Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1102/22.3.1996 Τύπος, περιεχόμενο, διαδικασία και χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-1996 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1102/22.3.1996
Τύπος, περιεχόμενο, διαδικασία και χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων


Αθήνα 22 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ. 1025705/1170/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Διεύθυνση 14η ΦΠΑ & Ειδ. Φορ.
Τμήμα Α/Γραφείο VIES
ΚΕΠΥΟ
Διεύθυνση 30η
Τμήμα Β/ΦΠΑ

ΠΟΛ 1102

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, διαδικασία και χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/86 (ΦΕΚ 125/Α), όπως ισχύει,

α) του άρθρου 12α

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 15

γ) των περιπτώσεων ε' της παραγράφου 5 και γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 29

2. Την αριθμ. 1027240/1168/354/0014/ΠΟΛ. 1070/29.2.96 ΑΥΟ περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για βιβλία Α', Β' και Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

3. Την αριθμ. 411/24.1.1996 (ΦΕΚ 58Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό.

4. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων


1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (έντυπο 052/96-ΦΠΑ) ορίζεται όπως το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα.

2. Στον Πίνακα αυτό περιλαμβάνεται, κατά προμηθευτή, η συνολική αξία των αποκτήσεων αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκειμένους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μέσα σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο. Ως δηλούμενη αξία λαμβάνεται αυτή που προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.1642/86.

Η παραπάνω αξία καταχωρείται, στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, μειωμένη κατά το ποσό των εκπτώσεων που χορηγήθηκαν από τον Κοινοτικό προμηθευτή προς τον Ελληνα αγοραστή και των επιστροφών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, που πραγματοποιήθηκαν από τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα αγοραστή, εφόσον το σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο εκδόθηκε μέσα στη δηλούμενη τρίμηνη χρονική περίοδο ανεξάρτητα αν το σχετικό τιμολόγιο αγοράς των αγαθών εκδόθηκε στην ίδια ή σε προηγούμενη τρίμηνη χρονική περίοδο. Στην περίπτωση που σε κάποιο ημερολογιακό τρίμηνο χορηγηθούν εκπτώσεις από εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος προμηθευτή ή πραγματοποιηθούν επιστροφές προς αυτόν, μεγαλύτερες του ποσού των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της ίδιας τρίμηνης περιόδου, η τυχόν αρνητική διαφορά θα αναγράφεται με το πρόσημο μείον (-) πριν από την αξία. Αντίθετα αν το συνολικό ποσό των επιστροφών και εκπτώσεων είναι ίσο με το ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της ίδιας περιόδου, θα αναγράφεται ο αριθμός μηδέν (0).

3. Σε κάθε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ενεργείται μια και μόνο εγγραφή, για κάθε προμηθευτή.

4. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφονται οι οιονεί ενδοκοινοτικές τριγωνικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12α του Ν.1642/86.

Αρθρο 2

Υποβολή Διορθωτικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων


Σε περίπτωση που κατά την αρχική υποβολή του Πίνακα δεν δηλώθηκε συγκεκριμένη ενδοκοινοτική απόκτηση ή καταχωρήθηκε λανθασμένα ο ΑΦΜ ή η αξία της απόκτησης ή αν υπήρξαν νεώτερα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθεί διορθωτικός Πίνακας. Στον διορθωτικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για κάθε προμηθευτή, γίνεται μία και
μόνο εγγραφή τόσο για τις αποκτήσεις αγαθών όσο και για τις εκπτώσεις που χορηγούνται από αυτόν ή επιστροφές που πραγματοποιούνται προς αυτόν. Ειδικότερα:

1. Για την διαγραφή οποιασδήποτε απόκτησης που έχει καταχωρηθεί στον Αρχικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και αφορά συγκεκριμένο προμηθευτή, συμπληρώνονται τα πεδία 2, 3 και 4 του Πίνακα Β' του Διορθωτικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και αφήνονται κενά τα λοιπά πεδία του πίνακα αυτού.

2. Σε περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής σ' ένα από τα πεδία του Πίνακα Β' του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - πλην εκείνου του ΑΦΜ του προμηθευτή, η διόρθωση γίνεται με τη σύνταξη και υποβολή Διορθωτικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα στον οποίο θα αναγράφεται η σωστή εγγραφή που αφορά τον συγκεκριμένο ΑΦΜ.

3. Στην περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής του ΑΦΜ του προμηθευτή στο πεδίο του Πίνακα Β' του Αρχικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, η συμπλήρωση του Διορθωτικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων θα γίνει ως εξής:

α) Διαγράφεται η συγκεκριμένη απόκτηση σύμφωνα με την παράγρ. 2.1.

β) Συμπληρώνεται το νέο σωστό ΑΦΜ του προμηθευτή και τα υπόλοιπα πεδία με τις τιμές της αρχικής εγγραφής.

4. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που, στην τρίμηνη χρονική περίοδο που αφορά ο συγκεκριμένος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, έχουν πραγματοποιηθεί επιστροφές προς τον συγκεκριμένο προμηθευτή ή έχουν χορηγηθεί από αυτόν εκπτώσεις προηγούμενης ή της τρέχουσας χρονικής περιόδου, στον αρχικό ή στον διορθωτικό πίνακα που θα ακολουθήσει τη συγκεκριμένη πράξη, θα αναγραφεί το αλγεβρικό άθροισμα (υπόλοιπο) αυτών. Οταν το υπόλοιπο αυτών είναι αρνητικό, αυτό αναγράφεται με το πρόσημο πλην (-) πριν από αυτό, ενώ στην περίπτωση που είναι μηδενικό αναγράφεται ο αριθμός μηδέν (0).

5. Στην περίπτωση που δεν συμπεριελήφθησαν αποκτήσεις από συγκεκριμένο προμηθευτή ο οποίος δεν υπήρχε στον Αρχικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, η συμπλήρωση συγκεκριμένης εγγραφής γίνεται όπως και κατά τη συμπλήρωση του Αρχικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

6. ΔΕΝ επαναλαμβάνονται οι τυχόν ορθές εγγραφές του Αρχικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, που αφορούν συγκεκριμένους Α.Φ.Μ.

7. Σε περίπτωση που, σε κάποιο ημερολογιακό τρίμηνο οι εκπτώσεις που χορηγήθηκαν από ή επιστροφές που πραγματοποιήθηκαν προς κάποιο προμηθευτή εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος μέλος είναι ίσες με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις της ίδιας περιόδου, τότε θα αναγράφεται ο αριθμός (0) στο πεδίο 5.

Αρθρο 3

Οριστική Παύση Εργασιών


1. Κατά την υποβολή δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξ οιουδήποτε λόγου, κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου, συνυποβάλλονται:

α) Αρχικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη του τριμήνου μέχρι την ημερομηνία διακοπής.

β) Αρχικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων του προηγούμενου της διακοπής τριμήνου, εφόσον κατά το χρόνο διακοπής δεν έχει λήξει η προθεσμία για την υποβολή του.

2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε περίπτωση μετατροπής, συγχώνευσης ή μετασχηματισμού κατά τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις.

Αρθρο 4

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης ατομικής επιχείρησης


Σε κάθε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης ατομικής επιχείρησης κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού τριμήνου με τον ίδιο ΑΦΜ, θα πρέπει:

α) Κατά την διακοπή των εργασιών και μέσα στη νόμιμη προθεσμία να υποβληθεί ΑΡΧΙΚΟΣ Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη του οικείου ημερολογιακού τριμήνου μέχρι την ημερομηνία διακοπής.
Στον κωδικό 006 αναγράφεται η χρονική περίοδος από την αρχή του τριμήνου έως την ημερομηνία διακοπής.
Οι ημερομηνίες αυτές πρέπει να ανήκουν στο τρίμηνο που αναφέρεται στον κωδικό 008.

β) Κατά την επανέναρξη των εργασιών, εφόσον η ατομική επιχείρηση πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος του τριμήνου, και μέσα στην νόμιμη προθεσμία, να υποβληθεί

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, αναγράφοντας τόσο τις νέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησε κατά το διάστημα της επανέναρξης όσο και αυτές που δήλωσε με τον ΑΡΧΙΚΟ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Στον κωδικό 006 αναγράφεται η χρονική περίοδος από την αρχή του τριμήνου έως την ημερομηνία διακοπής.
Οι ημερομηνίες αυτές πρέπει να ανήκουν στο τρίμηνο που αναφέρεται στον κωδικό 008.

Αρθρο 5

Χρόνος υποβολής-Διαδικασία


1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ, κάθε τρίμηνο, ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 της απόφασής μας 1027240/1168/354/ΠΟΛ. 1070/29.2.1996. Ειδικά για την πρώτη τρίμηνη χρονική περίοδο (1.1.1996-31.3.1996) ο οικείος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι τις 10 Ιουνίου 1996. Για την επαλήθευση του συνόλου των στηλών 5 και 6 της γραμμής 26, κατά την υποβολή του πίνακα προσκομίζονται και επιδεικνύονται στον παραλαμβάνοντα υπάλληλο οι περιοδικές δηλώσεις της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου που αφορά ο συγκεκριμένος πίνακας.

2. Για τη διαδικασία παραλαβής, τον έλεγχο, τη συσκευασία και την αποστολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (έντυπο 052-ΦΠΑ) στο ΚΕΠΥΟ εφαρμόζονται οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. 1043512/3694/0014/ΠΟΛ. 1141/12.4.93 εγκύκλιό μας.

Αρθρο 6

Εναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή που ισχύει για τρίμηνες χρονικές περιόδους μετά την 1.1.1996, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης