Αποτελέσματα live αναζήτησης

1050354/66/19.5.2009 Υποχρέωση αναγραφής του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών – Είδος παράβασης για μη διαφύλαξη δικαιολογητικών εγγραφής

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2009 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1050354/66/19.5.2009
Υποχρέωση αναγραφής του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών – Είδος παράβασης για μη διαφύλαξη δικαιολογητικών εγγραφής

Αρ. Πρωτ.: 1050354/66/19.5.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση αναγραφής του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών – Είδος παράβασης για μη διαφύλαξη δικαιολογητικών εγγραφής.


Με την από 19.2.2009 αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το 1020647/33/Α0012/26.2.2009 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος θέτετε τα ακόλουθα ερωτήματα:
α) εάν ελεύθερος επαγγελματίας, εν προκειμένω δικηγόρος, υποχρεούται να αναγράφει το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών επί των εκδιδόμενων αποδείξεων παροχής υπηρεσίας (Α.Π.Υ.) και
β) εάν οι δικηγόροι εκδότες των Α.Π.Υ. προς πελάτες τους υποχρεούνται στη διαφύλαξη του πρώτου αντιτύπου των τετραπλότυπων θεωρημένων αποδείξεων είσπραξης (γραμματίων προείσπραξης) που εκδίδουν οι δικηγορικοί σύλλογοι.
Επί των ανωτέρω ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύουν, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955, στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς καθώς και ολογράφως όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη. Οι επιτηδευματίες αυτοί εκδίδουν την ίδια απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη, οπότε αναγράφουν σ’ αυτήν το επάγγελμα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του.

2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι στις αποδείξεις αυτές δεν αναγράφεται το είδος της υπηρεσίας που παρέχεται (σχετική είναι και η εγκύκλιος Σ 3218/270/ΠΟΛ.280/26.10.1987 η οποία εξακολουθεί να ισχύει).

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σας, γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 3026/1954 και των άρθρων 9 και 10 του ν.1093/1980, τόσο στις περιπτώσεις παράστασης δικηγόρων ενώπιον δικαστηρίων όσο και ενώπιον συμβολαιογράφων για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, η ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται από τον πελάτη στο δικηγορικό σύλλογο και στη συνέχεια ο σύλλογος αποδίδει στο δικηγόρο καθαρή την αμοιβή του, αφού έχει διενεργήσει τις νόμιμες κρατήσεις.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 οι δικηγορικοί σύλλογοι, για κάθε είσπραξη αμοιβής δικηγόρου, για παράσταση στα δικαστήρια, υποχρεούνται να εκδίδουν θεωρημένη από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία τετραπλότυπη απόδειξη είσπραξης. Στην απόδειξη εκτός από τα άλλα στοιχεία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου δικηγόρου και η Δ.Ο.Υ. που φορολογείται κάθε δικηγόρος. Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον καταβάλλοντα την αμοιβή, το δεύτερο και τρίτο επισυνάπτεται στο σχετικό δικόγραφο και το τέταρτο παραμένει στο στέλεχος.

5. Επίσης, με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1220/21.9.2001, η οποία έλαβε υπόψη την πρακτική που ακολουθείται από δικηγόρους και δικηγορικούς συλλόγους, ήτοι την κατάθεση από τον ίδιο το δικηγόρο (για διευκόλυνση του πελάτη του) στο δικηγορικό σύλλογο συνήθως μόνο των ποσών που αντιστοιχούν στις κρατήσεις (παρακράτηση φόρου, κρατήσεις υπέρ ταμείων, συλλόγου κ.λ.π.) και όχι του συνολικού ποσού της αμοιβής, ενώ παράλληλα εκδίδεται το γραμμάτιο προείσπραξης επί του οποίου αναγράφεται ότι ο πελάτης έχει καταβάλει στο δικηγόρο την ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή του, διευκρινίστηκαν, μεταξύ άλλων τα εξής:

α) ότι δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία τόσο του δικηγόρου, όσο και του πελάτη του (όταν αυτός είναι επιτηδευματίας) είναι η Α.Π.Υ. στην οποία αναγράφεται ως αμοιβή το ποσό εκείνο που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων από το δικηγορικό σύλλογο, από την προεισπραττόμενη ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου), με περαιτέρω αναλυτική περιγραφή στο περιεχόμενο της απόδειξης, του ποσού της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής (αξία γραμματίου) καθώς και του ποσού που παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο. Στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων πρέπει να καταχωρείται στο σκέλος των εσόδων το τελικό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων κρατήσεων για το δικηγορικό σύλλογο. β) ότι επί πλέον του αντιτύπου της Α.Π.Υ. που παραδίδεται από τον δικηγόρο στον πελάτη του (αντισυμβαλλόμενο) επισυνάπτεται σε φωτοαντίγραφο και το εκδιδόμενο από το δικηγορικό σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης. Οι δικηγόροι, εκδότες Α.Π.Υ., φυλάσσουν το εν λόγω γραμμάτιο, στους χρόνους που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

6. Από όλα τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει αφενός ότι, εφόσον έχει παραδοθεί το πρώτο αντίτυπο του γραμματίου προείσπραξης στον πελάτη, είτε από το δικηγόρο, είτε από το δικηγορικό σύλλογο (θέμα πραγματικό) ο δικηγόρος δεν υποχρεούται στη διαφύλαξη κάποιου αντιτύπου ή φωτοαντιγράφου του, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση από τις σχετικές διατάξεις, και αφετέρου ότι σε περίπτωση που ο δικηγόρος διαφυλάσσει ο ίδιος το πρώτο αντίτυπο του γραμματίου προείσπραξης (θέμα επίσης πραγματικό) υποχρεούται να παραδίδει στον πελάτη του φωτοαντίγραφο του αντιτύπου του γραμματίου προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου επισυνάπτοντάς το επί της εκδιδόμενης Α.Π.Υ., ενώ υποχρεούται παράλληλα να το φυλάσσει στου χρόνους που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. Δεδομένου όμως ότι το εν λόγω γραμμάτιο προείσπραξης δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο, αφού δεν προβλέπεται από διατάξεις του Κ.Β.Σ., ούτε δικαιολογητικό εγγραφής (παρ. 5 του παρόντος), αλλά ενισχυτικό στοιχείο της απόδειξης της συναλλαγής, η μη διαφύλαξή του από τον υπόχρεο θεωρείται γενική παράβαση και όχι αυτοτελής της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, για την οποία επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο ανά διαχειριστική περίοδο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 του ν. 2523/1997.

7. Τέλος, αναφορικά με τα ερωτήματά σας ως προς το ύψος της δαπάνης που αναγνωρίζεται όταν εκδίδονται αποδείξεις δαπανών για την αγορά χαρτοσήμων και το πότε προκύπτει ανακρίβεια ως προς την αξία αυτής, σας γνωρίζουμε ότι, πέραν της επιβεβαίωσης από την Υπηρεσία μας του ορθού της έκδοσης απόδειξης δαπάνης από επιτηδευματίες για την αγορά χαρτοσήμων από Δ.Ο.Υ. (έγγραφά μας 1115845/902/0015/18.11.1992 και 1113533/106 ΥΣ/25.7.1997), τα εν λόγω θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος (στην οποία κοινοποιείται το παρόν) και των φοροελεγκτικών οργάνων τα οποία εξετάζουν και τα πραγματικά περιστατικά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης