Αποτελέσματα live αναζήτησης

1072012/392/0015/20.10.2008 Χρόνος έκδοσης και εκτύπωσης μηχανογραφικά εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1072012/392/0015/20.10.2008
Χρόνος έκδοσης και εκτύπωσης μηχανογραφικά εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων


1072012/392/0015/20.10.2008 Χρόνος έκδοσης και εκτύπωσης μηχανογραφικά εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1072012/392/0015/20.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης και εκτύπωσης μηχανογραφικά εκδιδόμενων  φορολογικών στοιχείων.Με την από 3.7.2008 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι εταιρεία δραστηριοποιείται στο τομέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και ειδικότερα παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της ανά τον κόσμο (ιδιώτες ή επιτηδευματίες), μέσω της  ιστοσελίδας της, να κάνουν κρατήσεις κλινών για διανυκτέρευση σε διάφορα ξενοδοχεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου όλες τις μέρες του χρόνου. Η χρονική στιγμή (ημερομηνία και ώρα) κατά την οποία ο πελάτης λαμβάνει την εν λόγω υπηρεσία είναι και η ταυτότητα της συναλλαγής με βάση την οποία διασφαλίζεται η λειτουργία και η ασφάλεια του όλου κυκλώματος για την παροχή των υπηρεσιών, την ορθή εκκαθάριση των συναλλαγών, καθώς και την έκδοση και λήψη των ορθών φορολογικών στοιχείων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (πελατών, ξενοδοχείων, διαμεσολαβούντων, τραπεζών κ.λ.π.). Η εν λόγω εταιρεία εκδίδει με μηχανογραφικό τρόπο τα φορολογικά στοιχεία (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ κατά περίπτωση) προς τους πελάτες της, τα οποία φέρουν ως ημερομηνία την μοναδική αυτή χρονική στιγμή (ημερομηνία και ώρα) κατά την οποία  πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, μέσω διαδικτύου. Η χρονική στιγμή όμως κατά την οποία τα σχετικά φορολογικά στοιχεία τυπώνονται και σημαίνονται από την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσής τους, λόγω του ότι, ενώ οι συναλλαγές διενεργούνται, μέσω διαδικτύου, καθ' όλο το 24ωρο οποιαδήποτε μέρα του χρόνου, το λογιστήριο της επιχείρησης είναι κλειστό λόγω ωραρίου εργασίας, σαββατοκύριακου ή αργίας.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε αφενός, εάν συνιστά παράβαση του Κ.Β.Σ. το γεγονός ότι η ημερομηνία σήμανσης των μηχανογραφικά εκδιδόμενων φορολογικών  στοιχείων είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης αυτών, και αφετέρου σε περίπτωση που συνίσταται παράβαση του Κ.Β.Σ. τι είδους παράβαση είναι αυτή και εάν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης της εν λόγω εταιρείας από την επιβολή προστίμου, λόγω της ιδιαιτερότητας πραγματοποίησης των συναλλαγών της.

Επί των ανωτέρω ερωτημάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στη περίπτωση παροχής υπηρεσίας η απόδειξη εκδίδεται στο  χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. για το τιμολόγιο, με εξαίρεση την απόδειξη παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, η οποία εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.

2. Με τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στη περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. Όταν η παροχή της υπηρεσίας
διαρκεί, εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π) το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η πιστοποίηση των δημοσίων έργων. Σε καμία περίπτωση το Τ.Π.Υ. ή η Α.Π.Υ. δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή μέρος αυτής).

Επίσης με την εγκύκλιο 1040978/ΠΟΛ.1110/19.3.1993 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. δεν συναρτάται με την είσπραξη των αμοιβών, αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε δικαίωμα είσπραξης από την παροχή συγκεκριμένων
υπηρεσιών. Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται προαιρετικά να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή  Α.Π.Υ. σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή για μέρος ή στο σύνολο αυτής.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., τα στοιχεία εκδίδονται χειρόγραφα με μελάνη ή με χρήση Η/Υ ή με άλλη μηχανή τουλάχιστον διπλότυπα ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, κατά περίπτωση, με χρήση χημικού χάρτη, αποκλειόμενης της χρήσης δίπτυχων ή τρίπτυχων εντύπων, με εξαίρεση τα εισιτήρια μεταφορικών μέσων και θεαμάτων. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να ζητά και να το λαμβάνει, το δε άλλο αντίτυπο παραμένει στον εκδότη ως στέλεχος.

4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, όπως τέθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 29 παρ. 12 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α'/276/22.12.2006, έναρξη ισχύος 22.12.2006), όλα τα φορολογικά στοιχεία του εν λόγω άρθρου (αρθ. 12) που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, με εξαίρεση τα τιμολόγια που εκδίδονται στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 14 (του άρθρου αυτού), τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου από τον προβλεπόμενο αυτόν χρόνο και με ημερομηνία έκδοσης αυτήν της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή.

5. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω και όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση του ερωτήματός σας προκύπτει ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. έκδοσης Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις (εν προκειμένω με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας), πλην αυτών που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, οπότε και παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδονται μέχρι  τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Κατά συνέπεια η εκτύπωση και η σήμανση των μηχανογραφικά εκδιδόμενων Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., από την εν λόγω εταιρεία, σε χρόνο μεταγενέστερο από την ημερομηνία έκδοσης αυτών (που αποτυπώνεται στο σύστημα), θεωρείται, πλην των εξαιρέσεων όπως αναφέρονται παραπάνω, ως εκπρόθεσμη έκδοση φορολογικών στοιχείων και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 2 περ. α', ε') του ν.2523/1997, ήτοι μία γενική παράβαση ανά διαχειριστική περίοδο. Σε περίπτωση όμως που η σχετική διαπίστωση (π.χ. από φορολογικό έλεγχο) γίνει σε χρόνο μετά την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σύστημα με τη μοναδική ημερομηνία και ώρα της συναλλαγής, και πριν την σήμανση και εκτύπωση των σχετικών φορολογικών στοιχείων, τότε θεωρείται ως μη έκδοση φορολογικών στοιχείων και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 2 περ. α', δ' και στ', σε συνδυασμό με τις παρ. 8 περ. α', 10 περ. α' και 9 του ιδίου άρθρου) του ν.2523/1997, ήτοι μία αυτοτελή παράβαση για κάθε μη εκδοθέν φορολογικό στοιχείο. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τυχόν εξαίρεση της εν λόγω εταιρείας από την επιβολή προστίμου, λόγω της ιδιαιτερότητας πραγματοποίησης των συναλλαγών της, θα συνιστούσε αντισυνταγματική, άνιση μεταχείριση των άλλων υπόχρεων και θα έδινε το έναυσμα και σε άλλους επιτηδευματίες ή κλάδους να υποβάλλουν αντίστοιχα αιτήματα, αποδοχή των οποίων θα οδηγούσε αφενός σε de facto κατάργηση των σχετικών υποχρεώσεων και αφετέρου σε προσβολή της αρχής της ισονομίας και ισοπολιτείας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης