Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1003/15.1.2010 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1208/2020Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-2010 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1003/15.1.2010
Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).


Αθήνα, 15/1/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Σταυροπούλου
Τηλέφωνο : 210- 3644960
Αθήνα, 15/1/2010
ΠΟΛ:1003
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]


ΠΟΛ 1003

ΘΕΜΑ: Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.3763/2009 «ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄80), με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 11 στο άρθρο 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000),
β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.143/2008 «όσον αφορά τη θέσπιση συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, τα ειδικά καθεστώτα και τη διαδικασία επιστροφής ποσών σε σχέση με το φόρο προστιθέμενης αξίας»,
γ) της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου « για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται
στην οδηγία 2006/112/ΕΚ σε υποκειμένους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος»,
δ) του π.δ.150/2001 (ΦΕΚ125Α΄) «Προσαρμογή στην οδηγία 99/93/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές».
2. Την ανάγκη καθορισμού νέας διαδικασίας επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με την οδηγία 2008/9/ΕΚ για τις περιπτώσεις υποκειμένων στο φόρο οι οποίοι πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος-μέλος από αυτό της εγκατάστασής τους.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καθώς και η διαδικασία επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σε υποκειμένους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα σε εναρμόνιση με την οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΝΝΟΙΕΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
α) υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος νοείται κάθε υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα,
β) υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος στην Ελλάδα νοείται κάθε υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000),
γ) κράτος μέλος εγκατάστασης νοείται το κράτος στο οποίο ο υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση από την οποία πραγματοποιεί επιχειρηματικές πράξεις ή σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, την κατοικία ή τον τόπο της συνήθους διαμονής του,
δ) κράτος μέλος επιστροφής νοείται το κράτος στο οποίο ο υποκείμενος στο φόρο πραγματοποίησε τις δαπάνες για τις οποίες ζητά την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας,
ε) αιτών νοείται ο υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος υποβάλλει την αίτηση επιστροφής,
στ) αίτηση επιστροφής νοείται η ηλεκτρονική φόρμα που χρησιμοποιείται για την αξίωση της επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας από τον αιτούντα,
ζ) αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης νοείται η φορολογική αρχή η οποία έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων,
η) αρμόδια αρχή του κράτους μέλους επιστροφής νοείται η φορολογική αρχή η οποία έχει οριστεί ως αρμόδια για την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας,
θ) ημερομηνία παραλαβής της αίτησης νοείται η ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε την αίτηση το κράτος μέλος επιστροφής από το κράτος μέλος εγκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

1. Ο υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα έχει δικαίωμα επιστροφής, από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του φόρου προστιθέμενης αξίας με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά που του παραδόθηκαν και οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από άλλους υποκείμενους στο φόρο στο εν λόγω κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε σ΄αυτό.

2. Ο υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δικαίωμα επιστροφής από την Ελλάδα, του φόρου προστιθέμενης αξίας με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά που του παραδόθηκαν και οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από άλλους υποκείμενους στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας καθώς και οι εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

1.Ο αιτών πρέπει να πληροί, κατά την περίοδο επιστροφής που καλύπτει η αίτηση, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να μην διατηρεί στο κράτος μέλος επιστροφής την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση από την οποία πραγματοποιεί οικονομικές δραστηριότητες ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης την κατοικία ή τον τόπο της συνήθους διαμονής του,
β) Να μην πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο κράτος μέλος επιστροφής, με εξαίρεση τις ακόλουθες πράξεις:
αα) παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες που ενεργούνται στο κράτος μέλος επιστροφής και οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας ως συνδεόμενες με την εισαγωγή ή την εξαγωγή αγαθών ή τις διεθνείς μεταφορές,
ββ) παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ορίζεται ο λήπτης αυτών ως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις εσωτερικές διατάξεις στο κράτος μέλος επιστροφής.
γ) Να έχουν χρησιμοποιηθεί τα αγαθά που του παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν για φορολογητέες πράξεις που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας στο κράτος μέλος εγκατάστασής του και για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στο κράτος μέλος επιστροφής ή να χρησιμοποιήθηκαν για τις προαναφερόμενες πράξεις της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης β).

2. Δεν παρέχεται δικαίωμα για επιστροφή:
α) Στην περίπτωση που ο αιτών στο κράτος μέλος εγκατάστασής του,
αα) δεν είναι υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας,
ββ) πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που απαλλάσσονται από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών,
γγ) υπάγεται στο καθεστώς απαλλαγής για μικρές επιχειρήσεις,
δδ) υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.
β) Για ποσά φόρου προστιθέμενης αξίας με τα οποία επιβαρύνονται,
αα)παραδόσεις αγαθών που υπάγονται ή πρέπει να υπάγονται στις απαλλαγές ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή ως εξαγωγές (παραδόσεις αγαθών εκτός κοινότητας),
ββ) αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης στο κράτος μέλος επιστροφής,
γγ) γενικά δαπάνες που προορίζονται για σκοπούς ξένους προς την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος.
γ) Για ποσά φόρου προστιθέμενης αξίας τα οποία έχουν τιμολογηθεί εσφαλμένα.

3. Η επιστροφή του φόρου πραγματοποιείται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από τον αιτούντα για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας ή πράξεων για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. Σε περίπτωση που ο αιτών χρησιμοποιεί τα αγαθά και τις υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, ο προς επιστροφή φόρος που αφορά τις εισροές αυτές, προσδιορίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό με βάση την αναλογία έκπτωσης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

1.Τρόπος υποβολής
α) Ο υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποβάλει την αίτηση μόνο μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου TAXISnet κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχει λάβει για άλλη εφαρμογή ηλεκτρονικών δηλώσεων. Εάν δεν έχει λάβει τέτοιους κωδικούς, πρέπει πριν από την αίτηση επιστροφής να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση κωδικών πρόσβασης στο ηλεκτρονικό δίκτυο TAXISnet.
β) Ο υποκείμενoς στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος υποβάλει την αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης την οποία έχει δημιουργήσει το κράτος μέλος εγκατάστασής του και το οποίο την διαβιβάζει στην Ελλάδα (κράτος μέλος επιστροφής).

2. Περίοδος που καλύπτει η αίτηση
H περίοδος επιστροφής που καλύπτει η αίτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα ημερολογιακό έτος ούτε να είναι μικρότερη των τριών ημερολογιακών μηνών εκτός εάν η αίτηση αφορά περίοδο που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους το οποίο στην περίπτωση αυτή λογίζεται ως ένα ημερολογιακό έτος.

3. Όριο αιτούμενου ποσού
Εάν η αίτηση αφορά περίοδο επιστροφής ενός ημερολογιακού έτους το ποσό επιστροφής που αιτείται δε μπορεί να είναι μικρότερο των 50 Ευρώ και εάν η αίτηση αφορά περίοδο μικρότερη ενός ημερολογιακού έτους αλλά όχι μικρότερη των τριών μηνών το ποσό επιστροφής που αιτείται δε μπορεί να είναι μικρότερο των 400 Ευρώ.

4. Τύπος και περιεχόμενο
Ο τύπος της αίτησης επιστροφής έχει την μορφή ηλεκτρονικής “φόρμας” και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) όνομα αιτούντος, διεύθυνση επαγγελματικής του δραστηριότητας και διεύθυνση για επαφή με ηλεκτρονικά μέσα,
β) αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) εγγραφής στο κράτος μέλος εγκατάστασης για τους σκοπούς του φόρου προστιθέμενης αξίας,
γ) κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) του αιτούντος και την περιγραφή αυτής,
δ) περίοδο που καλύπτει η αίτηση επιστροφής,
ε) κράτος μέλος επιστροφής,
στ) στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού με τους κωδικούς IBAN και BIC,
ζ) δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει, ότι εντός του κράτους μέλους επιστροφής δεν πραγματοποίησε καμία παράδοση αγαθών και καμία παροχή υπηρεσιών που να θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν εντός του κράτους αυτού, εκτός της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και των συναφών με αυτές που απαλλάσσονται του φόρου καθώς και παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών σε πρόσωπο που υπέχει την υποχρέωση πληρωμής του φόρου.
η) στοιχεία αντιπροσώπου (στην περίπτωση που υπάρχει)

5. Παραστατικά δαπανών
Εκτός των πληροφοριών της παραγράφου 4, η αίτηση επιστροφής περιλαμβάνει και τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε τιμολόγιο ή παραστατικό εισαγωγής, ανά κράτος μέλος επιστροφής:
α) όνομα και πλήρη διεύθυνση του προμηθευτή,
β) αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) εγγραφής του προμηθευτή στο κράτος μέλος επιστροφής για τους σκοπούς του φόρου προστιθέμενης αξίας,
γ) αριθμό και ημερομηνία του παραστατικού,
δ) ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας εκφρασμένο στο νόμισμα του κράτους μέλους επιστροφής,
ε) ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας που εκπίπτει και το οποίο έχει προσδιοριστεί βάσει της αναλογίας έκπτωσης,
στ) ποσοστό επί τοις εκατό της αναλογίας έκπτωσης (ποσοστό pro-rata),
ζ) περιγραφή του είδους των αγαθών ή των υπηρεσιών και ταξινόμηση βάσει ειδικών κωδικών που χρησιμοποιεί το κράτος μέλος επιστροφής, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στη σχετική ιστοσελίδα για την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται στο κράτος μέλος εγκατάστασης το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την περίοδο επιστροφής.

ΑΡΘΡΟ 7
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1.Το κράτος μέλος εγκατάστασης διαβιβάζει με ηλεκτρονικά μέσα την αίτηση στο κράτος μέλος επιστροφής εντός 15 ημερών από την παραλαβή της.

2. Το κράτος μέλος επιστροφής γνωστοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα στον αιτούντα, είτε απευθείας, είτε μέσω του κράτους μέλους εγκατάστασής του, την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε την αίτηση.

3. Εάν η αίτηση δεν διαβιβαστεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης στο κράτος μέλος επιστροφής, το κράτος μέλος εγκατάστασης γνωστοποιεί αυτήν την απόφασή του με ηλεκτρονικά μέσα στον αιτούντα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το κράτος μέλος επιστροφής μπορεί να ζητήσει με ηλεκτρονικά μέσα από τον αιτούντα ή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασής του πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να προβεί στην έκδοση της απόφασης επιστροφής.

2. Εκτός από τον αιτούντα ή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης, το κράτος μέλος επιστροφής μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και από άλλα πρόσωπα, με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον διαθέτουν τέτοια μέσα.

3. Εάν κριθεί απαραίτητο, το κράτος μέλος επιστροφής μπορεί να ζητήσει και νέες πρόσθετες πληροφορίες.

4. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να ληφθούν εντός ενός μηνός από την άφιξη του αιτήματος παροχής πρόσθετων πληροφοριών στο πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα αυτό.

5. Στις πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνεται και η προσκόμιση του πρωτότυπου τιμολογίου ή αντιγράφου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Για τιμολόγια που δεν συμπεριλαμβάνονταν σε προηγούμενες αιτήσεις μπορεί να υποβληθεί συμπληρωματική αίτηση. Η συμπληρωματική αίτηση υποβάλλεται κατά τον ίδιο τρόπο με την αρχική αίτηση και μπορεί να είναι μόνο μία για κάθε ημερολογιακό έτος.

2.Εάν κάποια στοιχεία των ήδη υποβληθέντων αιτήσεων μεταβάλλονται μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική αίτηση.

3.Εάν μετά την υποβολή της αίτησης η αναλογία έκπτωσης (pro-rata) αναπροσαρμοστεί, ο αιτών προβαίνει σε ανάλογη διόρθωση αυτής. Η διόρθωση γίνεται με χωριστή δήλωση όπως αυτή προβλέπεται από το κράτος μέλος εγκατάστασης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Το κράτος μέλος επιστροφής εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση εντός 4 μηνών από την ημερομηνία που παραλαμβάνει την αίτηση από το κράτος μέλος εγκατάστασης.

2. Στην περίπτωση που το κράτος μέλος επιστροφής έχει ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες:
αα) εάν λάβει απάντηση σε αυτές, εκδίδει απόφαση εντός 2 μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών αυτών,
ββ) εάν δεν λάβει απάντηση σε αυτές, εκδίδει απόφαση εντός 3 μηνών από την ημερομηνία άφιξης του αιτήματος παροχής πρόσθετων πληροφοριών στο πρόσωπο προς το οποίο αυτό απευθύνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές η διαθέσιμη περίοδος για την έκδοση απόφασης επιστροφής ανέρχεται πάντοτε σε 6 τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

3. Στη περίπτωση που το κράτος μέλος επιστροφής έχει ζητήσει και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες η απόφαση επιστροφής εκδίδεται το αργότερο εντός 8 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Το κράτος μέλος επιστροφής εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ολικά ή μερικά το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό και την κοινοποιεί στον αιτούντα. Σε περίπτωση που το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό απορρίπτεται ολικά ή μερικά, το κράτος μέλος επιστροφής κοινοποιεί στον αιτούντα μαζί με την απόφαση και τους λόγους απόρριψης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

1.Η επιστροφή του ποσού που εγκρίθηκε πραγματοποιείται από το κράτος μέλος επιστροφής το αργότερο εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης απόφασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης. Η επιστροφή αυτή καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό είτε στο κράτος μέλος επιστροφής είτε σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Στην τελευταία περίπτωση το κράτος μέλος επιστροφής αφαιρεί κάθε τραπεζική επιβάρυνση για την μεταφορά του ποσού.

2. Το κράτος μέλος επιστροφής καταβάλλει τόκο στον αιτούντα επί του ποσού της οφειλομένης επιστροφής εάν η επιστροφή καταβληθεί μετά την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία πληρωμής. Ο τόκος υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής μέχρι την πραγματοποίησή της. Δεν καταβάλλεται τόκος εάν έχουν ζητηθεί πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα και δεν έχουν αυτές αποσταλεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την παράγραφο 4 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.


ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ορίζεται η κατωτέρω:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 106 72
Τηλέφωνα: (+30) 210-3644960 και 990
Fax: (+30) 210-3645413
e-mail: [email protected]


ΑΡΘΡΟ 14
Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.H Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας παραλαμβάνει, μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου TAXISnet, τις αιτήσεις των υποκειμένων στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προκειμένου να τις αποστείλει στο κράτος μέλος επιστροφής και εκδίδει στον αιτούντα ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής. Εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος επιστροφής, παραλαμβάνει μαζί με την αίτηση ηλεκτρονικό αρχείο μέγιστης χωρητικότητας 5Mb (Megabytes). Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει σαρωμένα ηλεκτρονικά αντίγραφα των παραστατικών με κατώτερο όριο φορολογητέας αξίας δαπανών 250 Ευρώ για καύσιμα και 1000 Ευρώ για λοιπές περιπτώσεις.

2. Η αίτηση αποτυπώνεται στην ελληνική γλώσσα. Τα στοιχεία της αίτησης που απαιτούνται από τον αιτούντα για την παροχή πληροφοριών ή άλλων πρόσθετων πληροφοριών συμπληρώνονται στη γλώσσα ή τις γλώσσες τις οποίες ορίζει το κράτος μέλος επιστροφής. Η λίστα των απαιτούμενων γλωσσών ανά κράτος μέλος επιστροφής είναι διαθέσιμη κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

3. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας αποστέλλει την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού δικτύου στο κράτος μέλος επιστροφής εντός 15 ημερών από την παραλαβή της. Δεν αποστέλλει την αίτηση στο κράτος μέλος επιστροφής εφόσον ο αιτών:
α) δεν είναι υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα,
β) πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που απαλλάσσονται από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του,
γ) υπάγεται στο καθεστώς απαλλαγής για μικρές επιχειρήσεις,
δ) υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.
Εάν η αίτηση δεν διαβιβαστεί στο κράτος μέλος επιστροφής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΦΠΑ εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα στον αιτούντα.

4. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας δέχεται ερωτήματα από τα κράτη μέλη επιστροφής όσον αφορά τους υποκειμένους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις αυτές θα πρέπει να δίδονται εντός ενός μηνός από την άφιξη του ερωτήματος.

ΑΡΘΡΟ 15
Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

1.H Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας παραλαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης, τις αιτήσεις των υποκειμένων στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτεί από τον αιτούντα, μαζί με την αίτηση ηλεκτρονικό αρχείο μέγιστης χωρητικότητας 5Mb (Megabytes). Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει σαρωμένα ηλεκτρονικά αντίγραφα των παραστατικών με κατώτερο όριο φορολογητέας αξίας δαπανών 250 Ευρώ για καύσιμα και 1000 Ευρώ για λοιπές περιπτώσεις το οποίο παραλαμβάνει μαζί με τις αιτήσεις από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασής του. Γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στον αιτούντα με ηλεκτρονικά μέσα την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε την αίτηση από το κράτος μέλος εγκατάστασής του.

2.Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιούνται από τον αιτούντα για την παροχή πληροφοριών της αίτησης ή άλλων πρόσθετων πληροφοριών που αφορούν αυτή είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

3. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, προκειμένου να εξετάσει την αίτηση, μπορεί να ζητήσει με ηλεκτρονικά μέσα από τον αιτούντα ή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασής του πρόσθετες ή επιπρόσθετες πληροφορίες. Επίσης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή άλλη αρμόδια αρχή κρίνει απαραίτητο, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον διαθέτουν τέτοια μέσα.

4. Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής του φόρου για αγαθά και υπηρεσίες για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) όπως ισχύουν κάθε φορά.

5. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΦΠΑ εκδίδει απόφαση σχετικά με την έγκριση του αιτούμενου ποσού την οποία κοινοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα στον αιτούντα.
Η μη έκδοση απόφασης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης λογίζεται ως απορριπτική απόφαση.
Οι αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτονται ολικά ή μερικά οι αιτήσεις, κοινοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).
Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά των αποφάσεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.


6. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας με βάση τις αποφάσεις επιστροφών, δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο και εκδίδει δύο ειδών συγκεντρωτικές καταστάσεις. Η μία κατάσταση περιλαμβάνει τους δικαιούχους για τους οποίους η κατάθεση του ποσού πραγματοποιείται σε τράπεζες του εσωτερικού και η άλλη περιλαμβάνει τους δικαιούχους για τους οποίους η κατάθεση του ποσού πραγματοποιείται σε τράπεζες του εξωτερικού. Κάθε συγκεντρωτική κατάσταση υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΦΠΑ και αποστέλλεται με διαβιβαστικό στην Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού εξουσιοδοτείται βάσει της παρούσας απόφασης να εκδώσει ειδική εντολή προς την Τράπεζα Ελλάδος προκειμένου ή τελευταία να χρεώσει τον λογαριασμό του Δημοσίου «Ε.Δ Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών 200/1» για την επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος πιστώνει τα προς επιστροφή ποσά σε προσωρινό λογαριασμό και με χρέωση του λογαριασμού αυτού, πιστώνονται οι λογαριασμοί των δικαιούχων ή των πληρεξουσίων αυτών σε τράπεζα του εσωτερικού και εμβάζονται τα προς επιστροφή ποσά σε λογαριασμό των δικαιούχων ή των πληρεξουσίων αυτών σε τράπεζα του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η Τράπεζα Ελλάδος αφαιρεί κάθε τραπεζική επιβάρυνση για τη μεταφορά του ποσού.
Οι σχετικές αναγγελίες χρεώσεων του λογαριασμού του Δημοσίου «Ε.Δ Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών 200/1» για την επιστροφή των φόρων αποστέλλονται από την Τράπεζα Ελλάδος στην Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκειμένου να εμφανιστούν στην δημόσια ληψοδοσία σε ίδιο λογαριασμό που θα ανοιχθεί με νεώτερη απόφαση και θα καθοριστεί η κίνησή του.
Η τακτοποίηση των επιστροφών του φόρου, ως αφαιρετικό των εσόδων γίνεται από τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών στους αντίστοιχους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (Α.Λ.Ε.). Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ενημερώνει εγγράφως τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών για τα προς τακτοποίηση ποσά.
Σε περίπτωση μη ανεύρεσης λογαριασμού ή λάθους αυτού τα ποσά επιστρέφονται στο λογαριασμό του Δημοσίου «Ε.Δ Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών 200/1» και η Τράπεζα Ελλάδος αποστέλλει τις σχετικές αναγγελίες πίστωσης στην Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Πληρωμή του ποσού μπορεί να γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό πληρεξουσίου του αιτούντος αλλά στην περίπτωση αυτή απαιτείται από τον αιτούντα αντίγραφο του σχετικού πληρεξουσίου εγγράφου. Το αντίγραφο αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από την ελληνική προξενική αρχή του τόπου όπου είναι εγκατεστημένος ο αιτών ή από την Αρχή που έχει οριστεί για τη θεώρηση σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης.
Η διαδικασία πληρωμής στους λογαριασμούς των δικαιούχων ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας η οποία ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης.
Σε περίπτωση καταβολής τόκου, αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως αυτές εφαρμόζονται για τους υποκειμένους στο εσωτερικό της χώρας.

7. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας μπορεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει απόφαση που έχει εκδοθεί εφόσον αποδειχτεί ότι αυτή στηρίχτηκε σε λογιστικό λάθος, σε ανακριβή ή πλαστά στοιχεία, ή γενικότερα σε έλλειψη των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επιστροφή του φόρου, τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής. Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά αναζητούνται ή συμψηφίζονται.
Αρμόδια Υπηρεσία για την βεβαίωση και την είσπραξη των εν λόγω ποσών ορίζεται η Δ.Ο.Υ Α΄ Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 16

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2010 για τις αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν και για αιτήσεις επιστροφής από υποκείμενο στον φόρο με εγκατάσταση σε έδαφος εκτός της Ε.Ε. (Τρίτη χώρα). Προϋπόθεση για την επιστροφή του φόρου είναι η χορήγηση ανάλογων πλεονεκτημάτων στον Φ.Π.Α. από τις τρίτες χώρες σε υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Η υποβολή της αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε., γίνεται χειρόγραφα. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης ορίζεται στην ΠΟΛ.1230/2018 (Έντυπο 015 Φ.Π.Α.). Ως προς τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 17
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης