Αποτελέσματα live αναζήτησης

1061216/348/0015/1.9.2008 Πώληση ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με ηλεκτρονικά κλειδιά, που διατίθενται σε προσωπικό επιχείρησης

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1061216/348/0015/1.9.2008
Πώληση ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με ηλεκτρονικά κλειδιά, που διατίθενται σε προσωπικό επιχείρησης


1061216/348/0015/1.9.2008 Πώληση ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με ηλεκτρονικά κλειδιά, που δια

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1061216/348/0015/1.9.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Πώληση ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με ηλεκτρονικά κλειδιά, που διατίθενται σε προσωπικό επιχείρησης.Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι εταιρεία που εκμεταλλεύεται αυτόματους πωλητές (για πώληση ροφημάτων, σάντουιτς κ.λ.π.), έχει εγκαταστήσει ένα τέτοιο μηχάνημα σε άλλη εταιρεία και έχει συνάψει μαζί της σύμβαση σύμφωνα με την οποία η τελευταία επιδοτεί την αγορά εμπορευμάτων από τον αυτόματο πωλητή αξίας είκοσι (20) ευρώ το μήνα για κάθε εργαζόμενο. Για τις εν λόγω αγορές η εκμεταλλεύτρια εταιρεία του μηχανήματος παρέχει για κάθε εργαζόμενο ένα ηλεκτρονικό κλειδί, το οποίο δίνει το δικαίωμα στον κάθε εργαζόμενο της δεύτερης να προβαίνει αυτόματα, χωρίς τη ρίψη κερμάτων, στην αγορά των ειδών με τα οποία έχει τροφοδοτηθεί το μηχάνημα, αξίας ίσης με είκοσι (20) ευρώ κάθε μήνα. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δεν κάνει χρήση και των (20) ευρώ τυχόν υπόλοιπο μεταφέρεται στον επόμενο μήνα. Τέλος, η εταιρία εκμετάλλευσης του αυτόματου πωλητή εισπράττει κάθε μήνα από την εταιρία στην οποία έχει εγκατασταθεί ο αυτόματος πωλητής, ως αμοιβή, το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ. Με βάση τα προαναφερθέντα ερωτάτε ποια είναι τα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να εκδοθούν για τις ως άνω περιγραφόμενες συναλλαγές. Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 περ. β' του άρθρου 3 του π. δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται λιανική πώληση , η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών.

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφά μας 1073558/600/0015/48-1995 και 1032546/268/0015/18.7.2006) στις περιπτώσεις διάθεσης ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν τόσο με κάρτες όσο και με κάρτες και κέρματα εφαρμόζεται,  κατ' αναλογία, το σύστημα που ισχύει για την πώληση ειδών (αναψυκτικά, σάντουιτς κ.λ.π.), από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 1118148/936/ ΠΟΛ.3/24.11.1992, παράγραφο 13.1.4. περίπτωση γ', για τις πωλήσεις ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα (ή κάρτες), μπορεί να εκδίδονται στοιχεία ως εξής:

α) Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής (ή δελτίο αποστολής, εφόσον πρόκειται για ένα (1) μηχάνημα), για τη συνολική ποσότητα αγαθών που προορίζεται για εφοδιασμό των μηχανημάτων, εφόσον δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων τα είδη και οι ποσότητες των αγαθών που θα τοποθετηθούν σε κάθε μηχάνημα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 3 ) του Κ.Β.Σ.

Μετά την τοποθέτηση συγκεκριμένων αγαθών σε κάθε μηχάνημα εκδίδεται αμέσως, για τα τοποθετημένα είδη, ιδιαίτερο, κατά μηχάνημα, δελτίο αποστολής. Τα είδη και οι ποσότητες του δελτίου αποστολής αυτού, πρέπει να συμπίπτουν με τα είδη και τις ποσότητες αυτών που πωλήθηκαν, εφόσον κάθε φορά συμπληρώνονται, σε κάθε μηχάνημα, οι ποσότητες των ειδών που λείπουν.

Στα κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενα δελτία αποστολής αναγράφονται, εκτός των άλλων και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου, στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι τοποθετημένα τα μηχανήματα, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας κάθε μηχανήματος (τύπος, αριθμός μητρώου κ.λ.π.).

β) Μετά την τροφοδοσία κάθε μηχανήματος και την έκδοση του δελτίου αποστολής της προηγούμενης περίπτωσης (α) εκδίδεται και απόδειξη λιανικής πώλησης κατά μηχάνημα, στην οποία αναγράφονται εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., και τα στοιχεία ταυτότητας του μηχανήματος, τα στοιχεία του προσώπου στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι τοποθετημένο το μηχάνημα, η αξία των κερμάτων που θα βρεθούν στον κερματοδέκτη, αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και τα είδη και οι ποσότητες των πωληθέντων αγαθών, τα οποία, εν προκειμένω, πρέπει να συμπίπτουν με τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στο πιο πάνω δελτίο αποστολής. Αν το μηχάνημα διαθέτει μετρητή αναγράφονται και οι σχετικές ενδείξεις του μετρητή.

3. Ενόψει των ανωτέρω, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση αποσκοπείται η εξυπηρέτηση των εργαζομένων της εταιρίας που βρίσκεται εγκαταστημένος ο αυτόματος πωλητής και τα είδη με τα οποία είναι εφοδιασμένος ο αυτόματος πωλητής διατίθενται απ' ευθείας σε ένα έκαστο εκ των εργαζομένων της εν λόγω εταιρίας και όχι στην ίδια την εταιρία, η οποία όμως «επιδοτεί» την αγορά αυτών χορηγώντας στο προσωπικό της το ποσό των 20 ευρώ για κάθε εργαζόμενο, πρόκειται για λιανική πώληση προς έναν έκαστο εκ του προσωπικού της εταιρίας και επομένως δεν εκδίδεται τιμολόγιο για το ποσό των 1.000 ευρώ ανά μήνα, δεδομένου ότι αυτό χορηγείται ως προείσπραξη έναντι κατανάλωσης των υπόψη ειδών.

Περαιτέρω, επειδή ο αυτόματος πωλητής λειτουργεί με ηλεκτρονικά κλειδιά, επί της απόδειξης λιανικής πώλησης θα πρέπει να αναγράφεται η αξία των αγαθών για την αγορά των οποίων, έχει γίνει χρήση των ηλεκτρονικών κλειδιών από το προσωπικό της υπόψη εταιρίας. Η αξία αυτή προκύπτει ως διαφορά της συνολικής αξίας των αγαθών, που διακινήθηκαν με βάση το δελτίο αποστολής τροφοδοσίας του μηχανήματος, με την αξία των αγαθών που βρίσκονται στον αυτόματο πωλητή.

Η κατά τα ανωτέρω α.λ.π. για την αξία των ειδών που καταναλώθηκαν, εκδίδεται κατά την ημέρα τροφοδοσίας του μηχανήματος και παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητες λογιστικές συμψηφιστικές εγγραφές.

Επίσης, αναφορικά με τη διάθεση των ηλεκτρονικών κλειδιών από την εταιρία που εκμεταλλεύεται τους αυτόματους πωλητές στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, προκειμένου στη συνέχεια να διατεθούν από αυτή στο προσωπικό της, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον καταβάλλεται η αξία τους και η εκμεταλλεύτρια επιχείρηση του αυτόματου πωλητή τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας και προκειμένου να ενημερωθεί ο λογαριασμός του ταμείου της, κατά την είσπραξη του αντιτίμου, το οποίο στην ουσία αποτελεί προκαταβολή έναντι πωλήσεων,  εκδίδετε απόδειξη είσπραξης (αθεώρητη), η οποία παραδίδεται στην αντισυμβαλλόμενη εταιρία.

Τέλος, για τη δαπάνη αυτή (αξία καρτών που παραδίδει στο προσωπικό της) η υπόψη επιχείρηση θα εκδίδει αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών ή θα καταρτίζει ονομαστική κατάσταση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης