Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1118/8.4.1996 ΠΟΛ.1118/8.4.1996


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1118/8.4.1996
Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος" (Ε3) και του πίνακα 9 "Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις" της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του εντύπου (Ε1) από όσους αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις


Αθήνα 8 Απριλίου 1996
Αριθμ. Πρωτ. : 1043050/979/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1118

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος" (Ε3) και του πίνακα 9 "Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις" της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του εντύπου (Ε1) από όσους αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:


1. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν.2390/1996 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη αν το ετήσιο καθαρό γεωργικό εισόδημα που προκύπτει από βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ από τα οποία δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα (Βιβλία Β' κατηγορίας) ή σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία αυτό που προσδιορίζεται και πάλι τεκμαρτώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογούμενου με ειδικoύς, κατά κλάδο εκμεταλλεύσεων, συντελεστές καθαρού εισοδήματος είναι διαφορετικό από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος το κατά περίπτωση προκύπτον μεγαλύτερο ποσό. Με τη νέα διάταξη στους φορολογούμενους εκείνους που αποκτούν γεωργικό εισόδημα είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε όχι και δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. αλλά διαθέτουν μόνο στοιχεία (τιμολόγια πωλήσεων, εκκαθαρίσεις κ.τ.λ.) τους παρέχεται πλέον η ευχέρεια να προσδιορίσουν, όταν το επιθυμούν, και να δηλώσουν καθαρό γεωργικό εισόδημα, εκτός από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο και αυτό που προκύπτει με βάση τα στοιχεία που κατέχουν ή με βάση την αξία της παραγωγής τους. Τούτο, για λόγους που κρίνουν απαραίτητο οι υπόχρεοι αυτοί, όπως π.χ. λήψη από την αρμόδια ΔΟΥ πιστοποιητικού για το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους από την εμπορία των προϊόντων τους, σε περίπτωση που θα χρειασθούν αυτά για την έκδοση άδειας επαγγελματικού φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, όπως επίσης σε περίπτωση που το πραγματικό καθαρό γεωργικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο για να το χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη τεκμαρτών ή πραγματικών δαπανών διαβίωσης κατά την κρινόμενη ή και σε μελλοντικές χρήσεις, ομοίως σε περίπτωση ενδεχόμενης αμφισβήτησης για λόγους ανώτερης βίας του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο καθαρού γεωργικού εισοδήματος κ.τ.λ.

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω θα πρέπει, σε όσες περιπτώσεις επιθυμεί αυτό ο υπόχρεος φορολογούμενος, να συμπληρώσει πέραν του πίνακα ΙΒ' του εντύπου "Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος" (Ε3) και τον πίνακα ΙΑ' του ιδίου εντύπου Ε3. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο πίνακας ΙΑ' θα συμπληρωθεί με το καθαρό εισόδημα που προκύπτει με βάση την αξία της κατά κλάδο παραγωγής τους και τον αντίστοιχο για τον κλάδο της παραγωγής συντελεστή καθαρού εισοδήματος. Για την εξεύρεση της αξίας της παραγωγής όταν δεν υπάρχουν στοιχεία (τιμολόγια, εκκαθαρίσεις κ.τ.λ.) όπως π.χ. στην περίπτωση διάθεσης της παραγωγής λιανικώς έξω από τον αγρό, ιδιοκατανάλωση, μη διάθεση της παραγωγής κ.τ.λ., ο όγκος της παραγωγής αποτιμάται σε αξία με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησής τους κατά το χρόνο και στον τόπο της παραγωγής, ανεξάρτητα αν η παραγωγή αυτή πωλήθηκε ή όχι. Επί της προσδιοριζόμενης με τον παραπάνω τρόπο αξίας παραγωγής προστίθενται τυχόν ποσά επιδοτήσεων και το διαμορφούμενο συνολικό ποσό αποτελεί το ακαθάριστο εισόδημα της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί του οποίου εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρού κέρδους, προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα. Διευκρινίζεται ότι οι συντελεστές αυτοί καθαρού κέρδους προβλέπονται από τις 1092052/1645/Α0012/ΠΟΛ.1267/18.12.1990 (πτηνοτροφικές επιχειρήσεις 6%) και 1026761/192/0012/ΠΟΛ.1063/24.2.1989 (βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις 5%, χοιροτροφικές 5%, αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών, ενώ για λοιπά προϊόντα φυτικής και ζωϊκής παραγωγής όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.2238/1994 όπως αυτές οι διατάξεις ίσχυαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 1987, δηλαδή 10-20% κ.λπ.).

3. Περαιτέρω, για τη συμπλήρωση των εντύπων φορολογίας εισοδήματος σημειώνονται και τα ακόλουθα:

α) Σε όσες περιπτώσεις συμπληρώνεται μόνο ο πίνακας ΙΒ' (αντικειμενικό σύστημα) του εντύπου Ε3:

αα) Το ποσό εισοδήματος του πίνακα αυτού (κωδικός αριθμός 602) μεταφέρεται από τη ΔΟΥ στον κωδικό αριθμό 915-916 του πίνακα 9 του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ενώ ο υπόχρεος φορολογούμενος δεν μεταφέρει ποσό καθαρού εισοδήματος στον κωδικό αριθμό 461-462.

ββ) Τα ποσά των κωδικών αριθμών 605 και 606 του πίνακα ΙΒ' του εντύπου Ε3, θα μεταφερθούν κατά την κωδικογράφηση των δηλώσεων στους κωδικούς αριθμούς 703-704 του πίνακα 15 της τελευταίας σελίδας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

γγ) Ο κωδικός αριθμός 607 του πίνακα ΙΒ' (πρώτη και δεύτερη σειρά) δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί.

β) Σε όσες περιπτώσεις συμπληρώνεται και ο πίνακας ΙΑ' του εντύπου Ε3:

αα) Το ποσό καθαρού εισοδήματος του κωδικού αριθμού 601 του πίνακα ΙΑ' θα μεταφερθεί από τους υπόχρεους φορολογουμένους στον κωδικό αριθμό 461-462 του πίνακα 9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

ββ) Τα ποσά των κωδικών αριθμών 605 και 606 του πίνακα ΙΒ' του εντύπου Ε3 θα αθροίζονται και θα μεταφέρονται κατά την κωδικογράφηση των δηλώσεων στον κωδικό αριθμό 703-704 του πίνακα 15 της τελευταίας σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) μόνο όταν το ποσό του κωδικού αριθμού 602 του πίνακα ΙΒ' είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού αριθμού 601 του πίνακα ΙΑ'.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν το ποσό του κωδικού αριθμού 601 είναι μεγαλύερο από το ποσό του κωδικού αριθμού 602, τα ποσά των κωδικών αριθμών 605 και 606 δεν θα μεταφερθούν στον κωδικό αριθμό 703-704 του πίνακα 15 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1).

- Ο κωδικός αριθμός 607 του πίνακα ΙΒ' (πρώτη και δεύτερη σειρά) δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί.

4. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 89 του Ν.2238/1994, επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα και είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αν δεν δηλώσουν αυτό το εισόδημα. Μεταξύ των κυρώσεων αυτών περιλαμβάνεται και η μη είσπραξη επιδοτήσεων κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Με τις 1133468/3032/Α 0012/ΠΟΛ.1304/30.11.1995 και 1016514/346/Α 0012/ΠΟΛ.1035/7.2.1996 διαταγές μας, προβλέπεται ότι για την καταβολή αυτών των επιδοτήσεων απαιτείται βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι το εισόδημα από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας έχει δηλωθεί με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των δικαιούχων των επιδοτήσεων για τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης από τις ΔΟΥ και του γεγονότος της δημιουργίας μεγάλου φόρτου εργασίας στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες για την έκδοση των παραπάνω βεβαιώσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να προσκομίζουν αντίγραφο του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" το οποίο θα επικυρώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία ως ακριβές αντίγραφο του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" το οποίο θα επικυρώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία ως ακριβές αντίγραφο μόνο ως προς τα στοιχεία του φορολογουμένου της πρώτης σελίδας του εντύπου αυτού και τα στοιχεία των πινάκων ΙΑ' και ΙΒ' της τρίτης σελίδας του, αφού προηγουμένως διαγραφεί το τμήμα των πινάκων ΙΑ' και ΙΒ' που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το φορολογούμενο.

Με βάση τα, κατά τον παραπάνω τρόπο, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των εντύπων Ε3, αντί των προβλεπομένων βεβαιώσεων, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι τράπεζες, οι πιστωτικοί οργανισμοί, οι συνεταιρισμοί ή ενώσεις συνεταιρισμών και γενικά ενώσεις προσώπων, θα μπορούν να καταβάλλουν τις επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής.

5. Κάθε διαταγή αντιθέτου περιεχομένου προς την παρούσα παύει να ισχύει.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης