Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1099/22.3.1996 Τρόπος απόδοσης του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο από τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κατά την αγορά παγίων από υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-1996 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1099/22.3.1996
Τρόπος απόδοσης του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο από τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κατά την αγορά παγίων από υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης


Αθήνα, 22 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ. : 1037430/1171/351/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :
1. ΦΠΑ & ΕΙΔ. ΦΟΡ. (Δ14)
ΤΜΗΜΑ Α/Ι
2. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣ. ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Δ΄

ΠΟΛ 1099

ΘΕΜΑ : Τρόπος απόδοσης του ΦΠΑ στο Δημόσιο από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κατά την αγορά παγίων από υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την απόδοση του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο από τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του Ν.2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α'), σας πληροφορούμε τα εξής:


- Με τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 31 του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν, και έχουν εναρμονισθεί με τα άρθρα 21 και 22 της 6ης οδηγίας (97/388/ΕΟΚ) ορίζεται ο υπόχρεος στο φόρο και ο τρόπος απόδοσης του φόρου. Ομως, με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του Ν.2367/1995, ορίζεται ειδικός τρόπος απόδοσης στο Δημόσιο από τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία αγοράς αγαθών που πραγματοποιούν από άλλους υποκείμενους στο φόρο και τα οποία προορίζονται για περαιτέρω εκμίσθωση κατά τις διατάξεις του Ν.1665/1986.

Ειδικότερα ορίζεται ότι, κατά τη έκδοση τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή - πωλητή στον αγοραστή (leasing), θα αναγράφεται σ' αυτό ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και θα γίνεται μνεία ότι ο φόρος αυτός θα αποδοθεί από τον αγοραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του Ν.2367/1995. Ο Φ.Π.Α. του τιμολογίου αυτού θα αποδίδεται στο δημόσιο από την αγοράστρια εταιρία (leasing) με δίγραμμη επιταγή σε διαταγή της αρμόδιας ΔΟΥ του προμηθευτή - πωλητή. Η δίγραμμη επιταγή μαζί με έκτακτες περιοδικές δηλώσεις του προμηθευτή, εις διπλούν, που θα λαμβάνει ο αγοραστής (leasing) κατά την παραλαβή του τιμολογίου, θα παραδίδονται στη ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών από τις εταιρίες (leasing) που τις έχουν εκδόσει, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και θα αφορούν τον Φ.Π.Α. που αναλογεί στις αγορές παγίων του ποροηγούμενου μήνα. Η εταιρία Leasing, θα εκδίδει και θα παραδίδει τόσες δίγραμμες επιταγές όσες και τα τιμολόγια πώλησης των προμηθευτών της στη ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, η οποία αυθημερόν, με συστημένη επιστολή, θα τις διαβιβάζει στην ΔΟΥ του προμηθευτή - πωλητή, μαζί με τις έκτακτες περιοδικές δηλώσεις απόδοσης Φ.Π.Α. του προμηθευτή - πωλητή.

Επίσης, η ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών για την παραλαβή, θα θεωρεί βεβαίωση απόδοσης Φ.Π.Α., που θα εκδίδεται και θα προσκομίζεται εις τριπλούν από την εταιρία leasing, για κάθε δίγραμμη επιταγή, που θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο τιμολόγιο ή πιθανόν περισσότερα τιμολόγια που θα εκδίδονται με την ίδια ημερομηνία για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Στη βεβαίωση θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας leasing και της προμηθεύτριας εταιρίας, ο αριθμός του ή των τιμολογίων, η ημερομηνία, η αξία των αγαθών, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί καθώς και τα στοιχεία της δίγραμμης επιταγής, δηλαδή το Υποκ/μα της Τράπεζας που χορήγησε το
στέλεχος των επιταγών, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) εις διαταγή της οποίας εξεδόθη, και η ημερομηνία έκδοσης της επιταγής, που πρέπει να είναι υποχρεωτικά η ίδια με αυτήν που κατατίθεται η επιταγή στη ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών.

Μετά την θεώρηση θα παραδίδονται από την ΔΟΥ ΦΑΕΕ τα δύο αντίτυπα της βεβαίωσης στην εταιρία leasing, η οποία, την μία θα κρατά για το αρχείο της, τη δε άλλη θα παραδίδει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στον προμηθευτή - πωλητή, για τον συμψηφισμό εκ μέρους του, του Φ.Π.Α. που του παρακρατήθηκε από την εταιρία
Leasing και αποδόθηκε από αυτήν για λογαριασμό του με τη δίγραμμη επιταγή. Οι αρμόδιες ΔΟΥ, των προμηθευτών - πωλητών, όταν παραλαμβάνουν τις δίγραμμες επιταγές από τη ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, θα τις εξοφλούν, χρησιμοποιώντας ως αποδεικτικό είσπραξης τις επισυναπτόμενες σ' αυτές έκτακτες δηλώσεις Φ.Π.Α.
Ο προμηθευτής θα αναγράφει το ποσόν των εκροών αυτών στην περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου στον πίνακα Δ' στον Κωδικό 303 ή 306, τον δε φόρο στον κωδικό 333 ή 336, κατά περίπτωση, και για τον συμψηφισμό του στα λοιπά προστιθέμενα ποσά δηλαδή στον Κωδικό 403 του ιδίου Πίνακα.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ακυρωθεί η συναλλαγή της παράδοσης των αγαθών από την προμηθεύτρια επιχείρηση μετά την ημερομηνία καταβολής του φόρου από την εταιρία Leasing η επιστροφή του Φ.Π.Α. θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 25 και 27 του Ν.1642/86, στον εκδότη του τιμολογίου που
είναι ο προμηθευτής - πωλητής του παγίου στοιχείου σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.1185/1988.

Οι αρμόδιες ΔΟΥ, που έχουν λάβει ή θα λάβουν επιταγές ή γραμμάτια συμψηφισμού, που δεν συνοδεύονται από δύο έκτακτες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., θα καλούν την προμηθεύτρια εταιρία να υποβάλει αυτές τις έκτακτες περιοδικές δηλώσεις, ώστε με τη συνήθη διαδικασία κατάθεσης Φ.Π.Α., να εξοφληθούν αυτά. Τα γραμμάτια συμψηφισμού που έχουν παραληφθεί ή θα παραληφθούν από τις ΔΟΥ, θα εξοφληθούν με γραμμάτια συμψηφιστικής διαχείρισης και με λογαριασμό ΤΛΤ, με τα οποία θα εισπραχθούν οι έκτακτες προσωρινές ή περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης