1975 περί των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1629/88 (6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της καταρτίζουν στατιστικές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1993 και λήγει τη στιγμή της μετάβασης σε ενιαίο σύστημα φορολόγησης στο κράτος μέλος προέλευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 2

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων νοούνται ως:

α) "ενδοκοινοτική ανταλλαγή αγαθών": κάθε διακίνηση εμπορευμάτων από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο-

β) "εμπορεύματα": όλα τα κινητά πράγματα συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού ρεύματος-

γ) "κοινοτικά εμπορεύματα": τα εμπορεύματα:

- που παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χωρίς την προσθήκη εμπορευμάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες ή από περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

- που προέρχονται από χώρες ή περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα κράτος μέλος,

- που παράγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, είτε αποκλειστικά από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση, είτε από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση-

δ) "μη κοινοτικά εμπορεύματα": όλα τα εμπορεύματα που δεν προβλέπονται στο στοιχείο γ). Με την επιφύλαξη των συμφωνιών που συνάπτονται με τρίτες χώρες για την εφαρμογή του καθεστώτος κοινοτικής διαμετακόμισης, θεωρούνται ως μη κοινοτικά και τα εμπορεύματα που πληρούν μεν τους όρους που προβλέπονται στο στοιχείο γ), αλλά επανεισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αφού είχαν προηγουμένως εξαχθεί από αυτό-

ε) "κράτος μέλος": εφόσον ο όρος χρησιμοποιείται με τη γεωγραφική του έννοια, το στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους-

στ) "στατιστικό έδαφος ενός κράτους μέλους": το έδαφος που ορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος μέσα στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75-

ζ) "εμπορεύματα σε ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας": τα εμπορεύματα τα οποία επιτρέπεται, σύμφωνα με την οδηγία 77/388/ΕΟΚ (7), να κυκλοφορούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο χωρίς προηγούμενες διατυπώσεις ή διατυπώσεις κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων-

η) "ιδιώτης": κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, στο πλαίσιο κάποιας συγκεκριμένης συναλλαγής αγαθών.

Άρθρο 3

1. Όλα τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών.

Εκτός από τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό του στατιστικού εδάφους της Κοινότητας, λογίζονται ως κυκλοφορούντα από ένα κράτος μέλος σε άλλο τα εμπορεύματα τα οποία, κατά τη διάρκεια της κίνησης αυτής, περνούν τα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, ανεξάρτητα από το αν στη συνέχεια διέρχονται ή όχι από το έδαφος μιας τρίτης χώρας.

2. Η παράγραφος 1 αναφέρεται τόσο στα κοινοτικά όσο και στα μη κοινοτικά εμπορεύματα, είτε αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών, είτε όχι.

Άρθρο 4

1. Μεταξύ των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 3:

α) αποτελούν αντικείμενο της στατιστικής της διαμετακόμισης τα εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται, με ή χωρίς μεταφόρτωση, μέσω ενός κράτους μέλους χωρίς να αποθηκεύονται σ' αυτό για λόγους μη σχετικούς με τη μεταφορά-

β) αποτελούν αντικείμενο της στατιστικής των αποθηκών, τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75, καθώς και τα εμπορεύματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από τους χώρους αποθήκευσης που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος κανονισμού-

γ) αποτελούν αντικείμενο της στατιστικής του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών, τα εμπορεύματα που δεν ανταποκρίνονται στους όρους των στοιχείων α) και β) ή τα εμπορεύματα που, αν και ανταποκρίνονται στους όρους των στοιχείων α) και β) καθορίζονται ρητά από τον παρόντα κανονισμό ή από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30-

δ) το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, καθορίζει τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο άλλων στατιστικών για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών.

2. Με την επιφύλαξη των κοινοτικών ρυθμίσεων περί στατιστικής καταγραφής των μεταφορών εμπορευμάτων, τα στοιχεία τα σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνονται, όταν είναι αναγκαίο, στον κατάλογο των στοιχείων που αναφέρονται σε καθεμία από τις στατιστικές αυτές, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζει ο παρών κανονισμός, ή η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30.

Άρθρο 5

Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, οι ιδιώτες απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η κατάρτιση των κατ' άρθρο 4 στατιστικών.

Αυτή η απαλλαγή ισύει και για τον υπόχρεο παροχής πληροφοριών, όταν ως υποκείμενος σε ΦΠΑ, υπόκειται, στο κράτος μέλος στο οποίο φορολογείται, σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ. Η διάταξη αυτή ισχύει κατ' αναλογία για τους θεσμικούς φορείς που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ καθώς και για τα πρόσωπα που υπόκεινται μεν, αλλά απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, και οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 7 της προαναφερθείσας οδηγίας, δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Μόνιμο σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων Intrastat

Άρθρο 6

Για την κατάρτιση των στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών, θεσπίζεται μόνιμο σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων τα οποίο καλείται εφεξής "σύστημα Intrastat".

Άρθρο 7

1. Το σύστημα Intrastat εφαρμόζεται στα κράτη μέλη τα οποία σύμφωνα με την παράγραφο 4, ορίζονται ως χώρες εταίροι για μια ενδοκοινοτική ανταλλαγή αγαθών.

2. Το σύστημα Intrastat εφαρμόζεται για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 και:

α) τα οποία ευρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας-

β) τα οποία, ενώ δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας παρά μόνον αφού πραγματοποιηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, κατονομάζονται ρητά είτε από τον παρόντα κανονισμό, είτε από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30.

3. Η συλλογή στοιχείων σχετικών με τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 και για τα οποία δεν εφαρμόζεται το σύστημα Intrastat, ρυθμίζεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 30, στα πλαίσια των διατυπώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

4. Το σύστημα Intrastat εφαρμόζεται:

α) στις στατιστικές του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 28-

β) στις στατιστικές της διαμετακόμισης και στις στατιστικές των αποθηκών σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζει το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 31.

5. Οι εθνικές διατάξεις σχετικά με τις στατιστικές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου παύουν να εφαρμόζονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1992, στο μέτρο που αφορούν τη συλλογή δεδομένων, εκτός εάν ληφθεί αντίθετη απόφαση από το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής και δη κατ' εφαρμογή του άρθρου 31.

Άρθρο 8

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, η υποχρέωση παροχής των απαιτούμενων από το σύστημα Intrastat στατιστικών πληροφοριών, επιβάλλεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρεμβαίνει σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών.

Μεταξύ των προσώπων αυτών και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις, καθορίζεται ο υπόχρεος παροχής των πληροφοριών που σχετίζονται με καθεμία από τις στατιστικές στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα Intrastat.

Άρθρο 9

1. Ο υπόχρεος παροχής των πληροφοριών που απαιτούνται από το σύστημα Intrastat μπορεί να μεταβιβάζει την εκπλήρωση της υποχρέωσής του σε τρίτο που διαμένει σε ένα κράτος μέλος, εξακολουθεί όμως να υπέχει στο ακέραιο τη σχετική ευθύνη.

Ο υπόχρεος παροχής των πληροφοριών παρέχει στον εν λόγω τρίτο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

2. Είναι δυνατόν να απαιτείται από τον υπόχρεο παροχής πληροφοριών, ύστερα από ρητή αίτηση των υπηρεσιών των αρμόδιων για την εκπόνηση των στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών, να τους ανακοινώνει ότι, για μια δεδομένη περίοδο αναφοράς:

- κάθε πληροφορία, η οποία πρέπει να παρέχεται με περιοδικές δηλώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, έχει παρασχεθεί, είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο.

- έχει αναθέσει την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής των πληροφοριών που απαιτούνται από το σύστημα Intrastat σε τρίτο τον οποίο και κατονομάζει.

3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει:

α) στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 28 παράγραφος 4-

β) στα κράτη μέλη όπου η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 1 περιοδική δήλωση δεν διακρίνεται από την περιοδική δήλωση που απαιτείται για φορολογικούς σκοπούς, και εφόσον οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις υποχρεωτικές δηλώσεις απαγορεύουν τη μεταβίβαση που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 1.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30.

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι υπηρεσίες τους οι αρμόδιες για την εκπόνηση των στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών να διαθέτουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, μητρώο ενδοκοινοτικών φορέων.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, καταγράφονται κατά μεν την αποστολή οι αποστολείς, κατά δε την άφιξη οι παραλήπτες και, ενδεχομένως, οι δηλούντες, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2792/86 της Επιτροπής (8), οι οποίοι παρεμβαίνουν, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31 Δεκεμβρίου 1992, στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1993, η φορολογική αρχή τους να διαθέτει μητρώο στο οποίο:

α) έχουν καταγραφεί οι υποκείμενοι στον ΦΠΑ οι οποίοι, κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, συμμετείχαν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών ως αποστολείς κατά την αποστολή και ως παραλήπτες κατά την άφιξη-

β) πρόκειται να καταγράφονται τα υποκείμενα στον ΦΠΑ θεσμικά όργανα, καθώς και οι υποκείμενοι αλλά απαλλαγμένοι από το ΦΠΑ, οι οποίοι, από την ημερομηνία αυτή και μετά, πραγματοποιούν τις αγορές τους, κατά την έννοια της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 7 της οδηγίας αυτής.

Σ' αυτά τα κράτη μέλη, η εν λόγω φορολογική αρχή παρέχει στις στατιστικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός από τον αναγνωριστικό αριθμό που αναφέρεται στην παράγραφο 6, τις πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο αυτό, βάσει των οποίων αναγνωρίζονται οι ενδοκοινοτικοί φορείς. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται υπό τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

4. Οι στοιχειώδεις πληροφορίες επιπλέον του αναγνωριστικού αριθμού που αναφέρεται στην παράγραφο 6, που πρέπει να καταχωρούνται στο μητρώο ενδοκοινοτικών φορέων καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30.

5. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαχείριση και η ενημέρωση του μητρώου ενδοκοινοτικών φορέων γίνεται στα κράτη μέλη από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τη βοήθεια των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, των καταλόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 και οποιασδήποτε άλλης διοικητικής πηγής.

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με το άρθρο 30, τους λοιπούς κανόνες διαχείρισης και ενημέρωσης του μητρώου ενδοκοινοτικών φορέων τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουν, στα κράτη μέλη, οι αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Εκτός εξαιρέσεων, τις οποίες αιτιολογούν προς τους υποχρέους παροχής στατιστικών πληροφοριών, οι στατιστικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούν, στις σχέσεις τους προς τους υποχρέους αυτούς, και δη για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 13, τον αναγνωριστικό αριθμό που τους επιβάλλεται από την αρμόδια φορολογική αρχή.

Άρθρο 11

1. Η αρμόδια φορολογική αρχή ενός κράτους μέλους παρέχει, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες στο ίδιο κράτος μέλος για την κατάρτιση των στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών, τους καταλόγους των υποκείμενων σε ΦΠΑ οι οποίοι, δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, αγορές ή παραδόσεις σε άλλα κράτη μέλη.

2. Στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται επίσης:

α) οι υποκείμενοι σε ΦΠΑ που δήλωσαν ότι, κατά την οικεία περίοδο, πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών οι οποίες, αν και δεν προκύπτουν από αγορές ή παραδόσεις, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής φορολογικής δήλωσης-

β) οι θεσμικοί μη υποκείμενοι σε ΦΠΑ και οι υποκείμενοι πλην απαλλασσόμενοι από τον ΦΠΑ οι οποίοι δήλωσαν ότι, κατά την ίδια περίοδο, πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών για τις οποίες πρέπει να γίνεται περιοδική φορολογική δήλωση.

3. Για κάθε καταγραφόμενο φορέα, οι κατάλογοι αυτοί σημειώνουν την αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών που δήλωσε ο φορέας στην περιοδική φορολογική του δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 7 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

4. Σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Επιτροπή, κατά τρόπο περιοριστικό, σύμφωνα με το άρθρο 30, η αρμόδια φορολογική αρχή ενός κράτους μέλους παρέχει επιπλέον, στις υπηρεσίες του ίδιου κράτους μέλους τις αρμόδιες για την κατάρτιση των στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών, είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε μετά από σχετική αίτηση των τελευταίων, κάθε πληροφορία η οποία θα μπορούσε να συντελέσει στη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών, και την οποία, εν πάση περιπτώσει, παρέχουν, για φορολογικούς λόγους, οι υποκείμενοι σε ΦΠΑ στην αρμόδια φορολογική αρχή, σύμφωνα με τις οικείες φορολογικές διατάξεις.

Οι στατιστικές υπηρεσίες μεταχειρίζονται, έναντι των τρίτων, τις πληροφορίες που τους ανακοινώνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζει γι' αυτές η αρμόδια φορολογική αρχή.

5. Ανεξάρτητα από τη διοικητική οργάνωση των κρατών μελών, ο υπόχρεος παροχής στατιστικών πληροφοριών υποχρεούται να τις δικαιολογεί, σε σχέση με τα στοιχεία που διαβιβάζει στην αρμόδια φορολογική αρχή, μόνο μέσα στα όρια που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 και στις διατάξεις της παραγράφου 4.

6. Στις σχέσεις της με τους υποκείμενους σε ΦΠΑ σχετικά με την περιοδική δήλωση που οφείλουν να της υποβάλλουν για φορολογικούς σκοπούς, η αρμόδια φορολογική αρχή τους υπενθυμίζει τις τυχόν υποχρεώσεις τους ως υπόχρεων παροχής των πληροφοριών που απαιτούνται από το σύστημα Intrastat.

7. Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 6, νοούνται επίσης ως "υποκείμενοι σε ΦΠΑ" τα μη υποκείμενα στον ΦΠΑ θεσμικά όργανα, καθώς και οι υποκείμενοι πλην απαλλασσόμενοι από το ΦΠΑ, οι οποίοι πραγματοποιούν τις αγορές τους κατά την έννοια του άρθρου 28 παράγραφος 7 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

8. Η διοικητική συνδρομή μεταξύ εθνικών υπηρεσιών αρμόδιων για την κατάρτιση των στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών οι οποίες αφορούν διαφορετικά κράτη μέλη ρυθμίζεται, όταν χρειάζεται, από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30.

Άρθρο 12

1. Τα υποθέματα των απαιτούμενων από το σύστημα Intrastat στατιστικών πληροφοριών καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30, για κάθε στατιστική των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών.

2. Για να ληφθούν οι ιδιομορφίες της διοικητικής τους οργάνωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν και υποθέματα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόχρεοι παροχής των πληροφοριών θα μπορούν να επιλέγουν ποιο από τα μεν ή τα δε υποθέματα θα χρησιμοποιούν.

Όσα κράτη μέλη κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν:

α) στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 28 παράγραφος 4-

β) στα κράτη μέλη όπου η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 1 περιοδική δήλωση δεν διακρίνεται από την περιοδική δήλωση που απαιτείται για φορολογικούς σκοπούς, και εφόσον οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις υποχρεωτικές δηλώσεις απαγορεύουν την ανάθεση αυτή.

Άρθρο 13

1. Οι στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται από το σύστημα Intrastat παρέχονται με περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από τον υπόχρεο παροχής των στατιστικών πληροφοριών στις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες μέσα στις προθεσμίες και υπό τους όρους που ορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30.

2. Η Επιτροπή ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 30:

- την περίοδο αναφοράς για κάθε στατιστική των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών, αν αυτή δεν καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό,

- τους τρόπους διαβίβασης των πληροφοριών, ενόψει ειδικότερα, της διάθεσης στους υπόχρεους παροχής πληροφοριών, δικτύων περιφερειακών γραφείων συλλογής.

3. Οι περιοδικές δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή. σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτές φυλάσσονται από τα κράτη μέλη επί δύο τουλάχιστον έτη μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς στην οποία αναφέρονται οι δηλώσεις αυτές.

Άρθρο 14

Ο υπόχρεος παροχής των στατιστικών πληροφοριών, ο οποίος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος κανονισμού, υπόκειται στην επιβολή κυρώσεων που καθορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διατάξεις.

Άρθρο 15

Σύμφωνα με το άρθρο 30, είναι δυνατή η οργάνωση περιοδικών ερευνών σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών που πραγματοποιούνται από ιδιώτες, καθώς και σχετικά με τις διακινήσεις ή τους ενδοκοινοτικούς φορείς οι οποίοι εξαιρούνται από την καταγραφή ή για τους οποίους ισχύουν μέτρα απλούστευσης δυνάμει ειδικών διατάξεων περί στατιστικών για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών.

Άρθρο 16

Η Επιτροπή υποβάλλει εν ευθέτω χρόνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος Intrastat με σκοπό την ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του μετά το πέρας της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 μεταβατικής περιόδου και τούτο για καθεμία από τις στατιστικές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών την οποία αφορά το εν λόγω σύστημα, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Στατιστικές του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών

Άρθρο 17

Οι στατιστικές του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών καλύπτουν αφενός τη διακίνηση εμπορευμάτων που εγκαταλείπουν το κράτος μέλος αποστολής και αφετέρου τη διακίνση εμπορευμάτων που εισέρχονται στο κράτος μέλος άφιξης.

Άρθρο 18

1. Ως κράτος μέλος αποστολής, νοείται το κράτος μέλος εντός του οποίου διενεργείται η αποστολή των εξαγόμενων από αυτό προϊόντων.

Ως αποστολή, νοείται η διοχέτευση των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 προς ένα προορισμό που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

2. Σε ένα δεδομένο κράτος μέλος, μπορεί να διενεργείται αποστολή:

α) κοινοτικών εμπορευμάτων τα οποία, σ' αυτό το κράτος μέλος:

- δεν τελούν υπό απ' ευθείας ή διακεκομμένη διαμετακόμιση,

- τελούν υπό απ' ευθείας ή διακεκομμένη διαμετακόμιση αλλά, έχουντας εισαχθεί στο εν λόγω κράτος μέλος ως μη κοινοτικά εμπορεύματα, έχουν τεθεί εν συνεχεία εκεί σε ελεύθερη κυκλοφορία-

β) μη κοινοτικών εμπορευμάτων τα οποία βρίσκονται, διατηρούνται ή παράγονται σ' αυτό το κράτος μέλος υπό το τελωνειακό καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης ή υπό το καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.

Άρθρο 19

Ως κράτος μέλος άφιξης νοείται το κράτος μέλος εντός του οποίου τα εισερχόμενα εμπορεύματα:

α) ως κοινοτικά εμπορεύματα:

- δεν τελούν υπό απ' ευθείας ή διακεκομμένη διαμετακόμιση σ' αυτό το κράτος μέλος,

- τελούν υπό απ' ευθείας ή διακεκομμένη διαμετακόμιση σ' αυτό το κράτος μέλος, αλλά εξάγονται απ' αυτό μετά από διατυπώσεις εξαγωγής εκτός του στατιστικού εδάφους της Κοινότητας-

β) ως μη κοινοτικά εμπορεύματα κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο β):

1. τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία,

2. παραμένουν ή υπάγονται εκ νέου σε καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης ή σε καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.

Άρθρο 20

Για τη συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τις στατιστικές του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ συμπληρώνονται με τις παρακάτω:

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, το σύστημα Intrastat εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που σκοπούνται στο άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 19 στοιχείο α).

2. Ως χώρες εταίροι για μια ενδοκοινοτική ανταλλαγή αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1, νοούνται το κράτος μέλος αποστολής και το κράτος μέλος άφιξης των εμπορευμάτων.

3. Στο σύστημα Intrastat, ως κράτος μέλος αποστολής ορίζεται το κράτος μέλος στο οποίο τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από αυτό σε άλλο κράτος μέλος, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση και, εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής ως προς αυτά οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 7 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

4. Στο σύστημα Intrastat, ως κράτος μέλος άφιξης ορίζεται το κράτος μέλος στο οποίο τα εμπορεύματα που εισέρχονται προερχόμενα από ένα κράτος μέλος, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 19 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση και, εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής ως προς αυτά οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 7 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

5. Υπόχρεος παροχής πληροφοριών κατά το άρθρο 8 είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο:

α) διαμένει ή εδρεύει στο κράτος μέλος αποστολής και, κατά φθίνουσα σειρά σημασίας:

- έχει συνάψει, πέραν από τη σύμβαση μεταφοράς, τη σύμβαση που έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή των εμπορευμάτων, ή

- διενεργεί μόνος του ή μέσω τρίτων την αποστολή των εμπορευμάτων, ή

- είναι κάτοχος των αποστελλόμενων εμπορευμάτων-

β) διαμένει ή εδρεύει στο κράτος μέλος άφιξης και, κατά φθίνουσα σειρά σημασίας:

- έχει συνάψει, πέραν από τη σύμβαση μεταφοράς, τη σύμβαση που έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση των εμπορευμάτων ή

- παραλαμβάνει μόνος του ή μέσω τρίτων τα εμπορεύματα ή

- είναι κάτοχος των παραδιδομένων εμπορευμάτων.

6. Η Επιτροπή θεσπίζει σε εύθετο χρόνο τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

7. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 33, η περίοδος αναφοράς που μνημονεύεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση, είναι ο ημερολογιακός μήνας κατά τη διάρκεια του οποίου αρχίζουν ή τελειώνουν, κατά περίπτωση, οι κινήσεις εμπορευμάτων που θα πρέπει να καταγραφούν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 21

Στα υποθέματα των στατιστικών πληροφοριών που διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες:

- με την επιφύλαξη του άρθρου 34, τα εμπορεύματα προσδιορίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να κατατάσσονται εύκολα και με σαφήνεια στην πιο εξειδικευμένη κλάση στην οποία υπάγονται στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας,

- πρέπει επίσης να αναφέρεται για κάθε είδος εμπορεύματος ο οκταψήφιος κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στην σχετική κλάση της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Άρθρο 22

1. Στα υποθέματα των στατιστικών πληροφοριών, τα κράτη μέλη προσδιορίζονται κωδικά, με γράμματα ή αριθμούς. Τους κωδικούς αυτούς ορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζει η Επιτροπή για το θέμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 30, οι υπόχρεοι παροχής των πληροφοριών συμμορφώνονται, για την εφαρμογή της παραγράφου 1, προς τις οδηγίες των εθνικών υπηρεσιών των αρμόδιων για την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών.

Άρθρο 23

1. Για κάθε είδος εμπορευμάτων, στα στατιστικά στοιχεία που διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) στο κράτος μέλος άφιξης, το κράτος μέλος προέλευσης των εμπορευμάτων κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 1-

β) στο κράτος μέλος αποστολής, το κράτος μέλος προορισμού των εμπορευμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 2-

γ) η ποσότητα των εμπορευμάτων, σε καθαρή μάζα και σε συμπληρωματικές μονάδες-

δ) η αξία των εμπορευμάτων-

ε) η φύση της συναλλαγής-

στ) οι όροι παράδοσης-

ζ) ο εικαζόμενος τρόπος μεταφοράς.

2. Τα κράτη μέλη δεν δικαιούνται να απαιτούν να περιλαμβάνονται στις διαβιβαζόμενες στατιστικές πληροφορίες στοιχεία πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1, εκτός από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) στο κράτος μέλος άφιξης, η χώρα καταγωγής- ωστόσο, το στοιχείο αυτό μπορεί να ζητείται μόνο στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου-

β) στο κράτος μέλος αποστολής, η περιοχή καταγωγής- στο κράτος μέλος άφιξης, η περιοχή προορισμού-

γ) στο κράτος μέλος αποστολής, ο λιμένας ή αερολιμένας φόρτωσης- στο κράτος μέλος άφιξης, ο λιμένας ή αερολιμένας εκφόρτωσης-

δ) στο κράτος μέλος αποστολής και στο κράτος μέλος άφιξης, ο αναμενόμενος λιμένας ή αερολιμένας μεταφόρτωσης που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος εφόσον αυτό καταρτίζει στατιστική της διαμετακόμισης-

ε) ενδεχομένως, το στατιστικό καθεστώς.

3. Εφόσον δεν ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, ο ορισμός των στοιχείων στα οποία αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 2 και οι τρόποι με τους οποίους αναγράφονται στα υποθέματα των στατιστικών πληροφοριών καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 30.

Άρθρο 24

1. Όταν τα εμπορεύματα, πριν φθάσουν στο κράτος μέλος άφιξης, έχουν εισέλθει σε ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα κράτη μέλη και έχουν αποτελέσει αντικείμενο σταθμεύσεων ή νομικών διαδικασιών άσχετων με τη μεταφορά, τότε, ως κράτος μέλος προέλευσης θεωρείται το τελευταίο κράτος μέλος όπου έλαβαν χώρα αυτές οι σταθμεύσεις ή νομικές διαδικασίες. Στις λοιπές περιπτώσεις, το κράτος μέλος προέλευσης συμπίπτει με το κράτος μέλος αποστολής.

2. Ως κράτος μέλος προορισμού νοείται το τελευταίο γνωστό κράτος μέλος, κατά τη στιγμή της αποστολής, προς το οποίο πρέπει να αποσταλούν τα εμπορεύματα.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α), ο υπόχρεος παροχής των πληροφοριών στο κράτος μέλος άφιξης μπορεί, με την παρακάτω σειρά:

- εάν δεν γνωρίζει το κράτος μέλος προέλευσης, να αναφέρει το κράτος μέλος αποστολής,

- εάν δεν γνωρίζει το κράτος μέλος αποστολής, να αναφέρει το κράτος μέλος αγοράς, κατά την έννοια της παραγράφου 4.

4. Ως κράτος μέλος αγοράς νοείται το κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ή εδρεύει ο αντισυμβαλλόμενος του φυσικού ή νομικού προσώπου που συνήψε, εξαιρουμένης της σύμβασης μεταφοράς, τη σύμβαση η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παράδοση των εμπορευμάτων στο κράτος μέλος άφιξης.

Άρθρο 25

1. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα αποτελέσματα του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγρφος 1.

2. Εξάλλου, τα κράτη μέλη που δεν υπολογίζουν τα αποτελέσματα του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών βάσει και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, δεν επιτρέπει να επιβάλλουν τη συλλογή αυτών των στοιχείων.

3. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα αποτελέσματα του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που θεσπίζει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 30, σχετικά με τις γενικές ή ειδικές εξαιρέσεις και τα στατιστικά κατώφλια.

4. Οι διατάξεις που έχουν ως αποτέλεσμα την εξαίρεση, από τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, των εμπορευμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 18 και 19 απαλλάσσουν από την υποχρέωση παροχής στατιστικών πληροφοριών για τα εξαιρούμενα αυτά προϊόντα.

Άρθρο 26

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα μηνιαία αποτελέσματα των στατιστικών τους για το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Τα αποτελέσματα αυτά περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2. Εάν υπάρχει ανάγκη, η Επιτροπή καθορίζει τον τρόπο της διαβίβασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 30.

3. Τα στοιχεία που χαρακηρίζονται εμπιστευτικά από τα κράτη μέλη υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 32, διαβιβάζονται από αυτά σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τη διαβίβαση, στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο. (9) Άρθρο 27 Οι διατάξεις για την απλούστευση των στατιστικών πληροφοριών θεσπίζονται από το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο 28

1. Κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου, ως στατιστικά κατώφλια ορίζονται τα εκφραζόμενα σε αξία όρια στο ύψος των οποίων οι υποχρεώσεις των εκάστοτε υπόχρεων παροχής πληροφοριών είτε αναστέλλονται είτε ελαφρύνονται.

Τα κατώφλια εφαρμόζονται χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 15.

2. Τα στατιστικά κατώφλια διακρίνονται σε κατώφλια απαλλαγής, εξομοίωσης και απλούστευσης.

3. Κατώφλια απαλλαγής είναι εκείνα στα οποία εμπίπτουν οι υπόχρεοι παροχής των πληροφοριών του άρθρου 5 δεύτερο εδάφιο.

Τα κατώφλια απαλλαγής εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη και προσδιορίζονται απ' αυτά δυνάμει των εθνικών φορολογικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

4. Τα κατώφλια εξομοίωσης απαλλάσσουν τους υπόχρεους παροχής πληροφοριών από τις δηλώσεις του άρθρου 13 παράγραφος 1. Οι υπόχρεοι παροχής πληροφοριών εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, με την υποβολή της περιοδικής φορολογικής δήλωσης, την οποία οφείλουν να υποβάλουν ως υποκείμενοι σε ΦΠΑ - μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι υποκείμενοι σε ΦΠΑ κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 7.

Τα κατώφλια εξομοίωσης εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη και ορίζονται απ' αυτά σε επίπεδα των κατωφλίων απαλλαγής.

5. Με τα κατώφλια απλούστευσης επιτρέπεται στους υπόχρεους παροχής πληροφοριών να παρεκκλίνουν από το άρθρο 23, μνημομεύοντας απλώς, μέσα στις κατ' άρθρο 13 παράγραφος 1 δηλώσεις, για κάθε είδος εμπορεύματος, εκτός από τον κατ' άρθρο 21 δεύτερη περίπτωση αριθμό, το κράτος μέλος προέλευσης ή προορισμού και την αξία των εμπορευμάτων.

Στα κράτη μέλη των οποίων τα κατώφλια εξομοίωσης είναι κατώτερα από τα επίπεδα τα οριζόμενα στην παράγραφο 8, εφαρμόζονται τα κατώφλια της εν λόγω παραγράφου, χωρίς να θίγεται η παράγραφος 9 πρώτο εδάφιο.

Στα κράτη μέλη στα οποία τα κατώφλια εξομοίωσης είναι ίσα ή, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 9 πρώτο εδάφιο, ανώτερα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 8, τα κατώφλια απλούστευσης είναι προαιρετικά.

6. Τα κατώφλια εξομοίωσης και απλούστευσης εκφράζονται σε ετήσιες αξίες ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Τα κατώφλια αυτά ορίζονται μέσω της ροής αποστολής ή άφιξης.

Τα εν λόγω κατώφλια εφαρμόζονται χωριστά στους ενδοκοινοτικούς φορείς κατά την αποστολή και στους ενδοκοινοτικούς φορείς κατά την άφιξη. Παρ' όλ' αυτά και τηρουμένης της παραγράφου 10, τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της ευχέρειας της παρεχόμενης από το άρθρο 9 πρώτο εδάφιο, δικαιούνται να καθορίζουν τις υποχρεώσεις των υπόχρεων παροχής πληροφοριών τόσο κατά την αποστολή όσο και κατά την άφιξη, ανάλογα με τη ροή και την οποία το ποσό των ενδοκοινοτικών συναλλαγών τους σε ετήσιες αξίες είναι υψηλότερο.

Τα κατώφλια εξομοίωσης και απλούστευσης είναι δυνατόν να ποικίλλουν από κράτος σε κράτος ανάλογα με την ομάδα και την περίοδο.

7. Προκειμένου να εφαρμοσθούν τα κατώφλια εξομοίωσης και απλούστευσης εκ μέρους των κρατών μελών, η Επιτροπή ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 30, σε ποιά ποιοτικά κριτήρια πρέπει να ανταποκρίνονται τα αποτελέσματα τα οποία υπολογίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1.

8. Τα κατώφλια απλούστευσης ορίζονται σε 100 000 Ecu κατά την αποστολή και 100 000 Ecu κατά την άφιξη.

Εάν τα ποιοτικά κριτήρια της παραγράφου 7 το επιτρέπουν, η Επιτροπή δικαιούται να ορίζει υψηλότερα κατώφλια απλούστευσης, σύμφωνα με το άρθρο 30.

9. Τα κράτη μέλη, εφόσον δεν παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 7, δικαιούνται να ορίζουν κατώφλια εξομοίωσης ή απλούστευσης ανώτερα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 8, ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν απ' την παράγραφο 7, δικαιούνται να παρεκκλίνουν από τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 δεύτερο εδάφιο, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή.

Η Επιτροπή δικαιούται να ζητεί από τα κράτη μέλη, να αιτιολογούν τα μέτρα που λαμβάνουν παρέχοντάς της όλες τις σχετικές πληροφορίες.

10. Οσάκις η εκ μέρους των κρατών μελών εφαρμογή των κατωφλίων εξομοίωσης και απλούστευσης επιδρά στην ποιότητα των στατιστικών του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών, από ότι φαίνεται από τα πληροφοριακά στοίχεια που παρέχονται από τα κράτη μέλη, ή στην ελάφρυνση του φόρτου των υπόχρεων παροχής πληροφοριών κατά τρόπο ικανό να διακυβεύσει την εκπλήρωση των στόχων του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με το άρθρο 30, διατάξεις προς αποκατάσταση των συνθηκών ποιότητας ή ελάφρυνσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Επιτροπή στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών

Άρθρο 29

1. Συνιστάται επιτροπή στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών, η οποία καλείται στο εξής "επιτροπή"- η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

3. Η επιτροπή μπορεί να εξετάζει κάθε ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο της υποβάλλεται προς εξέταση από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είετε μετά από αίτηση του εκπροσώπου ενός κράτους μέλους.

Άρθρο 30

1. Οι απαραίτητες διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως. Εάν όμως αυτά τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει επί ένα μήνα το πολύ, από την ημερομηνία της ανακοίνωσης αυτής, την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν από αυτή.

Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τελικές διατάξεις

Άρθρο 31

Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο θεσπίζει τις διατάξεις που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση από την Κοινότητα ή από τα κράτη μέλη της, των στατιστικών που αναφέρονται στο άρθρο 4, εκτός των στατιστικών του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών.

Άρθρο 32

1. Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να χαρακτηρίσουν ως εμπιστευτικά τα στοιχεία που επεξεργάζονται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ή των κανονισμών που αυτός προβλέπει.

2. Μέχρι να καθοριστούν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των κρατών μελών.

Άρθρο 33

Με τη διαδικασία του άρθρου 30, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει προσαρμογές των διατάξεων του παρόντος κανονισμού:

- προς τις συνέπειες τυχόν τροποποιήσεων της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ,

- προς τις ειδικές κινήσεις εμπορευμάτων, κατά την έννοια της κοινοτικής στατιστικής νομοθεσίας.

Άρθρο 34

1. Όσον αφορά τα εμπορεύματα στα οποία εφαρμόζεται το σύστημα Intrastat καθώς και τα άλλα εμπορεύματα, η Επιτροπή για να διευκολύνει το έργο των υπόχρεων παροχής πληροφοριών, μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα με το άρθρο 30, απλουστευμένες διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και ιδίως να δημιουργεί προϋποθέσεις για αυξημένη προσφυγή στην αυτόματη επεξεργασία και στην ηλεκτρονική διαβίβαση των πληροφοριών.

2. Για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιομορφίες της διοικητικής τους οργάνωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν απλουστευμένες διαδικασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι οι υπόχρεοι παροχής των πληροφοριών θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν.

Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 35

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εκτός από όσες διατάξεις τους ορίζουν ότι το Συμβούλιο ή η Επιτροπή θεσπίζουν πριν από εκείνη της ημερομηνία διατάξεις εκτελεστικές του παρόντος κανονισμού, τα άρθρα 1 έως 9, 11, 13 παράγραφος 1 και τα άρθρα 14 έως 27 εφαρμόζονται από την ημέρα που θα τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2726/90 του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με την κοινοτική διαμετακόμιση (10).

Από την ημέρα που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2954/85 καταργείται και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 παύει να εφαρμόζεται στις στατιστικές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών στις οποίες εφαρμοζόταν. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 1991. Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DANKERT

(1) ΕΕ αριθ. C 254 της 9. 10. 1990, σ. 7 και ΕΕ αριθ. C 47 της 23. 2. 1991, σ. 10. (2) ΕΕ αριθ. C 324 της 24. 12. 1990, σ. 268 και ΕΕ αριθ. C 280 της 28. 10. 1991. (3) ΕΕ αριθ. C 332 της 31. 12. 1990, σ. 1. (4) ΕΕ αριθ. L 285 της 25. 10. 1985, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 183 της 14. 7. 1975, σ. 3. (6) ΕΕ αριθ. L 147 της 14. 6. 1988, σ. 1. (7) ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1977, σ. 1. (8) ΕΕ αριθ. L 263 της 15. 9. 1986, σ. 59. (9) ΕΕ αριθ. L 151 της 15. 6. 1990, σ. 1. (10) ΕΕ αριθ. L 262 της 26. 9. 1990, σ. 1.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης