Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1107/27.3.1996 Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (έντυπα 050 και 051-Φ.Π.Α.,έκδοση 1996)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-1996 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1107/27.3.1996
Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (έντυπα 050 και 051-Φ.Π.Α.,έκδοση 1996)


 Αθήνα, 27 Μαρτίου 1996
Αριθμ. Πρωτ. 1038102/1768/491/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. & Ειδ.Φορ.-ΤΜΗΜΑ Α'
ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ-ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1107

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (έντυπα 050 και 051 - ΦΠΑ, έκδοση 1996)

1. Γενικά


1.1. Νομοθετική Ρύθμιση

Μετά την ψήφιση του Ν.2386/96 (ΦΕΚ 43/τ.Α) και συγκεκριμένα με τις παραγρ. 37 και 14 του άρθρου 11 αυτού του νόμου τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.1642/86. Οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε απλοποίηση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων. Ετσι, υπενθυμίζουμε ότι, για τις
φορολογικές περιόδους των οποίων η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων έληξε μέχρι και 31.3.1996 καθώς επίσης και τυχόν συμπληρωματικές ή τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις προηγουμένων διαχειριστικών περιόδων, έπρεπε να συμπληρώνεται:

- περιοδική εκκαθάριση (έντυπο 004-ΦΠΑ για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. ή 007-ΦΠΑ για υποκείμενους με Α' κατηγ. βιβλία Κ.Β.Σ.),

- προσωρινή δήλωση (έντυπο ΟΟ5-ΦΠΑ) που αποτελούσε και το αποδεικτικό είσπραξης τυχόν ποσού για καταβολή.

Αντίθετα, για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.1996 των οποίων η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων έληξε μετά την 31.3.1996 πρέπει να συμπληρώνεται μόνο η ενιαία περιοδική δήλωση (έντυπο 050-ΦΠΑ για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατηγ. βιβλία Κ.Β.Σ. ή 051-ΦΠΑ για υποκείμενους του τεκμαρτού καθεστώτος ΦΠΑ) που θα αποτελεί και αποδεικτικό είσπραξης τυχόν ποσού για καταβολή. Η ίδια δήλωση υποβάλλεται και ως έκτακτη ή τροποποιητική, από υπαγόμενους ή μη σε ΦΠΑ, εφόσον προκύπτει τέτοια ανάγκη για καταβολή φόρου από 1.4.1996.

Η περιοδική δήλωση προσομοιάζει με την περιοδική εκκαθάριση. Με τις νέες ρυθμίσεις δεν απαιτείται επομένως η μεταφορά των σχετικών ποσών της περιοδικής εκκαθάρισης στην προσωρινή δήλωση, αλλά υποβάλλεται η ίδια η περιοδική δήλωση. Υποχρεωτικά βέβαια το ίδιο έντυπο χρησιμοποιείται και από μη υπαγόμενους σε ΦΠΑ που καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης απόδοσης ΦΠΑ.

1.2. Ποιοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση και με ποιό έντυπο (050 ή 051-ΦΠΑ)

Υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Η υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.1996 υπάρχει, ανεξάρτητα από το εάν το αποτέλεσμα της περιοδικής δήλωσης (Πίνακας Ε') είναι χρεωστικό για καταβολή μέχρι 1.000 δρχ. ή μηδενικό ή πιστωτικό για συμψηφισμό ή επιστροφή, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. που τηρούν, και ανεξάρτητα από το αν διενεργήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή όχι στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο. Σημειώνεται ότι η υποβολή πιστωτικών, μηδενικών ή χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων μέχρι 1.000 δρχ. που δεν περιλαμβάνουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.96 μέχρι 31.3.1996 μπορεί να γίνει εμπρόθεσμα μέχρι στις 10.6.1996.
Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε οικονομική δραστηριότητα, όπως και στην περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ότι βρίσκεται σε αδράνεια, εφόσον τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση 1-3 ε'. Υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση έχουν και:

α) οι επιχειρήσεις παραγωγής καπνοβιομηχανικών προϊόντων, καθώς και οι εισαγωγής καπνοβιομηχανικών προϊόντων, και γενικά οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες και οι εισαγωγείς καπνοβιομηχανικών προϊόντων,

β) οι επιχειρήεις παραγωγής και λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων,

γ) οι επιχειρήσεις παραγωγής και οι λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών,

δ) οι επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής απόκτησης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών (καινούργιων ή μεταχειρισμένων).

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τους εγκεκριμένους αποθηκευτές των παραπάνω περιπτώσεων α'-γ', καθώς και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς της παραπάνω περίπτωσης α', με τις Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.93 και Δ.635/436/29.4.93 παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, με βάση συνοδευτική κατάσταση και σφράγιση των πρωτότυπων τιμολογίων ή παρόμοιων αποδεικτικών στοιχείων, από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή.

Για το λόγο αυτό η περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί στην συνέχεια στην αρμόδια ΔΟΥ αποσκοπεί κυρίως:

α) στην τυχόν αναπροσαρμογή των αξιών και φόρων εκροών (πίνακες Β', Γ'),

β) στο διακανονισμό του φόρου εισροών (πίνακας Δ'), γ) στη συλλογή στοιχείων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των αξιών και φόρων εκροών/εισροών και άλλων οικονομικών πληροφοριακών στοιχείων, απαραίτητων για τις ενδοκοινοτικές επαληθεύσεις του VIES, δ) στη τυχόν εκκαθάριση του φόρου που προκύπτει από διακανονισμούς κ.λπ. ή στην άσκηση αιτήματος επιστροφής ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν.1642/86 (πίνακας ΙΑ' της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ) και

ε) σε ελεγκτικές παρακολουθήσεις.

Σημειώνεται ακόμα ότι, όσες επιχειρήσεις της περίπτωσης δ' πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και λοιπών μεταφορικών μέσων και καταβάλλουν ΦΠΑ στο Τελωνείο, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 31 Ν.1642/86, το άρθρο 80 Ν.2127/93 και την ΑΥΟ Δ.367/95, με την περιοδική δήλωση, συμψηφίζουν τον ΦΠΑ που καταβάλανε στο Τελωνείο. Υποχρέωση να υποβάλλει περιοδική δήλωση έχει και ο ιδρυτής (νομικού προσώπου ή ατομικής) επιχείρησης. Το βιβλίο εξόδων που τηρεί, ως προς τις υποχρεώσεις του ΦΠΑ, εξομοιώνεται με βιβλίο Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που θα τηρήσει η υπό ίδρυση επιχείρηση. Υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων φυσικά υπάρχει και από:

α) τα πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας (άρθρο 36α Ν.1642/86) ή στο ειδικό καθεστώς για τις πωλήσεις σε δημοπρασία (άρθρο 36β Ν.1642/86) και

β) τα πρόσωπα που είναι εκμεταλλευτές φορολογικής αποθήκης του άρθρου 21α Ν.1642/86 ή εναποθέτες σε αυτές. Ετσι, υποκείμενοι με Β' ή και Γ' κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. υποβάλλουν το έντυπο 050-ΦΠΑ, τόσο για τακτικές όσο και για έκτακτες περιοδικές δηλώσεις. Αυτό ισχύει ακόμα και αν για κάποιους κλάδους τους (πρατήριο υγρών καυσίμων, αποκλειστικά λιανεμπόριο σε κινητές λαϊκές αγορές και περίπτερο) τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας Κ.Β.Σ. (εξαιρούνται Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.). Στην τελευταία αυτή περίπτωση για τη μετατροπή των αγορών σε τεκμαρτά έσοδα θα χρησιμοποιείται ως σημείωμα (αντίγραφο του οποίου θα παραμένει στην επιχείρηση) η πρώτη σελίδα του εντύπου
051-ΦΠΑ, αλλά τα δεδομένα του βιβλίου Α' κατηγορίας θα συναθροίζονται με αυτά των βιβλίων Β' ή και Γ' κατηγορίας και θα υποβάλλεται σε αντίγραφο μαζί με το έντυπο 050-ΦΠΑ.
Το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες που υπάγονται στο ΦΠΑ, αν και δεν είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία Κ.Β.Σ., υποβάλλει το έντυπο 050-ΦΠΑ. Υποκείμενοι με Α' κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. ή όσοι προαιρετικά, με δήλωσή τους, εντάσσονται στο τεκμαρτό καθεστώς ΦΠΑ (παραγρ. 9 άρθρ. 32 Ν.1642/86) χωρίς να υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, υποβάλλουν το έντυπο 051-ΦΠΑ, τόσο για τακτικές, όσο και για έκτακτες περιοδικές δηλώσεις.

1.3. Ποιοί δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν Περιοδική Δήλωση

Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση:

α) Οι υποκείμενοι στο φόρο, που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

β) Τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα.

γ) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33 Ν.1642/86.

δ) Τα μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα.

ε) Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια ή έχουν αναστείλει τις εργασίες τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση μεταβολής - μετάταξης (περίπτωση β' παραγρ. 1 άρθρο 29) και έχουν προσκομίσει τα στοιχεία του Κ.Β.Σ. για ακύρωση.

Εξυπακούεται ότι, οι πιο πάνω επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να μην υποβάλλουν πιστωτική ή μηδενική περιοδική δήλωση εφόσον προσκομίσουν για ακύρωση τα στοιχεία του Κ.Β.Σ. με ταυτόχρονη υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολών μετάταξης, η υποβολή της οποίας μπορεί να γίνει μετά την παρέλευση έτους από τη θέση της επιχείρησης σε αδράνεια ή την αναστολή των εργασιών της. Εξαιρετικά όμως, τα πιο πάνω πρόσωπα μπορεί να υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση, μόνο στις περιπτώσεις που τύχει να καταστούν υπόχρεα σε φόρο, όπως:

* στην περίπτωση που ενεργούν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών, όταν δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου (περ. ε' παρ. 4 άρθρου 29 Ν.1642/86) και σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει φορολογικός αντιπρόσωπος.
Εκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλουν ακόμη τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, στην περίπτωση που πραγματοποιούν παραλαβή αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από υποκείμενο εγκατεστημένο εκτός Ελλάδος ο οποίος έπρεπε να έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την περίπτ. δ' της παραγρ. 4 του άρθρου 29 του Ν.1642/86 και
την αριθμ. 1105799/1797/8881/ΠΟΛ. 1214/1994 Α.Υ.Ο.,

* στην περίπτωση που καθίστανται υποκείμενοι λόγω περιστασιακής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο κράτος-μέλος,

* στην περίπτωση άλλης αιτίας (βλέπε οδηγίες συμπλήρωσης κωδ. 12). Ειδικά τα πρόσωπα των πιο πάνω περιπτώσεων α', β' και γ' καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης στην περίπτωση διενέργειας φορολογητέων, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.
Η υποχρέωση αυτή υπάρχει, ακόμα και αν ο ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων προϊόντων με ΕΦΚ ή καινούργιων μεταφορικών μέσων καταβλήθηκε με ειδική δήλωση στο Τελωνείο. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ δεν θα καταβληθεί εκ νέου και στη ΔΟΥ με την έκτακτη περιοδική δήλωση. Στην προηγούμενη περίπτωση η περιοδική δήλωση, υποβάλλεται στον επόμενο μήνα από αυτόν που διενεργήθηκαν οι συναλλαγές αυτές και μέχρι τις 15 του μήνα αυτού ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αν η 15η είναι αργία.

1.4. Πότε υποβάλλεται η Περιοδική Δήλωση

Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου η οποία ορίζεται ως εξής:

α) Υπόχρεοι που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. που τηρούν: Μηνιαία

Σημείωση: Η υποχρέωση μηνιαίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ισχύει ακόμα και στην περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολών όπου θα δηλώνεται η διακοπή της διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει μέχρι το τέλος της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία συντελέστηκε και γνωστοποιήθηκε η μεταβολή. Η μεταβολή αυτή μπορεί να δηλωθεί εμπρόθεσμα μέχρι 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους με ημερομηνία μεταβολής την 31 Δεκεμβρίου του λήξαντος έτους.
Αν φυσικά μέσα στην τρέχουσα ή επόμενη χρήση αρχίσουν και πάλι τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, θα υποβάλλουν εκ νέου δήλωση μεταβολών και η φορολογική τους περίοδος θα γίνει και πάλι μηνιαία.

β) Υπόχρεοι που δεν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές:

* Με βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. και προκειμένου για το Δημόσιο (όταν υπόκειται σε ΦΠΑ): Μηνιαία

* Με βιβλία Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ.: Δίμηνη

* Με βιβλία Α' κατηγορίας Κ.Β.Σ., χωρίς βιβλία που προαιρετικά εντάσσονται στο τεκμαρτό καθεστώς ΦΠΑ: Τρίμηνη.
Στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την εικοστή (20) ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατά περίπτωση φορολογική περίοδο με τις παρατιθέμενες παρακάτω διακρίσεις.

Σημειώνεται ότι, αν τηρούνται περισσότερες από μία κατηγορίες βιβλίων (βλ. κωδ. 116) η φορολογική περίοδος ακολουθεί την ανώτερη κατηγορία βιβλίων.
Η προθεσμία υποβολής μετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου εξαρτάται από το τελευταίο ψηφίο (ή αν αυτό είναι 0 από τα δύο τελευταία ψηφία) του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υπόχρεου.
Συγκεκριμένα:

Τελευταίο(α) ψηφίο(α) Προθεσμία υποβολής ΑΦΜ

1 20 ημέρες από τη λήξη της φορολογικής περιόδου. Αν είναι αργία η επόμενη εργάσιμη.
2 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 1
3 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 2
4 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 3
5 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 4
6 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 5
7 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 6
8 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 7
9 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 8
10, 20, 30, 40, 50 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 9
60, 70, 80, 90, 00 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μετάταξης (υποχρεωτικής) από το τεκμαρτό καθεστώς στο κανονικό κατά τη διάρκεια μιας φορολογικής περιόδου, υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση για το διάστημα που η επιχείρηση ήταν ενταγμένη στο τεκμαρτό καθεστώς, μέσα σε 20 μέρες από την ημερομηνία μετάταξης και ξεχωριστή δήλωση για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη λήξη του μήνα ή διμήνου.

Παράδειγμα: Αν η αλλαγή κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. από Α' σε Β' γίνει στις 20 Φεβρουαρίου θα υποβληθούν περιοδικές για το διάστημα 1.1-19.2 στο έντυπο 051-ΦΠΑ και για το διάστημα 20.2-28 ή 29.2 στο έντυπο 050-ΦΠΑ. Αν η ίδια αλλαγήσυμβεί στις 20 Μαρτίου θα υποβληθεί δήλωση στο έντυπο 051-ΦΠΑ για το διάστημα 1.1-19.3 και στο έντυπο 050-ΦΠΑ για το διάστημα 20.3-30.4.

Σημειώνεται ακόμα ότι, σε περίπτωση παύσης εργασιών πριν από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, η ημερομηνία οριστικής παύσης των εργασιών θεωρείται και ημερομηνία λήξης της φορολογικής περιόδου. Στην περίπτωση όμως αυτή η περιοδική δήλωση πρέπει να υποβληθεί σε 20 ημέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της οριστικής παύσης των εργασιών. Σε 20 ημέρες από τη λήξη της φορολογικής περιόδου επίσης υποβάλλεται η περιοδική δήλωση που λήγει σε ημερομηνία άλλη από την τελευταία του μήνα, διμήνου, τριμήνου κατά περίπτωση, λόγω λήξης της διαχειριστικής περιόδου κατά τη διάρκεια μιάς φορολογικής περιόδου (βλέπε κωδ. 007 και 008).
Η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται στις παρακάτω προθεσμίες:

1) Προκειμένου για λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, είτε αυτός είναι μη υποκείμενος ή απαλλασσόμενος (δηλαδή πρόσωπο της παρ. 1.3), είτε υποκείμενος, που πρέπει, σύμφωνα με την ΑΥΟ 1105799/1797/ΠΟΛ. 1214/94, να υποβάλλει έκτακτη περιοδική δήλωση, στις προθεσμίες που ορίζονται από το άρθρο 2 της ΑΥΟ 1002414/4/ΠΟΛ.
1005/93 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1115/93 δηλαδή: μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής της σχετικής πίστωσης του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου (αν τηρεί βιβλία) ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού του προμηθευτή και μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από την μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής. (Αν υπόχρεος είναι το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε κατά την απόδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής, είτε μέχρι τις 15 του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, με βάση τα ποσά που έχουν εγκριθεί και εμβαστεί στο τρίμηνο).

2) Προκειμένου για περιστασιακή παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος - μέλος, μέχρι την ημερομηνία αποστολής ή μεταφοράς. Με τη δήλωση αυτή εκπίπτεται και ο φόρος των εισροών τους, που δεν μπορεί να υπερβεί το φόρο που αντιστοιχεί στην αξία παράδοσης (άρθρο 24 παρ. 8 Ν.1642/86).

3) Προκειμένου για οριστικοποίηση απαλλαγής, όπου προβλέπεται σχετική διαδικασία υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης:

* Σε ένα μήνα από την επίδοση έκθεσης - επιμέτρησης μη χρησιμοποιηθέντων αγαθών ναυπηγικής επιχείρησης (άρθρο 29 παρ. 3 ΑΥΟ Π.8271/89).

* Σε 20 ημέρες από τη γνωστοποίηση μη χρησιμοποιηθέντων αγαθών από την εποπτεύουσα το έργο ΝΑΤΟ αρχή (άρθρο 5 παρ. 3 ΑΥΟ Π.4056/87).

* Σε 20 ημέρες από την κοινοποίηση πράξης για μη χρησιμοποιηθέντα αγαθά εργολάβου ειδικών ιδρυμάτων (άρθρο 5 παρ. 2 ΑΥΟ Π.1497/88).

4) Μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ), προκειμένου για πρόσωπα των περ. α'-γ' της παραγράφου 1.3.

5) Με τη λήψη της προθεσμίας εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, δηλαδή σε 6 ή 8 (με απόφαση του Προϊσταμένου ΔΟΥ) μήνες από την αγορά ή εισαγωγή (άρθρο 3 ΑΥΟ 1017949/693/ΠΟΛ. 1075/95) ή σε 16 μήνες) με κοινή απόφαση Επιθεωρητή ΔΟΥ, Προϊσταμένου ΔΟΥ, επόπτη ελέγχου) άρθρο 1 ΑΥΟ 1058757/2754/ΠΟΛ. 1155/6.6.95).

6) Κατά την έξοδο αγαθών από φορολογική αποθήκη, του άρθρου 21α του Ν.1642/86 σύμφωνα με όσα θα ρυθμιστούν σε σχετική υπό έκδοση ΑΥΟ.

7)α) Στην περίπτωση μεταβίβασης με συμβόλαιο (χωρίς τιμολόγιο) αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων από υποκείμενο που τα χρησιμοποιούσε ως πάγια (εφόσον δεν εξέπεσε, φόρο κατά την αγορά ή δεν επιβάλλετο τότε ΦΠΑ), πριν από τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας (ΔΥΟ Σ.420/56/ΠΟΛ.
28/87).

β) Στην περίπτωση αποζημίωσης, λόγω λύσης σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτων, που καταβάλλεται από τον εκμισθωτή ή τρίτο στο μισθωτή, και εφόσον δεν εκδοθεί από το μισθωτή τιμολόγιο, μέχρι το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης.

(Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Π.Δ.186/92 ο επιτηδευματίας υποχρεούται πλέον να εκδόσει τιμολόγιο για είσπραξη αποζημίωσης. Ετσι στην πράξη η περίπτωση αυτή κατέστη μάλλον ανενεργή) (ΔΥΟ 1026628/1345/ΠΟΛ. 1074/90).

γ) Στην περίπτωση πλειστηριασμού ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος (π.χ. συμβολαιογράφος), επ' ονόματι του καθ'ού, εφόσον δεν εκδοθεί τιμολόγιο από τον καθ'ου ο πλειστηριασμός, υποβάλλει επ' ονόματί του μέχρι την παράδοση των εκπλειστηριασθέντων στον υπερθεματιστή και πριν την έκδοση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, στην οποία θα κάνει σχετική μνεία για την καταβολή και θα επισυνάψει αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης (ΔΥΟ 1070540/2601/ΠΟΛ. 1075/90).

Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν εκδοθεί τιμολόγιο από τον υποκείμενο, δεν υποβάλλεται έκτακτη δήλωση (ΔΥΟ 1095871/7807/ΠΟΛ. 1242/14.7.93 παρ. 1.2).

δ) Στις προθεσμίες που ορίζουν οι εκάστοτε ΑΥΟ προκειμένου για εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ (π.χ. για το 1995, η 1123371/5666/ΠΟΛ. 1279/95).

1.5. Που υποβάλλεται η Δήλωση

Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού καταστήματος του υπόχρεου στο φόρο. Η έκτακτη περιοδική δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στο φόρο, αλλά ευκαιριακά καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο, μπορεί να υποβληθεί, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ ή Τοπικό Γραφείο. Περιοδική δήλωση, που είναι εμπρόθεσμη, χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εφόσον δεν είναι τροποποιητική, ανακλητική ή με επιφύλαξη, μπορεί να υποβληθεί και στο αρμόδιο Τοπικό Γραφείο.

1.6. Πως υποβάλλεται η Δήλωση

Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στη ΔΟΥ είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο είτε από οποιονδήποτε τρίτο.
Η δήλωση υπογράφεται:

i) από το δηλούντα και

ii) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου του ή από τον υπεύθυνο λογιστή ή οποιονδήποτε τρίτο που συνέπραξε
στη σύνταξή της.

Η υπογραφή του δευτέρου επέχει θέση βεβαίωσής του, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις δηλώσεις συμφωνούν με τα δεδομένα των βιβλίων Κ.Β.Σ. Αν δεν συμμετείχε λογιστής ο δηλών αναγράφει πάνω από τη θέση της υπογραφής του, τη φράση: "Συμπληρώθηκε από εμένα".

Περιοδική δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού είναι απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία επιστρέφεται το ένα στον δηλούντα. Αν ο υποκείμενος επιθυμεί να κάνει χρήση σε συμβολαιογράφο ή να το υποβάλει σε Τράπεζα κ.λπ., στην περίπτωση αυτή στο αντίγραφο που επιστρέφεται θα αναγράφεται σε μία όψη του εντύπου, στο άνω λευκό περιθώριο, η ένδειξη, ότι καλύπτει τις ανάγκες των ΑΥΟ 1005/1993 και 1115/1993
Η αποστολή της δήλωσης ταχυδρομικά δεν επιτρέπεται. Εξαιρετικά όταν ο υπόχρεος κατοικεί σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ ή είναι εποχιακή επιχείρηση μπορεί να στείλει την περιοδική του δήλωση με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ΔΟΥ. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από υπαλλήλους επί πλειστηριασμών, προκειμένου για έκτακτες δηλώσεις που υποβάλλουν, όταν ο καθ'ου ο πλειστηριασμός είναι υποκείμενος στο φόρο. Στην περίπτωση αυτή εφιστάσται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ορθότητα της συμπλήρωσης. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή θα εσωλείεται στην επιστολή και ισόποση επιταγή, σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής της (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η ημερομηνία έκδοσης της επιταγής εξυπακούεται ότι θα είναι η ίδια ή προγενέστερη της αποστολής της επιστολής. Ταχυδρομική παραλαβή εκπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον έχει υπολογιστεί ορθά η προσαύξηση και το ποσό του φόρου και το σύνολο καλύπτεται από την επιταγή. Αν η επιταγή υπολείπεται του ποσού για καταβολή δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση και τότε επιστρέφονται ταχυδρομικά στον αποστολέα όλα τα αντίτυπα της περιοδικής δήλωσης ανυπόγραφα μαζί με την επιταγή. Και στην περίπτωση της ταχυδρομικής υποβολής, αν δεν υπάρξει πρόβλημα, το ένα αντίτυπο επιστρέφεται ταχυδρομικά στο δηλούντα, υπογεγραμμένο από τον παραλαβόντα ή/και τον Ταμία.
Σε κάθε περίπτωση, και μέχρι την καθιέρωση της μηχανογραφικής παραλαβής των δηλώσεων, το αντίτυπο που επιστρέφεται στο δηλούντα αποτελεί αποδεικτικό είσπραξης τυχόν ποσού για καταβολή ή απλά αποδεικτικό υποβολής για πιστωτικές ή μηδενικές δηλώσεις. Φωτοτυπία διπλής όψης αυτού του υπογεγραμμένου αντιτύπου θα συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση.

1.7. Δήλωση με επιφύλαξη

Για την πρόληψη των συνεπειών ανακρίβειας ή παράλειψης υποβολής δήλωσης, ο υποκείμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει δήλωση με επιφύλαξη, που να αφορά, είτε συγκεκριμένη φορολογητέα αξία, είτε εφαρμογή διαφορετικού συντελεστή κ.τ.λ. Η επιφύλαξη πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη, να συμπληρώνεται σε χωριστό χαρτί και να υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση. Η επιφύλαξη αυτή δεν αναστέλλει την είσπραξη του φόρου. Το θέμα της δήλωσης με επιφύλαξη, ως διαδικαστικό, (άρθρο 54 παρ. 1 Ν.1642/86) καλύπτεται από το άρθρο 61 παρ. 5 του Ν.2238/94 κατ' αναλογία.

1.8. Αναλυτική Δήλωση

Η δήλωση του φορολογουμένου αποτελεί γι' αυτόν δεσμευτικό τίτλο και κατά κανόνα δεν ανακαλείται. Μπορεί όμως να ανακληθεί μόνο για λόγους συγγνωστής πλάνης, ως προς τα πραγματικά περιστατικά ή ως προς την έννοια των διατάξεων του νόμου, σύμφωνα με τη γενική αρχή του δικαίου (Α.Κ. άρθρα 140-145). Το θέμα της ανακλητικής δήλωσης ως διαδικαστικό (άρθρο 54 παρ. 1 Ν.1642/86) καλύπτεται κατ' αναλογία από τα άρθρα 61 παρ. 4 και 75 του Ν.2238/94.

1.9. Τροποποιητική Δήλωση

Ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να τροποποιήσει την αρχική του δήλωση όταν αυτή είναι ελλιπής ή λανθασμένη. Οι τροποποιητικές δηλώσεις συμπληρώνονται, όπως και οι αρχικές, με τη σωστή συμπλήρωση εξ υπαρχής όλων των ενδείξεων.

Προσοχή: Κάθε φορολογική περίοδος θεωρείται αυτοτελής ως προς την υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης και της καταβολής τυχόν χρεωστικού ποσού που προκύπτει. Ετσι, και προς εξυπηρέτηση της επικείμενης λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος TAXIS στη ΔΟΥ, τυχόν φόρος που καταβλήθηκε επιπλέον του οφειλόμενου σε προγενέστερη φορολογική περίοδο δεν καλύπτει αυτοδίκαια το φόρο που οφείλεται σε μεταγενέστερη φορολογική περίοδο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου και το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει να μεταφερθεί για συμψηφισμό στη μεταγενέστερη φορολογική περίοδο.
Επίσης, αν σε κάποια φορολογική περίοδο καταβληθεί χρεωστικό ποσό μικρότερο του οφειλόμενου και σε μεταγενέστερη υποβληθεί δήλωση για να καταβληθεί ισόποσο ή και μεγαλύτερο ποσό του οφειλόμενου από την προγενέστερη περίοδο, το σφάλμα δεν θεραπεύεται με υπολογισμό της δέουσας προσαύξησης στην εκκαθαριστική δήλωση της οικείας χρήσης. Πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου με τα σωστά στοιχεία και τη σωστή προσαύξηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής αυτής δήλωσης και τροποποιητική περιοδική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου, που καταβλήθηκαν τα επιπλέον ποσά (οπότε η τροποποιητική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου θα προκύψει λογικά πιστωτική). Για την αποφυγή του σφάλματος είναι φρόνιμο να μη γίνεται δεκτή η περιοδική δήλωση της μεταγενέστερης φορολογικής περιόδου, αλλά να υποδεικνύεται στον υποκείμενο στο φόρο να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για την περίοδο που καταβλήθηκε λιγότερος του κανονικού φόρος και φυσικά η περιοδική δήλωση της συγκεκριμένης (μεταγενέστερης) περιόδου να υποβάλλεται με τα σωστά ποσά.

1.10. Συνέπειες μη υποβολής Περιοδικής Δήλωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν.1642/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1.1.96:

1. Η εκπρόθεσμη, ανακριβής ή μη υποβολή περιοδικής δήλωσης χωρίς φόρο για καταβολή, δηλαδή πιστωτικής ή μηδενικής ή χρεωστικής μέχρι 1.000 δρχ. συνεπάγεται πρόστιμο από 20.000 έως 400.000 δρχ., που κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς περιορίζεται στο μισό (1/2).

2. Η εκπρόθεσμη υποβολή περιοδικής δήλωσης με ποσό για καταβολή συνεπάγεται πρόσθετο φόρο (προσαύξηση) 5% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47, ενώ δεν επιβάλλεται και το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 48.

α) Τρόπος υπολογισμού του εκπροθέσμου για την επιβολή του προσθέτου φόρου

Ως πρώτος μήνας εκπρόθεσμης υποβολής (προσαύξηση 5%) θεωρείται η επομένη της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής μέχρι τις 20 του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου ή αν η ημερομηνία αυτή είναι μη εργάσιμη μέχρι την προγενέστερη εργάσιμη ημέρα. Ως δεύτερος μήνας εκπρόθεσμης υποβολής (προσαύξηση 10%) θεωρείτα η 21η του μεθεπόμενου της φορολογικής περιόδου μήνα μέχρι την 20η του τρίτου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου ή η προηγούμενη εργάσιμη κ.ο.κ.
Σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών που δεν συμπίπτει με τέλος φορολογικής περιόδου εμπρόθεσμη είναι η υποβολή μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παύσης ή η επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για τον υπολογισμό του εκπρόθεσμου (προσαύξηση 5%) λαμβάνεται η 21η ημέρα της ημερομηνίας διακοπής συν ένας μήνας (ή η προηγούμενη εργάσιμη) κ.ο.κ. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία οριστικής παύσης θεωρείται η ημέρα της διακοπής εργασιών που αναφέρεται στη σχετική δήλωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης.

β) Τρόπος υπολογισμού του εκπρόθεσμου για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων

Για τον υπολογισμό του εκπροθέσμου για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων οι 30 ημέρες υπολογίζονται από τη σταδιακή προθεσμία υποβολής ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου και όχι από την 20η ημέρα που λήγει η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων.

1.11. Διάκριση των Εντύπων

Τα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων είναι δύο ειδών. Διακρίνονται με τους κωδικούς 050-ΦΠΑ (καφέ χρώμα) και 051-ΦΠΑ (πράσινο χρώμα). Το έντυπο 050-ΦΠΑ χρησιμοποιείτα:

* Από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' είτε Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. (έστω και αν για κάποιο κλάδο τους τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας Κ.Β.Σ.) και από εκείνες τις δημόσιες υπηρεσίες που έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε τακτές φορολογικές περιόδους.

* Επίσης, περιοδική δήλωση υποβάλλεται από τους παραπάνω υποκείμενους, όταν καθίστανται υπόχρεοι για υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

* Από τους μη υποκείμενους (π.χ. ιδιώτες) και απαλλασσόμενους (λόγω είδους δραστηριότητας και ανεξάρτητα από κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ., ή λόγω ακαθαρίστων εσόδων), όταν καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

Το έντυπο 051-ΦΠΑ χρησιμοποιείται:

* Από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή που δεν τηρούν βιβλία αλλά υπάγονται προαιρετικά στο τεκμαρτό καθεστώς ΦΠΑ, και είναι υπόχρεοι σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τρίμηνες φορολογικές περιόδους.

* Από τους προηγούμενους υποκείμενους, όταν καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

1.12. Τρόπος εκτύπωσης των εντύπων

Τα έντυπα 050 και 051-ΦΠΑ κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα σε δυνατότητα μηχανογραφικής εκτύπωσης. Ετσι οι γραμμές των οριζόντιων σειρών βρίσκονται πάνω σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους με αφετηρία την οριζόντια γραμμή της πάνω πλευράς του πλαισίου. Η απόσταση δηλαδή όλων των οριζόντιων σειρών βρίσκεται σε πολλαπλάσια ενός σταθερού βήματος, που είναι 5/24 της ίντσας. Παρόμοια και όλες οι κάθετες γραμμές βρίσκονται σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους, με αφετηρία την κάθετη γραμμή της αριστερής πλευράς του πλαισίου. Η απόσταση αυτή των κάθετων γραμμών είναι πολλαπλάσια του 1/10 της ίντσας. Σημειώνεται ότι, το έντυπο που διατίθεται, δοκιμάστηκε επιτυχώς σε εκτυπωτές τύπου laser.
Ιδιωτικές εκδόσεις με παρόμοιες προδιαγραφές (περιεχόμενο, χρωματισμός, διαστάσεις κ.λπ.) θα γίνονται επίσης δεκτές. Αν οι εκδόσεις αυτές έχουν εκατέρωθεν οδηγούς για ανάλογους εκτυπωτές ή μεγαλύτερο κάτω πλαίσιο αυτά συνιστάται να αποκόπτονται.

2. Πρώτη Σελίδα της Περιοδικής Δήλωσης για υποκείμενους με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ., έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων (έντυπο 050-ΦΠΑ)

2.1. Αρχικά στοιχεία του Εντύπου
(Κωδ. 001-014)

Στον χώρο πριν από τον κωδ. 001 αναγράφεται η ΔΟΥ που ήταν αρμόδια στο τέλος της οικείας φορολογικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται η δήλωση ή αυτή που είναι αρμόδια την ημερομηνία υποβολής της έκτακτης περιοδικής δήλωσης. Προκειμένου για μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) που καθίστανται ευκαιριακά υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης η αρμόδια ΔΟΥ δεν συμπληρώνεται.
Στο χώρο πριν από τον κωδ. 002 αναγράφεται η ΔΟΥ ή το Τοπικό Γραφείο που πράγματι υποβάλλεται η περιοδική δήλωση.
Οι κωδ. 001-005 θα συμπληρώνονται από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση.
Στον κωδικό 006 συμπληρώνεται το ημερολογιακό έτος της περιόδου που αφορά την περιοδική δήλωση. Συμπληρώνεται δηλαδή, είτε το έτος της φορολογικής περιόδου, είτε το έτος του μήνα πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών από πρόσωπα που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγρ. 2 του άρθρου 10α του Ν.1642/86 (βλέπε κωδ. 012-4). Αν η δήλωση είναι έκτακτη για άλλη αιτία και όχι του κωδ. 012-4, το έτος δεν συμπληρώνεται.
Στον κωδ. 007 συμπληρώνεται ημερολογιακά (από - έως) η φορολογική περίοδος που αφορά η δήλωση. Η ημερολογιακή περίοδος δεν συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση που η δήλωση έχει διαγραμμιστεί ως έκτακτη (κωδ. 012).

Παράδειγμα: Αν η φορολογική περίοδος είναι δίμηνη και πρόκεται για το 4ο δίμηνο του έτους 1996 στον κωδ. 007 θα γραφτεί: από 01.07.96 έως 31.08.96. Στις περιπτώσεις που πρόκειται για έναρξη ή οριστική παύση εργασιών καθώς και όποτε η διαχειριστική περίοδος διακόπτεται έκτακτα για άλλη αιτία (θέση νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση, δημοσίευση ισολογισμού μετασχηματισμού Ν.2166/93 κ.λπ.) ως ημερολογιακή περίοδος θα αναφέρεται το συγκεκριμένο διάστημα που αφορά. Ετσι, αν στο παραπάνω παράδειγμα μια Ο.Ε. τέθηκε σε εκκαθάριση στις 20.07.96, η οποία εκκαθάριση περαιώθηκε στις 25.08.97 θα υποβάλλει δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις για το τέταρτο δίμηνο 1996, με ημερολογιακές περιόδους 01.07.96-19.07.96 και 20.07.96-31.08.96 αντίστοιχα. Τούτο συμβαίνει επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Π.Δ.186/92, η διάρκεια της εκκαθάρισης
αποτελεί αυτοτελή διαχειριστική περίοδο (για την οποία θα υποβληθεί ξεχωριστή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.). Το ίδιο ισχύει όταν η διαχειριστική περίοδος λήγει κατά τη διάρκεια φορολογικής περιόδου (π.χ. 15 Απριλίου) προς συγχρονισμό με το κλείσιμο της διαχείρισης αλλοδαπής επιχείρησης, προκειμένου για υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης ή για ημεδαπή επιχείρηση στην οποία συμμετέχει αλλοδαπή με 50% τουλάχιστον του κεφαλαίου της.

Στον κωδ. 008 διαγραμμίζεται με Χ η συγκεκριμένη φορολογική περίοδος μέσα στο ημερολογιακό έτος του υποκειμένου, ανάλογα αν είναι μήνας (για βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ. με ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή προκειμένου για το Δημόσιο) ή αν είναι δίμηνο (για βιβλία Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ. χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές).

Παράδειγμα: Ο μήνας Αύγουστος θα διαγραμμιστεί, ως μήνας: 8 ενώ το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, ως δίμηνο: 4.
Σημειώνεται ότι, αν μια επιχείρηση τηρεί παράλληλα για κάποιους κλάδους της και βιβλία Α' κατηγορίας Κ.Β.Σ. η δήλωση θα υποβάλλεται σε φορολογική περίοδο ανάλογη με την ανώτερη κατηγορία βιβλίων που τηρεί. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση με βιβλία Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ., κατά τη διάρκεια μιας δίμηνης φορολογικής περιόδου, είτε μεταβάλλει την κατηγορία βιβλίων σε Γ' (π.χ. περίπτωση επιχειρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων, βλ. κωδ. 116), είτε αρχίσει τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η φορολογική της περίοδος γίνεται μηνιαία. Αν η μεταβολή αυτή συμβεί μέχρι και την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του διμήνου (π.χ. για το 2ο δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου μέχρι και 31 Μαρτίου) θα υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση για κάθε μήνα του διμήνου (π.χ. Μάρτιο και Απρίλιο). Αν όμως η μεταβολή συμβεί μέσα στο δεύτερο μήνα του διμήνου (π.χ. μέσα στον Απρίλιο) θα υποβάλλει μία δήλωση για όλο το δίμηνο αναγράφοντας ημερολογιακά στον κωδ. 007 ολόκληρη τη χρονική περίοδο (π.χ. από 1.3.96 έως 30.4.96), αλλά διαγραμμίζοντας στον κωδ. 008 το δεύτερο μήνα του διμήνου (π.χ. Μήνας: 4).
Στην περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος κλείνει κατά τη διάρκεια φορολογικής περιόδου είτε προς συγχρονισμό με αλλοδαπή επιχείρηση (προκειμένου για υποκατάστημα ή θυγατρική της επιχείρηση), είτε λόγω έκτακτου γεγονότος (θέση σε εκκαθάριση, δημοσίευση ισολογισμού μετασχηματισμού) υποβάλλονται για την ίδια φορολογική περίοδο (αλλά για διάφορη ημερολογιακή περίοδο) δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις, που αντιστοιχούν καθεμιά σε διαφορετική διαχειριστική περίοδο. Στο παράδειγμα του κωδ. 007 θα υποβληθούν δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις με διαγραμμισμένο ως φορολογική περίοδο το 4ο δίμηνο.

Εξυπακούεται ότι, για όσους η διαχειριστική περίοδος δεν ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, όπως π.χ. επιχειρήσεις με χρήση 1.7.96-30.6.97, για την πρώτη φορολογική περίοδο της διαχ. περιόδου (Ιούλιος 1996) θα διαγραμμίσουν την ένδειξη 7, ενώ για την πρώτη φορολογική περίοδο του ημερολογιακού έτους 1997 (Ιανουάριος 1997) θα διαγραμμίσουν την ένδιεξη 1.

Κωδ. 009:

Ο κωδ. 009 συμπληρώνεται μόνο από:

α) υποκείμενους στο φόρο που ενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους,

β) μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα και

γ) αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33 του Ν.1642/86 που διενεργούν φορολογητέες στην Ελλάδα (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (δηλαδή περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 10α παρ.

2 Ν.1642/86). Ο κωδ. 009 συμπληρώνεται όταν υποβάλλεται δήλωση από τα πρόσωπα αυτά για να δηλωθούν τόσο οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις τους όσο και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις τους.

Κωδ. 010:

Ο κωδ. 010 διαγραμμίζεται με Χ όταν η δήλωση είναι κατά περίπτωση:

1: τροποποιητική (βλέπε παρ. 1.9)

2: ανακλητική (βλέπε παρ. 1.8)
Στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση συμπληρώνεται ολόκληρη εξαρχής τροποποιημένη με τα σωστά δεδομένα (περίπτωση 1) ή με τις ίδιες ακριβώς ενδείξεις (περίπτωση 2).

Κωδ. 011:

Ο κωδ. 011 διαγραμμίζεται με Χ όταν η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη (βλέπε παρ. 1.7)

Κωδ. 012:

Ο κωδ. 012 αφορά έκτακτη υποβολή περιοδικής δήλωσης και διαγραμμίζεται με Χ κατά περίπτωση:

Η ένδειξη 1. Αν πρόκειται για λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών απαλλασσόμενο. Αφορά την περίπτωση β' της παραγρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ΠΟΛ. 1005/93, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την Α.Υ.Ο.
1105799/1797/8881/ΠΟΛ. 1214/94. Διαγραμμίζεται, δηλαδή από ιδιώτες, νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, αγρότες του ειδ. καθεστώτος, όταν ενεργούν ως λήπτες αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστημένα εκτός Ελλάδος και εφόσον βέβαια τα πρόσωπα αυτά δεν
έχουν ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα μας.

Η ένδειξη 2. Αν η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο που καθίσταται υποκείμενο λόγω περιστασιακής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο κράτος-μέλος (άρθρο 31 παρ. 8 Ν.1642/86).

Η ένδειξη 3. Αν η δήλωση υποβάλλεται για οριστικοποίηση απαλλαγής. Οι περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο είναι: λ.χ.

α) Απαλλαγή παράδοσης ή εισαγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετατροπή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά): σύμφωνα με τις παρ. 1-3 του άρθρου 23 της ΑΥΟ Π.8271/4879/ΠΟΛ. 366/18.12.87.

β) Απαλλαγή παράδοσης ειδών και πάσης φύσεως υλικών προς εργολάβο για κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή έργου κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της ΑΥΟ Π.4056/3029/ΠΟΛ. 186/17.6.87.

γ) Απαλλαγή παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών προς εργολάβο ανέγερσης και εξοπλισμού των εγκαταστάσεων ειδικών νομικών προσώπων (Ιδρυμα "Αλέξανδρος Ωνάσης" για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Ιδρυμα Μποδοσάκη για το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τα Μέγαρα Μουσικής Αθηνών και Θεσ/νίκης, Ιδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Πολιτιστικό Ιδρυμα "Κλεόβουλος ο Λίνδιος" - Μνήμη Γεωργίου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου-Ζίγδη για τις κτιριακές του εγκαταστάσεις, Εθνικό Ιδρυμα Υποδοχής και Αποκαταστάσεως Αποδήμων Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (ΕΙΥΑΑΠΟΕ) για τα κτίρια οικισμών, Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Ερευνών - "Ο Ιερός Χρυσόστομος" για τις κτιριακές του εγκαταστάσεις και το Ιδρυμα "Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού", επίσης για τις κτιριακές του εγκαταστάσεις).

δ) Απαλλαγή άμεσης παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς ειδικά νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση γ' για ανέγερση και εξοπλισμό των εγκαταστάσεών τους.

4: Αν η δήλωση υποβάλλεται για καταβολή ΦΠΑ για ενδοκοινοτική συναλλαγή που πραγματοποιείται από:

* νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο σε ΦΠΑ,

* υποκείμενο, που απαλλάσσεται του ΦΠΑ, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών του,

* αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33 του Ν.1642/86, που οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα (μη παρέκκλιση άρθρου 10α παρ. 2 Ν.1642/86) προκειμένου να δηλωθεί ενδοκοινοτική απόκτηση και να καταβληθεί ο αντίστοιχος φόρος ή να δηλωθεί απαλλασσόμενη ενδοκοινοτική παράδοση.

5: Αν η δήλωση υποβάλλεται λόγω πέρατος της προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, που αγοράστηκαν χωρίς ΦΠΑ, με βάση την ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ. 1075/13.3.95 και 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ. 1155/6.6.95 ΑΥΟ.

6: Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται λόγω εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη.

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 21α του Ν.1642/86, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν.2386/96, όταν τα αγαθά εξέρχονται από φορολογική αποθήκη άλλην από εκείνες του Ν.2127/93, με σκοπό να αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας, ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται με έκτακτη περιοδική δήλωση.

7: Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται έκτακτα για άλλη αιτία, όπως λ.χ.:

α) στη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων όταν χρησιμοποιούνται ως πάγια για επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΕΔΥΟ Σ.420/56/ΠΟΛ. 28/87 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή ο υποκείμενος δεν εκδίδει τιμολόγιο (π.χ. μεταβίβαση με συμβολαιογραφικό έγγραφο),

β) στην καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή υποκείμενος στο φόρο που πρέπει να υποβάλλει τη δήλωση είναι ο μισθωτής (Σχετική η ΕΔΥΟ 1026628/1345/ΠΟΛ. 1074/90). Αν όμως ο μισθωτής εκδόσει τιμολόγιο για την είσπραξη της αποζημίωσης δεν απαιτείται η υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης. Σχετική υποχρέωση υπάρχει αν ο μισθωτής είναι επιτηδευματίας (παρ. 3 άρθρου 12 Π.Δ.186/92),

γ) στην μεταβίβαση αγαθών κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού, που σύμφωνα με την ΕΔΥΟ 1070540/2601/531/ΠΟΛ. 1075/90, ο ΦΠΑ αποδίδεται με έκτακτη περιοδική δήλωση, που υποβάλλεται από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο (συμβολαιογράφο κ.λπ.), επ' ονόματι του καθ' ου η εκτέλεση του πλειστηριασμού πριν από την παράδοση των αγαθών στον υπερθεματιστή ή πριν την έκδοση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης. Αν όμως ο υποκείμενος εκδόσει τιμολόγιο (ή άλλο φορολογικό στοιχείο) σχετική υποχρέωση δεν υφίσταται,

δ) στην καταβολή ΦΠΑ από λήπτη αγαθών και υπηρεσιών υποκείμενο σε ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΑΥΟ 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ. 1214/94, όταν πραγματοποιούνται πράξεις φορολογητέες στην Ελλάδα από πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο εκτός του εσωτερικού της χώρας, για τις οποίες πράξεις δεν έχει ορίσει, ενώ όφειλε, φορολογικό αντιπρόσωπο, ο ΦΠΑ που αναλογεί στις πράξεις αυτές καταβάλλεται με έκτακτη περιοδική δήλωση από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών, έστω και αν αυτός είναι υποκείμενος σε ΦΠΑ,

ε) στην καταβολή ΦΠΑ από εκμεταλλευτή ΕΔΧ (ταξί ή αγοραίου), εφόσον αυτός δεν εκδίδει κατά σύστημα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ.,

στ) στην καταβολή ΦΠΑ που τυχαία αναγράφτηκε στα τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.1642/86 και

ζ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ο υπόχρεος σε ΦΠΑ θέλει να αποδόσει έκτακτα φόρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για συγκεκριμένη αιτία και δεν μπορεί να υποβληθεί ενιαία για περισσότερες αιτίες.

Κωδ. 013

Ο κωδ. 013 συμπληρώνεται αν διαγραμμίστηκε ο κωδ. 012-3. Δηλαδή όταν η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για οριστικοποίηση απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται αρχικά το είδος της απαλλαγής, σύμφωνα με τις εκδιδόμενες κάθε φορά σχετικές υπουργικές αποφάσεις, όπως:

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ)
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ)
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΝΑΤΟ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ Ν.Π.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ Ν.Π.

Αναγράφεται ακόμα το έτος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής αίτησης για απαλλαγή με εξαίρεση τις απαλλαγές ναυπήγησης που αναγράφεται το έτος και ο αριθμός απόφασης απαλλαγής που εκδόθηκε από τη ΔΟΥ.

Κωδ. 014:
Ο ειδικός κωδικός 014 θα συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.

2.2. Συμπλήρωση Πίνακα Α' (κωδ. 101-117)

Στον Πίνακα αυτό αναγράφονται ειδικότερα:

Κωδ. 101:
Στον κωδ. 101 γράφεται το επώνυμο ή η επωνυμία, όπως αναφέρονται στο καταστατικό έγγραφο.

Κωδ. 102:
Στον κωδ. 102 το όνομα.

Κωδ. 103:
Στον κωδ. 103 το όνομα πατέρα ή συζύγου (προκειμένου για έγγαμες γυναίκες που χρησιμοποιούν το συζυγικό τους επώνυμο).

Κωδ. 104:
Στον κωδ. 104 ο τίτλος.

Κωδ. 105:
Στον κωδ. 105 η διεύθυνση της έδρας ή του κεντρικού ως οδός - αριθμός ή ως τοποθεσία - χωριό.

Κωδ. 106:
Στον κωδ. 106 ο Δήμος ή η Κοινότητα της Διεύθυνσης

Κωδ. 107:
Στον κωδ. 107 ο Ταχυδρομικός Κώδικας της Διεύθυνσης. Ακολούθως ο αριθμός τηλεφώνου με το πρόθεμα δηλαδή τον κωδικό της περιοχής (π.χ. 01: Αθήνα - Πειραιάς, 031: Θεσσαλονίκη, 0421: Βόλος).

Κωδ. 111:
Στον κωδ. 111 ο ΑΦΜ. Σημειώνεται ότι το πλαίσιο μετά τις 8 πρώτες θέσεις του ΑΦΜ τέθηκε ως μελλοντική πρόβλεψη σε περίπτωση που ο ΑΦΜ μεταβληθεί και αρχικά θα παραμένει φυσικά κενό.

Κωδ. 112:
Στον κωδ. 112 τα στοιχεία ταυτότητας του ατομικού επιχειρηματία. Ως είδος ταυτότητας: ΑΤ: αστυνομική ταυτότητα, ΔΙ: Διαβατήριο, ΚΑ: Κέντρο Αλλοδαπών ή τα αρχικά του αντίστοιχου σώματος στρατιωτικής ταυτότητας και στον κωδ. 113 ο αριθμός.

Κωδ. 114:
Στον κωδ. 114 διαγραμμίζεται το 1 (ΝΑΙ) ή το 2 (ΟΧΙ) στο ερώτημα πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή παραδόσεις).

Κωδ. 115:
Ο κωδ. 115 συμπληρώνεται μόνο στην τελευταία περιοδική δήλωση που υποβάλλεται από μία επιχείρηση σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών της.

Κωδ. 116:
Στον κωδ. 116 διαγραμμίζεται η κατηγορία βιβλίων.

Οι περιπτώσεις ΑΒ, ΑΓ αφορούν εκείνους που τηρούν Β' ή Γ' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. αντίστοιχα αλλά διατηρούν παράλληλα και κλάδους, που σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (πρατήρια υγρών καυσίμων, περίπτερο, λιανικό εμπόριο σε λαϊκές αγορές και εφόσον δεν είναι ΑΕ ή ΕΠΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές, ως γνωστόν, υποβάλλουν τις περιοδικές δηλώσεις τους σύμφωνα με την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται για τους λοιπούς κλάδους (δίμηνο ή μήνας), υποβάλλοντας το έντυπο της περιοδικής δήλωσης 050-ΦΠΑ. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά και τα δεδομένα του βιβλίου αγορών. Στην περίπτωση αυτή, για τη μετατροπή των αγορών σε τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα θα χρησιμοποιείται, ως σημείωμα, η 1η σελίδα του εντύπου 051-ΦΠΑ. Η περίπτωση 1 αφορά τους μη τηρούντες βιβλία Κ.Β.Σ., είτε γιατί απαλλάσσονται, είτε γιατί δεν είναι επιτηδευματίες (π.χ. ιδιώτες) αλλά που υποβάλλουν έκτακτα περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Η περίπτωση 1 αφορά ακόμα, τις δημόσιες εκείνες υπηρεσίες που καθίστανται υποκείμενες σε ΦΠΑ, λόγω πραγματοποίησης φορολογητέων στο ΦΠΑ πράξεων, αλλά που κατά τον Κ.Β.Σ. δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.186/92 (Κ.Β.Σ.) οι κοινοπραξίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου που αναλαμβάνουν υπερβαίνει το όριο τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας (180.000.000 δρχ.) υποχρεούνται να τηρήσουν βιβλία Γ'
κατηγορίας Κ.Β.Σ. (λεπτομέρειες στην ΕΔΥΟ 1138458/1044/ΠΟΛ. 1346/93). Στην περίπτωση αυτή αν τηρούνται ταυτόχρονα Β' και Γ' κατηγορίας βιβλία, διαγραμμίζονται ταυτόχρονα και τα δύο τετραγωνίδια (Β', Γ').

Κωδ. 117:
Στον κωδ. 117 αναγράφεται ο αριθμός φακέλου προκειμένου για ανώνυμες εταιρίες.

2.3. Συμπλήρωση Πίνακα Β' (κωδ. 201-207)

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για την περίπτωση που ο υποκείμενος μετατάχθηκε στο κανονικό καθεστώς και τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας Κ.Β.Σ. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, αν μία επιχείρηση μετατάσσεται από τις απαλλασσόμενες ή από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό και τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας, τα ακαθάριστα έσοδα, στα οποία θα υπολογιστεί ο φόρος κατά τη νέα χρήση, δεν μπορεί να υπερβούν αυτά που βρίσκονται με βάση τις πραγματοποιηθείσες μέσα στην ίδια χρήση αγορές εμπορεύσιμων αγαθών ή πρώτων και βοηθητικών υλών για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων.
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σχετικές είναι οι εγκύκλιες αριθμ. Π.1792/88 και 1075811/ΠΟΛ. 1215/90.

Ειδικότερα:

Στη στήλη (1) γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα συνολικά πραγματικά ακαθάριστα έσοδα όλων των φορολογικών περιόδων της ίδιας χρήσης, όπως αυτά προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων - εξόδων.
Στη στήλη (2) γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα συνολικά τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα όλων των φορολογικών περιόδων της ίδιας χρήσης. Τα έσοδα αυτά προκύπτουν από τη μετατροπή αγορών - εισαγωγών σε πωλήσεις με τη χρήση του πραγματικού συντελεστή μικτού κέρδους (Σ.Μ.Κ.) με τον οποίο εργάζεται η επιχείρηση.
Στη στήλη (3) γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα με τα οποία φορολογήθηκε η επιχείρηση από την αρχή της χρήσης μέχρι και την προηγούμενη φορολογική περίοδο. Κατά τη συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης του πρώτου διμήνου η στήλη αυτή θα είναι φυσικά κενή.

Σημειώνεται ότι, τα ποσά που θα συμπληρώνονται στη στήλη αυτή μπορεί να είναι είτε τα τεκμαρτά έσοδα από την αρχή της χρήσης είτε τα πραγματικά ακαθάριστα έσοδα του ίδιου διαστήματος.

Στη στήλη (4) που συμπληρώνεται μόνο στην περιοδική δήλωση του τελευταίου διμήνου ή μήνα, γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτά δηλώθηκαν με την εκκαθαριστική δήλωση του προηγούμενου έτους.
Στη στήλη (5) γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα της φορολογικής περιόδου που αφορά η εκκαθάριση. Τα έσοδα αυτά, για όλες τις φορολογικές περιόδους εκτός της τελευταίας της διαχειριστικής περιόδου, προκύπτουν ως εξής:

α) εάν το σύνολο της στήλης (1) (κωδ. 207-1), είναι μικρότερο ή ίσο από το σύνολο της στήλης (2) (κωδ. 207-2), στη στήλη (5) θα γραφτούν, κατά συντελεστή ΦΠΑ, οι διαφορές (θετικές ή αρνητικές) των στηλών (1) μείον (3),

β) εάν το σύνολο της στήλης (1) (κωδ. 207-1) είναι μεγαλύτερο από το σύνολο της στήλης (2) (κωδ. 207-2) στη στήλη (5) γράφονται κατά συντελεστή οι διαφορές (θετικές ή αρνητικές) των στηλών (2) μείον (3).
Στην τελευταία φορολογική περίοδο της διαχειριστικής περιόδου θα συμπληρωθεί και η στήλη (4) με τα τεκμαρτά έσοδα της προηγούμενης χρήσης και η στήλη (5) θα συμπληρωθεί ως εξής:

Εάν μεν το ποσό του κωδ. 207-1 είναι μικρότερο ή ίσο από το ποσό του κωδ. 207-2 στη στήλη (5) γράφονται οι διαφορές των στηλών (1) μείον (3), όπως πιο πάνω. Εάν όμως το ποσό του κωδ. 207-1 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ. 207-2, τότε θα πρέπει να γίνει σύγκριση και με τα τεκμαρτά έσοδα της στήλης (4) έτσι:

α) εάν η διαφορά των κωδ. 207-1 μείον 207-4 είναι μικρότερη ή ίση από τον κωδ. 207-2 στη στήλη (5) γράφονται οι διαφορές των στηλών (2) μείον (3),

β) εάν η διαφορά των κωδ. 207-1 μείον 207-4 είναι μεγαλύτερη από τον κωδ. 207-2, τότε στη στήλη (5) θα γράφονται οι διαφορές κατά συντελεστή ΦΠΑ, των στηλών (1) μείον (4) μείον τα ποσά της στήλης (3).

Στη στήλη (6) γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ τα πραγματικά ακαθάριστα έσοδα της φορολογικής περιόδου που αφορά η εκκαθάριση, όπως αυτά προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων - εξόδων.

Στη στήλη (7) γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ οι διαφορές (θετικές ή αρνητικές) των στηλών (6) μείον (5).
Στη στήλη (8) γράφονται οι αντίστοιχοι συντελεστές ΦΠΑ.
Στη στήλη (9) γράφεται ο φόρος που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των στηλών (7) επί (8).
Στις στήλες (5), (7) και (9) μπορεί να προκύψουν, λόγω αφαιρέσεων και πολλαπλασιασμού αρνητικά ποσά.
Κωδ. 207-9. Στον κωδικό αυτό γράφεται το άθροισμα (θετικών και αρνητικών ποσών) της στήλης (9).
Το ποσό του κωδ. αυτού, εάν είναι θετικός αριθμός, μεταφέρεται στον κωδ. 403 του πίνακα Δ' για να προστεθεί στο φόρο εισροών, ενώ εάν είναι αρνητικός αριθμός μεταφέρεται στον κωδ. 407 του πίνακα Δ' για να αφαιρεθεί από το φόρο εισροών.

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το πιο κάτω παράδειγμα:

Εστω επιχείρηση που κατά το έτος 1996 παρουσιάζει τα πιο κάτω πραγματικά και τεκμαρτά έσοδα κατά δίμηνο.


¦Εσοδα ¦ 1ο ¦ 2ο ¦ 3ο ¦ 4ο ¦ 5ο ¦ 6ο ¦ΣΥΝ. ¦
¦ ¦δίμηνο ¦δίμηνο ¦δίμηνο ¦δίμηνο ¦δίμηνο ¦δίμηνο ¦δίμηνο ¦
¦


¦Πραγματικά¦2 εκατ.¦2 εκατ.¦1 εκατ.¦500.000 ¦3 εκατ.¦4 εκατ. ¦12,5 εκατ.¦
¦


¦Τεκμαρτά ¦750.000¦750.000¦3 εκατ.¦1,5 εκατ.¦3 εκατ.¦1,5 εκατ.¦10,5 εκατ ¦
L


Τα τεκμαρτά έσοδα της προηγούμενης χρήσης της ήταν 1.500.000 και όλα τα έσοδά της υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ 8%. Η επιχείρηση συμπληρώνει, κάθε δίμηνο, τον πίνακα αυτό ως εξής: (Απεικονίζεται για κάθε δίμηνο η σειρά 201 τα ποσά της οποίας, εφόσον στο παράδειγμα υπάρχει ένας συντελεστής είναι μοναδικά και ισούνται με τα ποσά της σειράς 207).


Στην περιοδική δήλωση του 1ου, 2ου και 6ου διμήνου θα μεταφερθούν στον Πιν. Δ/δ, στον κωδ. 403, τα ποσά 100.000, 100.000 και 120.000 αντίστοιχα, ενώ στην εκκαθάριση του 3ου και 4ου διμήνου θα γραφτούν στον Πιν. Δ/ε στον κωδ. 417, τα ποσά 160.000 και 40.000 αντίστοιχα.

2.4. Συμπλήρωση Πίνακα Γ' (κωδ. 251-257)

Ο Πίνακας αυτός τέθηκε για να υποβοηθήσει την εφαρμογή της παραγρ. 2 του άρθρου 35 Ν.1642/86, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.2303/95 και ισχύει από 1.3.95. Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή η παροχή υπηρεσίας φορολογείται στην Ελλάδα, μόνο κατά το μέρος που οι υπηρεσίες που το πρακτορείο ταξιδίων αναθέτει σε άλλους, πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας ή εντός της Κοινότητας.
Αντίθετα απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι υπηρεσίες του πρακτορείου ταξιδίων κατά το μέρος που τις αναθέτει σε άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τελευταίους εκτός της Κοινότητας. Για τις υπηρεσίες αυτές του πρακτορείου ταξιδίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. στ' του άρθρου 20 (ως υπηρεσίες μεσολάβησης).

Με το τελευταίο αυτό εδάφιο οι συγκεκριμένες πράξεις του πρακτορείου ταξιδίων εξομοιώνονται με τις απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης των εισροών (άρθρο 23 παρ. 2 περ. γ' του Ν.1642/86) και για τις οποίες γεννάται δικαίωμα επιστροφής τυχόν πιστωτικού υπολοίπου (άρθρο 27 παρ. 1 περ. γ').

Σχετικά έχει εκδοθεί η ΕΔΥΟ 1098639/4519/1378/0014/ΠΟΛ. 1221/29.8.95, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες με σχετικά παραδείγματα. Τα πακέτα στο συγκεκριμένο πίνακα απεικονίζονται ως εξής:

Κωδ. 251:
Στον κωδ. 251 καταχωρούνται αυτά που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Κωδ. 252:
Στον κωδ. 252 καταχωρούνται αυτά που πραγματοποιούνται αποκλειστικά, σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης (φυσικά και εκτός Ελλάδας).

Κωδ. 253:
Στον κωδ. 253 καταχωρούνται αυτά που πραγματοποιούνται μικτά, δηλαδή τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, όσο και σε Τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης χώρες.

Στη στήλη (1) γράφεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που προέκυψαν από τα κατά περίπτωση πακέτα μέσα στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο.

Στη στήλη (2) γράφεται το συνολικό κόστος με φόρο (ΦΠΑ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλους φόρους τρίτων χωρών) που δαπανήθηκε για τα κατά περίπτωση πακέτα μέσα στη φορολογική περίοδο.

Στη στήλη (3) γράφεται το μέρος εκείνο του συνολικού κόστους της στήλης (2) που προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Εξυπακούεται ότι ο κωδ. 251-3 ισούται με τον κωδ. 251-2, ενώ ο κωδ. 252-3 δε συμπληρώνεται και έχει διαγραφεί.

Στη στήλη (4) γράφεται το μέρος εκείνο του συνολικού κόστους της στήλης (2) που προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εξυπακούεται ότι ο κωδ. 251-4 δεν συμπληρώνεται και έχει διαγραφεί ενώ ο κωδ. 252-4 ισούται με τον κωδ. 252-2.

Σημειώνεται ότι, τα ποσά των στηλών (3) και (4) δεν χρησιμεύουν για περαιτέρω υπολογισμός της περιοδικής δήλωσης, αλλά πρέπει να συγκεντρώνονται, για να εξυπηρετούν την συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Στη στήλη (5) γράφεται η διαφορά (θετική ή αρνητική) των στηλών (1)-(2) κατά περίπτωση, που αποτελεί τη συνολική μικτή αμοιβή.

Στη στήλη (6) γράφεται κατά περίπτωση η μικτή αμοιβή υπαγόμενη σε ΦΠΑ. Εξυπακούεται ότι ο κωδ. 251-6 ισούται με τον κωδ. 251-5 (η συνολική μικτή αμοιβή εμπεριέχει εξολοκλήρου ΦΠΑ). Ο κωδ. 252-6 δεν συμπληρώνεται.

Ο κωδ. 253-6 βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας τη μικτή αμοιβή που προέκυψε από κάθε μικτό πακέτο ξεχωριστά με το αντίστοιχο ποσοστό που προϋπολογίζεται για το κάθε πακέτο ξεχωριστά με βάση τα στοιχεία κόστους της επιχείρησης, και σύμφωνα με όσα ορίζονται αναλυτικά στις παρ. 6 και 7 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1221/95, ότι θα καλύπτει
δαπάνες μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Στη στήλη (7) γράφεται κατά περίπτωση η φορολογητέα αξία υπαγόμενη σε ΦΠΑ. Αυτή προκύπτει με βάση κλάσμα που έχει αριθμητή το αντίστοιχο ποσό της στήλης 6 και παρονομαστή το (1 + συντελεστής ΦΠΑ). Ετσι, αφού ο συντελεστής ΦΠΑ, προκειμένου για τα πρακτορεία ταξιδίων της λοιπής Ελλάδος εκτός νησιών Αιγαίου, είναι 18%,
ως παρονομαστής είναι το 1,18, ενώ, αφού ο συντελεστής ΦΠΑ, προκειμένου για πρακτορεία ταξιδίων νησιών του Αιγαίου, και μόνο για ταξίδια που ολοκληρώνονται στα νησιά του Αιγαίου που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ είναι 13%, ως παρονομαστής είναι το 1,13. Ο κωδ. 257-7 θα μεταφερθεί ανάλογα στον κωδ. 303 ή 306 του Δ' πίνακα.

Στη στήλη (8) γράφεται ο αναλογών ΦΠΑ. Αυτός προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το αντίστοιχο ποσό της στήλης (7) με το συντελεστή ΦΠΑ (18% ή 13% κατά περίπτωση).
Ο κωδ. 257-8 θα μεταφερθεί ανάλογα στον κωδ. 333 ή 336 του Δ' πίνακα.
Εξυπακούεται ότι, οι κωδ. 252-6, 252-7, 252-8 δεν συμπληρώνονται.

Σημειώνεται ότι, αν ένα πρακτορείο ταξιδίων πραγματοποιεί πακέτα, τόσο από υποκαταστήματά του στη λοιπή Ελλάδα όσο και από υποκαταστήματα στα νησιά του Αιγαίου, απαιτείται να χρησιμοποιήσει ως σημείωμα ξεχωριστούς πίνακες Γ', εφαρμόζοντάς τους κατά περίπτωση συντελεστές ΦΠΑ και να μεταφέρει στην υποβαλλόμενη δήλωση το άθροισμα των επιμέρους ποσών.

Στη στήλη (9) γράφεται η αμοιβή που απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Εξυπακούεται ότι ο κωδ. 251-9 δεν συμπληρώνεται, ενώ ο κωδ. 252-9 ισούται με τον κωδ. 252-5.

Ο κωδ. 253-9 βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας τη μικτή αμοιβή που προέκυψε από κάθε μικτό πακέτο ξεχωριστά με το αντίστοιχο ποσοστό που προϋπολογίζεται για κάθε πακέτο ξεχωριστά με βάση τα στοιχεία κόστους της επιχείρησης και σύμφωνα με όσα ορίζονται αναλυτικά στις παρ. 6 και 7 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1221/95, ότι θα διατεθεί για
δαπάνες σε χώρες εκτός της Ευρωπ. Ενωσης (και φυσικά και εκτός Ελλάδας).

Ο κωδ.257-9 θα μεταφερθεί στον κωδ. 315 του Πίνακα Δ'.
Αναλυτικά παραδείγματα για τη συμπλήρωση των κωδ. 253-6 και 253-9 δίνονται στην παραγρ. 8 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1221/95.

3. Πρώτη Σελίδα της Περιοδικής Δήλωσης για υποκείμενους που υπάγονται στο τεκμαρτό καθεστώς ΦΠΑ, έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών (έντυπο 051-ΦΠΑ)

3.1. Αρχικά Στοιχεία του Εντύπου (κωδ. 001-014)

Στον χώρο πριν από τον κωδ. 001 αναγράφεται η ΔΟΥ που ήταν αρμόδια στο τέλος της οικείας φορολογικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται η δήλωση ή αυτή που είναι αρμόδια την ημερομηνία υποβολής της έκτακτης περιοδικής δήλωσης. Στο χώρο πριν από τον κωδ. 002 αναγράφεται η ΔΟΥ ή το Τοπικό Γραφείο που πράγματι υποβάλλεται η περιοδική δήλωση.

Κωδ. 001-005:
Οι κωδ. 001-005 θα συμπληρώνονται από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση.

Κωδ. 006:
Στον κωδ. 006 συμπληρώνεται το ημερολογιακό έτος της φορολογικής περιόδου που αφορά την περιοδική δήλωση. Αν η δήλωση είναι έκτακτη το έτος δεν συμπληρώνεται.

Κωδ. 007:
Στον κωδ. 007 συμπληρώνεται ημερολογιακά (από - έως) η φορολογική περίοδος που αφορά η δήλωση. Η ημερολογιακή περίοδος δεν συμπληρώνεται σε περίπτωση που η δήλωση έχει διαγραμμιστεί ως έκτακτη (κωδ. 012).

Παράδειγμα: Αν η φορολογική περίοδος είναι τρίμηνη και πρόκειται για το 4ο τρίμηνο του έτους 1996 στον κωδ. 007 θα γραφτεί: από 1.10.96 έως 31.12.96. Στις περιπτώσεις που πρόκειται για έναρξη ή οριστική παύση εργασιών καθώς και όποτε η διαχειριστική περίοδος διακόπτεται έκτακτα για άλλη αιτία (θέση νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση), η ημερολογιακή περίοδος θα αναφέρεται στο συγκεκριμένο διάστημα που αφορά. Ετσι αν στο παραπάνω παράδειγμα μια Ο.Ε. με αντικείμενο εργασιών πρατήριο καυσίμων τέθηκε σε εκκαθάριση στις 20.7.96, η
οποία εκκαθάριση περαιώθηκε στις 25.8.97, θα υποβάλλει δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις για το τρίτο τρίμηνο 1996, με ημερολογιακές περιόδους 1.7.96-19.7.96 και 20.7.96-30.9.96 αντίστοιχα.
Τούτο προκύπτει επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Π.Δ.186/92, η διάρκεια της εκκαθάρισης αποτελεί αυτοτελή διαχειριστική περίοδο (για την οποία θα υποβληθεί ξεχωριστή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ). Το ίδιο ισχύει όταν η διαχειριστική περίοδος λήγει κατά τη διάρκεια φορολογικής περιόδου (π.χ. 15 Απριλίου) προς συγχρονισμό με το κλείσιμο της διαχείρισης αλλοδαπής επιχείρησης προκειμένου για υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης ή για ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία συμμετέχει αλλοδαπή τουλάχιστον με 50% στο κεφάλαιό της.

Κωδ. 008:
Στον κωδ. 008 διαγραμμίζεται με Χ η συγκεκριμένη φορολογική περίοδος μέσα στο ημερολογιακό έτος του υποκειμένου, ανάλογα αν είναι μήνας (για επιχειρήσεις με ενδοκοινοτικές συναλλαγές) ή αν είναι τρίμηνο (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές).

Παράδειγμα: Ο μήνας Αύγουστος θα διαγραμμιστεί ως μήνας: 8 ενώ το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου ως τρίμηνο: 3.

Σημειώνεται ότι, αν μια επιχείρηση τηρεί παράλληλα για κάποιους κλάδους της και βιβλία Α' κατηγορίας Κ.Β.Σ. η δήλωσή της θα υποβάλλεται σε φορολογική περίοδο ανάλογη με την ανώτερη κατηγορία βιβλίων που τηρεί και άρα στο έντυπο 050-ΦΠΑ.
Στην περίπτωση που μία επιχείρηση του τεκμαρτού καθεστώτος ΦΠΑ κατά τη διάρκεια μιας τρίμηνης φορολογικής περιόδου αρχίσει τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών η φορολογική της περίοδος γίνεται μηνιαία.
Ετσι πρέπει να υποβάλει δήλωση, με λήξη της φορολογικής περιόδου το τέλος του μήνα που συνέβη η συγκεκριμένη μεταβολή. Στην περίπτωση αυτή, θα αναγράψει στον κωδ.007 τη σωστή ημερολογιακή περίοδο για την οποία υποβάλλει τη δήλωση και θα διαγραμμίσει στον κωδ. 008 τον τρέχοντα μήνα της μεταβολής.

Πιο αναλυτικά: Αν η μεταβολή αυτή συμβεί μέχρι και την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του τριμήνου
π.χ. για το 2ο τρίμηνο 1996 μέχρι και 30 Απριλίου υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση για τα δεδομένα του μήνα αυτού και μηνιαία δήλωση στο εξής. Αν η μεταβολή συμβεί μέσα στο δεύτερο μήνα του τριμήνου π.χ. για το 2ο τρίμηνο από 1 έως 31 Μαϊου, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση με τα δεδομένα του διμήνου π.χ. Απριλίου - Μαϊου, αναγράφοντας στον κωδ. 007: 1.4.96-31.5.96 και διαγραμμίζοντας στον κωδ. 008 το δεύτερο μήνα του τριμήνου, δηλαδή στο παράδειγμα τον μήνα 5. Αν η μεταβολή συμβεί μέσα στον τρίτο μήνα του τριμήνου θα υποβάλει δήλωση για τα δεδομένα όλου του τριμήνου αναγράφοντας στον κωδ. 007: 1.4.96-30.6.96 και διαγραμμίζοντας στον κωδ. 008 τον τρίτο μήνα του τριμήνου, δηλαδή τον μήνα: 6.

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση του τεκμαρτού καθεστώτος ΦΠΑ κατά τη διάρκεια μιας τρίμηνης φορολογικής περιόδου μεταβάλλει υποχρεωτικά την κατηγορία βιβλίων της από Α' σε Β' ή Γ', πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση μέχρι την προγενέστερη ημερομηνία αυτής της μετάταξης και ξεχωριστή για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τέλους του μήνα ή διμήνου. Στην περίπτωση αυτή αναγράφει στον κωδ. 007 τη σωστή ημερολογιακή περίοδο και διαγραμμίζει στον κωδ. 008 το τρέχον τρίμηνο της μετάταξης. Πιο αναλυτικά:

Αν η μετάταξη από Α' σε Β' κατηγ. βιβλία συμβεί στις 20 Φεβρουαρίου 1996 θα υποβάλλει δήλωση στο έντυπο 051-ΦΠΑ, και στον κωδ. 007 ως ημερολογιακή περίοδος, θα γραφτεί: 1.1.96-19.2.96 και στον κωδ. 008: 1ο τρίμηνο. Η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι 11 Μαρτίου 1996 δηλ. σε 20 ημέρες.

Ακολούθως θα υποβληθεί δήλωση για το διάστημα 20.2.-29.2.96 στο έντυπο 050-ΦΠΑ.

Στον κωδ. 007 θα γραφτεί 20.2.96 έως 29.2.96 και στον κωδ. 008 δίμηνο: 1.

Κωδ. 010:
Ο κωδ. 010 διαγραμμίζεται με Χ όταν η δήλωση είναι κατά περίπτωση:

1: τροποποιητική (βλέπε παρ. 1.9)

2: ανακλητική (βλέπε παρ. 1.8)
Στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση συμπληρώνεται ολόκληρη εξαρχής τροποποιημένη (περίπτωση 1) ή χωρίς καμμία μεταβολή (περίπτωση 2).

Κωδ. 011:
Ο κωδ. 011 διαγραμμίζεται με Χ όταν η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη (βλέπε παρ. 1.7).

Κωδ. 012:
Ο κωδ. 012 αφορά έκτακτη υποβολή περιοδικής δήλωσης και διαγραμμίζεται με Χ κατά περίπτωση:

Το 3: Αν πρόκειται για οριστικοποίηση απαλλαγής. Η περίπτωση είναι σπάνια προκειμένου για επιχειρήσεις του τεκμαρτού καθεστώτος. (Βλέπε οδηγίες αντίστοιχου κωδ. στην παρ. 2.1).

Το 6: Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται λόγω εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη (Βλέπε οδηγίες αντίστοιχου κωδ. στην παρ. 2.1).

Το 7: Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται έκτακτα από υποκείμενους του τεκμαρτού καθεστώτος για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ιδιαίτερη ανάπτυξη δίνεται για τον αντίστοιχο κωδικό στην παράγρ. 2.1.

Κωδ. 013:
Ο κωδ. 013 συμπληρώνεται αν διαγραμμίστηκε ο κωδ. 012-3 (βλέπε οδηγίες αντίστοιχου κωδ. στην παρ. 2.1).

Κωδ. 014:
Ο ειδικός κωδικός 014 θα συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.

3.2. Συμπλήρωση Πίνακα Α' (κωδ. 101-115)

Στον Πίνακα Α', (Κωδ. 101-115), αναγράφονται:

Κωδ. 101:
Στον κωδ. 101 γράφεται το επώνυμο ή η επωνυμία όπως αναφέρεται στο καταστατικό.

Κωδ. 102:
Στον κωδ. 102 το όνομα.

Κωδ. 103:
Στον κωδ. 103 το όνομα πατέρα ή συζύγου (προκειμένου για έγγαμες γυναίκες που χρησιμοποιούν το συζυγικό τους επώνυμο).

Κωδ. 104:
Στον κωδ. 104 τον τίτλο.

Κωδ. 105:
Στον κωδ. 105 η διεύθυνση της έδρας ή του κεντρικού ως οδός - αριθμός ή ως τοποθεσία - χωριό.

Κωδ. 106:
Στον κωδ. 106 ο Δήμος ή η Κοινότητα της διεύθυνσης.

Κωδ. 107:
Στον κωδ. 107 ο Ταχυδρομικός Κώδικας της Διεύθυνσης. Ακολούθως ο αριθμός τηλεφώνου με το πρόθεμα δηλαδή τον κωδικό της περιοχής (π.χ. 01: Αθήνα - Πειραιάς, 031: Θεσσαλονίκη, 0421: Βόλος).

Κωδ. 111:
Στον κωδ. 111 ο ΑΦΜ. Σημειώνεται ότι το πλαίσιο μετά τις 8 πρώτες θέσεις του ΑΦΜ τέθηκε ως μελλοντική πρόβλεψη σε περίπτωση που ο ΑΦΜ μεταβληθεί και αρχικά θα παραμένει φυσικά κενό.

Κωδ. 112:
Στον κωδ. 112 τα στοιχεία ταυτότητας του ατομικού επιχειρηματία. Ως είδος ταυτότητας ΑΤ: αστυνομική ταυτότητα, ΔΙ: Διαβατήριο, ΚΑ: Κέντρο Αλλοδαπών ή τα αρχικά του αντίστοιχου σώματος στρατιωτικής ταυτότητας.

Κωδ. 113:
Στον κωδ. 113 ο αριθμός ταυτότητας.

Κωδ. 114:
Στον κωδ. 114 διαγραμμίζεται το 1 (ΝΑΙ) ή το 2 (ΟΧΙ) στο ερώτημα πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή παραδόσεις).

Κωδ. 115:
Ο κωδ. 115 συμπληρώνεται μόνο στην τελευταία περιοδική δήλωση που υποβάλλεται από μία επιχείρηση σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών της.

3.3. Συμπλήρωση Πίνακα Β1 (κωδ. 151-157)

Στον πίνακα αυτόν προσδιορίζονται οι εισροές εκείνες που πρέπει να μετατραπούν σε ακαθάριστα έσοδα λιανικών πωλήσεων. Θα πρέπει δηλαδή από τις συνολικές εισροές εμπορευσίμων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών της επιχείρησης να αφαιρεθούν αρχικά εκείνες που διατίθενται για χονδρικές πωλήσεις ή απαλλασσόμενες εκροές, όπως και το κόστος των καταστραφέντων, απωλεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών. Αυτό γίνεται διότι, για μεν τις χονδρικές πωλήσεις είναι γνωστός ο ΦΠΑ που πραγματικά εισπράχτηκε και ο οποίος θα πρέπει να αποδοθεί ως φόρος εκροών, οι δε απαλλασσόμενες εκροές θα πρέπει να εμφανισθούν στους κωδ. 308-316 του Δ' πίνακα κατά περίπτωση, χωρίς να επηρεάσουν την αξία των φορολογητέων λιανικών πωλήσεων. Κατά συνέπεια οι εισροές που θα μετατραπούν σε τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα, προκύπτουν μετά την αφαίρεση από το σύνολο των εισροών μιας φορολογικής περιόδου, του κόστους των αγαθών που διατέθηκαν σε χονδρικές πωλήσεις ή σε απαλλασσόμενες εκροές (εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πωλήσεις σε σκάφη, ταξιδιώτες, εξαγωγείς, πρεσβείες κ.λπ.). Αφαιρείται ακόμα το κόστος των καταστραφέντων, απωλεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών, εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα στοιχεία.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Π.Δ.186/92, επιτηδευματίες με βιβλία αγορών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον 60% ή εξαγωγές, ανεξάρτητα από ποσοστό, εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη από τη δεύτερη. Σε περίπτωση λοιπόν που σε μία διαχειριστική περίοδο διαπιστωθεί ότι,
επιτηδευματίας με βιβλίο αγορών πραγματοποίησε χονδρικές πωλήσεις περισσότερες του 60% των πωλήσεών του ή εξαγωγές (ως εξαγωγές εξομοιούνται και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις), θα πρέπει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο να μεταταγεί στο κανονικό καθεστώς και να τηρήσει τουλάχιστον βιβλίο εσόδων - εξόδων.

Κωδ. 151-156:
Στους κωδ. 151-156 γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ και κατά Συντελεστή Μικτού Κέρδους (ΣΜΚ) τα εξής στοιχεία:

Στήλη (1). Ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει κατά την πώληση. Εφιστάται η προσοχή κυρίως στις μεταποιητικές επιχειρήσεις να υπολογίζουν το συντελεστή ΦΠΑ του προορισμού των εισροών τους (π.χ. αγορά σταφυλιών 8%, πώληση κρασιού 18%). Για κάθε συντελεστή ΦΠΑ μπορεί να διατίθενται περισσότερες από μία σειρές για ανάπτυξη των ΣΜΚ των κλάδων χονδρικών ή απαλλασσόμενων πωλήσεων της επιχείρησης με την επιφύλαξη της σημείωσης της στήλης (4).

Στήλη (2). Η αξία του συνόλου των εισροών (αγορές στο εσωτερικό, εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορεύσιμων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών), μειωμένη με την αξία των επιστροφών - εκπτώσεων αυτών. Για τις ανάγκες του πίνακα αυτού οι εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις θα λαμβάνονται στο πραγματικό τους κόστος.
Εξυπακούεται ότι στις εισροές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες (γενικά έξοδα) της επιχείρησης, οι αγορές παγίων και οποιαδήποτε άλλα έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος των εμπορευσίμων αγαθών ή προϊόντων.

Στήλη (3): Η αξία των χονδρικών πωλήσεων καθώς και η αξία των απαλλασσομένων εκροών, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που έχει εκδόσει η επιχείρηση.

Στήλη (4): Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 1/1 + ΣΜΚ. Ως Σ.Μ.Κ. (επί κόστους) λαμβάνεται αυτός ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξεύρεση των τεκμαρτών ακαθ. εσόδων στον πίνακα Β2', εκτός αν αυτός διαφέρει στις χονδρικές πωλήσεις και απαλλασσόμενες εκροές.

Παράδειγμα: Αν ο Σ.Μ.Κ. είναι 30% στη στήλη (4) γράφεται 1/1,30. Δεν απαιτείται η εκτέλεση της διαίρεσης για εύρεση του αντίστοιχου δεκαδικού αριθμού.
Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός των συντελεστών ΦΠΑ και των ΣΜΚ μπορεί να απαιτήσει περισσότερες από τις 6 σειρές του πίνακα Β1. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα συμπληρώσει αναλυτικούς Πίνακες Β1, που θα αποκόψει από άλλα έντυπα. Τους πίνακες αυτούς θα κρατήσει συνημμένους στο αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης που υπέβαλε, ως σημειώματα για τον έλεγχο. Στην περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί θα προστεθούν τα δεδομένα κάθε συντελεστή ΦΠΑ ώστε να εμφανίζονται σε ιδιαίτερη σειρά και στη στήλη (4) θα γραφτεί: "Ανάλυση μεγαλύτερη 6 σειρών".

Στήλη (5): Το κόστος των χονδρικών πωλήσεων και των εκροών που απαλλάσσονται από φόρο. Τα ποσά της στήλης αυτής προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των ποσών των στηλών (3) Χ (4).

Στήλη (6). Το κόστος των καταστραφέντων, απωλεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών, εφόσον η καταστροφή, απώλεια ή κλοπή αποδεικνύονται.

Στήλη (7): Το υπόλοιπο των εισροών για αναγωγή σε ακαθάριστα έσοδα τεκμαρτών λιανικών πωλήσεων. Τα ποσά της στήλης αυτής προκύπτουν αν από τα ποσά κάθε σειράς της στήλης (2) αφαιρεθεί το άθροισμα των ποσών των στηλών (5) και (6).
Τα ποσά της στήλης αυτής μεταφέρονται κατά συντελεστή ΦΠΑ στον πίνακα Β2, διασπώμενα όμως κατά ΣΜΚ των λιανικών πωλήσεων.
Εξυπακούεται ότι, τα ποσά της στήλης (7) μπορεί να είναι αρνητικά. Αυτό συμβαίνει

α) όταν υπάρχουν εκπτώσεις - επιστροφές εισροών σε κάποιο συντελεστή ΦΠΑ μεγαλύτερες των αντίστοιχων εισροών και

β) όταν το κόστος των χονδρικών πωλήσεων ή των απαλλασσόμενων εκροών ή των καταστραφέντων, απωλεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών κάποιας φορολογικής περιόδου υπερβαίνει κατά συντελεστή ΦΠΑ τις αντίστοιχες εισροές της φορολογικής περιόδου (πρόκειται δηλαδή για προγενέστερες εισροές που διατέθηκαν στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο κατ' αυτό τον τρόπο).
Αν φυσικά στις στήλες (5) και (6) δεν υπάρχουν ποσά, τα ποσά της στήλης (2) μεταφέρονται κατά συντελεστή ΦΠΑ στη στήλη (7).

Κωδ. 157:
Στον κωδ. 157 και στις στήλες (2), (3), (5), (6) και (7) γράφονται τα αντίστοιχα σύνολα.
Το ποσό του κωδ. 157-7 πρέπει να ισούται με τον κωδ. 210-2 του πίνακα Β2.

3.4. Συμπλήρωση Πίνακα Β2 (κωδ. 201-210)

Στον πίνακα αυτό γίνεται αναγωγή των εισροών σε ακαθάριστα έσοδα τεκμαρτών λιανικών πωλήσεων. Η αναγωγή γίνεται κατά συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται κατά την πώληση και κατά ΣΜΚ κάθε κλάδου της επιχείρησης.

Στους κωδ. 201-209, κατά στήλη, γράφονται τα εξής:

Στήλη (1). Ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει κατά την πώληση των συγκεκριμένων εισροών.

Στήλη (2). Οι εισροές της φορολογικής περιόδου που πρέπει να αναχθούν σε ακαθάριστα έσοδα τεκμαρτών λιανικών πωλήσεων κατά συντελεστή ΦΠΑ στην πώληση και κατά ΣΜΚ κάθε κλάδου της επιχείρησης. Ετσι, για κάθε συντελεστή ΦΠΑ μπορεί να υπάρχει ανάλυση σε περισσότερες σειρές κατά ΣΜΚ κάθε κλάδου της επιχείρησης
με την επιφύλαξη της σημείωσης των στηλών (3)-(6). Πρέπει να σημειωθεί ότι, το σύνολο των εισροών κάθε συντελεστή ΦΠΑ πρέπει να ισούται με το αντίστοιχο σύνολο των εισροών του ίδιου συντελεστή ΦΠΑ της στήλης (7) του πίνακα Β1.

Στήλες (3) έως (6): Η αναγωγή των αγορών σε ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν.1642/86, γίνεται με τους εξής τρόπους:

α) με τη χρήση του πραγματικού Συντελεστή Μικτού Κέρδους (Σ.Μ.Κ.), με τον οποίο εργάζεται η επιχείρηση (σύγκριση τιμής πώλησης/τιμής αγοράς), εκτός αν αυτός είναι μικρότερος του αντίστοιχου Σ.Μ.Κ., που προκύπτει στην περίπτωση β',

β) με τη χρήση των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (Σ.Κ.Κ.), επί αγορών και επί πωλήσεων, στην περίπτωση που αυτοί υπάρχουν και ο υποκείμενος τους χρησιμοποιεί για τη φορολογία εισοδήματος και εφόσον ο προκύπτων, από τη σχέση αυτή, Σ.Μ.Κ. είναι μεγαλύτερος του Σ.Μ.Κ, της προηγούμενης περίπτωσης α', δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τη χρησιμοποίηση των μοναδικών Σ.Κ.Κ. είναι μεγαλύτερα από αυτά που προκύπτουν με τη χρησιμοποίηση του πραγματικού Σ.Μ.Κ. της περίπτωσης α'.
Ο υποκείμενος συμπληρώνει, σε κάθε περίπτωση, στη στήλη (3) το άθροισμα 1 + ΣΜΚ. Αν π.χ. ο πραγματικός ΣΜΚ ενός συγκεκριμένου κλάδου της επιχείρησης για προϊόντα ενός συγκεκριμένου συντελεστή ΦΠΑ είναι 35% στη στήλη (3) θα γραφτεί 1,35. Αν υπάρχουν ΣΚΚ τόσο επί αγορών όσο και επί πωλήσεων του συγκεκριμένου αυτού κλάδου θα γραφτούν στις στήλες (4) και (5) αντίστοιχα. Αν υπάρχει ΣΚΚ μόνο επί πωλήσεων οι στήλες (4) έως (6) δεν θα συμπληρωθούν, αλλά θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ο πραγματικός ΣΜΚ. Το πηλίκο της διαίρεσης (4)/(5)
θα γραφτεί στη στήλη (6) με τρία το πολύ δεκαδικά ψηφία. Αν π.χ. ο ΣΚΚ επί αγορών είναι 18% και επί πωλήσεων 14% στη στήλη (6) θα γραφτεί 18% : 14% = 1,286.

Ακολούθως θα γίνεται σύγκριση κατά σειρά του ποσού της στήλης (3) με το ποσό της στήλης (6) και θα διαγραμμίζεται με (Χ) το φατνίο δεξιά των στηλών (3) και (6), ανάλογα με το πιο ποσοστό είναι μεγαλύτερο και το οποίο πρέπει να επιλεγεί για την αναγωγή των εισροών σε ακαθάριστα έσοδα.

Στήλη (7): Γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τη χρήση του ανάλογου ΣΜΚ στις εισροές της στήλης (2). Ετσι, αν η στήλη (3) είναι μεγαλύτερη ή ίση της στήλης (6), η στήλη (7) είναι το γινόμενο: στήλη (2) Χ στήλη (3).

Αν στήλη (3) μικρότερη της στήλης (6), η στήλη (7) είναι το γινόμενο: στήλη (2) Χ τη στήλη (6).
Τα ποσά της στήλης (7) μεταφέρονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, (συναθροίζονται οι περισσότερες της μιας σειρές του ίδιου συντελεστή ΦΠΑ), στη στήλη (2) του Πίνακα Γ'.

Εξυπακούεται ότι, αν μεταφέρονται αρνητικά ποσά από τη στήλη (7) του πίνακα Β1, αναγόμενα με το ΣΜΚ, θα προκύψουν αρνητικά ποσά στη στήλη (7) του Πίνακα Β2.
Σημειώνεται ότι, ο συνδυασμός των συντελεστών ΦΠΑ και των ΣΜΚ μπορεί να απαιτήσει περισσότερες από τις 9 σειρές του Πίνακα Β2. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα συμπληρώσει αναλυτικούς πίνακες Β2, που θα αποκόψει από άλλα έντυπα. Τους πίνακες αυτούς θα κρατήσει συνημμένους με το αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης που υπέβαλε, ως σημειώματα για τον έλεγχο. Στην περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί θα προστεθούν τα δεδομένα κατά συντελεστή ΦΠΑ, ώστε να εμφανίζονται σε ιδιαίτερη σειρά, οι στήλες (3) έως (6) θα παραμείνουν κενές και στο χώρο δεξιά της στήλης (7) θα γραφτεί: "Ανάλυση μεγαλύτερη 9 σειρών".

Στον κωδ. 210-2 και 210-7 θα γραφτούν τα αθροίσματα των στηλών (2) και (7) αντίστοιχα.

Ο κωδ. 210-2 ισούται με τον κωδ. 157-7 του Πίνακα Β1 και ο κωδ. 210-7 ισούται με τον κωδ. 257-2 του Πίνακα Γ'.

3.5. Συμπλήρωση Πίνακα Γ' (κωδ. 251-257)

Στον πίνακα αυτό γίνεται ο υπολογισμός του συνόλου των φορολογητέων εκροών που προέρχονται από τεκμαρτές λιανικές πωλήσεις, από χονδρικές πωλήσεις και από λοιπά έσοδα.

Κωδ. 251-256: Γράφονται κατά στήλη τα εξής:

Στήλη (1): Ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει επί πώλησης.

Στήλη (2): Η αξία των τεκμαρτών λιανικών πωλήσεων, όπως προκύπτει κατά συντελεστή ΦΠΑ, από τη στήλη (7) του πίνακα Β2.

Στήλη (3). Η αξία των χονδρικών πωλήσεων (χωρίς ΦΠΑ), όπως προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.

Στήλη (4): Η αξία των λοιπών φορολογητέων εκροών. Στη στήλη αυτή περιλαμβάνονται:

α) τυχόν λοιπά έσοδα που υπάγονται στο φόρο, π.χ. από τηλεφωνική εξυπηρέτηση,

β) η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων γενικά (περιλαμβανομένων και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων παγίων ή γενικών εξόδων), δεδομένου ότι η αξία αυτή θα εμφανισθεί και στις ενότητες α' και β' του Πίνακα Δ',

γ) οι λήψεις υπηρεσιών, για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή ορίζεται ο λήπτης των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν.1642/86.

Σημειώνεται ότι, η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που αποτελούν εμπορεύσιμα αγαθά ή πρώτες και βοηθητικές ύλες ή στοιχείο κόστους πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στις εισροές, για αναγωγή σε τεκμαρτές λιανικές πωλήσεις των πινάκων Β1 και Β2. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις λήπτη που το κόστος τους συμμετέχει στην αξία των εμπορευσίμων αγαθών ή προϊόντων της επιχείρησης.

Στήλη (5): Το σύνολο κατά σειρά των στηλών (2) + (3) + (4). Εξυπακούεται ότι, αν μεταφέρονται αρνητικά ποσά από τη στήλη (7) του πίνακα Β2, θα υπάρχουν αρνητικά ποσά και στη στήλη (2) του Πίνακα Γ', ενώ αν υπάρχουν
επιστροφές - εκπτώσεις χονδρικών πωλήσεων περισσότερες των χονδρικών πωλήσεων της στήλης (3) του Πίνακα Β1, θα υπάρχουν αρνητικά ποσά και στη στήλη (3) του πίνακα Γ'.
Αθροισμα αρνητικών ποσών μπορεί να δώσει αρνητικό σύνολο στη στήλη (5). Κωδ. 257 στήλες -2, -3, -4 και 5. Τα σύνολα των στηλών (2), (3), (4) και (5) αντίστοιχα. Ο κωδ. 257-2 ισούται με τον κωδ. 210-7 του πίνακα Β2, ενώ ο κωδ. 257-5 ισούται με τον κωδ. 307 του πίνακα Δ'.

4. Συμπλήρωση Δεύτερης Σελίδας των Περιοδικών Δηλώσεων 050-ΦΠΑ και 051-ΦΠΑ

4.1. Συμπλήρωση Πίνακα Δ' (κωδ. 301-420)

Ο πίνακας αυτός είναι ο σπουδαιότερος από τους πίνακες της δήλωσης, γιατί σ' αυτόν συγκεντρώνονται τα συνολικά δεδομένα της φορολογικής περιόδου από τα βιβλία του Κ.Β.Σ. του υποκειμένου, που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Ολα τα δεδομένα των εκροών και εισροών γράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι επιστροφές και εκπτώσεις, οι οποίες αφορούν τη φορολογική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι τα φορολογικά στοιχεία έχουν ημερομηνία μέχρι την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση που προκύπτουν αρνητικά ποσά, λόγω των παραπάνω αφαιρέσεων ή πολλαπλασιασμών με αρνητικούς αριθμούς ή προσθέσεων αρνητικών αριθμών, δηλαδή σε κάθε περίπτωση που το αποτέλεσμα κάποιων πράξεων είναι αρνητικός αριθμός θα αναγράφεται αυτός με το πρόσημο πλην (-) πριν από αυτόν.

Ο πίνακας διαιρείται σε πέντε ενότητες (α', β', γ', δ' και ε').
Οι δύο πρώτες ενότητες (α' και β') χωρίζονται σε δύο υποενότητες. Στην πρώτη υποενότητα γράφονται οι αξίες των εκροών και οι αξίες των εισροών που έχουν υπαχθεί στους ακέραιους συντελεστές και στη δεύτερη υποενότητα οι εκροές και εισροές που έχουν υπαχθεί στους μειωμένους συντελεστές, που ισχύουν για τους νομούς Δωδεκανήσου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων, καθώς και για τα νησιά των Βορείων Σποράδων, τη Θάσο, τη Σκύρο και τη Σαμοθράκη. Αναφορικά με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις σημειώνουμε ότι, γίνεται διάκριση μεταξύ φορολογητέας αξίας και πραγματικής (πραγματικού εσόδου ή πραγματικού κόστους).

Σημειώνεται ότι, για τη συμπλήρωση των οικείων κωδικών των ενοτήτων α', β', και γ' ως φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και των εξαγωγών (κωδ. 308 του Πίνακα Δ/α) λαμβάνεται αυτή, που προκύπτει, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.1642/86, όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας, είτε των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, είτε των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους. Με τις διατάξεις αυτές για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς τη δραχμή, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας. Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στον Ημερήσιο Οικονομικό Τύπο δημοσιεύονται
εβδομαδιαία ανακοινώσεις της Δ/νσης 14ης ΦΠΑ & Ε.Φ. για τις ισχύουσες κάθε φορά ισοτιμίες εύρεσης της φορολογητέας αξίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι ισοτιμίες αυτές δίδονται και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο (01) 36.36.100. Οι ίδιες ισοτιμίες δημοσιεύονται αναδρομικά στα φυλλάδια Οδηγιών Συμπλήρωσης της Εκκαθαριστικής Δήλωσης που εκδίδονται κάθε χρόνο. Στις ίδιες εφημερίδες, καθώς και ορισμένες πολιτικές εφημερίδες, δημοσιεύεται και το Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τόσο για την ενδοκοινοτική απόκτηση όσο και για την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, κρίσιμη ημερομηνία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας, είναι εκείνη που ο φόρος γίνεται απαιτητός από το δημόσιο, δηλαδή ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου, ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο η 15η του επόμενου μήνα απ' τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση εφόσον δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο.

4.1. α' Εκροές φορολογητέες - Φόρος εκροών & Εκροές απαλλασσόμενες

Σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα Δ/α σημειώνουμε τα εξής:

- Αν η επιχείρηση είναι ενταγμένη στο τεκμαρτό καθεστώς ΦΠΑ, συμπληρώνονται οι στήλες της ενότητας αυτής, γράφοντας τις φορολογητέες εκροές, όπως προέκυψαν κατά συντελεστή ΦΠΑ από τη στήλη (5) του Γ' Πίνακα του εντύπου 051-ΦΠΑ.

- Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών με Ε.Φ.Κ. εκτός από καπνοβιομηχανικά προϊόντα αναγράφουν την αξία των πωλήσεών τους (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Φ.Κ.) και τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατά την πώληση, των αγαθών αυτών σε μη εγκεκριμένο αποθηκευτή μέσα στο εσωτερικό της χώρας και γενικά κατά τη θέση των
αγαθών αυτών σε ανάλωση, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

- Οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς καπνοβιομηχανικών προϊόντων αναγράφουν την αξία των πραγματικών τους εγχωρίων πωλήσεων σε άλλους επιτηδευματίες και γενικά κατά τη θέση των αγαθών αυτών σε ανάλωση, αφού αποφορολογήσουν με εσωτερική υφαίρεση και με συντελεστή 18% τις πωλήσεις τους αυτές, που προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

- Τα πρακτορεία ταξιδίων αναγράφουν κατά συντελεστή τη φορολογητέα αξία υπαγόμενη σε ΦΠΑ του κωδ. 257-7, έστω και αν είναι αρνητική.

- Οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 36α Ν.1642/86 αναγράφουν το περιθώριο κέρδους, χωρίς τον εμπεριεχόμενο ΦΠΑ. Το Περιθώριο Κέρδους = (Τιμή Πώλησης καθενός πωλούμενου αγαθού - Τιμή αγοράς του):(1+ Συντελεστής ΦΠΑ). Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικός αριθμός, το περιθώριο κέρδους θεωρείται ίσο με το μηδέν (παραγρ. 3. άρθρου 36α).
Κατά παρέκκλιση (μετά από έγκριση του Προϊσταμένου ΔΟΥ) τα πρόσωπα του άρθρου 36α μπορούν να αναγράφουν το συνολικό περιθώριο κέρδους, εφόσον πωλούν αγαθά με το σύστημα του συνολικού περιθωρίου.
Το συνολικό περιθώριο κέρδους = (Συνολικές τιμές πωλήσεων αγαθών - Συνολικές τιμές αγορών αγαθών):(1 + Συντελεστής ΦΠΑ).
Αν η διαφορά συνολικών τιμών πωλήσεων αγαθών μείον συνολικές τιμές αγορών αγαθών είναι αρνητικός αριθμός το περιθώριο κέρδους θεωρείται για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο ίσο με μηδέν.

Η παραπάνω όμως αρνητική διαφορά θα προστεθεί στις συνολικές τιμές αγορών αγαθών (κωδ. 347) της επόμενης φορολογικής περιόδου της ίδιας διαχειριστικής περιόδου. Αν όμως στην τελευταία φορολογική περίοδο της διαχειριστικής περιόδου προκύψει αρνητικός αριθμός στη διαφορά συνολικών τιμών πωλήσεων αγαθών μείον
συνολικές τιμές αγορά αγαθών το περιθώριο κέρδους αυτής της φορολογικής περιόδου θεωρείται ίσο με μηδέν και η τελική αρνητική διαφορά της διαχειριστικής περιόδου δεν μεταφέρεται στην πρώτη φορολογική περίοδο της
επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

- Οι διοργανωτές δημοπρασιών μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, που λειτουργούν ως παραγγελιοδόχοι των εντολέων τους (άρθρο 36β Ν.1642/86) αναγράφουν την καθαρή προμήθειά τους. Ως τέτοια λογίζεται η συνολική προμήθεια: (1+Συντελεστής Φ.Π.Α.). Ως προμήθεια λογίζεται το συνολικό ποσό που εισέπραξαν από τον αγοραστή μείον το ποσόν που κατέβαλαν στον εντολέα. Οι εκμεταλλευτές ή οι εναποθέτες φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν.2127/93, δηλαδή του άρθρου 21α του Ν.1642/86, όταν πωλούν αγαθά τους, εξάγοντας αυτά από τη φορολογική αποθήκη προκειμένου να αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας, αναγράφουν την αξία των πωλήσεών τους όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με την αξία που προκύπτει από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 21α του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

- Προκειμένου για έκτακτες δηλώσεις που υποβάλλονται για οποιαδήποτε αιτία, στην ενότητα αυτή αναγράφονται οι αξίες επί των οποίων οφείλεται Φ.Π.Α., κατά αντίστοιχο συντελεστή (κωδ. 301-306), οι φόροι που αναλογούν (κωδ. 331-336) και τα αντίστοιχα σύνολά τους στους κωδ. 307 και 337 αντίστοιχα. Τα πρόσωπα της παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν.1642/86, δηλαδή οι υποκείμενοι χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33 αναφέρουν τις ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις αναλυτικά κατά συντελεστή (κωδ. 301-306), τους αντίστοιχους φόρους (κωδ. 331-336) και τα σύνολά τους (κωδ. 307, 337 αντίστοιχα) και τις τυχόν ενδοκοινοτικές τους παραδόσεις (κωδ. 309-311) και το σύνολο εκροών τους (κωδ. 317).
Υπογραμμίζεται ότι, σε όλους τους παρακάτω κωδικούς (με ιδιαιτερότητα στον κωδ. 308) οι επιστροφές και οι εκπτώσεις εκροών θα αναγράφονται αφαιρετικά, έστω και αν έτσι προκύπτει αρνητικός αριθμός.

Παράδειγμα: Αν σε μία φορολογική περίοδο πραγματοποιήθηκαν:

Εγχώριες παραδόσεις, με συντελεστή 18%: 1.000.000
Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, με συντελεστή 18%: 1.500.000,
στον κωδ. 303 θα αναγραφεί: - 500.000 και στον κωδ. 333 ο αναλογών Φ.Π.Α.: -90.000
Κωδ. 301-303. Γράφεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (8, 4, 18) η αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπαραδόσεων, καθώς και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγματοποιήθηκαν με ακεραίους συντελεστές στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά του Αιγαίου στα οποία ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.

Κωδ. 331-333. Γράφεται ο φόρος που αναλογεί στους κωδ. 301-303, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου.

Κωδ. 304-306. Γράφεται κατά συντελεστή φόρου (6, 3, 13) η αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπαραδόσεων, καθώς και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγματοποιήθηκαν με μειωμένους συντελεστές, είτε στα νησιά του Αιγαίου, είτε από τη λοιπή Ελλάδα
προς υποκείμενους ή και μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα εγκατεστημένους στα νησιά αυτά.

Κωδ. 334-336. Γράφεται αντίστοιχα ο φόρος που αναλογεί στους κωδ. 304-306, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου.

Κωδ. 307. Γράφεται το σύνολο των φορολογητέων εκροών (από κωδ. 301-κωδ. 306) και στον κωδ. 337 το σύνολο του φόρου εκροών (από κωδ. 331 κωδ. 336).

Υπογραμμίζεται ότι, η αξία των φορολογητέων εκροών του κωδ. 307 - κατά κανόνα - είναι ίση με την αξία των πωλήσεων με βάση τα βιβλία που τηρούνται (εκτός των εξαιρέσεων που περιγράφονται στην αρχή αυτής της παραγράφου).
Αν τηρούνται βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. το σύνολο του φόρου των εκροών σας (κωδ. 337) συγκρίνετέ το με το σύνολο του φόρου εκροών που προκύπτει από τα βιβλία. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία είναι μεγαλύτερο η διαφορά γράφεται στον κωδ. 417.

1. Στους υπόλοιπους κωδικούς γράφονται:

Κωδ. 308:
Στον Κωδ. 308: Η αξία των εξαγωγών αγαθών προς τρίτες χώρες. Σημειώνεται ότι, ως αξία εξαγωγών, στην περίπτωση που τιμολογείται σε ξένο νόμισμα, θα αναγραφεί η αξία που προκύπτει με την παραγρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.1642/86 (πλασματική αξία) η δε διαφορά με την πραγματική θα αναγραφεί στον κωδ. 315. Ως εξαγωγές θα αναφέρονται:

  1. Οι οριστικές εξαγωγές
  2. Οι προσωρινές εξαγωγές εμπορευμάτων με δελτία ΑΤΑ, που δεν επανεισήχθησαν σε καθορισμένη προθεσμία αλλά διατέθηκαν στη χώρα προορισμού τους. Δεν θα συμπεριληφθούν οι προσωρινές εξαγωγές στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ("παθητική τελειοποίηση").

Οι επιστροφές εξαγωγών (επανεισαγωγές) τίθενται αφαιρετικά στον κωδικό αυτό, εφόσον:

1) Απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. επειδή: α) επανεισήχθησαν στην αρχική τους κατάσταση και έχουν ατέλεια β) τέθηκαν σε τελωνειακά καθεστώτα αναστολής και παραμένουν σ' αυτά, γ) τέθηκαν σε καθεστώς εναποθήκευσης (φορολογικής αποθήκης Ν.2127/93, άρθρου 21α Ν.1642/86) και ελεύθερης ζώνης ή αποθήκης,

2) υπάγονται σε Φ.Π.Α., εκτός αν γίνεται μετά από τελειοποίηση προς επανεισαγωγή. Στη περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο γράφεται στον κωδ. 403 για να συμψηφιστεί.
Οι επανεξαγωγές δηλαδή, οι επιστροφές εισαγωγών, δεν συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό αυτό, εκτός αν τιμολογούνται ως κανονικές εξαγωγές.

Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το τιμολόγιο εξαγωγής (ή και το πιστωτικό τιμολόγιο εξαγωγής προκειμένου για επανεισαγωγές) είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, στον κωδ. αυτό θα αναγράφεται η αξία των εξαγωγών όπως εμφανίζεται στο τελωνειακό παραστατικό (διασάφιση). Επειδή όμως ως δραχμική αξία πωλήσεως των πωλουμένων στο εξωτερικό αγαθών, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισμού της συναλλαγματικής αξίας, λογίζεται (και με αυτή γίνονται οι εγγραφές σε βιβλία του υποκειμένου) αυτή που προκύπτει με βάση την επίσημη
τρέχουσα τιμή αγοράς του ξένου νομίσματος της ημέρας εκδόσεως του τιμολογίου πώλησης και παραδόσεως (φορτώσεως κ.λπ.) των πωλουμένων (παρ. 2, 3, 1 περ. 2, Γ.Λ.Σ., βλέπε και γνωμάτευση ΕΣΥΛ αριθ. 214/8.6.94) η προκύπτουσα διαφορά (θετική ή αρνητική) θα αναγράφεται στον κωδ. 315. Στον ίδιο κωδικό θα εμφανίζεται η ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της εξαγωγής και της δραχμικής αξίας που θα προκύψει κατά τη μεταγενέστερη διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγματικών διατυπώσεων, (συναλλαγματική διαφορά) που ως γνωστόν, καταχωρείται σε λογαριασμούς αποτελεσμάτων (81 ή 82).

Κωδ. 309. Η αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, με ή χωρίς Ε.Φ.Κ. όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 22α του Ν.1642/86, εκτός αν περιλαμβάνονται στους κωδ. 310-312. Στον κωδικό αυτό, καθώς και στους δύο επόμενους, θα αναγράφεται η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, όπως αυτή προσδιορίστηκε παραπάνω, αφού πρώτα αφαιρεθούν οι εκπτώσεις - επιστροφές των ενδοκοινοτικών παραδόσεων.

Εφιστάται η προσοχή για τη σωστή συμπλήρωση των κωδ. 309-310, ώστε τα ποσά των κωδ. αυτών να συσχετίζονται με τα συνολικά ποσά του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων (listing παραδόσεων). Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία αγαθών που μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος, με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισμό των εκεί εγκαταστάσεων της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7, εκτός των περιπτώσεων α', β', δ' και στ' της ίδιας παραγράφου. Δεν περιλαμβάνονται όμως οι πωλήσεις αγαθών από απόσταση ή αυτών που εγκαθίστανται ή συναρμολογούνται σε άλλο κράτος μέλος, που θεωρούνται ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις προς υποκείμενο που εξειδικεύεται (ο ίδιος ή μέσω αντιπροσώπου) με ΑΦΜ/ΦΠΑ στο άλλο κράτος-μέλος.

Σε περίπτωση που το τιμολόγιο εξαγωγής είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα και προκύπτει διαφορά μεταξύ της ισοτιμίας του κανονισμού (ΕΟΚ) 1766/85 με την οποία θα συμπληρώνεται ο κωδ. αυτός (και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αρχή της παραγράφου 4.1 των οδηγιών αυτών) και της λογιστικής αξίας της ενδοκοινοτικής παράδοσης (βλ. συναφείς οδηγίες κωδ. 308) η διαφορά αυτή (θετική ή αρνητική) θα αναγράφεται στον κωδ. 315. Στον ίδιο κωδικό θα εμφανίζεται η ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της ενδοκοινοτικής παράδοσης και της δραχμικής αξίας που θα προκύψει κατά τη μεταγενέστερη διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγματικών διατυπώσεων, (συναλλαγματική διαφορά) που ως γνωστόν καταχωρείται σε λογαριασμούς αποτελεσμάτων.
Η παρατήρηση αυτή ισχύει και για τους επόμενους κωδ. 310 και 311.

Κωδ. 310. Η αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 12α Ν.1642/86, όταν η εγκατεστημένη στην Ελλάδα επιχείρηση είναι ενδιάμεσο πρόσωπο μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή.

Παράδειγμα: Επιχείρηση Α' εγκατεστημένη στην Ιταλία πουλάει στην επιχείρηση Β', εγκατεστημένη στην Ελλάδα, παίρνοντας εντολή η Α' να στείλει απευθείας τα αγαθά στην επιχείρηση Γ', εγκατεστημένη στη Γερμανία. Εδώ συντελείται μία ενδοκοινοτική παράδοση από τον Α' (Ιταλό) στον Β' (Ελληνα) και μία τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση από τον Β' (Ελληνα) στον Γ' (Γερμανό).

Κωδ. 311.

1) Η αξία των πωλήσεων από απόσταση, όπως προβλέπονται από την παραγρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.1642/86.

2) Η αξία των πωλήσεων αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ελληνας υποκείμενος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών (είτε ο ίδιος λόγω εγκατάστασης στη χώρα αυτή, είτε μέσω φορολογικού αντιπροσώπου).

Στον κωδ. αυτό αναγράφονται ακριβώς οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις του προς τον ΑΦΜ/ΦΠΑ με τον οποίο ο ίδιος εξειδικεύεται στο άλλο κράτος-μέλος, κατά την αποστολή των αγαθών προς το κράτος αυτό, εντός του οποίου θεωρούνται εγχώριες πωλήσεις.

Κωδ. 312. Η αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων:

1) καινούργιων μεταφορικών μέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10α Ν.1642/86, όπως ισχύει, καθώς και

2) αγαθών με ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, καπνοβιομηχανικά, αλκοολούχα) προς:

i) αγρότες του ειδικού καθεστώτος ii) υποκειμένους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους iii) νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον αυτοί δεν εξειδικεύονται με ΑΦΜ/ΦΠΑ, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στον κωδ. 311, καθώς και iv) ειδικά για καινούργια μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις προς μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος.

Κωδ. 313. 1) Η αξία άλλων παραδόσεων αγαθών φορολογητέων σε άλλο κράτος μέλος (εκτός κωδ. 307-312) π.χ. πωλήσεις αγαθών στους επιβάτες ελληνικού σκάφους κατά τον πλου από Ιταλία-Ελλάδα,

2) η αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.1642/86 είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ο φόρος αποδίδεται εκεί από το φορολογικό αντιπρόσωπο, είτε από το λήπτη της υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται εδώ και η αξία της παροχής υπηρεσιών φασόν προς λήπτες εγκατεστημένους σε άλλο κράτος-μέλος,

3) η αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 12 παραγρ. 5 είναι φορολογητέες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης,

4) η αξία όλων γενικά των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, που αν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και πώληση στην Κύπρο).

5) Εργασίες των περιπτώσεων κ', κα', κβ', κδ', κε' και κστ' της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/86, εφόσον ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή οι εργασίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που εξάγονται σε τρίτη χώρα.

Κωδ. 314.

1) Η αξία των παραδόσεων αγαθών προς υποκείμενους που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές και οι συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών απαλλάσσονται σύμφωνα με τις περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 20 και δ' της παρ. 1 του άρθρου 22α και για την απαλλαγή αυτή εφαμόστηκε η Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς εξαγωγείς.

2) Η αξία των παραδόσεων αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αυτές, που πραγματοποιούνται προς την Α.Ε. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Για την απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται η Α.Υ.Ο. 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ. 1029/2.2.95. Ο προμηθευτής επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου του αντίγραφο του ειδικού θεωρημένου δελτίου απαλλαγής από Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε. (κίτρινο). Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τον προμηθευτή για έκπτωση ή προς επιστροφή από τα Κ.Α.Ε. Α.Ε. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς τα "Κ.Α.Ε. Α.Ε.".

3) Η αξία των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από τον εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στο φόρο, με άμεση απαλλαγή με βάση Υπουργική απόφαση, όπως λ.χ. με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 2869/87 κ.α.

Κωδ. 315. Η αξία όλων των άλλων εκροών που είναι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών και δεν περιλαμβάνονται στους κωδ. 308-314. Ενδεικτικά απαριθμούμε τις εξής περιπτώσεις:

1) Η τυχόν διαφορά (θετική ή αρνητική) μεταξύ της τιμής των εξαγωγών που αναγράφεται στον κωδ. 308, δηλαδή της τιμής του τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής (διασάφησης) και της τιμής σε δραχμές με την οποία γίνονται οι σχετικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης, δηλαδή με την επίσημη τιμή αγοράς συναλλάγματος (τιμή αγοράς Τράπεζας Ελλάδος) που ισχύει την ημερομηνία εκδόσεως των τιμολογίων και φορτώσεως των αγαθών (πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές).

2) Η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης από το μη εγκατεστημένο στην Ελλάδα αγοραστή - ειδικότερα περιλαμβάνονται λιανικές πωλήσεις ανεξάρτητα εγκατάστασής του αγοραστή - και αφορά παραδόσεις αγαθών προς ταξιδιώτες που αναχωρούν για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης (Α.Υ.Ο. 1052999/Α190/ΠΟΛ. 1143/9.4.93) και οι παραδόσεις αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ. σε αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, λόγω εξαγωγής από τον τελευταίο (Α.Υ.Ο. 1015809/1597/ΠΟΛ. 1024/21.1.93).

3) Η παράδοση αγαθών σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα προς εξαγωγή (Α.Υ.Ο. Π.6788/642/7.10.86).

4) Η παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, προς εξυπηρέτηση εξαγωγής αγαθών, εξωτερικής διαμετακόμισης και εισαγωγής αγαθών που τίθενται σε καθεστώς εναποθήκευσης εκτός τελωνειακής αποταμίευσης, κ.λπ. (Α.Υ.Ο. Π.1082911/4328/ΠΟΛ. 1164/24.8.92 κατά το μέρος που ισχύει).

5) Η παροχή υπηρεσιών από μεσίτες κ.λπ. για πραγματοποίηση πράξεων άρθρων 20, 22 του Ν.1642/86, ή πράξεων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης (Α.Υ.Ο. Π.1082911/4328/ΠΟΛ. 1164/24.8.92, κατά το μέρος που ισχύει).

6) Η παράδοση αγαθών που τίθενται σε τελωνειακά καθεστώτα της υποπερ. αα' της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 21 ή σε εξέδρες γεωτρήσεων ή σε καθεστώς εναποθήκευσης (Ν.2127/93 ή άρθρου 21α Ν.1642/86) και οι συναφείς παροχές υπηρεσιών, οι παραδόσεις αγαθών προς τους παραπάνω χώρους, οι παραδόσεις αγαθών σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κ.λπ. (Α.Υ.Ο., Τ.5370/43/24.12.86, Π.8272/4880/ΠΟΛ. 364/18.12.87 κατά το μέρος που ισχύουν, Δ.1757/109/23.12.92, Δ.1758/110/23.12.92, Δ.1760/112/23.12.92, Δ.451/29/87 κ.λπ.).

7) Η παράδοση πλοίων και πλωτών μέσων εμπορικής ναυσιπλοϊας, αλιείας για υπαγόμενους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή άλλης εκμετάλλευσης ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις ή το δημόσιο, καθώς και υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά, καυσίμων λιπαντικών τροφοεφοδίων κ.λπ. (μόνο για πλοία διεθνών πλόων), η ναύλωσή τους, η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους και του φορτίου τους (Α.Υ.Ο. Π.1591/1546/ΠΟΛ. 69/4.3.87, Π.8271/4879/ΠΟΛ. 366/18.12.87).

8) Η παράδοση αεροσκαφών για εκμετάλλευση από επιχειρήσεις αερομεταφορών, ή το δημόσιο και τις ένοπλες δυνάμεις, ή για διάλυση, υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά, καυσίμων λιπαντικών τροφοεφοδίων κ.λπ. καθώς και η ναύλωσή τους, η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης
αναγκών τους και του φορτίου τους (Α.Υ.Ο. 1074192/4682/ΠΟΛ. 1225/19.10.90).

9) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, προς Διεθνείς Οργανισμούς, ΝΑΤΟ (Α.Υ.Ο. Π.7089/703/22.10.86, Π.890/391/ΠΟΛ. 39/29.1.88, Π.4056/3029/ΠΟΛ. 186/17.6.87, Π.3530/1450/ΠΟΛ. 164/31.5.88, 1026731/2487/ΠΟΛ. 1068/17.2.93, 1070650/4752/ΠΟΛ. 1196/93).

10) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών για ανέγερση και εξοπλισμό κτιρίων ειδικών νομικών προσώπων (Ωνάσειο, Μποδοσάκειο, ΟΜΜΑ, Μουσείο Μοντ. Τέχνης, Ιδρυμα, Κλεόβουλος ο Λίνδιος Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε., Ινστιτούτο "Ιερός Χρυσόστομος" κ.λπ.).

11) Η παράδοση αγαθών από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών (Α.Υ.Ο. Τ.5450/150/93).

12) Οι πωλήσεις με αναστολή καταβολής του φόρου (Α.Υ.Ο. Π.2869/2389/ΠΟΛ. 137/4.5.87).

13) Η απαλλασσόμενη μικτή αμοιβή των μικτών πακέτων και των πακέτων εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης των πρακτορείων ταξιδίων (από κωδ. 257-9 πιν. Γ' εντύπου 050-Φ.Π.Α.).

14) Το κόστος με φόρο των πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων.

15) Προκειμένου για μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 36α του Ν.1642/86: η τιμή αγοράς καθενός πωλούμενου αγαθού. Αν όμως η τιμή αγοράς ενός πωλούμενου αγαθού είναι μεγαλύτερη της τιμής πώλησης στον κωδ. 315 αναγράφεται η τιμή πώλησης.
Σε περίπτωση όμως που εφαρμόζεται το απλοποιημένο καθεστώς προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας συνολικά στο περιθώριο κέρδους κάθε φορολογικής περιόδου (διαφορά μεταξύ συνολικής αξίας αγορών από πωλήσεις) στον κωδ. 315 γράφεται η αξία των αγορών όταν το συνολικό αυτό περιθώριο κέρδους, για κάποιο συντελεστή ΦΠΑ, είναι θετικό.
Σε περίπτωση όμως που η διαφορά της συνολικής αξίας πωλήσεως αγαθών μείον τη συνολική αξία αγορών αγαθών, για κάποιο συντελεστή ΦΠΑ, είναι αρνητικός αριθμός στον κωδ. αυτό γράφεται η συνολική αξία των πωλήσεων.
Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αν η φορολογική περίοδος δεν είναι η τελευταία της διαχειριστικής περιόδου, η παραπάνω αρνητική διαφορά προστίθεται στη συνολική αξία αγοράς αγαθών της επόμενης φορολογικής περιόδου.

Παράδειγμα: Εστω η αξία των συνολικών πωλήσεων και αγορών αγαθών με συντελεστή ΦΠΑ 18% διαμορφώνεται ανά δίμηνη φορολογική περίοδο ως εξής:


¦Δίμηνο ¦ 1ο ¦ 2ο ¦ 3ο ¦ 4ο ¦ 5ο ¦ 6ο ¦
¦


¦Συνολ. Πωλήσεις ¦ 20.000 ¦ 10.000¦ 20.000 ¦20.000 ¦ 10.000 ¦ 10.000 ¦
¦


¦Συνολ. Αγορές ¦ 10.000 ¦ 20.000¦ 20.000 ¦ 5.000 ¦ 10.000 ¦ 15.000 ¦
¦


¦Αρνητ.υπολ.προηγ. ¦ ¦ ¦ 10.000 ¦10.000 ¦ ¦ ¦
¦φορολ. περιόδου ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦


¦Διαφορά συνολ. ¦ 10.000 ¦-10.000¦-10.000 ¦ 5.000 ¦ - ¦ -5.000* ¦
¦πωλήσεων-αγορές ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦


¦Περιθώριο κέρδους ¦ 8.475 ¦ - ¦ ¦ 4.237 ¦ - ¦ - ¦
¦


¦(κωδ. 303) ΦΠΑ ¦ 1.525 ¦ - ¦ ¦ 763 ¦ - ¦ - ¦
¦(κωδ. 333) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦


¦Κωδ. 315 ¦ 10.000 ¦ 10.000¦ 20.000 ¦15.000 ¦ 10.000 ¦ 10.000 ¦
¦


¦* Δεν μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική περίοδο ¦
L16) Προκειμένου για διοργανωτή δημοπρασίας του άρθρου 36β Ν.1642/86 αναγράφεται η αξία προς απόδοση στον εντολέα με την εκκαθάριση που εκδίδεται προς αυτόν.

17) Προκειμένου για πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων από εγκεκριμένο αποθηκευτή, εγγεγραμμένο επιτηδευματία ή εισαγωγέα σε πρατηριούχο ή λιανοπωλητή, η διαφορά μεταξύ της πλασματικής αξίας που υπολογίστηκε στον κωδ. 303 από την πραγματική αξία (χωρίς Φ.Π.Α.).

18) Προκειμένου για αγαθά με Ε.Φ.Κ., που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη, του Ν.2127/93, οι πωλήσεις σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή.

19) Οι παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του άρθρου 21α του Ν.1642/86 και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αυτές, οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών, εκτός από αυτές που αφορούν την παραγωγή ή κατασκευή των αγαθών, που πραγματοποιούνται στους χώρους των αποθηκών αυτών.

20) Σε περίπτωση που το τιμολόγιο ενδοκοινοτικής παράδοσης έχει εκδοθεί σε ξένο νόμισμα, η τυχόν διαφορά (θετική ή αρνητική) μεταξύ της τιμής που αναγράφεται στους κωδ. 310, 311 και 312 κατά περίπτωση, με βάση την ισοτιμία που ισχύει για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και της τιμής με την οποία γίνονται οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης, δηλαδή με την επίσημη τιμή αγοράς συναλλάγματος (τιμή αγοράς Τράπεζας Ελλάδος), που ισχύει την ημερομηνία εκδόσεως του τιμολογίου (βλ. και περ. 10-12 παρ. 2.2. 704 Γ.Λ.Σ.).

21) Οι υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών από ή προς τα νησιά Αζόρες και Μαδέρα.

22) Η παράδοση χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδας.

23) Οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της χώρας προς το εξωτερικό και αντίστροφα και οι στενά συνδεόμενα με αυτές βοηθητικές υπηρεσίες.

24) Παροχές, υπηρεσιών που η αξία τους περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία εισαγωγής (π.χ. μεσίτη), (περ. λα' παρ. 1 αριθ. 18 Ν.1642/86) ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ή παράδοσης (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 12 και περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 22α του Ν.1642/86).

25) Παράδοση αγαθών των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το φόρο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά (περ. λδ' παρ. 1 αρθ. 18 Ν.1642/86).

26) Η προστιθέμενη αξία, δηλαδή η αξία της εργασίας φασόν των προϊόντων που εισήχθηκαν και τέθηκαν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση) ή απεστάλησαν από άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας, για το σκοπό αυτό.

Κωδ. 316. Η αξία εκροών που απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Οι εκροές που απαλλάσσονται με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.1642/86 και αναπτύσσονται στους κωδικούς 308-315. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι οι λοιπές απαλλασσόμενες εκροές, που δεν δημιουργούν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, αναγράφονται στον κωδ. αυτό. Περιλαμβάνονται ακόμα και οι εξαιρούμενες του Φ.Π.Α. εκροές. Ετσι στον κωδ. αυτό ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

1) Ολες οι πράξεις του άρθρου 18 του Ν.1642/86, εκτός από: α) των περ. λα' και λδ' της παρ. 1 (κωδ. 315) και β) των περ. κ-κβ', κδ'-κστ' της περ. α', εφόσον ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή συνδέονται με εξαγόμενα αγαθά (κωδ. 314). Μεταξύ των πράξεων που απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 18 επισημαίνουμε τα μισθώματα από ακίνητα.

2) Οι επιδοτήσεις και τα διάφορα έσοδα πωλήσεων (π.χ. επιστροφές δασμών ή τόκων λόγω εξαγωγών), εφόσον απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

3) Οι πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων από πρατηριούχους και λιανοπωλητές τέτοιων προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 6 των άρθρων 36 του Ν.1642/86.

4) Οι πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών από πρακτορεία διανομής και λιανοπωλητές (εφημεριδοπώλες, περίπτερα, ψιλικά κ.λπ.) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15 Ν.1642/86.

7) Οι προμήθειες των προσώπων που μεσολαβούν στη διάθεση στο κοινό καρτών τηλεπικοινωνίας (τηλεκάρτας), εισιτηρίων λεωφορείων κ.λπ. που ακυρώνονται, καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης και πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 15 Ν.1642/86 κ.λπ.

Κωδ. 317. Το άθροισμα των κωδ. 307-316.

Κωδ. 318. Το σύνολο της αξίας, των πωλήσεων παγίων, των πράξεων λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, των παρεπομένων εργασιών της παραγρ. 3β του άρθρου 24 του Ν.1642/86 (εργασίες σε ακίνητα και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των περ. κα'-κστ' της παρ. 1 άρθρου 18), των αυτοπαραδόσεων αγαθών και των αυτοπαροχών υπηρεσιών, των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, της μεταφοράς αγαθών της επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος (που συμπεριλαμβάνεται στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις), καθώς και όποιας άλλης πράξης που δεν συνιστά έσοδο που να προσαυξάνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης προκειμένου για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.1642/86.

Κωδ. 319. Η διαφορά του κωδ. 318 από τον κωδ. 317. Ο κωδικός αυτός εκφράζει τον κύκλο εργασιών της φορολογικής περιόδου για τον υπολογισμό της PRORATA. Το ποσό του κωδ. αυτού είναι χρήσιμο σε περίπτωση προσδιορισμού του εκπιπτόμενου φόρου με προσωρινό ποσοστό (βλέπε ενότητα ε'), αφού αποτελεί τον παρονομαστή του σχετικού κλάσματος. Συναθροιζόμενοι, εξάλλου, οι κύκλοι εργασιών των φορολογικών περιόδων δίνουν τον κύκλο εργασιών της διαχειριστικής περιόδου στην εκκαθαριστική δήλωση και συντελούν έτσι στην εύρεση του οριστικού ποσοστού έκπτωσης (pro-rata).

4.1. β' Εισροές φορολογητέες - Φόρος Εισροών & Εισροές απαλλασσόμενες - Εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

Αν η επιχείρηση υπάγεται στο τεκμαρτό καθεστώς του Φ.Π.Α. αναγράφεται η αξία των πραγματικών εισροών μέσα στην φορολογική περίοδο, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού των τεκμαρτών εκροών.
Τα πρακτορεία ταξιδίων αναγράφουν ως φορολογητέες εισροές τους, μόνον αυτές που δεν εμπεριέχονται στο κόστος των πακέτων που πραγματοποιούν. Ως φορολογητέες εισροές, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών θεωρούνται αυτές για τις οποίες ο αποθηκευτής προσκομίζει κάθε φορά στο Τελωνείο τα πρωτότυπα παραστατικά με συγκεντρωτική κατάσταση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Α.Υ.Ο. Δ.635/436/29.4.93 και όσες δεν συμψηφίζονται στο Τελωνείο.

Επίσης, ως φορολογητέες εισροές προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές, εγγεγραμμένους επιτηδευματίες και εισαγωγείς καπνοβιομηχανικών προϊόντων θεωρούνται αυτές για τις οποίες ο αποθηκευτής προσκομίζει κάθε φορά στο Τελωνείο τα πρωτότυπα παραστατικά, με συγκεντρωτική κατάσταση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.93 και όσες δεν συμψηφίζονται στο Τελωνείο. Αντίθετα, οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες που κατέχουν αγαθά εκτός καπνοβιομηχανικών, με αναστολή καταβολής του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α. θα συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των πραγματικών εισροών τους. Το ίδιο θα γίνεται και προκειμένου για τους
αποθηκευτές του άρθρου 21α Ν.1642/86 και αποθηκευτές οχημάτων των άρθρων 85 και 86 του Ν.2127/93.
Δαπάνες που γίνονται χάριν συντήρησης ή βελτίωσης αγαθών από μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 36α του Ν.1642/86 θα καταχωρηθούν κανονικά στις εισροές, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούνται σε ιδιαίτερο υπολογαριασμό του
λογαριασμού ΦΠΑ (λογ. 54 Γ.Λ.Σ.) για τους τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ, ενώ από τους τηρούντες βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ σε ιδιαίτερη στήλη ΦΠΑ για να είναι εύκολη η αναζήτηση του ποσού του ΦΠΑ εισροών της περίπτωσης αυτής κατά την πώληση των αντικειμένων αυτών, διότι θα πρέπει να ελέγχεται αν πράγματι το ποσό του φόρου καλύπτεται από το φόρο εκροών του περιθωρίου των μεταπωλητών και όταν ο Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε για τις δαπάνες αυτές, υπερβαίνει το Φ.Π.Α. του περιθωρίου κέρδους του αντίστοιχου αγαθού θα πρέπει ο ΦΠΑ των δαπανών αυτών να περιοριστεί στο ισόποσο του Φ.Π.Α. του περιθωρίου κέρδους. Η αξία που
αντιστοιχεί θα βρεθεί διαιρώντας τον φόρο με τον συντελεστή Φ.Π.Α. η υπόλοιπη προστιθέμενη αξία δε αναγράφεται στις εισροές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (κωδ. 366) και ο ΦΠΑ που δεν συμψηφίστηκε αναγράφεται στον κωδικό 417.

Παράδειγμα: Για κάποιο αγαθό με συντελεστή 8%, το περιθώριο κέρδους είναι 15.000 δρχ. οπότε η φορολογητέα αξία είναι 15.000 : 1,08 = 13.889 και ο Φ.Π.Α. 1.111 δρχ. Για το αγαθό αυτό έγινε δαπάνη 10.000 δρχ., με αναλογούντα Φ.Π.Α. με συντελστή 18% 1.800 δρχ. Ο φόρος των 1.800 δρχ. πρέπει να περισοριστεί σε 1.111
και η αναλογούσα αξία υπολογίζεται ως εξής:

1.111 : 0.18 = 6.173
Οπότε αναγράφονται στον κωδ. 363: 6.173, στον κωδ. 383: 1.111 και στον κωδ. 366: 10.000 - 6.173 = 3.827 και η διαφορά ΦΠΑ εισροών δρχ. 689 (1.800 - 1.111) θα γραφεί στον κωδικό 417 για να αποδοθεί στο Δημόσιο.

Υπογραμμίζεται ότι, σε όλους τους παρακάτω κωδικούς οι επιστροφές και οι εκπτώσεις αναγράφονται αφαιρετικά, έστω και αν προκύπτει αρνητικός αριθμός.

Κωδ. 351-353. Γράφονται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (8, 4, 18) η αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήθηκαν με ακέραιους συντελεστές.
Περιλαμβάνονται εκτός από τις εγχώριες αγορές και:

1) Η πλασματική αξία των εισαγωγών (αξία τελωνείου) εφόσον δεν απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. για οποιαδήποτε αιτία. Η ίδια αξία αναγράφεται για εισαγωγές ειδών με ΕΦΚ, εκτός καπνοβιομηχανικών προϊόντων, από πρόσωπα που δεν είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές.

2) Η αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτικής απόκτησης, εκτός από τη φορολογητέα αξία αυτής και έχουν υπαχθεί σε Φ.Π.Α.

3) Οι δαπάνες που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και βαρύνουν το κόστος της εισαγωγής, αλλά δεν λήφθηκαν υπόψη στη διασάφηση εισαγωγής (δεν συμπεριλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία της εισαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1642/86).

4) Η αμοιβή της εργασίας facon, όπως υπολογίστηκε στο Τελωνείο στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (παθητική τελειοποίηση).

Κωδ. 371-373. Γράφεται ο φόρος που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.

Κωδ. 354-356. Γράφεται η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη που πραγματοποιήθηκαν με ακέραιους συντελεστές. Δεν περιλαμβάνονται ο Ε.Φ.Κ. ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του τελωνείου που τυχόν επιβαρύνει τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αντίστοιχων αγαθών, εκτός καπνοβιομηχανικών, που αποκτώνται από πρόσωπα που δεν είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές ή εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες. Η φορολογητέα αξία γενικά των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, στην περίπτωση αυτή, θα αναγράφεται σύμφωνα με τους κανόνες που εκτέθηκαν στην αρχή της παραγρ. 4 και όχι με την αξία του τελωνείου που θα υπολογιστεί είτε κατά την μεταγενέστερη έξοδο των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη, είτε άμεσα εκτός αποθήκης. Επίσης οι κανόνες του χρόνου γέννεσης της φορολογικής υποχρέωσης και απαιτητού του φόρου ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Κωδ. 374-376. Γράφεται ο φόρος που αναλογεί στη φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.

Κωδ. 357-359. Γράφεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (6, 3, 13) η αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήθηκαν με μειωμένους συντελεστές. Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με τους κωδ. 351-353.

Κωδ. 377-379. Γράφεται αντίστοιχα ο φόρος που αναλογεί πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.

Κωδ. 360-362. Γράφεται η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη που πραγματοποιήθηκαν με μειωμένους συντελεστές, από υποκείμενο εγκατεστημένο στα νησιά του Αιγαίου, που ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές. Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με τους κωδ. 354-356.

Κωδ. 380-382. Γράφεται φόρος που αναλογεί στους κωδ. 360-362, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία επί τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου.

Κωδ. 363, 383. Γράφεται η αξία των φορολογητέων δαπανών - γενικών εξόδων, οι οποίες δεν αποτελούν κόστος και επομένως δεν έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω κωδικούς 351-356, και ο φόρος που πληρώθηκε αντίστοιχα.
Αν οι δαπάνες - γενικά έξοδα - παρακολουθούνται κατά συντελεστή, η αξία και ο φόρος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους κωδ. 351-362 και 371-382 αντίστοιχα, οπότε οι κωδικοί 363 και 383 δεν συμπληρώνονται.
Τούτο οπωσδήποτε συμβαίνει αν οι δαπάνες υλοποιούνται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πράξεις λήπτη, οπότε περιλαμβάνονται στους κωδ. 354-356 ή 357-362 και οι αναλογούντες φόροι στους κωδ. 374-376 ή 377-382.

Κωδ. 364. Γράφεται το σύνολο των φορολογητέων εισροών (από κωδ. 351 έως 363).

Κωδ. 384. Γράφεται το σύνολο του φόρου εισροών (από κωδ. 371 έως 383). Το σύνολο του φόρου εισροών του κωδ. 384 συγκρίνεται με το σύνολο του φόρου εισροών, που προκύπτει από τα βιβλία και τα στοιχεία (εκτός των εξαιρέσεων που γράφτηκαν στην αρχή της παραγράφου).
Αν το ποσό που πραγματικά χρεώθηκε και προκύπτει από τα βιβλία είναι μεγαλύτερο, η επί πλέον διαφορά γράφεται στον κωδ. 403. "Λοιπά Προστιθέμενα ποσά", για να εκπέσει και αν είναι μικρότερο στον κωδ. 417 "Λοιπά αφαιρούμενα ποσά" επειδή δεν έχει πληρωθεί στον προμηθευτή, για να καταβληθεί.

Στους υπόλοιπους κωδικούς γράφονται:

Κωδ. 365:

1) Η αξία των αγορών ή εισαγωγών αγαθών ή λήψεων συναφών υπηρεσιών από υποκείμενους που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις που απαλλάσσονται σύμφωνα με τις περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 20 και δ' της παρ. 1 του άρθρου 22α. Για την απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται, ως γνωστόν η Α.Υ.Ο.
11003551-8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93, όπως συμπληρώθηκε με τις Α.Υ.Ο. 1017949/693/165/ΠΟΛ. 1075/13.3.95 και 1058757/2754/791/ΠΟΛ. 1155/6.6.95.

2) Η αξία των αγορών αγαθών και εισαγωγών και η λήψη συναφών υπηρεσιών από Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε., σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1013633/8911/1807/ΠΟΛ. 1029/2.2.95.

Κωδ. 366.

1) Η αξία των εισροών που απαλλάσσονται του φόρου με βάση τις διατάξεις του Ν.1642/86, ενδεικτικά αναφέρουμε:

α) Εισροές του άρθρου 18, π.χ. αμοιβή δικηγόρου, πληρωμές μισθωμάτων, ασφάλιστρα, αμοιβές Τραπεζών, τόκοι δανείων κ.λπ. που καταβάλλονται.

β) Αγορές από αγρότες άρθρου 32 και από απαλλασσόμενες λόγω τζίρου επιχειρήσεις άρθρου 32.

γ) Εισαγωγές που απαλλάσσονται (π.χ. εφημερίδων και περιοδικών) σύμφωνα με το άρθρο 19.

δ) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις για τις οποίες δεν καταβάλλεται αμέσως ο ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1, αλλά κατά την πώληση των αγαθών μεταγενέστερα από την ενδοκοινοτική απόκτηση.

ε) Αγορές, εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που τίθενται ή που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη Ν.2127/93, άρθρου 21α Ν.1642/86, ελεύθερης ζώνης ή αποθήκης άρθρων 166-181 Καν. (ΕΟΚ) 2093/92.

στ) Αγορές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και συναφείς παροχές υπηρεσιών που προορίζονται να τεθούν σε τελωνειακό καθεστώς της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 21.

ζ) Εισαγωγές που τίθενται, σε καθεστώτα αναστολής (εξωτερική διαμετακόμιση, τελωνειακή αποταμίευση, μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο και προσωρινή εισαγωγή) εκτός της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση) για τις οποίες δεν καταβάλλεται ΦΠΑ στο Τελωνείο κατά την εισαγωγή.

η) Οι επιστροφές εισαγωγών (επανεξαγωγές), οι οποίες σε κάθε περίπτωση απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. Αν όμως ο Φ.Π.Α. της εισαγωγής επιστραφεί από το Τελωνείο θα γραφτούν αφαιρετικά στις φορολογητέες εισροές κατά συντελεστή φόρου. Εξαιρετικά όμως οι επανεξαγωγές εμπορευμάτων που εισήχθηκαν και τέθηκαν υπό καθεστώς τελειποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) δεν θα συμπεριλαμβάνονται στον κωδ. αυτό, αλλά κατά την αμοιβή της εργασίας φασόν που παρασχέθηκε στον κωδ. 314.

θ) Το κόστος των πακέτων (με φόρο) των πρακτορείων ταξιδίων.

ι) Η αξία αγοράς ή το συνολικό κόστος με φόρο, προκειμένου για μεταπωλητές του άρθρου 36α Ν.1642/86 και η αξία εκκαθάρισης προς τον εντολέα προκειμένου για διοργανωτές δημοπρασίας του άρθρου 36β Ν.1642/86.

ια) Η διαφορά (θετική ή αρνητική) μεταξύ της πραγματικής αξίας της εισαγωγής από την πλασματική αξία που υπολογίστηκε στο Τελωνείο. Ως πραγματική αξία με την οποία πρέπει να γίνουν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης λογίζεται η δραχμική αξία που προκύπτει με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή πωλήσεως (τιμή
πωλήσεως της Τράπεζας Ελλάδος) του ξένου νομίσματος της ημέρας παραλαβής των αγαθών (παρ. 2, 3, 1) περ. 1 Γ.Λ.Σ. βλ. και γνωμάτευση ΕΣΥΑ, αριθμ. 214/8.6.94).

ιβ) Η διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και της φορολογητέας αξίας που υπολογίσθηκε σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην αρχή της παραγρ. 4. Ισχύουν και εδώ όσα αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση ια'. Προκειμένου για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με Ε.Φ.Κ. αναγράφεται στον
κωδικό αυτό η διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Φ.Κ. που καταβλήθηκε και της φορολογητέας αξίας.

2) Η αξία των εξαιρούμενων (εκτός πεδίου εφαρμογής) εισροών, όπως οι μισθοί, τα ημερομίσθια, οι εργοδοτικές εισφορές, φόροι και τέλη κ.λπ.

3) Η αξία των εισροών για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 23 (αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων, αγορά οινοπνευματωδών ποτών, αγορά εισιτηρίων λεωφορείων, έξοδα ξενοδοχείων κ.λπ.).

4) Κάθε άλλη δαπάνη κοστολογήσιμη ή μη που δεν έχει αναγραφεί στους παραπάνω κωδικούς 351-366.
Κωδ. 367. Το σύνολο των κωδ. 364 + 365 + 366.

4.1.γ. Ειδικοί Λογαριασμοί

Στους λογαριασμούς αυτούς γράφονται:

Κωδ. 341. Η φορολογητέα αξία των συνολικών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Οι αξίες των αποκτήσεων αυτών εμφανίζονται, αν είναι φορολογητέες, στους κωδ. 301-306 των εκροών και 354-356, 360-362 των εισροών, ενώ αν είναι απαλλασσόμενες, στον κωδ. 366 των εισροών. Η φορολογητέα αξία υπολογίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή της παρ. 4.

Κωδ. 342. Η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Αναγράφεται το άθροισμα των κωδ. 309 + 310 + 311 της α' ενότητας του πίνακα.

Κωδ. 343. Το άθροισμα των κωδ. 341 + 342.
Εφίσταται η προσοχή σας για τη σωστή συμπλήρωση των κωδικών 341-343, δεδομένου ότι, τα ποσά αυτά συσχετίζονται με τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (listing), τόσο αυτών που υποβάλλονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις, όσο και από τους αντισυμβαλλόμενους προμηθευτές. Οι κωδικοί 341, 342 και 343 συμπληρώνονται και από τα πρόσωπα της παρ. 6 του άρθρου 31 Ν.1642/86, δηλαδή από υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους, από μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα και από αγρότες του άρθρου 33, που υποβάλλουν σχετική δήλωση για το σκοπό αυτό, καθώς και από τα πρόσωπα που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. και καταβάλλουν το φόρο αυτό και τον Φ.Π.Α. που αναλογεί στο Τελωνείο, για τις πράξεις αυτές.

Κωδ. 344. Η αξία των πράξεων για την οποία οφείλεται φόρος από το λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 28. Υπενθυμίζεται ότι, αν ο φόρος οφείλεται από λήπτη απαλλασσόμενο καταβάλλεται οπωσδήποτε με έκτακτη δήλωση, ενώ αν οφείλεται από λήπτη υπόχρεο σε Φ.Π.Α. καταβάλλεται με
έκτακτη δήλωση μόνο αν ο εγκατεστημένος εκτός του εσωτερικού της χώρας υποκείμενος υποχρεούτο να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα υποχρέωση όμως που παρέβη.

Κωδ. 345. Η αξία αγοράς και εισαγωγής παγίων, όπως αυτά ορίζονται στην παραγρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1642/86. Δεν περιλαμβάνονται οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις παγίων. Η αξία αγοράς και εισαγωγής παγίων γράφεται ακόμα και αν δεν καταβλήθηκε ΦΠΑ με βάση την ΑΥΟ Π.2869/87.

Κωδ. 346. Οι μικροπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών ή αντικειμένων αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής ή συλλεκτικής αξίας του άρθρου 36α, του Ν.1642/86, που εφαρμόζουν τη διαδικασία προσδιορισμού του περιθωρίου κέρδους με βάση την διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης καθενός αντικειμένου, γράφουν το άθροισμα των εισπράξεων από τα αντικείμενα που πούλησαν. Αυτοί που εφαρμόζουν το απλοποιημένο καθεστώς προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας συνολικά κατά φορολογική περίοδο γράφουν το σύνολο των πωλήσεων της περιόδου. Οι διοργανωτές δημοπρασιών του άρθρου 36β αναγράφουν το σύνολο των πωλήσεων προς τους πελάτες τους.

Κωδ. 347. Οι μεταπωλητές του άρθρου 36α, που εφαρμόζουν τη διαφορά τιμής αγοράς από τιμή πώλησης καθενός αντικειμένου, το σύνολο της αξίας των αγορών τους για τα συγκεκριμένα αγαθά που πούλησαν σε αυτή τη φορολογική περίοδο. Αυτοί που εφαρμόζουν το απλοποιημένο καθεστώς αναγράφουν τη συνολική αξία αγορών της φορολογικής περιόδου, προσθέτοντας και τυχόν αρνητική διαφορά μεταξύ συνολικής τιμής πώλησης αγαθών από τη συνολική τιμή αγοράς που μεταφέρεται από προηγούμενη φορολογική περίοδο της ίδιας οπωσδήποτε διαχειριστικής περιόδου. Οι διοργανωτές δημοπρασίας του άρθρου 36β αναγράφουν τη συνολική αξία των εκκαθαρίσεων προς τους εντολείς.

4.1. δ' Προστιθέμενα ποσά στο σύνολο του φόρου εισροών (κωδ. 401-406)

Κωδ. 401. Γράφεται το ποσό του φόρου που πληρώθηκε κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου με έκτακτη δήλωση, για οποιοδήποτε λόγο, (π.χ. πώληση φορτηγού αυτοκινήτου με συμβολαιογραφικό έγγραφο).
Ο φόρος αυτός αναγράφεται στον κωδ. αυτό, μόνο εφόσον ο φόρος και η αξία, για την οποία καταβλήθηκε, περιλαμβάνονται στις εκροές, ανάλογα με το συντελεστή Φ.Π.Α. που αφορούν (κωδ. 331-336 και 301-306 αντίστοιχα).

Κωδ. 402. Γράφεται το πιστωτικό υπόλοιπο για συμψηφισμό που προέκυψε στην προηγούμενη φορολογική περίοδο, είτε της ίδιας, είτε της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Κωδ. 403. Γράφονται τυχόν άλλα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον από το φορολογούμενο και γεννάται δικαίωμα συμψηφισμού. Τέτοια ποσά ενδεικτικά είναι:

  1. Το θετικό ποσό του κωδ. 207-9 του Πίνακα Β' του εντύπου 050-Φ.Π.Α.
  2. Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο σε περίπτωση μετάταξης (άρθρο 32 παρ. 10 και 11, άρθρο 33 παρ. 7-12 Ν.1642/86), όπως προκύπτει από τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης (έντυπο 012-Φ.Π.Α.), που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.

3) Ο επιπλέον φόρος που πληρώθηκε στους προμηθευτές (ο φόρος εισροών από τα βιβλία μεγαλύτερος του κωδ. 384).

4) Ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε σε επιστροφή εξαγωγής εκτός παθητικής τελειοποίησης καθώς και ο φόρος που προκύπτει από πιστωτικά τιμολόγια, που εκδίδονται κατ' επιταγή Α.Υ.Ο. αναστολής του φόρου, σε μεταγενέστερη περίοδο από αυτήν του αρχικού παραστατικού πώλησης που χρεώθηκε ο φόρος.

5) Ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται με την ειδική δήλωση της παραγρ. 7 του άρθρου 31 του Ν.1642/86 (ΕΔΕ-6), προκειμένου για αγαθά με ΕΦΚ, κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση από οποιονδήποτε υποκείμενο ή κατά την λήξη του καθεστώτος αναστολής, έστω και μετά την αφαίρεση του φόρου εισροών, κατά τις διαδικασίες την Α.Υ.Ο. Δ.634/93 και Δ.635/93.

6) Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης κάποιας διαχειριστικής περιόδου η επιχείρηση χρησιμοποιούσε στις περιοδικές της δηλώσεις ποσοστό pro-rata (βλ. κωδ. 411-412) το οριστικό ποσοστό της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και εφόσον το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, όπως προέκυψε από την παραπάνω εκκαθαριστική δήλωση, ο επιπλέον εκπιπτόμενος φόρος για το διάστημα αυτών των φορολογικών περιόδων τίθεται στον κωδικό αυτό στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου που έπεται της υποβολής της εκκαθαριστικής αυτής δήλωσης.
Κωδ. 405. Γράφεται το άθροισμα των κωδ. 401 έως 403.
Κωδ. 406. Γράφεται το άθροισμα των κωδ. 384 + 405.

4.1. ε' Αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών (κωδ. 411-420) Γενικά:

Κωδ. 411. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 το άρθρο 24 Ν.1642/86, ο προσδιορισμός του φόρου που δικαιούται να εκπέσει μία επιχείρηση, προκειμένου για τις κοινές της δαπάνες βρίσκεται με βάση το κλάσμα, που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) που αφορά πράξεις για τις
οποίες η επιχείρηση έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρονομαστή τον αριθμητή προσαυξημένο με το ποσό των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.
Το ποσοστό αυτό κατά την 1η διαχειριστική περίοδο της επιχείρησης (ή αν για πρώτη φορά συμπληρώνει περιοδικές δηλώσεις, λόγω μετάταξης ή αλλαγής δραστηριότητας από αυτή τη διαχειριστική περίοδο) βρίσκεται προσωρινά με βάση το κλάσμα που προσδιορίζεται παραπάνω, αφού αφαιρεθούν σύμφωνα με την παράγραφο
3 του ίδιου άρθρου τόσο από τον αριθμητή, όσο και από τον παρονομαστή:

α) οι πωλήσεις παγίων,

β) οι παρεπόμενες εργασίες σε ακίνητα ή σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των περ. κα'-κστ' της παρ. 1 του άρθρου 18 Ν.1642/86,

γ)οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δεν εμπεριέχεται στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, αυτοπαραδόσεις, πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, μεταφορά αγαθών της επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος κ.λπ.). Ετσι ο παρονομαστής του κλάσματος στην περίπτωση αυτή είναι ο κωδ. 319 της ενότητας α' του Δ' πίνακα, ο δε αριθμητής το ποσό του κωδ. 319 μείον τις λοιπές εμπεριεχόμενες εκροές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (όχι κατ' ανάγκην ίσο με τον κωδ. 316 της ενότητας α' του Δ' Πίνακα). Το κλάσμα εκφράζεται σε ποσοστό (%), που το δεκαδικό του μέρος στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα (π.χ. το ποσοστό 82,01% γίνεται 83%), που καλείται συνήθως ποσοστό pro-rata.
Το ποσοστό όμως που προέκυψε στην πρώτη εκκαθαριστική δήλωση είναι αυτό που λαμβάνεται υπόψη για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Ειδικότερα: στον κωδ. 411. Γράφεται το ποσό του φόρου των κοινών εισροών, δηλαδή των εισροών εκείνων που η επιχείρηση χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση πράξεων με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Δεν είναι κατ' ανάγκη το σύνολο του φόρου δαπανών, εφόσον δεν αποτελούν όλες οι δαπάνες κοινές εισροές, αλλά είναι και ο φόρος αγοράς κ.λπ. των παγίων (έστω και αν αγοράζονται με αναστολή καταβολής του φόρου π.χ. Α.Υ.Ο. Π.2869/87) εκείνων όμως που αποτελούν κοινές εισροές (χρησιμοποιούνται για πράξεις με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών). Από τα σύνολα του φόρου κοινών εισροών αφαιρείται αυτός που γράφεται στον κωδ. 412-1.

Κωδ. 411-2. Στον κωδ. 411-2 γράφεται το ποσοστό (%) της pro-rata (στρογγυλοποιούμενου του δεκαδικού μέρους του στη μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα).

Οι κωδ. 411-3 ή 411-4 διαγραμμίζονται με Χ, ανάλογα αν το ποσοστό του κωδ. 411-2 είναι το οριστικό της προηγούμενης χρήσης (όπως προέκυψε από την εκκαθαριστική δήλωση της προηγούμενης χρήσης) ή προσωρινό (για την 1η διαχ. περίοδο της επιχείρησης).

Κωδ. 413. Γράφεται το γινόμενο του κωδ. 411-1 επί το ποσοστό του κωδ. 411-2.

Κωδ. 412. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν.1642/86 μπορεί να επιτραπεί στον υποκείμενο ή να υποχρεωθεί (με απόφαση του προϊσταμένου ΔΟΥ) να προσδιορίζει ξεχωριστό ποσοστό pro-rata α) κατά τομέα (κλάδο, υποκατάστημα κ.λπ.), (εφόσον τηρούνται αναλυτικά οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στα βιβλία του),

β) με ιδιαίτερους λογαριασμούς των βιβλίων, ανάλογα με την πραγματική διάθεση των κοινών εισροών σε πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

Κωδ. 412-1: Στον κωδ. 412-1 γράφεται το ποσό του φόρου των κοινών εισροών που θα επιμεριστεί με την παραπάνω διαδικασία. (Δεν αποκλείει οι άλλες κοινές εισροές να παρακολουθούνται και με αυτό τον τρόπο και άλλες με το γενικό τρόπο του κωδ. 411-1).

Κωδ. 412-5. Στον κωδ. 412-5 γράφεται το πλήθος των τομέων για τις οποίες η επιχείρηση χρησιμοποιεί ξεχωριστό ποσοστό pro rata.

Κωδ. 412-6. Στον κωδ. 412-6 γράφεται το πλήθος των περιπτώσεων που οι κοινές εισροές παρακολουθούνται με ξεχωριστούς λογαριασμούς ανάλογα με την πραγματική διάθεσή τους.

Κωδ. 412-7. Στον κωδ. 412-7 γράφεται το πλήθος των τυχόν λοιπών επιμερισμών (π.χ. αποζημίωση για καταστραφέντα εμπορεύματα κ.λπ.).

Κωδ. 414. Γράφεται ο φόρος των κοινών εισροών που πράγματι δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση με βάση τους υπολογισμούς που ενεργεί επί του κωδ. 412.

Κωδ. 415. Το άθροισμα των κωδ. 413 και 414.

Κωδ. 416. Το χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι 1.000 δρχ. (ή όσο ήθελε καθορισθεί) της προηγούμενης φορολογικής περιόδου, που δικαιούται η επιχείρηση να μην καταβάλλει, αλλά να μεταφέρει για συμψηφισμό στην επόμενη φορολογική περίοδο.

Κωδ. 417. Γράφονται τα τυχόν λοιπά αφαιρούμενα ποσά από το φόρο εισροών. Τέτοια ποσά ενδεικτικά είναι:

  1. Το αρνητικό ποσό του κωδ. 207-9 του πίνακα Β' του εντύπου 050-Φ.Π.Α.
  2. Ο επιπλέον φόρος που εισπράχθηκε από τους πελάτες ή ο λιγότερος φόρος που καταβλήθηκε στους προμηθευτές (ο φόρος εκροών από τα βιβλία μεγαλύτερος του κωδ. 337 ή ο φόρος εισροών από τα βιβλία μικρότερος του κωδ. 384).

3) Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης κάποιας διαχειριστικής περιόδου η επιχείρηση χρησιμοποιούσε στις περιοδικές της δηλώσεις ως ποσοστό pro-rata (βλ. κωδ. 411-412) το οριστικό ποσοστό της προγενέστερης της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και εφόσον το ποσοστό αυτό μειώθηκε στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, όπως προέκυψε από την παραπάνω εκκαθαριστική δήλωση, ο λιγότερος φόρος που εκπέσθηκε για το διάστημα αυτών των φορολογικών περιόδων τίθεται στον κωδικό αυτό, στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου μέσα στην οποία γίνεται η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, χωρίς άλλη επίπτωση.

4) Σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται μόνο ο Φ.Π.Α. που επιστράφηκε ή ζητήθηκε η επιστροφή του με αίτηση επιστροφής, καθώς και ο φόρος που προκύπτει από πιστωτικά τιμολόγια, που παραλαμβάνονται κατ' επιταγή Α.Υ.Ο. αναστολής του φόρου σε μεταγενέστερη περίοδο, από αυτή του αρχικού παραστατικού αγοράς στο οποίο χρεώθηκε φόρος.

Κωδ. 419. Γράφεται το άθροισμα των κωδ. 415 + 416 + 417.

Κωδ. 420. Γράφεται η διαφορά του κωδ. 419 από τον κωδ. 406.

4.2 Συμπλήρωση Πίνακα Ε' (κωδ. 501-513)

Στον πίνακα αυτό εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του φόρου σύμφωνα με την οποία θα καταβληθεί ο φόρος, εάν είναι χρεωστικός ή θα πιστωθεί για την επόμενη φορολογική περίοδο ή θα ζητηθεί να επιστραφεί αν αυτός είναι πιστωτικός.

Κωδ. 501. Στον κωδ. 501 μεταφέρεται το ποσό του κωδ. 337 του Πίνακα Δ'.

Κωδ. 502. Στον Κωδ. 502 μεταφέρεται το ποσό του κωδ. 420 του Πίνακα Δ'.

Κωδ. 503. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που για την ίδια φορολογική περίοδο είχε υποβληθεί προηγούμενα και άλλη περιοδική δήλωση και η εκκαθάριση αφορά τροποποιητική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή γράφεται το χρεωστικό υπόλοιπο που καταβλήθηκε με την αρχική ή και προγενέστερη τροποποιητική δήλωση.

Σημείωση: Στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, στην περιοδική δήλωση συμπληρώνονται τα τελικά (ορθά) στοιχεία που αφορούν τη φορολογική περίοδο, οπότε στον κωδ. 503 συμπληρώνεται το ποσό της προηγούμενης ή προηγουμένων περιοδικών δηλώσεων της ίδιας περιόδου, ώστε να εξάγεται η διαφορά προς καταβολή ή για πίστωση που θα προκύψει.

Κωδ. 504-511: Στον κωδ. 504-511 γράφεται η διαφορά των κωδ. 501- (502+503) γράφεται στον κωδ. 504 αν αυτή είναι αρνητική ή στον κωδ. 511, αν η διαφορά αυτή είναι θετική.

Κωδ. 505-506: Στον κωδ. 505-506 γράφεται κατά περίπτωση το ποσό του κωδ. 504, ανάλογα με το δικαίωμα που έχει ο υποκείμενος για επιστροφή του ποσού αυτού ή για μεταφορά προς συμψηφισμό στην επόμενη περίοδο.
Σημειώνεται ότι, το άθροισμα των κωδ. 505 και 506 πρέπει να ισούται με τον κωδ. 504.

Κωδ. 512: Γράφεται η τυχόν οφειλόμενη προσαύξηση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 5% στο ποσό του κωδ. 511, για κάθε μήνα καθυστέρησης, χωρίς ανώτατο όριο. Σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης, η προσαύξηση υπολογίζεται στη διαφορά που προκύπτει για καταβολή, μεταξύ της αρχικής και της τροποποιητικής δήλωσης, από την ημερομηνία λήξης της εμπρόθεσμης υποβολής της αρχικής περιοδικής δήλωσης.

Κωδ. 513: Γράφεται το άθροισμα των κωδ. 511 + 512. Αν όμως το ποσό του κωδ. 511 είναι μέχρι 1.000 δρχ. (ή όσο ήθελε καθορισθεί) και η δήλωση δεν είναι έκτακτη, ο φορολογούμενος δεν συμπληρώνει τους κωδ. 512 και 513, αλλά μεταφέρει το χρεωστικό υπόλοιπο για καταβολή του κωδ. 511 στον κωδ. 416 της επόμενης φορολογικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή ενώ θα υπάρχει ποσό στον κωδ. 511, δεν θα υπάρχουν ποσά στους κωδ. 512 και 513. Το ποσό του κωδ. 513 αναγράφεται και ολογράφως στο σχετικό χώρο που υπάρχει στο δεξιό μέρος του πίνακα Ε'. Αυτό δεν απαιτείται όταν η δήλωση θα παραλαμβάνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΤΑΧΙΣ, οπότε και θα εκδίδεται ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης από το σύστημα αυτό.

Σημείωση: Οι κωδ. 501, 503 (αν συντρέχει περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης), 511, 512 και 513 συμπληρώνονται και από τα πρόσωπα της παρ. 6 του άρθρου 31 (υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα, αγρότες του άρθρου 33), όταν δηλώνουν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καθώς και από οποιοδήποτε πρόσωπο απαλλασσόμενο που καταβάλλει φόρο ως λήπτης αγαθών και υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, αν ο κωδ. 503 είναι μεγαλύτερος του κωδ. 501, γεννάται θέμα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, οπότε η αρνητική διαφορά τίθεται στους κωδ. 504 και 506. Μετά την ορθή συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 της ΑΥΟ 1027240/1168/354/0014/ΠΟΛ. 1070/29.2.1996.

Από 1 Απριλίου 1996 που αρχίζει η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις οποίες παρέχονται οι παραπάνω οδηγίες παύουν να ισχύουν οι κατά καιρούς τυχόν δοθείσες οδηγίες αντιθέτου περιεχομένου.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης