Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1101/22.3.1996 Τύπος, περιεχόμενο, διαδικασία και χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-1996 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1101/22.3.1996
Τύπος, περιεχόμενο, διαδικασία και χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων


Αθήνα, 22 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ. : 1025704/1169/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ειδ. Φορ.
Τμήμα Α/Γραφείο VIES
ΚΕΠΥΟ
Διεύθυνση 30η
Τμήμα Β/ΦΠΑ

ΠΟΛ 1101

ΘΕΜΑ : Τύπος, περιεχόμενο, διαδικασία και χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/86 (ΦΕΚ 125/Α') όπως ισχύει:

α) των παραγράφων 5, περίπτωση β', 6 περίπτωση ε' και 9 περίπτωση γ' του άρθρου 29,

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Την υποχρέωση συμμετοχής της Ελλάδας στο διακοινοτικό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ (VIES), σύμφωνα με τον Κανονισμό 218/92/ΕΟΚ.

3. Τις αριθμ. 1052500/4182/0014/και 1028884/1289/0014/ΠΟΛ.1087/23.3.1995 ΑΥΟ, περί του τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

4. Την αριθμ. 1028883/1288/0014/ΠΟΛ.1086/15.3.1995 ΕΔΥΟ σχετικά με Οδηγίες για τον έλεγχο των υποβαλλομένων Διορθωτικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών.

5. Την αριθμ. 1027240/1168/354/0014/ περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας ΚΒΣ.

6. Την αριθμ. 411/24.1.1996 (ΦΕΚ 58/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό.

7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων


Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 της αριθμ. 1052500/4182/ΑΥΟ αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Εντυπο 047/96-ΦΠΑ), όπως το επισυναπτόμενο στην παρούσα, υπόδειγμα.

2. Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνεται κατά αγοραστή, το σύνολο της αξίας των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται προς υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλα Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α και 12α αντίστοιχα του Ν.1642/1986.
Στον ίδιο πίνακα, και σε ιδιαίτερη στήλη καταχωρούνται επίσης οι οιονεί ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις αγαθών της ίδιας χρονικής περιόδου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12α του ίδιου νόμου.

3. Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα καταχωρούνται οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις, που έχουν τιμολογηθεί μέσα στη συγκεκριμένη τρίμηνη χρονική περίοδο μειωμένες κατά το ποσό των εκπτώσεων, που χορηγούνται από τον πωλητή προς τον αγοραστή και των επιστροφών που πραγματοποιούνται από τον εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος αγοραστή, κατά την ίδια χρονική περίοδο, ανεξάρτητα αν η έκπτωση ή η επιστροφή, κατά περίπτωση, αφορά παραδόσεις που έχουν τιμολογηθεί την ίδια ή σε προηγούμενη τρίμηνη χρονική περίοδο. Στην περίπτωση που σε κάποιο ημερολογιακό τρίμηνο χορηγούνται εκπτώσεις προς ή πραγματοποιούνται επιστροφές από κάποιο αγοραστή, εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος, μεγαλύτερες του ποσού των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της ίδιας περιόδου η τυχόν αρνητική διαφορά θα αναγράφεται με το πρόσημο (-) πριν από την αξία, ενώ αν η διαφορά αυτών είναι μηδενική, θα αναγράφεται ο αριθμός μηδέν (0).

4. Σε κάθε ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων ενεργείται μία και μόνο εγγραφή για κάθε αγοραστή.

Αρθρο 2
Υποβολή Διορθωτικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων


Σε περίπτωση που κατά την αρχική υποβολή του Πίνακα δεν δηλώθηκε συγκεκριμένη ενδοκοινοτική παράδοση ή καταχωρήθηκε λανθασμένο ΑΦΜ του αγοραστή ή η αξία της παράδοσης ή αν υπήρχαν νεώτερα στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθεί Διορθωτικός Πίνακας.
Στον Διορθωτικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, για κάθε αγοραστή, γίνεται ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ εγγραφή τόσο για τις παραδόσεις αγαθών όσο και για τις εκπτώσεις που χορηγούνται προς αυτόν ή επιστροφές που πραγματοποιούνται από αυτόν. Ειδικότερα:

1. Για την ολοσχερή διαγραφή, οποιασδήποτε παράδοσης που έχει καταχωρηθεί στον Αρχικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και αφορά συγκεκριμένο αγοραστή, συμπληρώνονται τα πεδία 2, 3 και 4 του Πίνακα Β' του Διορθωτικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και αφήνονται κενά τα λοιπά πεδία του πίνακα αυτού.

2. Σε περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής σ' ένα από τα πεδία του Πίνακα Β' του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - πλην εκείνου του ΑΦΜ του αγοραστή - η διόρθωση γίνεται με τη σύνταξη και υποβολή Διορθωτικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, στον οποίο θα αναγράφεται η σωστή εγγραφή του Αρχικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, που αφορά τον συγκεκριμένο ΑΦΜ.

3. Στην περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής του ΑΦΜ του αγοραστή στο πεδίο του Πίνακα Β' του Αρχικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, η συμπλήρωση του Διορθωτικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων θα γίνει ως εξής:

α) Διαγράφεται η συγκεκριμένη παράδοση σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.

β) Συμπληρώνεται το νέο σωστό ΑΦΜ του αγοραστή και τα υπόλοιπα πεδία με τις τιμές της αρχικής εγγραφής.

4. Στην περίπτωση που, στην τρίμηνη χρονική περίοδο, που αφορά ο συγκεκριμένος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, έχουν πραγματοποιηθεί επιστροφές από τον συγκεκριμένο αγοραστή ή έχουν χορηγηθεί προς αυτόν εκπτώσεις αγορών προηγούμενης ή της τρέχουσας χρονικής περιόδου, στον αρχικό ή στον διορθωτικό πίνακα που θα ακολουθήσει την συγκεκριμένη πράξη, θα αναγραφεί το αλγεβρικό άθροισμα (υπόλοιπο) αυτών. Οταν το υπόλοιπο που θα προκύψει είναι αρνητικό, αυτό αναγράφεται με το πρόσημο πλην (-) πριν από αυτό, ενώ στην περίπτωση που είναι μηδενικό αναγράφεται ο αριθμός ΜΗΔΕΝ (0).

5. Στην περίπτωση που δεν συμπεριλήφθηκαν παραδόσεις προς συγκεκριμένο αγοραστή ο οποίος δεν υπήρχε στον Αρχικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, η συμπλήρωση της συγκεκριμένης εγγραφής γίνεται όπως και κατά τη συμπλήρωση του Αρχικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

6. ΔΕΝ επαναλαμβάνονται οι τυχόν ορθές εγγραφές του Αρχικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων που αφορούν συγκεκριμένους ΑΦΜ.

7. Σε περίπτωση που, σε κάποιο ημερολογιακό τρίμηνο οι εκπτώσεις που χορηγήθηκαν προς ή οι επιστροφές που πραγματοποιήθηκαν από κάποιο αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος, είναι ίσες με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις της ίδιας περιόδου, τότε θα αναγράφεται ο αριθμός (0) μηδέν στο πεδίο 5.

Αρθρο 3

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης ατομικής επιχείρησης ή αλλαγής νομικής μορφής νομικού προσώπου


1. Σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης ατομικής επιχείρησης κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού τριμήνου με τον ίδιο ΑΦΜ θα πρέπει:

α. Κατά τη διακοπή των εργασιών και μέσα στη προθεσμία και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 της απόφασής μας 1027240/1168/354/ΠΟΛ. 1070/29.2.1996, να υποβληθεί ΑΡΧΙΚΟΣ ανακεφαλαιωτικός πίνακας με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις, που πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη του οικείου τριμήνου μέχρι την ημερομηνία διακοπής.
Στον κωδικό 006 αναγράφεται η χρονική περίοδος από την αρχή του τριμήνου έως την ημερομηνία Διακοπής.
Οι ημερομηνίες αυτές πρέπει να ανήκουν στο τρίμηνο που αναφέρεται στον κωδικό 008.

β. Κατά την επαναλειτουργία της επιχείρησης, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές παραδόσεις κατά τον εναπομένοντα χρόνο μέχρι το τέλος του τριμήνου, θα πρέπει να υποβάλει ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αναγράφοντας τόσο τις νέες ενδοκοινοτικές παραδόσεις που πραγματοποίησε κατά το
διάστημα της επανέναρξης όσο και αυτές που δήλωσε με τον ΑΡΧΙΚΟ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, της προηγούμενης περίπτωσης α'.
Στον κωδικό 006 αναγράφεται η χρονική περίοδος από την αρχή του τριμήνου έως το τέλος αυτού.
Οι ημερομηνίες αυτές πρέπει να ανήκουν στο τρίμηνο που αναφέρεται στον κωδικό 008.

2. Στην περίπτωση που υποβάλλεται δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του τρέχοντος ή του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου, εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής του, πρέπει να συνυποβληθεί μέσα στην προθεσμία της περίπτωσης α' της προηγουμένης παραγράφου εφόσον δεν υποβλήθηκε ήδη.

3. Σε περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ λόγω μεταβολής της νομικής μορφής νομικού προσώπου, μέσα σε κάποιο τρίμηνο, υποβάλλεται χωριστός ανακεφαλαιωτικός πίνακας, για το χρονικό διάστημα του τριμήνου που προηγήθηκε της μεταβολής, με τον παλιό ΑΦΜ και χωριστός για το χρονικό διάστημα του ίδιου τριμήνου που ακολουθεί με το νέο
ΑΦΜ, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων.

Αρθρο 4

Χρόνος υποβολής


Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ, κάθε τρίμηνο, ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 2, 3 και 5 της απόφασής μας 1027240/1168/ΠΟΛ. 1070/29.2.96.
Για την επαλήθευση του συνόλου των στηλών 5 και 6 της γραμμής 26 κατά την υποβολή του Πίνακα προσκομίζονται και επιδεικνύονται στον παραλαμβάνοντα υπάλληλο οι περιοδικές δηλώσεις της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου που αφορά ο συγκεκριμένος πίνακας.

Αρθρο 5

Εναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή, που ισχύει για τρίμηνες χρονικές περιόδους από 1.1.1996, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης