Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1108/29.3.1996 Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού Ε.Φ.Κ. Που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1108/29.3.1996
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού Ε.Φ.Κ. Που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων


Αθήνα, 29 Μαρτίου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1039180/1992/545/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ/ΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ
Γ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ 14η Φ.Π.Α. &
16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΙ΄ & Α΄

ΠΟΛ 1108

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Εχοντας υπόψη:


1. Τη διάταξη της παραγράφου 22 του άρθρου 15 του Ν.2386/96 (ΦΕΚ 43/Α/7.3.96) "Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις" με την οποία παρέχεται απαλλαγή σε ποσοστό 30% επί του εκάστοτε ισχύοντος ποσού Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στον πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία (φυτική και ζωϊκή παραγωγή), δασοκομία, λιμνιαία και ποτάμια ιχθυοκαλλιέργεια.

2. Την αριθμ. Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.88 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88) Α.Υ.Ο. όπως ισχύει, με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την επιστροφή στους αγρότες του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών (εισροές).

3. Οτι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και προς τούτο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 3129 του προϋπολογισμού του έτους 1996.

Αποφασίζουμε Ορίζουμε τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους αγρότες του προβλεπόμενου από την παραπάνω διάταξη ποσού Ε.Φ.Κ. ως ακολούθως:

Αρθρο 1

Δικαιούχοι επιστροφής

1. Δικαίωμα επιστροφής του παραπάνω Ε.Φ.Κ. έχουν οι αγρότες που χρησιμοποιούν για την παραγωγή τους πετρέλαιο κίνησης και υπάγονται:

α) Στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 33 του Ν.1642/86, και

β) Στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., εφόσον πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα αποκλειστικά και μόνο από την πώληση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων. Ως αυτούσια αγροτικά προϊόντα θεωρούνται τα προϊόντα φυτικής, ζωϊκής, δασικής και αλιευτικής προέλευσης τα οποία διατίθενται από τον παραγωγό μέχρι και το στάδιο της πρώτης επεξεργασίας. Δεν θεωρούνται αυτούσια αγροτικά προϊόντα τα προϊόντα τα οποία προκύπτουν μετά
από μεταποίηση.

2. Δεν δικαιούνται επιστροφής με βάση την απόφαση αυτή, όσοι πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πώληση προϊόντων θαλάσσιας αλιείας και θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας.

Αρθρο 2

Υπολογισμός του ποσού επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

1. Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή, στη δασοκομία, στην ποτάμια και λιμνιαία ιχθυοκαλλιέργεια, γίνεται με την εφαρμογή ειδικών κατ' αποκοπή συντελεστών επί των ακαθαρίστων
εσόδων που πραγματοποίησαν οι αγρότες και από τις παραπάνω κατηγορίες παραγωγής.

2. Οι κατ' αποκοπή συντελεστές που αντιστοιχούν στο ποσοστό επιστροφής 30% του Ε.Φ.Κ. ορίζονται σε 1,14% για τη φυτική παραγωγή και σε 0,45% για τις λοιπές κατηγορίς παραγωγής.

Αρθρο 3

Διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ. στους αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α.

1. Η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γίνεται με την ίδια διαδικασία που γίνεται η επιστροφή σ' αυτούς του Φ.Π.Α., όπως αυτή καθορίζεται στις παραγράφους 1 έως και 6 της αριθμ. Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.88 Α.Υ.Ο.
Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται η αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών (έντυπο 010Α ΦΠΑ).
Ειδικότερα για το έτος 1995:

α) Οταν η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται απ' ευθείας στην αρμόδια ΔΟΥ, χωρίς τη μεσολάβηση συνεταιριστικών οργανώσεων.

αα. Ο αγρότης αφού συμπληρώσει το ειδικό έντυπο αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών (Κωδ. 010Α-ΦΠΑ - έκδοση 1994) για την επιστροφή του Φ.Π.Α. και πριν από τον προσδιορισμό του επιστρεπτέου ποσού Φ.Π.Α., τροποποιεί κατάλληλα τις ενδείξεις της τρίτης σελίδας του εντύπου αυτού. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τις τέσσερις τελευταίες σειρές για τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ., ως εξής:

Στην τέταρτη από το τέλος σειρά αναγράφει τα συνολικά ποσά των ακαθάριστων εσόδων του, όπως αυτά θα αναγράφονταν στα τετραγωνίδια των κωδικών 201, 202, 203 και 204.

Στην τρίτη από το τέλος σειρά αναγράφει τα αναλογούντα προς επιστροφή ποσά του Φ.Π.Α., όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των αντίστοιχων κατ' αποκοπή συντελεστών.

Στη δεύτερη από το τέλος σειρά αναγράφει τους ειδικούς κατ' αποκοπή συντελεστές επιστροφής του Ε.Φ.Κ., ήτοι στη στήλη Β7 (3,5%) τον συντελεστή 1,14% (φυτική παραγωγή) και στις στήλες Β6 (2,5%) και Β8 (5%) τον συντελεστή 0,45% (ζωϊκή παραγωγή και λοιπές περιπτώσεις).

Στην τελευταία σειρά αναγράφει τα αναλογούντα για επιστροφή ποσά του Ε.Φ.Κ. (πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα ποσά του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στην τέταρτη από το τέλος σειρά, με τους συντελεστές επιστροφής Ε.Φ.Κ. που έχουν αναγραφεί στη δεύτερη από το τέλος σειρά).

Ειδικά για το έτος 1995 και για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας, το προκύπτον κατά τα ανωτέρω ποσό επιστροφής Ε.Φ.Κ. μειώνεται στο 1/3 αυτού και επομένως στην τελευταία σειρά θα πρέπει να αναγραφεί το μειωμένο αυτό ποσό επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Το άθροισμα των επιστρεπτέων ποσών Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. αναγράφεται στα τετραγωνίδια των κωδικών 205, 206, 207 κατά περίπτωση, το δε σύνολο των επί μέρους αυτών αθροισμάτων αναγράφεται στο τετραγωνίδιο του κωδικού 208.

αβ. Κατά τη συμπλήρωση του ειδικού βιβλίου "Βιβλίο Μεταγραφής Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την Επιστροφή ΦΠΑ στους Αγρότες", πέραν του επιστρεπτέου ποσού ΦΠΑ, αναγράφονται σε πρόσθετες στήλες, το ποσό του επιστρεπτέου Ε.Φ.Κ. και το άθροισμα των επιστρεπτέων ποσών Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ.

β) Οταν η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ, μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων.

βα. Το προαναφρόμενο έντυπο αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών, συμπληρώνεται κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

ββ. Κατά τη συμπλήρωση του ειδικού βιβλίου "Βιβλίο Μεταγραφής Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την Επιστροφή του Φ.Π.Α. στους Αγρότες - Συγκεντρωτική Κατάσταση" πέραν του επιστρεπτέου ποσού Φ.Π.Α., αναγράφονται σε πρόσθετες στήλες, το επιστρεπτέο ποσό Ε.Φ.Κ. και το άθροισμα
των επιστρεπτέων ποσών Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ.

2. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι αγρότες συμπληρώνουν πάνω στο έντυπο της αίτησης δήλωση ότι χρησιμοποίησαν πετρέλαιο κίνησης για τις εργασίες τους στη παραγωγική τους δραστηριότητα. Η δήλωση αυτή καταχωρείται στην πρώτη σελίδα του εντύπου "Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών" σε συνέχεια της δήλωσης ότι δεν έχει υποβάλλει ανάλογη αίτηση σε άλλη Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση ή ΔΟΥ.

3. Οι αγρότες που δεν δικαιούνται επιστροφής Ε.Φ.Κ. θα υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις χωρίς καμμιά από τις παραπάνω αναπροσαρμογές.

4. Στην απόφαση επιστροφής και στο ΤΑΦΕ που εκδίδεται για την επιστροφή του Φ.Π.Α. κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 της αριθμ. Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.88 Α.Υ.Ο., αναγράφεται ξεχωριστά και το επιστρεπτέο ποσό Ε.Φ.Κ.

Αρθρο 4

Διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ. στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος Για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. στους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1β του άρθρου 1 της παρούσας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ εις διπλούν ειδική αίτηση - δήλωση επιστροφής Ε.Φ.Κ.

α) Στην αίτηση αυτή (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) καταχωρούνται τα προσωπικά στοιχεία του αγρότη, τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων κατά κατηγορία, φυτική και λοιπές (ζωϊκή, δασοκομική, ποτάμια και λιμνιαία ιχθυοκαλλιέργεια), όπως αυτά προκύπτουν από τα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε και τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα απ' αυτόν βιβλία του Κ.Β.Σ. και δηλώνεται υπεύθυνα ότι χρησιμοποίησε πετρέλαιο κίνησης κατά την παραγωγική διαδικασία.

β) Οι αγρότες που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα παράλληλα από πώληση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων καθώς και προϊόντων μετά από μεταποίηση (μικτή δραστηριότητα) στην αίτηση - δήλωση που υποβάλλουν για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. περιλαμβάνουν μόνο τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση των αυτούσιων αγροτικών
προϊόντων, όπως αυτά προκύπτουν από τα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία τους σε ειδικούς λογαριασμούς.

2. Στα προσδιορισθέντα κατά τον παραπάνω τρόπο ακαθάριστα έσοδα πρωτογενούς παραγωγής, εφαρμόζονται κατά κατηγορία παραγωγής οι κατ' αποκοπή συντελεστές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Ειδικά για το έτος 1995 και για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας, το προκύπτον κατά τα ανωτέρω ποσό επιστροφής Ε.Φ.Κ. μειώνεται στο 1/3 αυτού.

3. Για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού Ε.Φ.Κ. εκδίδεται σχετική απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ και συντάσσεται το αντίστοιχο ΤΑΦΕ.

4. Οι αιτήσεις - δηλώσεις επιστροφής, οι σχετικές αποφάσεις και τα αντίστοιχα ΤΑΦΕ καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο στην αρμόδια ΔΟΥ. Μετά την παραλαβή και την καταχώρηση των αιτήσεων το δεύτερο αντίτυπο της αίτησης - δήλωσης παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

Αρθρο 5

Λοιπές διατάξεις

1. Η οριστικοποίηση της επιστροφής του Ε.Φ.Κ., γίνεται μετά από σχετικό έλεγχο που διενεργεί ο προϊστάμενος της ΔΟΥ:

α) Στα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση στοιχεία προκειμένου για αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, και

β) Στα βιβλία που τηρούν οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.

2. Στην περίπτωση που κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι ο αγρότης έλαβε επιστροφή ποσού Ε.Φ.Κ. χωρίς να το δικαιούται, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ με απόφαση που εκδίδει, καταλογίζει το ποσό του Ε.Φ.Κ. που επεστράφει χωρίς να θεμελιώνεται προς τούτο δικαίωμα, και με την ίδια πράξη επιβάλλει πρόστιμο το διπλάσιο του ποσού αυτού και στέρηση του δικαιώματος επιστροφής Ε.Φ.Κ. για μία τριετία. Τα οριζόμενα κατά τα ανωτέρω ποσά είναι οριστικά και δεν επιδέχονται συμβιβασμό.
Για την έκδοση, κοινοποίηση, κ.λπ. των πράξεων αυτών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 39 και 49 του Ν.1642/1986.
Οταν η αίτηση επιστροφής έχει υποβληθεί μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης, αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του προϊσταμένου της ΔΟΥ κοινοποιείται με απόδειξη και στην οργάνωση αυτή, προκειμένου να μη δέχεται αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. για το χρονικό διάστημα της ποινής.

3. Ειδικά για το έτος 1995, δεδομένου ότι η επιστροφή σύμφωνα με το έκτο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου 15 του Ν.2386/96 καλύπτει περίοδο τεσσάρων μηνών, τα ποσά του επιστρεπτέου Ε.Φ.Κ. που αναλογούν στο σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του έτους αυτού, περιορίζονται στο 1/3.
Για το σκοπό αυτό οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2 της παρούσας κατ' αποκοπή συντελεστές διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 0,38% και 0,15%.

4. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου "ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ" για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ έχει όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

5. Η παρούσα απόφαση που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης