Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1149/10.5.1996 Επισκευή και συντήρηση φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων - Αντικατάσταση δημοσιονομικών μνημών - Νέες εγκρίσεις - Ανάκληση αδειών καταλληλότητας - Ανάθεση συντήρησης & επισκευής Φ.Τ.Μ.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-1996 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1149/10.5.1996
Επισκευή και συντήρηση φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων - Αντικατάσταση δημοσιονομικών μνημών - Νέες εγκρίσεις - Ανάκληση αδειών καταλληλότητας - Ανάθεση συντήρησης & επισκευής Φ.Τ.Μ.


Αθήνα 10 Μαΐου 1996
Αρ.Πρωτ. : 1055974/396/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1149

ΘΕΜΑ : "Επισκευή και συντήρηση φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων - Αντικατάσταση δημοσιονομικών μνημών - Νέες εγκρίσεις - Ανάκληση αδειών καταλληλότητας - Ανάθεση συντήρησης & επισκευής φ.τ.μ. "

Α. Επισκευή & Συντήρηση Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών & Συστημάτων


1. Εχει περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας ότι παρατηρείται το φαινόμενο να επεμβαίνουν στις φορολογικές ταμειακές μηχανές άτομα μη εξουσιοδοτημένα από τους κατασκευαστές, τα οποία, κατά κανόνα εμφανίζονται ως υπεύθυνοι για την επισκευή ή συντήρηση των μηχανών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα, που έχουν άμεση σχέση με τη σύννομη λειτουργία τους, και όλα αυτά με την ανοχή ή την άγνοια των χρηστών.

2. Υστερα από τα παραπάνω κρίνουμε σκόπιμο να σας επιστήσουμε την προσοχή στις διατάξεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των Φ.Τ.Μ. και τη σχετική διαδικασία.

α) Ετσι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1809/88, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.1914/1990 "ο χρήστης ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής, οφείλει να τηρεί και να διαφυλλάσσει το βιβλιάριο συντήρησης που παραδίδεται από τον προμηθευτή κατά την αγορά της, καθώς και την ταμειακή μηχανή με τα ενταμιευμένα σ' αυτή δεδομένα για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που κάθε φορά ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ. για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων ...................".

β) Εξάλλου σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου "ο συντηρητής ή επισκευαστής υποχρεούται να καταχωρίζει στο βιβλιάριο της μηχανής κάθε επισκευή και συντήρησή της, υπογράφοντας και θέτοντας τη σφραγίδα του. Αν διαπιστώσει ότι η μηχανή δε διαθέτει πλέον τη δυνατότητα και τα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία της λόγω βλάβης ή άλλου αιτίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στην αρμόδια για τη φορολογία του χρήστη Δ.Ο.Υ.

γ) Αλλωστε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1809/88, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.1914/1990 ........................................... "Η αποσφράγιση της μηχανής, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο για τη συντήρηση ή επισκευή, γίνεται στο χώρο συντήρησης ή επισκευής από την επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπό της, καθώς και η επανασφράγισή της, όταν εκλείψει ο λόγος της αποσφράγισης".

δ) Επί πλέον στις διατάξεις της με αριθ. Σ.1659/104/20.6.88 (ΦΕΚ 497/τΒ'), "Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών" παράγραφος 2.18 "Συντήρηση - Επισκευή" αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα εξής:
...................................................................
"Η ταμειακή μηχανή συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης, που πρέπει να εκδόσει ο κατασκευαστικός οίκος, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Αναφορές για την κλήση του υπευθύνου συντήρησης

- Ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας συντήρησης

- Ημερομηνία και ώρα αποπεράτωσης της συντήρησης

- Ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του εξουσιοδοτημένου συντηρητού

- Αρχικούς και τελικούς αριθμούς των φορολογικών δελτίων που εξέδωσε ο συντηρητής για τη δοκιμαστική λειτουργία της ταμειακής μηχανής. Τα δελτία αυτά υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εξουσιοδοτημένο συντηρητή και φυλλάσσονται στα φορολογικά βιβλία του χρήστη.

- Δήλωση του υπευθύνου της συντήρησης για ομαλή και κανονική λειτουργία της ταμειακής μηχανής.

ε) Επίσης, σύμφωνα με την αριθ. 1127421/974/ΠΟΛ. 1278/12.12.1989 (ΦΕΚ 931/τ.Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ......................

"2. Η αποσφράγιση της μηχανής, για επισκευή και συντήρηση, γίνεται στον τόπο της επισκευής ή της συντήρησης από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν εκπρόσωπό του τεχνικό καθώς και η επανασφράγισή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και συντήρησης.

3. Στο βιβλίο επισκευής και συντήρησης της μηχανής σημειώνεται εκτός των στοιχείων που ορίζονται από την παράγραφο 2.18 των τεχνικών προδιαγραφών και ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης και επανασφράγισης".

3. Με βάση τα προαναφερόμενα και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.1809/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.1914/1990 "όποιος παραβιάζει ή παραποιεί ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές του νόμου αυτού ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουγία της μηχανής ή διαθέτει ή χρησιμοποιεί παραβιβασμένη ή παραποιημένη τέτοια μηχανή και γενικά όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου αυτού και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται με βάση αυτόν το νόμο τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών έως τριών ετών και χρηματική ποινή πέντε εκατομμυρίων έως δέκα εκατομμυρίων δραχμών....".

4. Υστερα από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι οι χρήστες - κάτοχοι των εγκεκριμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών, για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης των μηχανών τους είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται στο επίσημο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εκάστοτε τεχνικών και αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι σκόπιμο να είναι εφοδιασμένοι με εκείνα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, όπως εξουσιοδότηση, εντολή, (υπό τύπον ταυτότητας, που θα εκδίδεται με ευθύνη του κατασκευαστή ή εισαγωγέα) και θα περιλαμβάνει τα ατομικά του στοιχεία, την επιχείρηση κάτοχο αδείας καταλληλότητας Φ.Τ.Μ. και τους λοιπούς Φ.Τ.Μ. που παρέχεται δικαίωμα συντήρησης και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο.

5. Οι τελευταίοι έχουν την υποχρέωση, κάθε φορά που διαπιστώνουν παραβίαση ή αναρμόδια παρέμβαση σε Φ.Τ.Μ. να το γνωστοποιούν άμεσα στη Δ.Ο.Υ. του χρήστη με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων - Τμήμα Β').

Β. Αντικατάσταση Δημοσιονομικής Μνήμης Φ.Τ.Μ.

Νέος Αριθμός Μητρώου

1. Με την αριθ. 116207/1032/0015/ΠΟΛ. 1263/17.10.1995 εγκύκλιό μας εξειδικεύεται, μεταξύ των άλλων, η διαδικασία αντικατάστασης της δημοσιονομικής μνήμης των Φ.Τ.Μ. λόγω πλήρωσης ή βλάβης. Σε σχέση με το θέμα αυτό παρέχουμε επιπρόσθετα και τις ακόλουθες οδηγίες:

Σύμφωνα με την παρ. 2.3.3 της με αριθ. Σ 1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497/τ.Β') υπουργικής απόφασης "Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών".

"- Για την ταμειακή μηχανή ορίζονται 360 ημέρες, ως εργάσιμες ημέρες το χρόνο.

- Η χωρητικότητα της μνήμης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση των δεδομένων για τουλάχιστον επτά χρόνια".

2. Με δεδομένο ότι ο Φ.Τ.Μ. ενταμιεύει στη μνήμη τα απαιτούμενα δεδομένα με την έκδοση του ημερήσιου δελτίου "Ζ", το οποίο λαμβάνει συνεχή αύξουσα αρίθμηση, για όλο το διάστημα λειτουργίας της Φ.Τ.Μ., πρακτικά προκύπτει ότι η πλήρωση της μνήμης επέρχεται, όταν εκδοθούν 2520 (360 Χ 7) ημερήσια δελτία "Ζ" ή όταν εκδοθεί το "Ζ" με α/α 2520 (καταληκτικό).

Συνεπώς αντικατάσταση μνήμης, λόγω πλήρωσης (όχι βλάβης) με τελευταίο εκδοθέν "Ζ", που ο αύξων αριθμός του υπολείπεται σημαντικά του ορίου (Νο 2520) - π.χ. έκδοση μόνο 1800 "Ζ" - σημαίνει μικρότερη χωρητικότητα μνήμης από τα προδιαγεγραμμένα και κατά συνέπεια, παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

3. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης (κατά την αντικατάσταση μνημών κ.λπ.) ύπαρξης τύπων Φ.Τ.Μ. με μικρότερη της προβλεπόμενης χωρητικότητας, θα πρέπει να αναγγέλλονται εγγράφως άμεσα στη Διεύθυνσή μας, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που λαμβάνει γνώση του γεγονότος.

4. Επειδή η προαναφερόμενη εγκύκλιος (ΠΟΛ.1263/95) εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 1995, με αποτέλεσμα οι υπόχρεες επιχειρήσεις να έχουν προμηθευτεί μνήμες προς αντικατάσταση, με ενταμιευμένους αριθμούς μητρώου έτους 1995, ή που ακολουθούν τη λογική της αρίθμησης των παραγομένων ή εισαγομένων Φ.Τ.Μ. (χωρίς να ακολουθεί μετά τα δύο πρώτα ψηφία ο αριθμός 9) παρέχεται η δυνατότητα εξάντλησης των μνημών με τα ως άνω χαρακτηριστικά μέχρι το τέλος του 1996, με την προϋπόθεση ότι οι α/α των μνημών αυτών έχουν καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο Παραγωγής (ΠΟΛ. 1278/89), και οι επιχειρήσεις κατασκευής ή εισαγωγής εγκεκριμένων Φ.Τ.Μ. γνωστοποιήσουν μέχρι 30.6.96 αναλυτικά τους α/α των ως άνω μνημών, στην Υπηρεσία μας.

Γ. Νέες Εγκρίσεις Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών & Συστημάτων

Σε συνέχεια της με αριθ. 1103462/864/0015/ΠΟΛ. 1235/13.9.95 εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε τους τύπους των Φ.Τ.Μ. που έχουν εγκριθεί από τότε μέχρι σήμερα:


Δ. Ανάκληση Αδειών Καταλληλότητας

Ε. Ανάθεση Συντήρησης & Επισκευής

1. Με την αριθ. 112/20.2.96 απόφαση της Επιτροπής Καταλληλότητας Φ.Τ.Μ. ανατέθηκε η επισκευή και συντήρηση των μηχανών του πιο πάνω πίνακα με α/α 1, 2 και 3, στην επιχείρηση "UNICOM AEBE".

2. Με την αριθ. 113/20.2.96 απόφαση της ίδιας Επιτροπής ανατέθηκε η επισκευή και συντήρηση των μηχανών του αυτού πίνακα με α/α 4 και 5 στην επιχείρηση "ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΕ".

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης