ΠΟΛ.1139/6.5.1996

Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθ. 1023290/68/Β0013/ΠΟΛ. 1050/21.2.1996 εγκυκλίου διαταγής μαςΣχόλια:


6 Μάι 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 6 Μαΐου 1996
Αριθ.Πρωτ.:1051880/149/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ : Β'

ΠΟΛ.: 1139

ΘΕΜΑ : Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθ. 1023290/68/Β0013/21.2.96 ΠΟΛ.1050 εγκυκλίου διαταγής μας.

1. Για τις φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε περίπτωση σύστασης τροποποίησης ή κατάργησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, σας κοινοποιήσαμε την αριθ. πρωτ. 1023290/68/Β0013/ΠΟΛ. 1050/21.2.1996 εγκύκλιο διαταγή μας, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των λύσεων και διαταγών μας που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς, από την υπηρεσία μας για διευκόλυνσή σας, και ενιαία εφαρμογή της.


Στη συνέχεια της εγκυκλίου αυτής προέκυψαν αμφισβητήσεις, για το αν υποχρεούται ο μοναδικός οικοπεδούχος, που προβαίνει σε πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο επί του οποίου ανεγείρεται ή πρόκειται να ανεγερθεί οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής να υποβάλλει δήλωση φόρου μεταβίβασης ακόμα και αν συμπράττει στην πράξη αυτή ο εργολάβος, έστω και αν δεν υποχρεούται να καταβάλλει το φόρο.

Μετά από μελέτη του θέματος, ανακαλούμε την εγκύκλιό μας ως προς το σημείο αυτό (ΚΕΦΑΛ. ΙΙΙ παρ. 1 εδάφιο πέμπτο) δεδομένου ότι η μη υποβολή δήλωσης στην ως άνω περίπτωση δεν δημιουργεί απώλεια εσόδων του δημοσίου.

2. Εξάλλου, στο Κεφάλαιο IV παραγράφου 2 στίχος 9 εκ παραδρομής ανεγράφει η λέξη "οπότε" καθώς και στο Κεφάλαιο V παρ. 1 στίχος ένα ανεγράφει η λέξη "κατάργηση" αντί της λέξης "κατάρτιση".

3. Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση κατάργησης περισσοτέρων της μίας οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών που στη μία εξ αυτών υπάρχει κτίσμα με την πράξη κατάργησης δεν οφείλεται φόρος συνένωσης που θα οφείλετο αν και στις δύο οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες υπήρχε κτίσμα, αλλά φόρος μεταβίβασης με ακέραιο συντελεστή για την αξία του επί πλέον μόνο ποσοστού εξ αδιαιρέτου κτίσματος που αποκτά ο ένας ή περισσότεροι συγκύριοι μετά την κατάργηση.


Taxheaven.gr