ΠΟΛ.1100/22.3.1996

Διευκρινίσεις για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1996, σχετικά με τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών

22 Μάρ 1996

Taxheaven.gr
Διευκρινίσεις για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1996, σχετικά με τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών 1037630/813/Α0012/ΠΟΛ. 1100/22.3.1996

ΠΟΛ 1100

Με αφορμή το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1996 δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την 1122609/2791/Α 0012/ΠΟΛ. 1275/3.11.1995 διαταγή Υπ. Οικονομικών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών.

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα ποσά των αποδοχών ή συντάξεων και του φόρου εισοδήματος που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων δεν έχουν μεταφερθεί σωστά στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) στους κωδικούς 301-316, τότε οι υπάλληλοι που ασχολούνται με την κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996 θα πρέπει να διορθώνουν τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994.

2. Οταν διαπιστώνεται ότι η μείωση του παρακρατηθέντος φόρου (κωδ. 315) είναι μεγαλύτερη του 5% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί (κωδ. 313), εφόσον η διαφορά αυτή υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) δραχμών τότε πρέπει να προσκαλείται από την αρμόδια ΔΟΥ ο φορολογούμενος προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις σχετικά με
τη βεβαίωση αποδοχών του και να προβεί στη σχετική διόρθωση.

3. Επίσης, όταν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει αναγραφεί παρακρατηθείς φόρος (κωδ. 315), μεγαλύτερος του αναλογούντος φόρου (κωδ. 313), τότε πρέπει να προσκαλείται ο φορολογούμενος από την αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις σχετικά με τη βεβαίωση αποδοχών του και να προβεί στη σχετική διόρθωση.

4. Αν είναι συμπληρωμένος μόνο ο κωδικός του αναλογούντος φόρου (κωδ. 313), χωρίς τον αντίστοιχο κωδικό του παρακρατηθέντος φόρου (κωδ. 315), το ποσό αυτό θα θεωρείται και ως παρακρατηθείς φόρος και η εκκαθάριση θα γίνεται με αναλογούντα φόρο.

5. Αν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι συμπληρωμένος μόνο ο κωδικός του παρακρατηθέντος φόρου (κωδ. 315), χωρίς τον αντίστοιχο κωδικό του αναλογούντος φόρου (κωδ. 313), και με την προϋπόθεση ότι ούτε και στη βεβαίωση αποδοχών φέρεται συμπληρωμένη η στήλη με τον αναλογούντα φόρο, το ποσό αυτό θα θεωρείται και ως αναλογών φόρος, και η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση τον αναλογούντα φόρο. Περαιτέρω αν από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύψει ποσό για επιστροφή το οποίο οφείλεται σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών θα διενεργείται μείωση με ποσοστό 5%, στο ποσό του φόρου που αναλογεί.

6. Στην περίπτωση που ο αναλογών φόρος (κωδ. 313) είναι μεγαλύτερος από τον παρακρατηθέντα φόρο (κωδ. 315), εφόσον η διαφορά αυτή είναι μικρότερη ή ίση με 5% του φόρου που αναλογεί, τότε η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση τον αναλογούντα φόρο.

7. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς που αναφέρονται στα εισοδήματα και τον αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρο της συζύγου.


Taxheaven.gr