Αποτελέσματα live αναζήτησης

2006 / 505 / ΕΚ : Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2006 για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

2006 / 505 / ΕΚ :
Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2006 για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG)


2006 / 505 / ΕΚ : Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2006 για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Απόφαση της Επιτροπής  της 14ης Ιουλίου 2006 για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG)

(2006/505/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο υψηλός βαθμός διαφάνειας και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όλων των εισηγμένων εταιρειών στην Κοινότητα είναι αναγκαίος για την οικοδόμηση μιας ενοποιημένης κεφαλαιαγοράς, η οποία να λειτουργεί αποδοτικά, ομαλά και αποτελεσματικά.

(2) Με σκοπό να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1], προβλέπει ότι οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες οφείλουν να καταρτίζουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με ένα ενιαίο σύνολο διεθνών λογιστικών προτύπων, κοινώς γνωστό ως διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS-ΔΠΧΠ). Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει, στην αιτιολογική σκέψη 10, τη σύσταση μιας τεχνικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων η οποία να παρέχει υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των διεθνών λογιστικών προτύπων.

(3) Η συμβουλευτική επιτροπή για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EFRAG) συστάθηκε τον Μάρτιο του 2001 από οργανώσεις που εκπροσωπούν τον κλάδο των λογιστών και όσους καταρτίζουν και χρησιμοποιούν λογαριασμούς, που είναι συντελεστές της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης· Η EFRAG διατυπώνει γνώμες ως προς το κατά πόσον το προς έγκριση πρότυπο ή ερμηνεία συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 όσον αφορά την κατανοησιμότητα, τη συνάφεια, την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα, καθώς και με την αρχή αποδόσεως πραγματικής εικόνας, όπως αυτή διαλαμβάνεται στις οδηγίες του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ [2] και 83/349/ΕΟΚ [3].

(4) Καθώς η EFRAG είναι ιδιωτικός οργανισμός, είναι ουσιώδες, για την υψηλή ποιότητα, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της εγκριτικής διαδικασίας, να καθιερωθεί η ενδεδειγμένη θεσμική υποδομή με την οποία να διασφαλίζεται ο αντικειμενικός και ισόρροπος χαρακτήρας των γνωμών της σε θέματα έγκρισης.

(5) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εκτιμά ως αναγκαία τη σύσταση μιας ομάδας εξέτασης των διατυπούμενων γνωμών επί των λογιστικών προτύπων, συγκροτούμενης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των εθνικών οργανισμών τυποποίησης, ρόλος της οποίας θα είναι να μελετά τις διατυπούμενες από την EFRAG γνώμες σε θέματα έγκρισης προτύπων, ώστε να αξιολογείται κατά πόσον οι γνώμες αυτές είναι ισόρροπες και αντικειμενικές από άποψη περιεχομένου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση συνιστάται ομάδα μη κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα λογιστικής, στη συνέχεια αναφερόμενη ως "η ομάδα".

Άρθρο 2

Καθήκοντα

Ρόλος της ομάδας είναι να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή, πριν λάβει απόφαση σε θέματα έγκρισης προτύπων, σχετικά με τον ισόρροπο και αντικειμενικό χαρακτήρα των γνωμών που διατυπώνει προηγουμένως η EFRAG όσον αφορά την έγκριση διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS) και ερμηνειών της διεθνούς επιτροπής θεμάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRIC).

Άρθρο 3

Σύνθεση — Διορισμός

1. Η ομάδα απαρτίζεται από επτά το πολύ μέλη.

2. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη της ομάδας από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, των οποίων η πείρα και η επάρκεια στον τομέα της λογιστικής, και ειδικότερα σε ζητήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, είναι ευρέως αναγνωρισμένες σε κοινοτικό επίπεδο. Τα μέλη επιλέγονται βάσει των παραδεκτών αιτήσεων που υποβάλλονται μετά από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών.

3. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα κριτήρια:

- αποδεδειγμένη ικανότητα και τεχνική εμπειρία υψηλού επιπέδου, επίσης σε ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο, σε θέματα λογιστικής, ειδικότερα δε σε ζητήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

- ανεξαρτησία,

- την ανάγκη για ισόρροπη σύνθεση από την άποψη γεωγραφικής καταγωγής, φύλου [4], λειτουργίας και μεγέθους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων ή οργανισμών.

4. Τα μέλη διορίζονται σε θέσεις προσωποπαγείς και συμβουλεύουν την Επιτροπή με ανεξαρτησία απέναντι σε οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή. Τα μέλη δεν συμμετέχουν στις εργασίες της EFRAG, είτε πριν από το διορισμό τους στην ομάδα είτε στη διάρκεια της θητείας τους.

5. Κάθε χρόνο, τα μέλη αναλαμβάνουν γραπτή δέσμευση να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον και υπογράφουν δήλωση σχετικά με την ύπαρξη ή μη συμφερόντων που δύνανται να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά τους.

6. Τα μέλη της ομάδας διορίζονται για τριετή ανανεώσιμη θητεία. Ο εσωτερικός κανονισμός της ομάδας δύναται να προβλέπει μερική αντικατάσταση των μελών κάθε χρόνο, ανά ομάδες 2 ή 3 ατόμων.

7. Σε περίπτωση παραίτησης ενός μέλους της ομάδας κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης σε περίπτωση αδυναμίας του να συνεχίσει να συμβάλλει αποτελεσματικά στις εργασίες της ομάδας, ή σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους των παραγράφων 3 και 4, ή του άρθρου 287 της συνθήκης, η Επιτροπή διορίζει ένα νέο μέλος της ομάδας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, για το εναπομένον διάστημα της θητείας.

8. Τα ονόματα των διοριζόμενων από την Επιτροπή μελών δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών. Η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των ονομάτων των μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [5].

Άρθρο 4

Λειτουργία

1. Η ομάδα προεδρεύεται από ένα από τα μέλη της. Ο πρόεδρος, μονοετούς θητείας, εκλέγεται με απλή πλειοψηφία.

2. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της ομάδας και δύναται να λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις. Άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής, με ενδιαφέρον στα θέματα που συζητούνται από την ομάδα, δύνανται επίσης να παρευρίσκονται στις συσκέψεις.

3. Μόλις λάβει τη γνώμη της EFRAG σχετικά με έγκριση IFRS ή IFRIC, η ομάδα παρέχει τη συμβουλή της, κατά πόσον η γνώμη της EFRAG είναι ή όχι ανεξάρτητη και ισόρροπη.

4. Η ομάδα διατυπώνει τη συμβουλή της προς την Επιτροπή σε σύντομη προθεσμία, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία παραλαβής της γνώμης της EFRAG. Υπό εξαιρετικές περιστάσεις, και ειδικότερα όταν το ζήτημα είναι πολύπλοκο, το διάστημα αυτό δυνατόν να φθάνει τις τέσσερις εβδομάδες.

5. Το τελικό περιεχόμενο της συμβουλής της ομάδας δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

6. Όταν η ομάδα επισημαίνει συγκεκριμένο πρόβλημα, ο πρόεδρος της ομάδας κινεί διαδικασία διαλόγου με την EFRAG ενόψει επίλυσης του ζητήματος, πριν η ομάδα διατυπώσει την τελική συμβουλή της. Η Επιτροπή δύναται να παρίσταται στις συζητήσεις μεταξύ της ομάδας και της EFRAG αποσκοπώντας στην επίτευξη μιας ισόρροπης λύσης.

7. Ο πρόεδρος της τεχνικής ομάδας εμπειρογνωμόνων (TEG) της EFRAG δύναται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της ομάδας ως παρατηρητής. Ο πρόεδρος, ή ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, δύνανται επίσης να ζητούν από άλλους εμπειρογνώμονες ή παρατηρητές, με ειδικές γνώσεις επί εξεταζόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης, να συμμετάσχουν στις εργασίες της ομάδας, εφόσον τούτο κρίνεται χρήσιμο ή/και αναγκαίο.

8. Απαγορεύεται η κοινολόγηση πληροφοριών που αποκτώνται από τη συμμετοχή στις εργασίες της ομάδας εφόσον, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν θέματα εμπιστευτικού χαρακτήρα.

9. Η ομάδα καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της με βάση τους πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες τους οποίους έχει εγκρίνει η Επιτροπή [6].

10. Επιπλέον των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο, στη γλώσσα του πρωτοτύπου του σχετικού εγγράφου, περιλήψεις, πλήρη ή αποσπασματικά συμπεράσματα και έγγραφα εργασίας της ομάδας.

Άρθρο 5

Έξοδα συνεδριάσεων

Η Επιτροπή επιστρέφει τα έξοδα ταξιδίου και, όπου ενδείκνυται, τα έξοδα διαμονής των μελών, εμπειρογνωμόνων και παρατηρητών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ομάδας, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θεσπίσει για την αποζημίωση των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Τα μέλη, οι εμπειρογνώμονες και οι παρατηρητές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Τα έξοδα συνεδριάσεων καλύπτονται εντός των ορίων των ετήσιων πιστώσεων που διατίθενται για την ομάδα από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Άρθρο 6

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται έως τις 13 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή αποφασίζει, πριν από την ημερομηνία αυτή, σχετικά με ενδεχόμενη παράταση της ισχύος της.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Charlie McCreevy

Μέλος της Επιτροπής

[1] ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

[2] ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).

[3] ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/43/ΕΚ.

[4] Απόφαση 2000/407/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2000, περί της ισόρροπης συμμετοχής των δύο φύλων στις επιτροπές και στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που αυτή ιδρύει (ΕΕ L 154 της 27.6.2000, σ. 34).

[5] ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

[6] Παράρτημα III του εγγράφου SEC(2005) 1004.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης