Αποτελέσματα live αναζήτησης

1008521/57/0015/22.2.2008 Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τη διακίνηση, επεξεργασία και διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2008 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1008521/57/0015/22.2.2008
Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τη διακίνηση, επεξεργασία και διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων


Αρ. Πρωτ.: 1008521/57/0015/22.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τη διακίνηση, επεξεργασία και διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων.


Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη συλλογή, διακίνηση, προσωρινή αποθήκευση και περαιτέρω διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων. Ειδικότερα δε παραλαμβάνει τα βιομηχανικά απόβλητα τα οποία αποτελούν «α' ύλη», λαμβάνοντας αμοιβή και εκδίδοντας τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (τ.π.υ.) για τις αμοιβές αυτές προς τις βιομηχανίες και μετά από βιομηχανική επεξεργασία και με την προσθήκη και άλλων υλικών παράγεται το «έτοιμο προϊόν», που στη συνέχεια διοχετεύεται σε τρίτους (βιομηχανίες), στους οποίους η εταιρία σας καταβάλλει αμοιβή για τη διάθεση του και περαιτέρω ρωτάτε: α) εάν το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που προαναφέρονται, μπορεί να φέρει τον τίτλο «τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων» ή εναλλακτικά να εκτυπώνεται σε εμφανές σημείο του τιμολογίου η φράση « για τη συλλογή και διαχείριση των κάτωθι αποβλήτων» και β) εάν για τη διακίνηση των υπόψη αποβλήτων είτε στη μορφή που παραλαμβάνονται αυτά από τις βιομηχανίες είτε μετά από την επεξεργασία που έχουν υποστεί από την εταιρία σας, απαιτείται έκδοση δελτίων αποστολής, αναφέροντας ότι τα εν λόγω απόβλητα δεν είναι εμπορεύσιμα (δεν καταβάλλετε αντίτιμο για την απόκτηση τους ούτε εισπράττετε αντίτιμο για τη διάθεσή τους).

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.3/24.11.1992,ερμηνευτική των διατάξεων του π.δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο τίτλος «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» καθιερώθηκε ως γενικός τίτλος των στοιχείων που απεικονίζουν συναλλαγές για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, χωρίς δηλαδή να απαιτείται διάκριση ανάλογα με το χαρακτήρα και τη φύση της συναλλαγής (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών κ.λπ).

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται οι φράσεις που υποδηλώνουν τη φύση του τιμολογίου να αναγράφονται δίπλα ή κάτω από τον τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ», συνεπώς μπορούμε να έχουμε τίτλο π.χ. τιμολόγιο (πώλησης αγαθών), όπου η φράση στην παρένθεση αποτελεί συμπληρωματικό τίτλο αυτού.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. επιτρέπεται μετά από γνωστοποίηση στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. η χρησιμοποίηση συγχρόνως περισσότερων σειρών για κάθε είδος στοιχείου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία φέρουν διακριτικό σειράς και κάθε σειρά έχει ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο.

3. Ακόμα, στην παρ. 3 της εγκυκλίου 1021002/144/0015/ ΠΟΛ.1046/13.2.1998,με την οποία δόθηκαν οδηγίες όσον αφορά τον τρόπο απεικόνισης των ενδείξεων διακριτικών σειρών στα φορολογικά στοιχεία, μετά την εφαρμογή του συστήματος TAXIS στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα παρακολούθησης των τηρούμενων σε σειρές στοιχείων, αναφέρεται ότι, ειδικά για τα τιμολόγια του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., εφόσον χρησιμοποιείται ως διακριτικό σειράς συμπληρωματικός τίτλος, όπως «για πώληση αγαθών», «πώληση» ή «για παροχή υπηρεσιών», «παροχή υπηρεσιών» κ.λπ., δεν υφίσταται θέμα προσαρμογής -αλλαγής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, δεδομένου ότι για την παρακολούθηση των σειρών των τιμολογίων και μόνο, οι ενδείξεις αυτές δε δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργικότητα του συστήματος TAXIS, εκτός εάν για κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται περισσότερες σειρές στοιχείων.

4. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.,ο επιτηδευματίας μπορεί στο περιεχόμενο των στοιχείων να προσθέτει και οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει αναγκαίο.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 (περ.α) του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού, δελτίο αποστολής εκδίδεται σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών).

Περαιτέρω, όπως σας είχαμε γνωρίσει με το αριθμ.1117638/817/0015/4.2.2008 έγγραφό μας: «…η συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση βιομηχανικών αποβλήτων, η επεξεργασία τους όταν αυτά διοχετεύονται σε τρίτους με καταβολή αντιτίμου από την εταιρία σας συνιστά πράξη παροχής υπηρεσιών. Τα απόβλητα αυτά, τόσο τα παραλαμβανόμενα όσο και αυτά που προέρχονται από την επεξεργασία τους, δε συνιστούν εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία…».

6. Ενόψει των ανωτέρω: α) το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που προαναφέρονται, μπορεί να φέρει τον τίτλο «τιμολόγιο» (παροχής υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων) με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιούνται περισσότερες σειρές στοιχείων, σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να τίθεται στον τίτλο αυτού ως ένδειξη σειράς και γράμμα ή αριθμός.

Επίσης, εναλλακτικά, μπορεί να αναγράφεται σε εμφανές σημείο του τιμολογίου (ως προαιρετικό περιεχόμενο) η φράση « για τη συλλογή και διαχείριση των κάτωθι αποβλήτων», β) εφόσον τα διακινούμενα απόβλητα, είτε στη μορφή που παραλαμβάνονται αυτά από τις βιομηχανίες είτε μετά από την επεξεργασία που έχουν υποστεί από την εταιρία σας, δεν πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των αγαθών στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και εφόσον επίσης δεν έχουν εμπορευματική αξία, δηλαδή δεν καταβάλλεται αντίτιμο για την απόκτηση τους ούτε εισπράττεται αντίτιμο για τη διάθεσή τους από την εταιρία σας, δεν απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές η έκδοση δελτίων αποστολής.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης