ΠΟΛ.1092/19.3.1996

Κοινοποίηση παραγράφου 10 άρθρου 9 Ν.2386/1996

19 Μάρ 1996

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 19 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1035755/2735/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 20/03/1996/ΑΧ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔIEΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ 1092

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση παραγράφου 10 άρθρου 9 Ν.2386/1996.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω ως έχουν τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του Ν.2386/96 "Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43/7.3.96 τ.Α' και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία, ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 9 παραγρ. 10 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.Δ.356/74 (Κώδικας εισπράξεων δημοσίων εσόδων και συναφείς διατάξεις).
Ειδικότερα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Η δήλωση παύσης πληρωμών εμπόρου ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου πρέπει να περιλαμβάνει και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του δηλούντος. Αν πρόκειται περί νομικού προσώπου, πέραν των στοιχείων του άρθρου 526 Ε.Ν. και του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου, η δήλωση παύσης πληρωμών πρέπει να περιέχει:

α) επί ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των ομορρύθμων μελών αυτής,

β) επί εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή της ΕΠΕ,

γ) επί ανώνυμης εταιρίας και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας και των τυχόν συμπραττόντων συμβούλων,

δ) επί παντός άλλου νομικού προσώπου και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων του.

Επίσης και η αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση φυσικού ή νομικού προσώπου η οποία υποβάλλεται από πιστωτή του στο αρμόδιο Δικαστήριο πρέπει να περιέχει και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) εκείνου του οποίου ζητείται η κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.

Μετά την έκδοση της απόφασης της πτώχευσης ο γραμματέας του αρμόδιου Δικαστηρίου υποχρεούται να αποστείλει αντίγραφο αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση 16η) γνωστοποιώντας και όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία (Α.Φ.Μ. κ.λπ.).
Με την ευκαιρία, σας υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 37 Ν.2214/94 (ΦΕΚ 75/11.5.94) έχουν επέλθει ορισμένες ουσιώδεις μεταβολές στις λοιπές διατάξεις του αυτού άρθρου 62 Ν.Δ.356/74 (Σχετ. η εγκύκλιός μας αρ. 1055910/4629/0016/ΠΟΛ. 1121/18.5.94 της οποίας επισυνάπτουμε αντίγραφο).


Taxheaven.gr