Αποτελέσματα live αναζήτησης

1106204/592/0015/19.11.2008 Αποστολή από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. προς τρίτο πρόσωπο στην Ελλάδα κατόπιν εντολής του εισαγωγέα

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1106204/592/0015/19.11.2008
Αποστολή από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. προς τρίτο πρόσωπο στην Ελλάδα κατόπιν εντολής του εισαγωγέα


1106204/592/0015/19.11.2008 Αποστολή από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. προς τρίτο πρόσωπο στην Ελλάδα κατόπιν εν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1106204/592/0015/19.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αποστολή από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. προς τρίτο πρόσωπο στην  Ελλάδα κατόπιν εντολής του εισαγωγέα.


Με την από 13.10.2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ο προμηθευτής σας αποστέλλει προς την εταιρίας σας από τη Γερμανία αγαθά (συνοδευόμενα με delivery note) με εταιρία διεθνών ταχυμεταφορών και όταν αυτά φτάσουν στις εγκαταστάσεις της τελευταίας στην Ελλάδα, κατόπιν σχετικής εντολής σας, παραδίδονται στους πελάτες σας συνοδευόμενα από δελτία αποστολής που εκδίδονται από την ταχυμεταφορική κατ' εντολήν και για λογαριασμό σας, διευκρινίζοντάς μας προφορικά ότι η ταχυμεταφορική δεν πραγματοποιεί προσωρινή εναπόθεση αλλά μόνο μεταφόρτωση των αγαθών. Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την αποφυγή της έκδοσης δελτίων αποστολής από την ταχυμεταφορική στην Ελλάδα ρωτάτε εάν είναι δυνατή η έκδοση δελτίου αποστολής από την έδρα σας στην Αθήνα μέσω φορολογικού μηχανισμού και η αποστολή του ηλεκτρονικά στην έδρα του προμηθευτή σας στην Γερμανία,  προκειμένου αυτό να συνοδεύσει τα εμπορεύματα μέχρι την έδρα του πελάτη σας στην  Ελλάδα. Επί των προαναφερθέντων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Τα θέματα των ενδοκοινοτικών διακινήσεων από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρας μας έχουν αντιμετωπιστεί με την Α.Υ.Ο. 1041614/3124/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995, διευκρινίσεις δε έχουν παρασχεθεί με την ερμηνευτική εγκύκλιο 11356/1350/
0015/ΠΟΛ.1306/5.12.1995. Ειδικότερα, στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται προσωρινή εναπόθεση από τη μεταφορική εταιρία, για τη διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας αγαθών αποσταλέντων λόγω πώλησης από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τελικά θα παραδοθούν κατ'εντολή και για λογαριασμό του πελάτη (αρχικού εισαγωγέα) σε τρίτο πρόσωπο εντός Ελλάδας,  συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν διαζευκτικά:


α) Το δελτίο αποστολής του αρχικού εισαγωγέα προς τον τελικό παραλήπτη, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. και καλύπτει τη διακίνηση από  το σημείο εισόδου στη χώρας μας μέχρι το σημείο παράδοσης.

β) Το δελτίο αποστολής της μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης, το οποίο εκδίδεται, κατ'εντολή και για λογαριασμό του αρχικού «εισαγωγέα» σύμφωνα με τα οριζόμενα στη εγκύκλιο Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987 (τριγωνική διακίνηση).

γ) Το συνοδευτικό στοιχείο του αλλοδαπού προμηθευτή (π.χ. τιμολόγιο κ.λ.π.), εφόσον προκύπτει το είδος και η ποσότητα των αγαθών και τα στοιχεία του παραλήπτη τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και διεύθυνση). Στην τελευταία περίπτωση ο παραλήπτης- τρίτος, κατά την παραλαβή των αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 1) του Κ.Β.Σ., αντίτυπο του οποίου αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό εισαγωγέα). Με βάση το δελτίο αποστολής των παραπάνω περιπτώσεων α και β καθώς και το εκδιδόμενο δελτίο ποσοτικής παραλαβής της περίπτωση γ, εκδίδεται τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής), από τον αρχικό εισαγωγέα στον πελάτη τους (παραλήπτη τρίτο) σε ένα μήνα από την έκδοση των ως άνω στοιχείων (δελτίων αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής).

2. Εξάλλου, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1054353/323/ 0015/3.6.2008) είναι δυνατή η δημιουργία των ηλεκτρονικών στοιχείων “a.txt”και “b.txt” μέσω μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ από την εκδότρια επιχείρηση και η εν συνεχεία αποθήκευση των εν λόγω φορολογικών στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τρίτη επιχείρηση η οποία έχει αναλάβει την εκτύπωση και  αποστολή τους στους πελάτες. Επίσης, έχει γίνει δεκτό (έγγραφό μας 1084020/899/0015/ 25.11.2003) ότι είναι δυνατή η on line εκτύπωση τιμολογίου σε εγκατάσταση τρίτου, χωρίς αυτό να προσδίδει στο χώρο αυτό την έννοια του υποκαταστήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, έχοντας υπόψη ότι, όπως μας διευκρινίσατε προφορικά, κατά την έναρξη της αποστολής από τη Γερμανία γνωρίζετε τα πρόσωπα στα οποία θα παραδοθούν τα αγαθά μετά την έλευσή τους στην Ελλάδα, μπορείτε να εφαρμόσετε κάποια από τις ανωτέρω λύσεις για την διακίνησή τους (παράγραφος 1 του παρόντος εγγράφου). Η λύση δε που προτείνετε, δηλαδή η συνοδεία των αγαθών με δικά σας δελτία αποστολής ήδη από τη Γερμανία, θα μπορούσε να υιοθετηθεί, εφόσον στην ουσία η τρίτη επιχείρηση (προμηθευτής σας) αναλαμβάνει μόνο την εκτύπωση των δελτίων αποστολής, για την έκδοση των οποίων παραμένει υπεύθυνη ως εκδότρια η δικής σας επιχείρηση, με την προϋπόθεση να αναγράφεται επί του δελτίου αποστολής και η ημερομηνία και ώρα εισόδου των αγαθών στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να είναι συμβατή με την πρώτη από τις προαναφερθείσες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης