Αποτελέσματα live αναζήτησης

1100365/549/0015/6.10.2008 Σχετικά με επιβολή προστίμου σε περίπτωση νόθευσης τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-10-2008 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1100365/549/0015/6.10.2008
Σχετικά με επιβολή προστίμου σε περίπτωση νόθευσης τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος

Αρ. Πρωτ.: 1100365/549/0015/6.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Σχετικά με επιβολή προστίμου σε περίπτωση νόθευσης τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος.


Απαντώντας στο από 6.2.2008 έγγραφό σας το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθ. 1063923/10471/ΔΕ-Γ΄/27.6.2008 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου και κατά το μέρος που άπτεται της αρμοδιότητάς μας και σχετίζεται με την επιβολή προστίμου σε
περίπτωση νόθευσης τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος, προκειμένου να τύχει επιστροφής Φ.Π.Α., θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 περίπτωση β΄ του άρθρου 5 του ν.2523/1997 «Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880).Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 8 και 9.».
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10, περίπτωση γ’ του άρθρου 5 του ν.2523/1997, όπως προστέθηκαν και ισχύουν (από 24.9.2002) με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 7 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α’), «στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή μέρος αυτής, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται για την περίπτωση γ’ της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως της αξίας των στοιχείων αυτών.
Εφόσον η εικονικότητα των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στους αγρότες – λήπτες των στοιχείων».
2. Περαιτέρω, με βάση το παραπάνω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου: «…αγρότισσα του ειδικού καθεστώτος έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α. παραποιώντας τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων ως προς τα ποσά και τον πραγματικό δικαιούχο, τα επίμαχα τιμολόγια θεωρούνται νοθευμένα, με την προϋπόθεση πάντα ότι όντως διαπιστώνεται ελεγκτικά ότι έλαβε χώρα παραποίηση – αλλοίωση σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης των εν λόγω στοιχείων.».
3. Επίσης, στην περίπτωση που διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε βάρος αγρότη, για την κατασκευή πλαστών και εικονικών τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων, τα οποία χρησιμοποίησε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό προκειμένου να τύχει επιστροφής Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. πετρελαίου, όσον αφορά την επιβολή των προστίμων, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 10 περίπτωση γ’, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος αγρότης δεν έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή, αλλά κατασκεύασε – εξέδωσε – χρησιμοποίησε εικονικά τιμολόγια αγοράς προκειμένου να τύχει επιστροφής Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. πετρελαίου και κατά συνέπεια θα πρέπει να καταλογισθούν σε βάρος του οι παραβάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 19 παράγραφος 4 του ιδίου νόμου. (Σχετ. έγγραφο 1088092/654/0015/12.11.2002).
4. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον η νόθευση (παραποίηση-αλλοίωση) των υπόψη τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος, προκειμένου να τύχει επιστροφής του Φ.Π.Α., έλαβε χώρα αποδεδειγμένα σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης των εν λόγω στοιχείων, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως προς το επιβλητέο πρόστιμο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 περίπτωση β΄ του άρθρου 5 του ν.2523/1997.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης