Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 15/28.12.2009 Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 9 της Α.Δ 7/09, περί υποβολής τιμοκαταλόγων, προαναγγελίας μεταβολής τιμών κ.λ.π και άλλες ρυθμίσεις

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2009 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 15/28.12.2009
Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 9 της Α.Δ 7/09, περί υποβολής τιμοκαταλόγων, προαναγγελίας μεταβολής τιμών κ.λ.π και άλλες ρυθμίσεις

ΑΘΗΝΑ,     28 Δεκεμβρίου 2009
Αριθμ. Πρωτοκ.: Α2 – 4957
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ 15

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ  
Tαχ. Δ/νση:  Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο      : 210 3837290
Fax                : 210 3842642

ΠΡΟΣ
Αποδέκτες Π.Δ.της Α.Δ. 7/2009ΘΕΜΑ:    «Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 9 της Α.Δ 7/09, περί υποβολής τιμοκαταλόγων, προαναγγελίας μεταβολής τιμών κ.λ.π και άλλες ρυθμίσεις»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.    Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα.
3.    Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.    Το Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.    Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
6.    Tο Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»
7.    Την Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και 14-5-09», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8.    Την ανάγκη βελτίωσης του μέτρου, πού σήμερα θεσπίζει το άρθρο 9 της Α.Δ. 7/09, σε τρόπο ώστε οι τιμοκατάλογοι να παρέχουν τα αναγκαία και ολοκληρωμένα πληροφοριακά στοιχεία για το Υπουργείου μας στα πλαίσια παρακολούθησης και εξέλιξης των τιμών στα είδη, όπως αυτά κατονομάζονται στους πίνακες 1, 2 και 3 του άρθρου 9 της Α.Δ. 7/2009.
9.    Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
'Aρθρο 1

Επί του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 7/09, λαμβάνουν οι χώρα οι κατωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:
1.    Στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου, η φράση «στην αποστολή ή κατάθεση …………………………… των κατωτέρω στοιχείων» αντικαθίσταται με την φράση «στην αποστολή με ηλεκτρονική μορφή απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία (Δ/νση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της ΥΠ.Ε.Α της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Πλ.Κάνιγγος) των κατωτέρω στοιχείων»

2.    Στην παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου, η φράση «αποστέλλουν ή καταθέτουν ………………………. τα κατωτέρω στοιχεία» αντικαθίσταται με την φράση «αποστέλλουν με ηλεκτρονική μορφή απευθείας στην ως άνω Κεντρική Υπηρεσία τα κατωτέρω στοιχεία»

3.    Στην παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου, η φράση «αποστέλλουν απευθείας ………………………. τα κατωτέρω στοιχεία» αντικαθίσταται με την φράση «αποστέλλουν απευθείας με ηλεκτρονική μορφή στην ως άνω Κεντρική Υπηρεσία τα κατωτέρω στοιχεία»

4.    Στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου, η φράση «όπως αποστείλουν ή καταθέσουν ……………………. τα κατωτέρω στοιχεία» αντικαθίσταται με την φράση «όπως αποστείλουν απευθείας με ηλεκτρονική μορφή στην ως άνω Κεντρική Υπηρεσία τα κατωτέρω στοιχεία»

5.    Η παράγραφος 8 του ως άνω άρθρου, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8.Οπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται τακτός χρόνος αποστολής των προβλεπομένων στοιχείων (επιστολές, τιμοκατάλογοι κ.λ.π), η εμπρόθεσμη αποστολή πιστοποιείται μέσω ηλεκτρονικής μορφής (e-mail) της ως άνω Κεντρικής Υπηρεσίας [email protected]
Η λήψη των ως άνωe-mail επιβεβαιώνεται με αντίστοιχο e-mail της Υπηρεσίας, στο οποίο μεταξύ των άλλων γνωστοποιείται στην ενδια φερόμενη επιχείρηση και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, πού έλαβαν τα ως άνω στοιχεία.»

6.    Στην περίπτωση Β) της παραγράφου 9 του ως άνω άρθρου, η φράση «στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης» αντικαθίσταται με την φράση «στην ως άνω Κεντρική Υπηρεσία»

7.    Στην περίπτωση Γ) της παραγράφου 9 του ως άνω άρθρου, η φράση «από τις αρμόδιες Υπηρεσίες» αντικαθίσταται με την φράση «από την αρμόδια Υπηρεσία»

8.    Στην παράγραφο 10 του ως άνω άρθρου, η φράση «οι παραπάνω Κεντρικές Υπηρεσίες …………………… εφόσον το κρίνουν αναγκαίο» αντικαθίσταται με την φράση «η παραπάνω Κεντρική Υπηρεσία της Γ.Γ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον το κρίνει αναγκαίο

9.    Μετά την παράγραφο 10 του ως άνω άρθρου, προστίθενται παράγραφοι 11 και 12, πού έχουν ως ακολούθως :

«11.Ολοι οι ανωτέρω τιμοκατάλογοι, κατά την υποβολή τους στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, θα είναι υποχρεωτικά διαγραμμισμένοι σε στήλες, σε κάθε μία των οποίων θα αναγράφονται τα κατωτέρω στοιχεία:

-α) Στην Α΄ στήλη
 Αναγράφεται ο εμπορικός κωδικός αριθμός, για κάθε ένα των ειδών χωριστά ή για κάθε μία των παρεχομένων υπηρεσιών χωριστά, κατά περίπτωση.

-β) Στην Β΄ στήλη
Αναγράφεται ο Γραμμωτός Κώδικας (BARCODE), πού αντιστοιχεί στο περιγραφόμενο είδος της Γ΄ στήλης, μόνο όσον αφορά τα είδη των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Συντρέχουσας της περίπτωσης αυτής, αλλαγή του Γραμμωτού Κώδικα απαγορεύεται.

-γ) Στην Γ΄ στήλη
 Αναγράφεται η πλήρης και αναλυτική περιγραφή του είδους, στο οποίο αναφέρεται ο Γραμμωτός Κώδικας ή της παρεχόμενης Υπηρεσίας κατά περίπτωση. Ειδικά όμως για τα καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης, αναγράφεται η πλήρης και αναλυτική περιγραφή του καθενός είδους χωριστά, όπως αυτό διαλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο των ως άνω καταστημάτων.

-δ) Στην Δ΄ στήλη
 Αναγράφεται ο αύξων αριθμός, στον οποίο αντιστοιχεί κάθε κατονομαζόμενο είδος ή παρεχόμενη υπηρεσία, όπως αυτός καταγράφεται, κατά περίπτωση, στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

-ε) Στην Ε΄ στήλη
Κατονομάζεται το είδος ή η παρεχόμενη υπηρεσία, κατά περίπτωση, πού αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό της προηγούμενης Δ΄ στήλης. Προκειμένου όμως για καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης, κατονομάζεται το είδος, όπως αυτό διαλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο των ως άνω καταστημάτων.

-στ) Στην ΣΤ΄ στήλη

-Αναγράφεται η παλαιά τιμή πώλησης του είδους ή η παλαιά τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας, κατά περίπτωση (δηλαδή η τιμή πού εφάρμοζε η επιχείρηση αμέσως πριν από την νέα αντίστοιχη τιμή πώλησης του είδους ή αμέσως πριν από την νέα αντίστοιχη τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας) .Ειδικά όμως για καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης, αναγράφεται η τιμή προσφοράς του είδους, όπως αυτή διαλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο των ως άνω καταστημάτων,

-ζ) Στην Ζ΄ στήλη

 Αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παλαιάς τιμής της προηγούμενης στήλης ΣΤ

-η) Στην Η΄ στήλη
 Αναγράφεται η νέα τιμή πώλησης του είδους ή η νέα τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Ειδικά όμως για καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης, αναγράφεται η τιμή προσφοράς του είδους, όπως αυτή διαλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο των ως άνω καταστημάτων.

-θ) Στην Θ΄ στήλη
Αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νέας τιμής της προηγούμενης στήλης Η.

-ι) Στην Ι΄ στήλη
 Αναγράφεται η ποσοστιαία μεταβολή (αυξητική ή μειωτική) από την σύγκριση της τιμής της στήλης Η΄, προς την αντίστοιχη τιμή της στήλης ΣΤ

-ια) Στην ΙΑ΄ στήλη
 Αναγράφεται η ποσοστιαία συμμετοχή του κύκλου εργασιών (τζίρος) καθενός είδους χωριστά ή κάθε μίας παρεχόμενης υπηρεσίας χωριστά, στον συνολικό κύκλο εργασιών (τζίρος), πού πραγματοποίησε η επιχείρηση στην προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση Ειδικά όμως για καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης, η ως άνω ποσοστιαία συμμετοχή θα αναφέρεται στο είδος, όπως αυτό διαλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο των εν λόγω καταστημάτων.
Για την ορθή ενημέρωση της εν λόγω στήλης, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των περιπτώσεων Α, Β και Γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 -ιβ) Στην ΙΒ΄ στήλη
 Αναγράφεται η ποσοστιαία συμμετοχή του κύκλου εργασιών (τζίρος) καθενός είδους χωριστά ή κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας χωριστά, στον συνολικό κύκλο εργασιών πού πραγματοποίησε η επιχείρηση στην προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση και αφορά πωλήσεις των ειδών των ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 και 3, αυτοτελώς ή των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2, 1 και 3 ή 2 και 3, στην περίπτωση μικτής δραστηριότητας.

-ιγ) Στην ΙΓ΄ στήλη
Αναγράφεται υποχρεωτικά ο συνολικός κύκλος εργασιών (τζίρος) της κλεισμένης οικονομικής χρήσης του προηγουμένου έτους. Η στήλη αυτή σχετίζεται με τα στοιχεία πού αφορούν την στήλη ΙΑ.

-ιδ) Στην ΙΔ στήλη
Αναγράφεται υποχρεωτικά ο συνολικός κύκλος εργασιών (τζίρος) της κλεισμένης οικονομικής χρήσης του προηγουμένου έτους. Η στήλη αυτή σχετίζεται με τα στοιχεία πού αφορούν την στήλη ΙΒ.

«12.Προς άρση πάσης παρερμηνείας, διευκρινίζεται ότι, ανεξάρτητα αν η προαναγγελία μεταβολής των τιμών γίνει μέσα στο ίδιο έτος λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός τζίρος της κλεισμένης οικονομικής χρήσης του προηγουμένου έτους.
 -Εφόσον συντρέχουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τότε επί των στηλών ΙΑ και ΙΒ του τιμοκαταλόγου, αναγράφεται, κατά περίπτωση, η ένδειξη «ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ» ή «ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».
Στο πάνω αριστερό τμήμα των υποβαλλομένων, κατά τα ως άνω, τιμοκαταλόγων, αναγράφονται υποχρεωτικά :
-α) Η επωνυμία της Επιχείρησης και η έδρα αυτής
-β) Ο Α.Φ.Μ της Επιχείρησης και η Δ.Ο.Υ όπου αυτή ανήκει
-γ) Το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου της επιχείρησης και το τηλέφωνό του»
-δ) Ο αριθμός FAX της Επιχείρησης.»
10.Η περίπτωση Β)της παραγράφου 9 του ανωτέρου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Β)Τα καταρτιζόμενα ως ανωτέρω αναλυτικά κοστολόγια ,που φέρουν την υπογραφή του εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου της επιχείρησης και την σφραγίδα της φυλάσσονται και:
α)Είτε παραδίδονται απευθείας στους εντεταλμένους, προς τούτο, υπαλλήλους της ως άνω Υπηρεσίας, εφόσον ζητηθούν αυτά.
β)Είτε αποστέλλονται απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία, μέσω του πρωτοκόλλου της η σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω e-mail), το αργότερο μέσα σε προθεσμία μιάς (1) εργάσιμης ημέρας από την στιγμή που η επιχείρηση, λάβει έγγραφη πρόσκληση της Υπηρεσίας ,για την υποβολή των κοστολογίων αυτών.»       
 
Παρατίθενται στην επόμενη σελίδα παραδειγματικά υποδείγματα τήρησης και ενημέρωσης των ανωτέρω τιμοκαταλόγων.
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

(συνημμένο αρχείο)


'Aρθρο 2

1.    Οι παραβάτες της παρούσας, πού ισχύει σε όλη την Χώρα από την επομένη της ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
2.    Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛOYKA.Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης