Αποτελέσματα live αναζήτησης

1103022/579/0015/22.12.2008 Επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων βάσει σύμβασης

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1103022/579/0015/22.12.2008
Επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων βάσει σύμβασης


1103022/579/0015/22.12.2008 Επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων βάσει σύμβασης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1103022/579/0015/22.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων βάσει σύμβασης.Με την από 15.10.2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι αντικείμενο της επιχείρησης σας είναι η έναντι προκαθορισμένου τιμήματος ανά αυτοκίνητο επισκευή και συντήρηση στόλου αυτοκινήτων πελατών σας, τόσο σε δικά της συνεργεία όσο και σε τρίτων. Βάσει της συμφωνίας, για όλα τα αυτοκίνητα των πελατών σας που θα επισκευάζονται σε συνεργαζόμενα συνεργεία τρίτων θα τιμολογείται η δικής σας επιχείρηση, ανεξάρτητα αν η δαπάνη (υλικά και υπηρεσίες) θα βαρύνει τελικά την επιχείρηση σας ή τον πελάτη. Στην περίπτωση που μέρος ή ολόκληρη η δαπάνη επισκευής βαρύνει τον πελάτη, θα τιμολογείται  στη συνέχεια σε αυτόν από την εταιρίας σας. Με βάση τα ανωτέρω ρωτάτε τα εξής:
α) Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο επισκευής αυτοκινήτου πελάτη σας από συνεργαζόμενο συνεργείο τρίτου που η δαπάνη επισκευής βαρύνει αποκλειστικά την εταιρία σας και αυτή στέλνει δικά της ανταλλακτικά προς το συνεργείο, προς ποιον θα εκδίδεται το δελτίο αποστολής και ποιος σκοπός διακίνησης θα αναγράφεται επ' αυτού; β) Σε περίπτωση που αποστέλλονται ανταλλακτικά από προμηθευτή της επιχείρησής σας σε συνεργείο τρίτου για λογαριασμό σας προκειμένου να επισκευασθεί αυτοκίνητο πελάτη χωρίς τα ανταλλακτικά αυτά να περάσουν καθόλου από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας, αυτά θα παρακολουθούνται ως εμπορεύματα αυτής σε τρίτους; γ) Σε περίπτωση που επισκευάζεται αυτοκίνητο από συνεργαζόμενο συνεργείο και η δαπάνη επισκευής βαρύνει τον πελάτη επειδή δεν καλύπτεται από τη σύμβαση, όμως το συνεργείο θα τιμολογήσει την επιχείρηση σας, τι στοιχείο θα εκδοθεί εν προκειμένω από τη δική σας επιχείρηση προς τον πελάτη και ποιο το περιεχόμενο αυτού, προκειμένου να εισπράξετε τη δαπάνη επισκευής (υλικά και υπηρεσίες);

Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 5 του άρθρου 11 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής  πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, στο δε περιεχόμενο του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη και ο σκοπός διακίνησης.

Στην περίπτωση επομένως που αποστέλλονται ανταλλακτικά από τη δική σας επιχείρηση προς συνεργαζόμενο συνεργείο προκειμένου να τοποθετηθούν σε όχημα πελάτη με την επισκευή του οποίου επιβαρύνεται η δική σας επιχείρηση θα εκδίδεται δελτίο αποστολής προς την επιχείρηση εκμετάλλευσης του συνεργείου με σκοπό διακίνησης των εν λόγω ανταλλακτικών «τοποθέτηση για λογαριασμό μου», στο δε φορολογικό στοιχείο αξίας που θα εκδίδει το συνεργείο θα υπάρχει η μνεία «με ανταλλακτικά του πελάτη».


2. Ακόμη με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι πράξεις (επισκευές) που διενεργεί συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων χαρακτηρίζονται είτε ως παροχή υπηρεσιών, εφόσον το κόστος των χρησιμοποιούμενων ίδιων υλικών (ανταλλακτικών) δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής είτε ως μικτές δηλαδή παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών, εφόσον το κόστος των χρησιμοποιούμενων ίδιων υλικών υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της  συνολικής αμοιβής.

Με τον ίδιο προαναφερόμενο τρόπο, χαρακτηρίζονται και οι πράξεις που διενεργεί συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων που επισκευάζει, με ίδια υλικά, αυτοκίνητα για λογαριασμό άλλου συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, καθώς και οι πράξεις του τελευταίου για την παράδοση των εν λόγω αυτοκινήτων, μετά την επισκευή τους από το άλλο συνεργείο, στους πελάτες του. Συνεπώς το φορολογικό στοιχείο που θα εκδίδει η δική σας επιχείρηση προς τον πελάτη της θα είναι το οριζόμενο με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Κ.Β.Σ. σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο περιεχόμενο του παρόντος.
Σημειώνεται ότι, τα ανταλλακτικά που αγοράζει συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων για να χρησιμοποιηθούν στις εν λόγω επισκευές χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως εμπορεύματα καθόσον δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προβλεφθεί ποια απ' αυτά θα χρησιμοποιηθούν για πράξεις παροχής υπηρεσιών ή για μικτές πράξεις σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ομοίως, ως εμπορεύματα χαρακτηρίζονται και τα ανταλλακτικά που αγοράζει συνεργείο επισκευής και αποστέλλονται απευθείας από τον προμηθευτή αυτών σε τρίτο συνεργείο για να χρησιμοποιηθούν σε επισκευές για λογαριασμό του πρώτου με την επιπλέον επισήμανση ότι στα βιβλία του αγοραστή επιτηδευματία τα εν λόγω ανταλλακτικά παρακολουθούνται μετά την αποστολή τους ως εμπορεύματα σε τρίτους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (βιβλία τρίτης κατηγορίας, απογραφή  αποθεμάτων, βιβλίο αποθήκης κ.λπ.).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης