ΠΟΛ.1112/26.3.1996

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων Ν.2386/1996

26 Μάρ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 26 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ. 1040656/2047/Α009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ -TMHMA A'
2.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
Α)Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ -TMHMATA A' & B'
Β)Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ-THMA B'

ΠΟΛ 1112

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων ν.2386/1996

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 34 του άρθρου 6 και
β) της περίπτωσης δ' του άρθρου 29 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'/7.3.1986) και συνοπτικά σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Αρθρο 6 παράγραφος 34, εδάφιο πρώτο και δεύτερο.

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου ορίζεται ότι οι προθεσμίες παραγραφής, για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που έληγαν την 31η Δεκεμβρίου 1995 παρατείνονται για ένα (1) έτος από τη λήξη τους, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996.
Ομως με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου προβλέπεται ότι η παράταση της παραγραφής αυτής δεν καταλαμβάνει:

α) τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ένατου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α') είχαν παραταθεί κατά ένα (1) έτος και β) τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου.

Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παραγρ. 34 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με την περίπτωση δ' του άρθρου 29 του νόμου αυτού, ισχύουν από την 7η Δεκεμβρίου 1995. Από τις συνδυασμένες παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι για τις φορολογικές υποθέσεις (πλην φορολογίας κεφαλαίου) χρήσης 1.1-31.12.1984 (Οικον. έτος 1985), μπορούν να κοινοποιηθούν φύλλα ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών μέσα στο έτος 1996 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Δεν μπορούν όμως να κοινοποιηθούν φύλλα ελέγχου για τις φορολογικές υποθέσεις χρήσης 1.1-31.12.1983 (Οικον. έτος 1984) για τις οποίες (υποθέσεις), η προθεσμία παραγραφής είχε παραταθεί κατά ένα (1) έτος, με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ένατου άρθρου του Ν.2275/1994.

Ετσι με βάση τα δεδομένα αυτά, σε όσες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα ανέλεγκτων υποθέσεων, προς περαίωση με τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών αριθ. πρωτ. 1049691/3184/ΠΟΛ. 1099/27.4.1994 (ΦΕΚ Β' 354) και οι επιτηδευματίες επιθυμούν την περαίωση της υπόθεσής τους, θα διαγράφεται το ποσό του φόρου της χρήσης 1.1-31.12.1983 (Οικ. έτος 1984) και θα διορθώνεται το τελικό ποσό του βεβαιωτέου φόρου.

2. Αρθρο 6 παράγραφος 34 εδάφιο τρίτο

Με τη διάταξη του εδαφίου αυτού, η ισχύς του οποίου, κατά την περ. δ' του άρθρου 29 του ιδίου νόμου αρχίζει από την 7η Δεκεμβρίου 1995, παρατείνεται μέχρι 31.12.1996 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χρεών (προς το Δημόσιο και Τρίτους) των οποίων η παραγραφή συμπληρώνεται εντός των ετών 1995 και 1996.

Επισημαίνεται ότι στην παράταση αυτή δεν υπάγονται τα χρέη που παρεγράφοντο εντός των ετών 1992, 1993 και 1994 των οποίων η παραγραφή είχε παραταθεί μέχρι 30.6.1995 με τη διάταξη της παρ. Β' του άρθρου εβδόμου του Ν.2275/94 (ΦΕΚ 238 Α') που σας είχε κοινοποιηθεί με την οικ. 1144942/11085/ΠΟΛ. 1295/29.12.1994.

Διευκρινίζουμε ότι η παράταση δεν αφορά χρέη προς ΟΤΑ, των οποίων η είσπραξη γίνεται από το Γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που έχουν την έδρα τους στις Δ.Ο.Υ. (άρθρ. 150 επομ. Π.Δ. 16/1989 - Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και Τοπικών Γραφείων).


Taxheaven.gr