1080245 /381/0015/26.8.2009

Τιμολόγηση από εταιρία εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

26 Αύγ 2009

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1080245 /381/0015/26.8.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τιμολόγηση από εταιρία εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.


Με την με αρ. πρωτ. 1080245/381/0015/13.8.2009 αίτησή σας και κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας εμπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια, ειδικότερα είτε εισάγει ηλεκτρική ενέργεια την οποία πωλεί στον Χ, είτε αγοράζει
από τον Χ και την πωλεί σε πελάτες της, επιτηδευματίες και μη, και θέτετε ερωτήματα σχετικά με α) την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. β) τη δυνατότητα έκδοσης «λογαριασμού» αντί «Τιμολογίου- Δελτίου αποστολής» προς τον Χ, γ) το περιεχόμενο του «λογαριασμού» που εκδίδεται προς επιτηδευματία ή προς ιδιώτη, δ) τη δυνατότητα έκδοσης ενιαίου λογαριασμού προς επιτηδευματία που διατηρεί κεντρικό και υποκαταστήματα ειδικά όταν διαφοροποιείται ο Φ.Π.Α. ε) το χρόνο έκδοσης των λογαριασμών δεδομένου ότι στην περίπτωση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από εσάς σε τρίτους οι μετρήσεις της κατανάλωσης πραγματοποιούνται από τη ΔΕΗ (η οποία έχει τον έλεγχο των ρολογιών μέτρησης) και αποστέλλονται στην επιχείρησή σας κατά το χρόνο που  θα εξέδιδε η ΔΕΗ λογαριασμούς, δηλαδή ανά μήνα, δίμηνο ή και τετράμηνο, ανάλογα με το είδος της σύνδεσης και το μέγεθος της κατανάλωσης, και υπάρχει πιθανότητα κατά τον έλεγχο των μετρήσεων από τη δικής σας επιχείρηση να εντοπιστούν λάθη με συνέπεια την περαιτέρω καθυστέρηση στην έκδοση των λογαριασμών, στ) το εκδιδόμενο στοιχείο στην περίπτωση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς οίκους άλλων χωρών. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 11, 12 και 13 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) προκύπτει ότι για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών εκδίδεται δελτίο αποστολής και  τιμολόγιο ή συνενωμένο στοιχείο «τιμολόγιο- δελτίο αποστολής», για δε τις λιανικές  πωλήσεις εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης. Με τις διατάξεις δε της παρ.2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. περιγράφεται η διαδικασία τιμολόγησης στην περίπτωση επαναλαμβανομένων πωλήσεων.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι «οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή:

α) …..

β) Στις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, …..  εφόσον από τα ανωτέρω πρόσωπα εκδίδονται άλλα έγγραφα που περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου, εκτός της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του αντισυμβαλλομένου
και αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη.»

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (που αφορά τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών) ορίζεται ότι «οι διατάξεις του άρθρου  αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις συναλλαγές των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού, εφόσον από τις επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή παροχής των υπηρεσιών αυτών ή από τα πρόσωπα είσπραξης ανταποδοτικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται στο συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται.

Κατ' εξαίρεση, για τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία ή άλλα παραστατικά αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη-καταναλωτή, η διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου.»

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003, η οποία αφορά στην καθιέρωση υποχρεωτικής χρήσης μηχανισμών ΕΑΦΔΣΣ κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων με μηχανογραφικό τρόπο, προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την εν λόγω απόφαση τα στοιχεία του άρθρου 12 παρ.16 και του άρθρου 13 παρ.4 του Κ.Β.Σ.

5. Με το έγγραφο 1097495/791/0015/14.1.2003 (το οποίο επισυνάπτεται) έχει γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς και από τον Χ εκδίδεται  τιμολόγιο- δελτίο αποστολής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εν λόγω έγγραφο.

6. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, με την επιφύλαξη πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς τον Χ, όπου εφαρμογή έχουν τα προαναφερθέντα στην παρ.5 του παρόντος, στις λοιπές περιπτώσεις πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος προς επιτηδευματίες και ιδιώτες, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της χώρας, μπορείτε να εκδίδετε άλλα έγγραφα (π.χ. λογαριασμούς) με το περιεχόμενο που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.16 και του άρθρου 13 παρ.4 του Κ.Β.Σ. αντίστοιχα, τα φορολογικά δε στοιχεία αυτά, είτε εκτυπώνονται από τη δική σας εταιρία είτε από τρίτη εκτυπωτική επιχείρηση, δεν φέρουν σήμανση από μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ, δεδομένου ότι εμπίπτουν στην εξαίρεση της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003. Περαιτέρω, εφόσον οι μετρήσεις της κατανάλωσης προς τους πελάτες σας πραγματοποιούνται από την ΔΕΗ Α.Ε., μπορείτε να εκδίδετε τους αντίστοιχους λογαριασμούς κατά το χρόνο που λαμβάνετε γνώση των σχετικών μετρήσεων, ανάλογα δηλαδή με το είδος της σύνδεσης και το μέγεθος της κατανάλωσης (σχετ. έγγραφο 1016199/820/131/0014/26.4.2001, το οποίο επισυνάπτεται), τυχόν δε διαφορές ως προς τη μέτρηση ή σφάλματα θα πρέπει να τακτοποιούνται σε επόμενο λογαριασμό. Τέλος, στις περιπτώσεις που πελάτης σας διατηρεί έδρα και υποκαταστήματα είναι δυνατή η έκδοση ενός ενιαίου λογαριασμού προς την έδρα, στον οποίο θα εμφανίζονται αναλυτικά οι καταναλώσεις των επιμέρους υποκαταστημάτων και οι αντίστοιχες χρεώσεις με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Taxheaven.gr