Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1105/29.3.1996 Παραλαβή, είσπραξη ποσού για καταβολή, συμφωνία, συσκευασία και αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-1996 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1105/29.3.1996
Παραλαβή, είσπραξη ποσού για καταβολή, συμφωνία, συσκευασία και αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.


Αθήνα 29 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ. 4002194/404/0030

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ -Τμήμα Β'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓΩΓ. & ΕΛΕΓΧ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τμήμα Β΄ΙΙ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Τμήματα Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣ. ΕΣΟΔΩΝ
Τμήμα Α΄, Ι, Δ΄

ΠΟΛ 1105

ΘΕΜΑ: Παραλαβή, είσπραξη ποσού για καταβολή, συμφωνία, συσκευασία και αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν.1642/86 και τη θεσμοθέτηση του νέου εντύπου της περιοδική δήλωσης Φ.Π.Α. εκδόθηκε η Α.Υ.Ο. 1027240/1168/334/0014/ΠΟΛ. 1070/29.2.96 με την οποία καθορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τα βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. και βιβλία Α' κατηγορίας Κ.Β.Σ., αντίστοιχα έντυπα 050 και 051-Φ.Π.Α., Εκδοση 1996. Με τις νέες αυτές περιοδικές δηλώσεις ενοποιούνται βασικά οι περιοδικές εκκαθαρίσεις (έντυπα 004-Φ.Π.Α. και 007-Φ.Π.Α., έκδοσης 1994) με την προσωρινή δήλωση (έντυπο 005-Φ.Π.Α. έκδοσης 1994). Τα νέα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων θα αποτελούν και αποδεικτικά είσπραξης του φόρου.

Μετά από αυτό, ορίζουμε νέα διαδικασία παραλαβής, είσπραξης, συμφωνίας, συσκευασίας και αποστολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. Η διαδικασία αυτή ισχύει από 1.4.96. Από την ημερομηνία αυτή καταργείται και κάθε προηγούμενη, σχετική με το θέμα, εγκύκλιός μας. Παραλαβή προσωρινών δηλώσεων
Φ.Π.Α. (έντυπα 005-Φ.Π.Α.) από την ημερομηνία αυτή απαγορεύεται, είτε πρόκειται για τρέχουσες, είτε για προγενέστερες φορολογικές περιόδους, που υποβάλλονται ως εκπρόθεσμες ή ως τροποποιητικές, είτε ακόμα αν πρόκειται για έκτατες δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι τα νέα έντυπα, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις εφαρμογής του επικείμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS). Φυσικά, για τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες θα εγκαθίσταται και θα λειτουργεί σταδιακά στο σύστημα Φ.Π.Α. του TAXIS, η παρούσα εγκύκλιος θα αντικατασταθεί με νεώτερη.

1. Κατηγορίες Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. που παραλαμβάνονται
1.1. Κανονικές δηλώσεις

Πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται απευθείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από:

α) υποκείμενους σε Φ.Π.Α. που διενεργούν φορολογητέες πράξεις,
β) μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα, απαλλασσόμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και αγρότες του ειδικού καθεστώτος που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Οι δηλώσεις αυτές θα αναγράφουν οπωσδήποτε τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δηλώσεις με ποσό για καταβολή, οι πιστωτικές
ή οι μηδενικές, δηλώσεις με ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή όχι, καθώς και οι έκτακτες δηλώσεις (εκτός των περιπτώσεων με συμπληρωμένους τους κωδ. 012-1, 012-2). Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να είναι συμπληρωμένες κατά περίπτωση στα έντυπα 050 ή 051-Φ.Π.Α.

1.2. "Ταχυδρομικές" δηλώσεις
Πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου αυτό επιτρέπεται, από τα πρόσωπα της προηγουμένης περίπτωσης, δηλαδή από υποκείμενους εγκατεστημένους σε νησί που δεν εδρεύει, Δ.Ο.Υ. και από αυτούς που λειτουργούν εποχιακά καθώς επίσης και από τους επί πλειστηριασμού
υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση αυτή, επ' ονόματι των καθ' ου ο πλειστηριασμός.

1.3. Δηλώσεις από λήπτες απαλλασσόμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης Πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται ως έκτακτες για τις περιπτώσεις των κωδ. 012-1 και 012-2 (λήπτης απαλλασσόμενος και ενδοκοινοτική παράδοση
καινούργιου μεταφορικού μέσου) από:
α) ιδιώτες
β) μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα, απαλλασσόμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Επισημαίνεται ότι είναι πιθανό κάποια από τα πρόσωπα αυτά να στερούνται Α.Φ.Μ.

2. Παραλαβή και Αρχειοθέτηση των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Ενέργειες του τμήματος εμμέσων και ειδικών φόρων)

Οι περιοδικές δηλώσεις επιδίδονται αρχικά από αυτούς που τις υποβάλλουν στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων (ή φορολογικής διαδικασίας ή Φ.Π.Α. κατά περίπτωση). Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος αυτού ενεργεί τις παρακάτω διαδικασίες:

2.1 Ελέγχει τα γενικά στοιχεία για τη σωστή συμπλήρωση της δήλωσης ήτοι:

α) Οταν η δήλωση δεν είναι διαγραμμισμένη ως έκτακτη, αν είναι συμπληρωμένα σωστά το έτος, η ημερολογιακή και η φορολογική περίοδος που αφορά (κωδ. 006, 007 και 008).

β) Οταν η δήλωση είναι έκτακτη και εφόσον είναι διαγραμμισμένος ο κωδικός 012-3, αν αναλύεται η περίπτωση στον κωδ. 013, ενώ εφόσον είναι διαγραμμισμένος ο κωδ. 012-4, αν είναι συμπληρωμένα το έτος και ο μήνας ενδοκοινοτικών συναλλαγών (κωδ. 006 και 009).

γ) Οταν η δήλωση είναι με επιφύλαξη, αν υπάρχει ανάλυση της επιφύλαξης, οπότε το αντίγραφο που θα παραμείνει στη Δ.Ο.Υ. θα ξεχωρίζεται.

δ) Αν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία του δηλούντος (πίνακας Α) και απαραίτητα ο Α.Φ.Μ., εκτός αν πρόκειται για δηλώσεις της παραπάνω περίπτωσης 1.3 (από λήπτες απαλλασσόμενους).

2.2 Συμπληρώνει τους κωδ. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και Δ.Ο.Υ. ή Τοπ. Γραφείου υποβολής (κωδ. 001, 002). Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία οι κωδ. αυτοί πάντοτε ταυτίζονται, εκτός της περίπτωσης του Τοπικού Γραφείου.

Συμπληρώνει ακόμα την ημερομηνία υποβολής (κωδ. 004) και την ημερομηνία είσπραξης ή παραλαβής (κωδ. 005). Οι ημερομηνίες αυτές ταυτίζονται, εκτός των δηλώσεων της παραπάνω περίπτωσης 1.2 (ταχυδρομικές δηλώσεις). Στην τελευταία αυτή περίπτωση ως ημερομηνία υποβολής αναγράφεται αυτή της ταχυδρομικής σφραγίδας που φυσικά είναι προγενέστερη (η ίδια) με την ημερομηνία είσπραξης ή παραλαβής.

2.3 Ελέγχει συνοπτικά τη γενική συμπλήρωση της δήλωσης καθώς και αν το χρεωστικό υπόλοιπο (κωδ. 511) ισούται με το σύνολο για καταβολή (κωδ. 513), που αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, εφόσον φυσικά δεν υπάρχει προσαύξηση. Εξαιρετικά, αν το χρεωστικό υπόλοιπο του κωδ. 511 είναι μέχρι 1.000 δρχ., και η
δήλωση δεν είναι έκτακτη ή τροποποιητική, το σύνολο για καταβολή (κωδ. 513) μπορεί να ισούται με 0 (ΜΗΔΕΝ). Ακόμα ελέγχει αν υπάρχει ποσό για επιστροφή (κωδ. 506).

2.4 Ελέγχει αν η δήλωση είναι υπογεγραμμένη από τον δηλούντα και τον τυχόν λογιστή του. (Αν δεν συμπράττει λογιστής, θα πρέπει να γράφεται κάτω από τη λέξη Ο ΔΗΛΩΝ "Συμπληρώθηκε από εμένα" και μετά να τίθεται η υπογραφή του δηλούντος).

2.5 Ελέγχει αν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη, οπότε υπολογίζει την ακρίβεια της προσαύξησης (κωδ. 512) που είναι 100% για δηλώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι 31.12.92 και 5% για κάθε μήνα καθυστέρησης (χωρίς ανώτατο όριο) για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.93 και μετά.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, όταν το χρεωστικό υπόλοιπο (κωδ. 511) είναι μεγαλύτερο των 100.000 δρχ. και έχουν παρέλθει περισσότερες από 30 ημέρες από τη λήξη της εμπρόθεσμης υποβολής, το αντίγραφο που παραμένει στη Δ.Ο.Υ. θα ξεχωρίζεται, προς υποβολή μηνυτήριας αναφοράς (παρ. 1 άρθρου 95 Ν.2238/94, όπως
ισχύει).

2.6 Ελέγχει αν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat.
Μόνο αν από την ίδια την περιοδική δήλωση προκύπτει ότι υπάρχει σχετική υποχρέωση (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις της τρέχουσας φορολογικής περιόδου μεγαλύτερες των 7.500.000 δρχ. ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις μεγαλύτερες των 11.000.000 δρχ.) αρνείται την παραλαβή της περιοδικής δήλωσης, αν δεν συνυποβάλλεται δήλωση Intrastat (σε έντυπο ή δισκέτα), εκτός φυσικά αν προϋποβλήθηκε ήδη στη Δ.Ο.Υ. ή στο αρμόδιο γραφείο της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. (επίδειξη σχετικής βεβαίωσης ή αντιγράφου).

2.7 Ελέγχει αν ο δηλών που ενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι καταχωρημένος στο Μητρώο VIES, όπως αυτό στέλνεται κάθε φορά από το ΚΕΠΥΟ στη Δ.Ο.Υ. ή τηρείται τοπικά. Αν διαπιστωθεί τελικά ότι ο υπόχρεος δεν έχει δηλώσει τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών με δήλωση έναρξης ή μεταβολών του ζητάει να υποβάλλει τη σχετική δήλωση μεταβολών.

2.8 Αν διαπιστωθεί, από τα πραγματικά περιστατικά, ότι για συγκεκριμένη πράξη λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών υποκείμενων ή μη δεν οφείλεται Φ.Π.Α. (π.χ. αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών με τόπο φορολογίας άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ο.Κ. ή πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής) η δήλωση δεν θα παραλαμβάνεται. Σε περίπτωση όμως που η αρμόδια Τελωνειακή αρχή ή Τράπεζα το απαιτεί, θα συντάσσεται περιληπτικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι για τη συγκεκριμένη αιτία δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α.

2.9 Προκειμένου για τις περιοδικές δηλώσεις με ποσό για καταβολή τηρούν εις διπλούν τρεις καταστάσεις ως εξής:
α) Ημερήσια κατάσταση στην οποία αναγράφει τον αύξοντα αριθμό με το πρόθεμα "Α" (δηλαδή Α1, Α2, ....., Α100, Α101....), τον Α.Φ.Μ. το σύνολο για καταβολή (κωδ. 513) και το ποσό της προσαύξησης (κωδ. 512). Περιλαμβάνει όλες τις κανονικές δηλώσεις της παραπάνω περίπτωσης 1.1 με ποσό για καταβολή.

β) Δεύτερη ημερήσια κατάσταση στην οποία αναγράφει τον αύξοντα αριθμό με τοπρόθεμα "Β" (δηλαδή Β1, Β2, ..... Β100, Β101, ......) τον Α.Φ.Μ. το σύνολο για καταβολή (κωδ. 513) και το ποσό της προσαύξησης (κωδ. 512) της παραπάνω περίπτωσης 1.2 με ποσό για καταβολή.

γ) Τρίτη ημερήσια κατάσταση, στην οποία αναγράφει τον αύξοντα αριθμό με το πρόθεμα "Γ" (δηλαδή Γ1, Γ2, ......, Γ100, Γ101, .....), τον Α.Φ.Μ. ή αν δεν υπάρχει το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του δηλούντος, το σύνολο για καταβολή (κωδ. 513) και το ποσό της προσαύξησης (κωδ. 512). Περιλαμβάνει όλες τις δηλώσεις από λήπτες απαλλασσόμενους της παραπάνω περίπτωσης 1.3, που σε κάθε περίπτωση (εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων) έχουν ποσό για καταβολή.

* Μεταφέρει και αναγράφει και στα τρία αντίτυπα των περιοδικών δηλώσεων, στο επάνω λευκό περιθώριό τους, τον αύξοντα αριθμό της ημερήσιας κατάστασης, κατά περίπτωση.

* Υπογράφει όλα τα αντίτυπα των δηλώσεων που κατατίθενται στη θέση "Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ" και επιστρέφει αυτά στον φορολογούμενο, εκτός φυσικά από την περίπτωση των "ταχυδρομικών" δηλώσεων.

* Οι ημερήσιες καταστάσεις μετά το πέρας της συναλλαγής αθροίζονται. Αν περιέχουν περισσότερες από εκατό δηλώσεις, οπωσδήποτε χωρίς να διασπάται η αύξουσα αρίθμησή τους, θα περιέχουν και μερικά αθροίσματα του συνόλου για καταβολή κατά εκατοντάδα δηλώσεων, καθώς και τα συνολικά αθροίσματα των ποσών
για καταβολή των προσαυξήσεων.

* Το ένα αντίτυπο των ημερησίων καταστάσεων, μαζί με τη χαρτοταινία της αριθμομηχανής με την άθροιση των εκατοντάδων των συνόλων για καταβολή αποστέλλονται στο Τμήμα Εσόδων. Ακόμα στο Τμήμα Εσόδων αποστέλλονται και όλα τα αντίτυπα των "ταχυδρομικών" δηλώσεων.

2.10 Προκειμένου για περιοδικές δηλώσεις χωρίς ποσό για καταβολή

* Υπογράφει όλα τα αντίτυπα των δηλώσεων που κατατίθενται στη θέση "Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ" και επιστρέφει το τρίτο αντίτυπο στο φορολογούμενο, εκτός φυσικά από την περίπτωση των "ταχυδρομικών δηλώσεων".

* Στοιβάζει ξεχωριστά το πρώτο και δεύτερο αντίτυπό τους, κατά περίπτωση (κανονικές, ταχυδρομικές).

* Μετά το πέρας της συναλλαγής εσωκλείει σε "Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων Φ.Π.Α." (έντυπο 053-Φ.Π.Α.) κατά εκατοντάδα το πρώτο αντίτυπο των δηλώσεων, θέτοντας άνω δεξιά της κυανής λωρίδας την ένδειξη: "Α" προκειμένου για κανονικές δηλώσεις, "Β" προκειμένου για "ταχυδρομικές" δηλώσεις ("Γ" προκειμένου για
τυχόν τροποποιητικές - ανακλητικές δηλώσεις από λήπτες απαλλασσόμενους) αναγράφει τις ενδείξεις:
Κωδ. αριθ. Δ.Ο.Υ. ή Τοπ. Γρ. Είσπραξης: ......
Ημερομηνία παραλαβής (ΟΧΙ υποβολής): ........
Πλήθος περιοδικών δηλώσεων: ......
Συνολικό ποσό Φ.Π.Α. περ. δηλώσεων: ΜΗΔΕΝ

* Υπογράφει στη θέση "Ο Προϊστάμενος Τμ. Εμμ. & Ειδ. Φ." και τις αποστέλλει στο Τμήμα Εσόδων.

2.11 Μετά την ημερήσια συμφωνία στο Τμήμα Εσόδων
Αν διαπιστωθούν δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Εμμέσων & Ειδ. Φόρων αλλά δεν καταβλήθηκε ο φόρος τους στον Ταμία επισημαίνονται και στα δύο αντίτυπα της ημερήσιας κατάστασης και τα ποσά των δηλώσεων αυτών αθροίζονται ιδιαιτέρως. Τα δεύτερα αντίτυπα των δηλώσεων με ποσό για καταβολή, που επιστρέφουν από το Τμήμα Εσόδων και παραμένουν στο Τμήμα Εμμέσων & Ε.Φ. αρχειοθετούνται μαζί με τα αντίστοιχα δύο αντίτυπα των ημερησίων καταστάσεων, συνολικά κατά ημερομηνία είσπραξης. Παρόμοια κατά ημερομηνία παραλαβής αρχειοθετούνται και τα δεύτερα αντίτυπα των δηλώσεων χωρίς ποσό για καταβολή τοποθετούμενα σε τρεις ομάδες (Α, Β, Γ) περιτυλιγμένα από δεύτερα αντίτυπα των Ημερήσιων Δελτίων Εισπράξεων (έντυπα 053-Φ.Π.Α.). Σε ξεχωριστούς φακέλους παραμένουν:


* Δηλώσεις με επιφύλαξη, για τυχόν απάντηση (εντός τριμήνου) στο φορολογούμενο, το πολύ επί τρίμηνο.

* Δηλώσεις για άσκηση μηνυτήριας αναφοράς, μέχρι υποβολής της.
Οι δηλώσεις αυτές εκ των υστέρων αρχειοθετούνται κατά ημερομηνία παραλαβής. Συνυπογράφει τα Ημερήσια Δελτία Εισπράξεων και το Ανακεφαλαιωτικό Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων. Το άθροισμα των ποσών των δηλώσεων στα δελτία αυτά πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της ημερήσιας κατάστασης μετά την αφαίρεση των ποσών των
δηλώσεων που παραλήφθηαν χωρίς να καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό τους.


2.12 Επιστρέφει ταχυδρομικά το τρίτο αντίτυπο των "ταχυδρομικών" δηλώσεων στους υπόχρεους ή στους επί πλειστηριασμού υπαλλήλους. Αν διαπιστωθεί όμως ότι το ποσό της επιταγής υπολείπεται του οφειλομένου συνολικά ποσού για καταβολή, η δήλωση θα επιστρέφεται στο φορολογούμενο ως απαράδεκτη και με σχετική έγγραφη αιτιολογία.


2.13 Εξαιρετικά προκειμένου για κανονικές, σύμφωνα με την περίπτωση 1.1,
περιοδικές δηλώσεις που:

* είναι εμπρόθεσμες
* δεν έχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές
* δεν είναι τροποποιητικές - ανακλητικές
* δεν είναι με επιφύλαξη
* δεν είναι έκτακτες για οποιαδήποτε αιτία οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται και από τα Τοπικά Γραφεία των Δ.Ο.Υ. Αντίθετα οι δηλώσεις στις οποίες δεν ισχύουν τα παραπάνω, δεν θα παραλαμβάνονται από Τοπικά Γραφεία, αλλά από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

3. Είσπραξη του ποσού για καταβολή, συμφωνία, συσκευασία & αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. περιοδικών δηλώσεων (Ενέργειες του Τμήματος Εσόδων) Μετά τη θεώρηση από το Τμήμα Εμμέσων & Ειδ. Φόρων οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν δηλώσεις με ποσό για καταβολή θα μεταβαίνουν στο Τμήμα Εσόδων. Ο Διαχειριστής του Τμήματος Εσόδων:

3.1 Παραλαμβάνει και τα τρία αντίτυπα των περιοδικών δηλώσεων από το φορολογούμενο και αφού εισπράξει το ποσό για καταβολή που αναγράφεται αριθμητικά (κωδ. 513) και ολογράφως στη δήλωση, τη σφραγίζει με τη μεταλλική σφραγίδα, υπογράφει και θέτει την ατομική του σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα που του προσκομίζονται, στη θέση "Ο Ταμίας". Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταλλική σφραγίδα η σήμανση γίνεται όπως και στα άλλα αποδεικτικά είσπραξης.
Ακολούθως επιστρέφει το τρίτο αντίτυπο στο δηλούντα.

3.2 Μετά το πέρας της συναλλαγής παραλαμβάνει τα πρώτα αντίτυπα των ημερήσιων καταστάσεων του Τμήματος Εμμέσων & Ε.Φ. και προβαίνει σε ημερήσια συμφωνία μεταξύ των αθροισμάτων των ποσών για καταβολή των καταστάσεων της περ. 2.9 με το ποσό που πράγματι εισέπραξε.

Σε περίπτωση συμφωνίας αναγράφει σε αυτήν: "Τα ποσά της κατάστασης συμφωνούν με τα εισπραχθέντα" και υπογράφει.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας θα ελέγχεται καταρχήν μήπως ορισμένοι δηλούντες (με βάση τους Α.Φ.Μ.) που προσήλθαν στο Τμήμα Εμμέσων & Ειδ. Φόρων δεν προσήλθαν να πληρώσουν το οφειλόμενο ποσό στο Διαχειριστή. Σχετική μνεία θα γίνεται επί της ημερήσιας κατάστασης.

Σημειώνεται ότι, δήλωση με ποσό για καταβολή, που έχει υπογραφεί μόνο στη θέση "Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ" και όχι από το Διαχειριστή, από το οποίο και συνεπάγεται ότι δεν έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό, θεωρείται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν.1642/86, ως απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα (ως να μην υποβλήθηκε). Ακολούθως επιστρέφει στο Τμήμα Εμμέσων & Ε.Φ. τα δεύτερα αντίτυπα των περιοδικών δηλώσεων, μαζί με τα υπογεγραμμένα ως άνω πρώτα αντίτυπα των ημερησίων καταστάσεων.

3.3 Συσκευάζει τα πρώτα αντίτυπα για το ΚΕ.Π.Υ.Ο. των περιοδικών δηλώσεων ως εξής:

α) Τα αντίτυπα με ποσό για καταβολή, θα αποστέλλονται σε ημερήσια βάση, αφού δεματοποιηθούν σε δεσμίδες των 100 το πολύ τεμαχίων. Σε ξεχωριστές δεσμίδες θα δεματοποιούνται οι κανονικές δηλώσεις της περ. 1.1 (πρόθεμα Α + αύξων αριθμός), σε ξεχωριστές οι ταχυδρομικές δηλώσεις της περ.

1.2 (πρόθεμα Β + αύξων αριθμός) και σε ξεχωριστές οι δηλώσεις από λήπτες απαλ/νους της περ. 1.3 (πρόθεμα Γ + αύξων αριθμός).
Κάθε δεσμίδα που αποστέλλεται θα περιτυλίγεται από Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων Φ.Π.Α. (έντυπο 053-Φ.Π.Α.) και την αντίστοιχη χαρτοταινία αριθμομηχανής που στάλθηκε από το Τμήμα Εμμέσων & Ε.Φ., σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο και αφού προηγουμένως υπογραφτεί. Στην εξαιρετική περίπτωση που κάποιο Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων αποστέλλεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 5 ημερών, τότε αυτό θα συμπεριλαμβάνεται στο Ανακεφαλαιωτικό Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων άλλης ημερομηνίας, που θα αναγράφεται στον κωδικό

3α. Εξυπακούεται φυσικά, ότι η διαδικασία αυτή πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται.

Ως αριθμός δέματος θα τίθεται αύξων κατά ημερομηνία είσπραξης ή παραλαβής αριθμός ως εξής:

0001, 0002, ...: για τις κανονικές δηλώσεις
8001, 8002, ...: για τις ταχυδρομικές δηλώσεις
9001, 9002, ...: για τις δηλώσεις από λήπτες απαλ/νους

β) Τα αντίτυπα χωρίς ποσό για καταβολή, που παραδίδονται περιτυλιγμένα σε Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων από το Τμήμα Εμμέσων & Ε.Φ. θα αποστέλλονται επίσης σε ημερήσια βάση στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. Στα αντίτυπα αυτά θα αναγράφεται ως αριθμός δέματος, ο αριθμός που ακολουθεί, σε συνέχεια της αρίθμησης κατά κατηγορία δηλώσεων (κανονικές, ταχυδρομικές, λήπτες απαλ/νους), των δηλώσεων με ποσό για καταβολή.

Παράδειγμα: Θα αποσταλούν 130 κανονικές δηλώσεις με ποσό για καταβολή και 180 κανονικές δηλώσεις χωρίς ποσό για καταβολή.

Η αρίθμηση θα γίνει ως εξής:

Δέμα 0001 : 100 κανονικές με ποσό για καταβολή
Δέμα 0002 : 30 κανονικές με ποσό για καταβολή
Δέμα 0003 : 100 κανονικές χωρίς ποσό για καταβολή
Δέμα 0004 : 80 κανονικές χωρίς ποσό για καταβολή


3.4 Συντάσσει Ανακεφαλαιωτικό Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων Φ.Π.Α. όπου μεταφέρει τα στοιχεία κάθε Ημερήσιου Δελτίου Εισπράξεων Φ.Π.Α. σύμφωνα και με τις οδηγίες του σχετικού εντύπου. Σε περίπτωση που η ημερομηνία κάποιου Ημερησίου Δελτίου Εισπράξεων δεν αντιστοιχεί στην ημερομηνία του Ανακεφαλαιωτικού, σχετική μνεία
θα γίνεται στις παρατηρήσεις. Ειδική μνεία πάνω στο έντυπο θα γίνεται και για το συνολικό ποσό των προσαυξήσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τις ημερήσιες καταστάσεις.

Παράδειγμα:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 25.7.1996

α/α Κωδικός Ποσότητα Αξία Παρατηρήσεις αριθμός περιοδικών (ποσό για καταβολή) δέματος δηλώσεων περιοδικών δηλώσεων
(α) (β) (γ) (δ)

 1. 0001 100 4.582.395
 2. 0002 100 3.496.701
 3. 0003 43 876.231
 4. 0004 100 ΜΗΔΕΝ
 5. 0005 100 ΜΗΔΕΝ
 6. 0006 92 ΜΗΔΕΝ
 7. 8001 12 302.648
 8. 8002 7 104.212 είσπρ. 12.7.96
 9. 8003 17 ΜΗΔΕΝ
 10. 9001 5 84.193
 11. 9002 1 ΜΗΔΕΝ

Σύνολο 577 9.511.381*

* Από τα οποία ποσά προσαυξήσεων δρχ. 316.502.

3.5 Αποστέλλει καθημερινά τα δέματα στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., συνοδευόμενα με το Ανακεφαλαιωτικό Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων με τον ίδιο τρόπο που στέλνει και τα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης του Φόρου Εισοδήματος ή των Τ.Κ. Αυτοκινήτων Δ.Χ.

4. Τακτική Εισαγωγή Εισπράξεων Φ.Π.Α.

4.1 Εγγραφή των εισπράξεων Φ.Π.Α. στο Αναλυτικό Ημερολόγιο Εισπράξεων & Πληρωμών

Μετά τη συμφωνία των εισπράξεων του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 3.2, το λογιστικό γραφείο κάνει την εγγραφή στο αναλυτικό ημερολόγιο εισπράξεων με πιστούμενο τον λογαριασμό Τ.Ε.Δ.Δ. Φ.Π.Α. (Α.Κ. 754) και ακόμη, μετά την κατάθεση όλων των εισπράξεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, την εγγραφή στο αναλυτικό ημερολόγιο πληρωμών με χρέωση του λογαριασμού Τ.Ε.Σ.Ε.Π.Δ.

4.2 Εισαγωγή των εισπράξεων Φ.Π.Α. από τον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό Τ.Ε.Δ.Δ. Φ.Π.Α. (Α.Κ. 754) στα έσοδα του προϋπολογισμού στο τέλος του μήνα Το "Μηνιαίο Ανακεφαλαιωτικό Δελτίο Ημερησίων Εισπράξεων Φ.Π.Α." που συντάσσεται από τα αντίστοιχα "Ανακεφαλαιωτικά Ημερήσια Δελτία Είσπραξης Φ.Π.Α.", θα καταχωρούνται στο Ημερολόγιο Πληρωμών και στο λογαριασμό εκτός Προϋπολογισμού "Τ.Ε.Δ.Δ. Φ.Π.Α." με Α.Κ. 754.

Με βάση το "Μηνιαίο Ανακεφαλαιωτικό Δελτίο Ημερησίων Εισπράξεων Φ.Π.Α.", θα εκδίδεται ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης συμψηφιστικής διαχείρισης με λογαριασμό "Εσοδα Προϋπολογισμού" με Κ.Α.Ε. 1119 για το ποσό του Φ.Π.Α. και με Κ.Α.Ε. 1711 για το ποσό της προσαύξησης. Η βεβαίωση των ποσών αυτών θα γίνεται οίκοθεν στο τέλος του μήνα από το Τμήμα Εσόδων.
Στην προσωρινή κατάσταση εσόδων Προϋπολογισμού του Τμήματος Εσόδων (εντ. 64α) δεν θα καταχωρείται στο πλαίσιο το ποσό του Φ.Π.Α., δεδομένου ότι αυτό θα αναγράφεται ήδη στον Κ.Α.Ε. 1119.

4.3 Αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. του Μηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Δελτίου Εισπράξεων Φ.Π.Α.

Στο τέλος κάθε μήνα και μετά τη σύνταξη του Μηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Δελτίου Εισπράξεων Φ.Π.Α., θα αποστέλλεται από το Τμήμα Εσόδων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., ένα αντίγραφο αυτού, προκειμένου να γίνεται συμφωνία αυτού και των παραστατικών που έχουν αποσταλεί στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.


ΟΔΗΓΙΕΣ


Το έντυπο αυτό συντάσσεται για κάθε δέμα σε 3 αντίτυπα. Το πρωτότυπο μαζί με την χαρτοταινία αριθμομηχανής περιτυλίγει το δέμα για το ΚΕ.Π.Υ.Ο., το δεύτερο παραμένει στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. και το τρίτο επισυνάπτεται στα λογιστικά στοιχεία του μήνα είσπραξης.
Η συμπλήρωση των ενδείξεων (1), (2), (3), (4) και (5) γίνεται με μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ ως εξής:

- (1) Γράφεται ο κωδικός αριθμός Δ.Ο.Υ. ή Τοπ. Γραφείου είσπραξης.

- (2) Γράφεται ο κωδικός αριθμός του δέματος που ως παράδειγμα είναι:

Ο αριθμός 0001 για τις πρώτες 100 κανονικές περιοδικές δηλώσεις με ποσό για καταβολή, 0002 για τις επόμενες 100, αριθμός 0003 για τις τελευταίες 2, ο αριθμός 0004 για τις πρώτες 100 κανονικές περιοδικές δηλώσεις χωρίς ποσό για καταβολή, ο αριθμός 0005 για τις τελευταίες 99, ο αριθμός 8001 για τις 60 "ταχυδρομικές" περιοδικές με ποσό για καταβολή και ο αριθμός 8002 για τις 70 "ταχυδρομικές" χωρίς ποσό για καταβολή, ο αριθμός 9001 για τις 30 δηλώσεις από λήπτες απαλλασσόμενους.

- (3) Γράφεται η ημερομηνία είσπραξης παραλαβής π.χ. 4.7.96.

- (3α) Στην εξαιρετική περίπτωση που κάποιο Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 5 ημερών, τότε αυτό θα συμπεριλαμβάνεται στο Ανακεφαλαιωτικό Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων άλλης ημερομηνίας, που θα αναγράφεται στον κωδ. αυτό.

- (4) Γράφεται το πλήθος των περιοδικών δηλώσεων του δέματος.

- (5) Γράφεται το συνολικό ποσό Φ.Π.Α. για καταβολή των περιοδικών δηλώσεων του δέματος. Αν οι δηλώσεις αυτές είναι χωρίς ποσό για καταβολή γράφεται η ένδειξη ΜΗΔΕΝ.

Τα στοιχεία των ενδείξεων 2, 4 και 5 μεταφέρονται σωστά στο ανακεφαλαιωτικό ημερήσιο δελτίο εισπράξεων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης